Page 49 - รวมคัมภีร์อัคคีภัย
P. 49

 คุณคณาทัต จันทร์ศิริ
  ไฟไหม้ใหญ่กรุงลอนดอน...
     บ ท เ รี ย น ท่ี ค ว ร รู้
กรุงลอนดอน เมืองหลวงของประเทศอังกฤษท่ีเป็นประเทศมหาอําานาจประเทศ หนึ่งของโลก และเป็นต้นแบบของการดับเพลิงให้ท่ัวโลกได้มาศึกษา และนําาไปปรับปรุง เพื่อใช้งานในแต่ละประเทศ จนปัจจุบันน้ี...
 ความที่ประเทศน้ีเริ่มต้นมีหน่วยดับเพลิงก่อนใครๆ ในโลก คือ ประมาณ ค.ศ.1600 ท่ีบริษัทประกันภัยได้จัดตั้งข้ึนมา ด้วยสาเหตุท่ีผู้ เอาประกัน มีเหตุเพลิงไหม้บ่อยมาก จนทําาให้บริษัทต้องจ่ายเงินชดเชย
18
เป็นจําานวนมากขึ้น
...อย่ากระนั้นเลย... ตั้งหน่วยดับเพลิงขึ้นมาดีกว่า แล้วหาวิธีทั้ง
ป้องกันโดยการให้ข้อ แนะนําาลูกค้าและรีบออกไประงับเหตุเมื่อป้องกัน ไม่อยู่...
...อยา่ งไรกต็ าม งานดบั เพลงิ ขณะนน้ั กม็ ขี อบเขตจาํา กดั เพราะหนว่ ย งานเป็นของภาคเอกชน... รัฐบาล ขณะนั้นยังไม่คิดจะทําา
จนมา ค.ศ.1666 วันท่ี 2 กันยายน เกิดเหตุเพลิงไหม้ใหญ่ในกรุง ลอนดอน (TheGreatFireofLondon)
ความเสียหาย ย่อยยับนับคณามิได้ ที่เกิดจากพระเพลิงเผาผลาญ ทั้งบ้านทั้งเมือง เป็นเวลา 4 วัน (2-5 กันยายน) กระหนํา่าโหมเป็นพื้นที่ กว่า 436 เอเคอร์ (1,900 ไร่) ซ่ึงความยาว เลาะเลียบไปตามลําาแม่น้ําา
เทมส์กว่าคร่ึงไมล์ และลึกเข้าไปใจกลางกรุงลอนดอน ถึง 1 ไมล์คร่ึง
ISSUE3.VOLUME24.NOVEMBER2017-JANUARY2018
         ี
ภ
ม
ั
ร
์
อ
ค
ั
ค
ค
ี
ภ
ั
ย   47   48   49   50   51