Page 57 - 40_LiryDram_2023
P. 57

 z okazji 70-lecia odbudowy stolicy pt. „Powroty do Śródmieścia” z udziałem Marka Wawrzkie- wicza, Andrzeja Wołosewicza oraz Zbigniewa Milewskiego.
W ramach 51. Warszawskiej Jesieni Poezji w auli Domu Literatury, również w sobotę, odbyło się spotkanie z redakcją Kwartalnika Literacko-Kulturalnego „LiryDram”, które- mu towarzyszyło czytanie wierszy związa- nych z Warszawą, publikowanych w piśmie na przestrzeni dziesięciu lat. Wybrane utwory zaprezentowała młoda i utalentowana aktor- ka warszawskiego Teatru Baza – Nina Putyń- ska. Publiczność przywitała znana wszystkim piosenka Czesława Niemena pt. „Sen o War- szawie” w wykonaniu Wioletty Perzyk (wokal) i Sławomira Adamko (fortepian). Spotkanie poprowadziła Marlena Zynger, redaktorka na- czelna „LiryDram”. Dziękujemy firmie Fudo Security za wsparcie finansowe wydarzenia. Podczas festiwalu prezentowana była rów- nież twórczość lekarzy-pisarzy zrzeszonych w Unii Polskich Lekarzy Pisarzy. Ogłoszono wyniki XIV Ogólnopolskiego Konkursu Po- etycko-Prozatorskiego „Puls Słowa” (Barba- ra Rysz – Postawa – I miejsce w kategorii po- ezja, Joanna Matlachowska-Pala – I miejsce w kategorii proza), a spektakl poetycko-mu- zyczny pt. „Molekuły wrażliwości 6.”, w któ- rym wystąpili: Yordana Dranchuk i Romuald Vorbrodt (muzyka i śpiew) oraz Iwona Rule- wicz i Wojciech Magnusk (recytacja nagrodzo- nych utworów) był doskonałym podsumowa- niem tej prezentacji.
13 października w Klubie Księgarza odbył się koncert poetycki w wykonaniu Joanny Babiarz (wokal) i Janusza Szota (gitara), a w auli Domu Literatury – recital piosenki autorskiej w wy- konaniu Mai Piwońskiej i Andrzeja Janeczko z „Trzeciego Oddechu Kaczuchy”. Tu należy
Andrzej Gnarowski (laureat Nagrody Literackiej im. Juliusza Słowackiego – za całokształt twórczości poetyckiej)
 Jan Cichocki (laureat Nagrody Literackiej im. Jarosława Iwaszkiewicza – za całokształt twórczości – ze szczególnym uwzględnieniem przekładów z języków słowiańskich)
 Marlena Zynger (laureatka Nagrody Literackiej im. Jarosława Iwaszkiewicza – za promocję i upowszechnianie literatury współczesnej)
Joanna Vorbrodt Artur Krajewski
  lipiec–wrzesień 2023 LiryDram 55   55   56   57   58   59