Page 46 - รวมคัมภีร์อัคคีภัย
P. 46

 คุณคณาทัต จันทร์ศิริ
   โครงการช่วยชีวิตผู้ป่วยวิกฤติในโรงพยาบาลอาคารสูง (ภาค3)
รอกหนีไฟพระเอกช็อควงการ
         ต้องขออนุญาตแฟน TEMCA MAG. ที่ต้องต่อเรื่อง โครงการช่วยชีวิตผู้ป่วย วิกฤติในโรงพยาบาลอาคารสูงมาถึงภาค 3 ในฉบับนี้ ด้วยเหตุผล คือ
1. หลายๆ คนที่เกี่ยวข้อง “ตื่น” และเร่ิมหันมามองหาทางออก
2. เหตุเพลิงไหม้อาคารเกรนแฟลล์ ทาวเวอร์ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ เม่ือวันท่ี 14
มิถุนายน 2017 ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 80 คน ขณะท่ีผู้รอดชีวิตจากเหตุดัง กล่าว ได้เปิดเผยว่า ต้นเหตุของเพลิงไหม้ ครั้งนี้เกิดขึ้นจากชั้น 4 น่าจะเป็นเหตุตู้เย็นระเบิด เพียงไม่ก่ีนาทีที่เกิดเพลิงไหม้ได้มีการโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที...
 รถดับเพลิงใช้เวลามาถึงจุดเกิดเหตุราวๆ 5-6 นาทีต่อมา
ขณะท่ีผู้อยู่อาศัยคนอื่นๆ ก็ทยอยหนีตาย ออกมาจากอาคาร
จากเหตุเพลิงไหม้วงจําากัดเพียงในห้อง แต่ กลับลุกลามใหญ่โตไปทั่วทั้งอาคาร ผู้เชี่ยวชาญ ได้แสดงความคิดเห็นว่า สาเหตุน่าจะมาจากแผ่น ตกแต่งที่ติดตั้งไว้รอบตัวอาคารจากการรีโนเวต เมื่อปีก่อน กลายเป็นวัสดุท่ีเป็นเชื้อเพลิงและ ลุกลามได้ง่าย โดยวัสดุดังกล่าวมีราคาถูกและ มาตรฐานต่ําา
ดังน้ันผู้เขียนจึงไม่อาจละเลยที่จะต้องพูดถึงอุปกรณ์ที่เขาผลิตมา เพื่อช่วยผู้ที่ติดไฟในอาคารสูงอย่าง “รอกหนีไฟ” Fire Escape Device ในฉบับน้ี เพื่อเป็นทางออกทางหนึ่งที่พึ่งได้ยามฉุกเฉิน...
16
ISSUE2.VOLUME24.AUGUST-OCTOBER2017
         ี
ภ
ม
ั
ร
์
อ
ค
ั
ค
ค
ี
ภ
ั
ย
   44   45   46   47   48