Page 23 - 40_LiryDram_2023
P. 23

 W pociągu w drodze do Jarocina
Wiersz powinien być wyzwaniem intelektu- alnym, przekazem ważnych treści, oczywi- ście najlepiej podanych w oryginalny sposób.
Czym jest dla Ciebie wiersz i jego publika- cja? Czy jesteś bardziej czytelnikiem cudzych wierszy, czy twórcą własnej poezji? A może ważniejsza jest dla Ciebie prezentacja wier- szy w gablotach i na wystawach w ramach organizowanych wydarzeń artystycznych? Wiersz jest emanacją mnie. Jeśli jest jakaś myśl, jakiś koncept, jakaś idea, które się u mnie pojawiają, to staram się o tym napisać, najczę- ściej wiersz. Świat poezji to świat, w którym porozumiewają się ludzie szukając odpowiedzi na nurtujące ich pytania. Pisząc trzeba starać się zrobić to oryginalnie, tak jak jeszcze nikt
inny tego nie zrobił. Często nie chodzi o odpo- wiedź, czasami chodzi o zadanie pytania, ale w poetycki sposób. W zasadzie pytania od wie- ków są podobne, każdy myśli o Bogu, wieczno- ści, nieśmiertelności, śmierci, miłości, upływa- jącym czasie. Kto te zagadnienia poukłada so- bie, sam dla siebie, ten będzie żył w harmonii, spokoju, czymś co można nazwać szczęściem. Sposób prezentacji może być różny, treść i for- ma są równie ważne. Wiersz opublikowany za- czyna żyć własnym życiem, czasami potrafi to zaskoczyć nawet autora. Dla niektórych auto- rów, zwłaszcza tych słabszych, pisanie wierszy bywa też swoistą autoterapią. Ale to już pro- blem w kategoriach psychologicznych, a nie artystycznych. Czytam wiersze innych auto- rów, szukam w nich siebie. Przeczytać bardzo
lipiec–wrzesień 2023 LiryDram 21


   21   22   23   24   25