Page 112 - 40_LiryDram_2023
P. 112

   Fizyk w jaskini światów, z autorami: Krzysztofem Meissnerem i Jerzym Sosnowskim rozmawia Edwin Bendyk, od lewej: Jerzy Sosnowski, Krzysztof Meissner i Edwin Bendyk
wezmą udział ponadto Alina Szeptycka i Syl- wia Gregorczyk-Abram, poznam ją na panelu Wolne sądy.
Było mi z tym feminatywami dotąd nie po dro- dze. Pozbawiona kompleksów czułam prawidło- wość, że formy męskie mogą odnosić się do obu płci. Dowiedziałam się tymczasem, że potrzeba większej, możliwie pełnej symetrii nazw oso- bowych męskich i żeńskich w zasobie słow- nictwa jest oczywista, większość argumentów przeciwko ich tworzeniu pozbawiona jest języ- kowych podstaw. Dyskusja o formach żeńskich trwa od ponad stu lat, a obecnie niepotrzebnie jest upolityczniona. Feminatywy nie były po- wszechne, ale istniały, używano ich w 20-leciu międzywojennym, nie są też komunistycznym złogiem, można nawet znaleźć cmentarze ze starymi tablicami powstanka styczniowa. Język zawsze jest nieco spóźniony wobec rzeczywi- stości, niosąc jednocześnie przyzwyczajenia. I o ile forma aktor i aktorka zawsze traktowano równoważnie, o tyle tłumaczka, adiunktka, ar- chitektka wydawały się mniej poważne. Odwzo- rowując rzeczywistość, a taka jest rola języka (jak cię nie ma w języku to cię nie ma?), brak form żeńskich pokazuje ugruntowane przez lata społeczeństwo patriarchatu, w którym dostęp do wielu zawodów, również do praw wybor- czych, kobiety zdobywały stopniowo, szcze- gólnie do zawodów, z którymi związana była władza, pieniądze i prestiż – były natomiast zawsze pokojówkami, kelnerkami, fryzjerka- mi, sprzątaczkami. Jest to elementem treści Empuzjonu. Kończąca powieść nota autorska zawiera długą listę autorów, niekryjących się z poglądami o nawet uwarunkowanej ewolu- cyjnie, niższej pozycji kobiet.
W styczniu 2023 samorząd lekarski Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie zwrócił się do Mi- nistra Zdrowia o wprowadzenie przepisów,
 Rzeki i granice, z Andrzejem Stasiukiem rozmawia Maciej Robert, od lewej: Maciej Robert i Andrzej Stasiuk
 Bruma, z Jackiem Dehnelem (autorem książki) rozmawia Eliza Kącka
110 LiryDram lipiec–wrzesień 2023
   110   111   112   113   114