Page 47 - รวมคัมภีร์อัคคีภัย
P. 47

  รอกหนีไฟ Fire Escape Device
คือ อุปกรณ์ ลักษณะเหมือนรอก ใช้เพ่ือนําคนหรือส่ิงของลงจกท่ี สูง เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน โดยเฉพะผู้ท่ีไม่สมรถช่วยตัวเองได้ (บงชนิด อจนําขึ้นได้) โดยมีเข็มขัดรัดตัวอยู่ปลยเชือก และระบบของรอกจะมี เบรคอัตโนมัติ เพื่อนําคนหรือสิ่งของน้ันลงด้วยควมเร็วที่ปลอดภัย
“รอกหนีไฟ” คืออุปกรณ์จําเป็นสําหรับผู้ป่วย ผู้ท่ีไม่สมรถช่วยตัว เองได้ หรือไม่สมรถลงทงปกติได้ ใช้ในกรณีฉุกเฉิน ที่ไม่สมรถ รอควมช่วยเหลือจกมืออชีพได้
ISSUE2.VOLUME24.AUGUST-OCTOBER2017
ส่วนประกอบของรอกหนีไฟ
1. ตัวรอก ทําด้วยโลหะท่ีแข็งแรง ข้งในมีระบบเฟืองทด และตัว เบรค เพ่ือช่วยลดควมเร็ว (ตัวเฟืองน้ันควรเป็นโลหะที่เหมะสม จะมี อยุใช้งนนน บงย่ีห้อใช้เฟืองพลสติก เพื่อกรใช้งนเพียง 2-3 คร้ัง)
2. สยเคเบ้ิล (Cable) เส้นแกนกลงเป็นลวดสลิงหุ้มด้วยไนลอน หรือฝ้ย มีควมยวเหมะสมกับควมสูงของอคร ปกติจะใช้ต่ําสุด 15 เมตร (5 ชั้น) และสูงสุดไม่เกิน 30 เมตร (10 ชั้น) (ควมยวมกกว่ นี้สมรถสั่งพิเศษได้ แต่ไม่นิยม เพระกรใช้รอกหนีไฟ จะใช้นําลงแค่ ข้มช่วงเหตุไฟไหม้ระยะไม่ห่งกันมกนัก)
3. เข็มขัดรัดตัว (Harness) ใช้คล้องไว้ใต้แขนระหว่งอก และมี แถบโลหะเพื่อรูดกระชับ จะมี 1 ชุดอยู่ที่ตัวรอก สําหรับ รอกทงเดียว และมี 2 ชุดอยู่ปลยสยเคเบิ้ลทั้ง 2 ข้งของรอกสองทง
4. ห่วงคล้อง (Eyebolt) ต้องยึดเหนี่ยวอย่งแข็งแรงอยู่กับอคร สถนที่ ควรติดตั้งให้สูงเกิน 2 เมตร (ไม่ควรสูงเกินเอื้อมถึง) หลังจก ติดตั้งรอกเข้กับห่วงคล้องนี้แล้ว ตัวรอกจะต้องอยู่สูงกว่ศีรษะของผู้ ประสบภัย
ชนิดของรอกหนีไฟ
ถ้แบ่งชนิดของรอกหนีไฟตมจํานวนกรใช้ต่อครั้ง จะแบ่งเป็น 2 ชนิด คือ
1. ชนิดใช้ได้คราวละครั้งเดียว คนเดียว เมื่อใช้เสร็จแล้วต้องนํา ส่งผู้จําหน่ยไปทํากรกรอกลับคืน ซึ่งปัจจุบันในประเทศไทยรอกชนิดนี้ มีขยในท้องตลดค่อนข้งน้อย
2. ชนิดที่ใช้ได้หลายครั้ง ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ แบบลง ทงเดียว และ ลง 2 ทง ซึ่งทั้งสองแบบนี้มีส่วนประกอบเหมือนกัน สมรถปรับเปลี่ยนไปมได้
2.1 แบบลงทงเดียว
รอกชนดินเ้ีหมะทจ่ีะใชส้ําหรบักรกภู้ยั หรอืกรหนไีฟเฉพะคน
ลักษณะรอก
2.1.1 ปลยสยเคเบิ้ลทั้ง2ข้งเป็นห่วงคล้อง
2.1.2 เข็มขัดรัดตัวติดกับตัวรอกคนจะลงพร้อมกับรอกติด
ห่วงคล้องที่ปลยสย เพื่อยึดติดกับอคร
วิธีใช้
ก. นําชุดรอกมคล้องปลยสยเคเบ้ิลเข้กับห่วงคล้องหรือสิ่ง ยึดเหนี่ยวแข็งแรงที่ควรอยู่สูงกว่ศีรษะของผู้จะลง
ข. โยนสยเคเบิ้ลอีกปลยลงสู่เบื้องล่ง
ค. นํา เขม็ ขดั รดั ตวั ซง่ึ ตดิ อยกู่ บั รอกคลอ้ งเข้ ใตแ้ ขนระหว่ งอก ง. นําตัวออกนอกอครและปล่อยตัวลงโดยหันหน้เข้หตึก
   17
         ย
ค
ั
ั
ภ
ี
ค
ม
ค
ั
ภ
ี
ร
์
อ


   45   46   47   48   49