Page 48 - รวมคัมภีร์อัคคีภัย
P. 48

 2.2.2 ปลยสยเคเบิ้ลทั้ง2ข้งมีเข็มขัดรัดตัว(Harness) 2.2.3 มีเชือกต๋ง(เชือกที่ติดกับเข็มขัดรัดตัวผู้ประสบภัย)คือ
ที่คล้องกับห่วงยึดสยรัดตัวทั้ง 2 ข้ง
3. รอกอัจฉริยะที่ใช้กับเชือกกู้ภัย(RopeRescue)ที่มีควมยว
ได้ไม่จํากัด เป็นสุดยอดของรอกหนีไฟ ถ้เป็นยี่ห้อจกประเทศอเมริก คุณภพดี แต่มีรคค่อนข้งสูงมกคือ หลักแสนขึ้นไป
ผู้เขียนซึ่งมีประสบกรณ์ทั้งกรใช้และสอนรอกหนีไฟมกกว่ 25 ปี โดยได้ร่ําเรียนมจกประเทศเกหลีเมื่อปี ค.ศ. 1989
...ผ่นประสบกรณ์ ร้อน-หนว... มถึงขนดเกิดอุบัติเหตุขณะ ฝึกสอน “เด็กดับไฟ” หลุดจก “รอก” หล่นลงพื้นบดเจ็บสหัสมแล้ว จึงอยกจะให้ข้อแนะนําท่นผู้อ่นว่ อุปกรณ์ทุกอย่งที่ใช้ในภวะ ฉุกเฉินต้องศึกษ ฝึกฝน จนชํานญ อย่ประมทในกรใช้ แม้กรจัด ซื้อ จัดห ก็ต้องเพ่งพินิจในผลิตภัณฑ์ที่มีมตรฐน ทั้งสินค้และผู้ขย ที่ต้องให้ข้อมูลและสธิตวิธีกรใช้จนเรพอใจ เชื่อมั่น จึงตัดสินใจซื้อ และเริ่มฝึกฝนกรใช้ กรทบทวน กรดูแลรักษอุปกรณ์และเครื่องมือ
ประกอบให้สมบูรณ์ ครบถ้วนตลอดเวล
แต่อย่งไรก็ดี ผมยังมีควมเชื่อว่ “การป้องกันไม่ให้เกิด คือสิ่ง
ประเสริฐที่สุด” สําหรับแฟน TEMCA MAG. ผมยินดีไปฝึกสอนให้ ควมรู้เรื่องกรช่วยชีวิตในอครสูงให้โดยไม่คิดค่ใช้จ่ยครับ...
   ถ้ต้องกรเบรกเพื่อหยุดระหว่งทงใช้มือยึดดึงสย เคเบิ้ลอีกข้ง (ควรสวมถุงมือ) ก็จะสมรถหยุดเพื่อชะลอ ควมเร็วได้ (ต้องฝึกฝนจนชํานญ)
จ. เมื่อคนแรกลงถึงพื้น คนต่อไปที่จะลง ต้องดึงสวสยเคเบิ้ล ที่ติดกับรอกขึ้นมข้งบน แล้วสลับห่วงคล้องที่อยู่อีกปลย ยึดติดอคร และโยนสยเคเบิ้ลที่เหลือลงข้งล่ง
ฉ. ปฏิบัติตมข้อ ค. ต่อไป
2.2 แบบลง 2 ทง
รอกชนิดนี้เป็นที่นิยมมกที่สุด สมรถใช้งนได้คล่องตัว สะดวก รวดเร็วและประกอบกับเทคนิคกรใช้ จะมีควมปลอดภัยสูง มักใช้กัน มกในโรงพยบล โรงแรม และคอนโดมิเนียม
หมายเหตุ : รอกชนิดนี้มีจําหน่ย
ในท้องตลดอยู่หลยยี่ห้อ และหลยคุณภพ ขึ้นอยู่กับรค ซึ่ง เริ่มต้น ตั้งแต่ 8,000 บท จนถึง 30,000 บท และสุดยอดรอกหนีไฟ รคแสนกว่บท
ลักษณะรอก
2.2.1 ตวัรอกมหีว่งคลอ้งเพอ่ืยดึตดิกบัอครควรตดิตง้ัใชง้น บริเวณ ด้นนอกอคร เพื่อให้สยเคเบิ้ลทิ้งดิ่งลงด้น ล่งโดยตรง
 สนใจติดต่อที่
โครงกรช่วยชีวิตผู้ป่วยวิกฤติในโรงพยบลอครสูง HHS โทร. 081-639-3529, 081-484-4838 ขอให้ปลอดภัยทุกท่านครับ...
   นายคณาทัต จันทร์ศิริ
ประธาน สมาคมการดับเพลิงและช่วยชีวิต FARA และ สมาพันธ์การช่วยชีวิต ดับเพลิง และกู้ภัยแห่งเอเซีย E-Mail : fara.kanathat@gmail.com
   18
ISSUE2.VOLUME24.AUGUST-OCTOBER2017
         ย
ค
ั
ั
ภ
ี
ค
ม
ค
ั
ภ
ี
ร
์
อ


   46   47   48   49   50