Page 2 - MIN ON 7 DEC 2015
P. 2

Als een
                                                                                         molensteen

            Maandag 7 december 2015 • Jaargang 131 nr 280 • Abonnementsprijs Afl 32,50 • Losse nummers. Afl 1,50 • zaterdag met Ñapa Afl 1,75

3 Aruba                     9 Wereld                     10 Financieel                     12 Sport

Renovatie scholen                Strenge                     Philips wil in 2020                  Bloed aan de paal
op schema                    veiligheidsmaatregelen              klimaatneutraal zijn                  in De Kuip
                        om Heilig Jaar

Portiers Olde Molen                                   Arubaanse miss in China
neergeschoten, één
overleden

ORANJESTAD — Twee portiers zijn vannacht neerge- matie’ gaat. Voor het sluiten
schoten nadat zij naar verluidt ingrepen bij een ruzie van deze krant kan woord-
in nachtclub de Olde Molen. De 37-jarige Aldwayne voerder Laclé niet meer in-
Damian kwam daarbij om het leven. Een andere uit- formatie verstrekken.
smijter raakte zwaargewond en ligt in kritieke toe-
stand in het ziekenhuis.               Trammelant
                           De politie moet regelmatig
door onze verslaggever  portiers zouden tussenbeide ingrijpen bij nachtclub de
Leanne van Spronsen    gekomen zijn en vervolgens Olde Molen. Van vernielin-
             werd er geschoten. Laclé kan gen en berovingen tot vecht-
Vanochtend om 4.40 uur dat niet bevestigen, omdat partijen en overtredingen
kreeg de politie melding bin- het onderzoek nog gaande van de toegestane openings-
nen van een schietpartij bij is. “Ter plaatse is een witte tijden. In oktober 2014 werd
de Olde Molen, vertelt poli- Hyundai Getz aangetroffen een benderuzie met wapens
tiewoordvoerder Lito Laclé. met het kenteken A-59636, uitgevochten in de Olde Mo-
Wat er precies gebeurd is, die mogelijk iets te maken len. Eerder dat jaar werd de
is nog niet bekend. “Er zijn heeft met de schietpartij”, eigenaar van de nachtclub
verschillende verhalen en we laat hij weten. Van de dader aangehouden wegens ‘be-
zijn nog bezig met het verho- of daders is nog geen signa- dreiging en belediging van
ren van de getuigen.” Toen lement vrijgegeven.    politieagenten gedurende de
de politie ter plaatse kwam, De schietpartij bij de Olde rechtmatige uitoefening van
waren de twee gewonden Molen zou een voortzetting hun functie’. Ook daarna is
daar niet meer. “Zij zijn met zijn van een eerdere schiet- de nachtclub regelmatig in
een privéauto naar het zie- partij in St. Cruz. Daar zou het nieuws wegens misstan-
kenhuis gebracht.” Beide be- zondagavond rond 23.00 den. Op sociale media roepen
wakers kwamen daar levend uur in Cas Ariba, tegenover diverse burgers ondertussen
aan, maar de 37-jarige por- Trappers Club, ook al zijn op tot sluiting van de club.
tier, beter bekend als ‘Bongo’, geschoten. Een buurtbewo- Oppositiepartij MEP spreekt
overleed in het ziekenhuis ner vertelt Amigoe dat er ko- schande van het schietin-
aan zijn verwondingen. Om gelgaten in het huis zitten. cident en stelt autoriteiten ORANJESTAD — Nicole van Tellingen vertegenwoordigt Aruba in Sanya, China. Daar werd zij onlangs welkom geheten
4.58 uur werd zijn dood vast- De dader van de schietpartij verantwoordelijk. “Tot wan- door tientallen Chinese kinderen. Van Tellingen verblijft twee weken in China voor de Miss World 2015 verkiezing. Daaraan
gesteld. “De toestand van de zou een bekende zijn van de neer blijven de Arubaanse doen 115 vrouwen uit landen over de hele wereld mee. Rondom het thema ‘Beauty with a purpose’ leggen zij veel bezoekjes
andere bewaker is kritiek”, politie en het gerucht gaat autoriteiten dit soort dingen af en hebben zij een druk schema. Van Tellingen reist heel wat af de laatste tijd, zo is zij bij terugkeer op Aruba ruim ander-
aldus Laclé.       dat hij zelf vanmorgen neer- tolereren? Hoeveel meer on- halve maand op reis geweest. De finale van Miss World is op 19 december. ‘Onze’ miss is te volgen via de Facebookpagina
Het verhaal gaat dat er geschoten is in San Nicolas. schuldige slachtoffers moe- Miss Aruba Pageant.
ergens binnen op het ter- De politie kan hier vanoch- ten er vallen?”, schrijft MEP-
rein een ruzie ontstond, die tend niet op reageren, omdat leider Evelyn Wever-Croes
                                                                                         VN hopen op
Hoogste alarmfase smog Pekingbuiten voortgezet werd. De het om ‘operationele infor- op haar Facebookpagina.                                   18,5 miljard voor
Huiszoeking buurman                                                                               noodhulp 2016
schutter San Bernardino                                 PEKING — De Chinese
                                             autoriteiten hebben van-                                GENÈVE — De Ver-
                                             daag voor het eerst in
                                             de hoofdstad Peking het
                                             hoogste smogalarm afge-                                 enigde Naties hebben
SAN BERNARDINO — De politie in het Amerikaanse steeds meer van overtuigd kondigd. Het staatspers-                                        vandaag de wereldge-
San Bernardino heeft voor de tweede keer het huis zijn dat de schutters meer- bureau Xinhua meldde                                        meenschap om 18,5 mil-
doorzocht van de voormalige buurman van een van dere aanslagen wilden ple- dat deze ‘alarmfase rood’                                       jard euro gevraagd om
de schutters die afgelopen week in de plaats een gen, gezien de hoeveelheid duurt van dinsdagmor-                                        volgend jaar de ergste
bloedbad aanrichtten. Drie agenten doorzochten gis- wapens die ze hadden.        gen 07.00 uur tot het mid-                               nood van 87,6 miljoen
teren het huis van Enrique Marquez, die ervan wordt                   daguur (12.00 uur) van                          Foto: AFP   mensen in 37 landen te
verdacht schutter Syed Rizwan Farook van wapens te De 28-jarige Farook en zijn donderdag.                                            lenigen.
hebben voorzien.                   29-jarige vrouw Tasheen
                           Malik doodden 14 mensen Het betekent onder meer dat                                     Het lijkt een hoop geld voor
Volgens de krant The Wa- doos. Het is onduidelijk wat en verwondden er 21 toen scholen dicht blijven en er Een vrouw draagt een hoofddoek om zich te beschermen tegen humanitaire hulp, zegt de
shington Post waren de daarin zat. Een bron bij de zij woensdag het vuur open- geen bouwwerkzaamheden de sterk toegenomen luchtvervuiling. Scholen zullen meer dan Hoge Commissaris voor
agenten zo’n dertig minuten Amerikaanse regering zei den op een bijeenkomst van in de openlucht zijn. Heel twee dagen dicht blijven en er vinden geen werkzaamheden Vluchtelingen, Antonio
in het huis. Ze kwamen naar gisteren dat onderzoekers lokale ambtenaren in San het noorden en delen van in de openlucht plaats.                         Guterres, maar het is een
buiten met een kartonnen van de federale recherche er Bernardino.            het midden van China gaan                                schijntje in vergelijking
                                                             gebukt onder smog.   spraken toen nog over de op tot militaire uitgaven in de
Grote overwinning voor oppositie in Venezuela                                       Het Nationaal Meteorolo- één na hoogste alarmfase,   wereld en de noodkredie-
                                                             gisch Centrum en de ge- oranje, waarbij bijvoorbeeld  ten die tijdens de recente
                                                             meente Peking hebben in het scholen geen activiteiten economische crises zijn ver-
                                                             weekeinde al gewaarschuwd buiten mogen ondernemen strekt. De VN hebben nooit
                                             de verkiezingen verliest. Ook tegen de ernstige luchtver- en de bouwsector tijdens het eerder zo’n hoog streef-
                                             Atalita verwachtte dat de ontreiniging onder de huidi- werk geen stof mag veroor- bedrag voor humanitaire
                                             overwinning voor de opposi- ge weersomstandigheden. Ze zaken.              hulp genoemd.
                                             tie zou zijn, hoewel hij de re-
                                             sultaten nipt had verwacht.
                                             “Ik denk dat de Venezolaan-

                                             Premier Cameron bekijkt overstromingense gemeenschap zo ontevre-
                                             den was met de situatie, dat
                                             deze de regering besloot af te
                                             straffen. Daarom ook heeft
                                             de oppositie gewonnen.”,
                                             Oppositieleider Henrique
                                             Capriles claimde de overwin-
                                             ning vannacht al vroeg. “De
                                             resultaten waar we op hoop-
                                             ten. Venezuela heeft gewon-
                                             nen. Het is onomkeerbaar”,
                                             schreef hij op Twitter. Een
                                             Venezolaanse vrouw woon-
                                             achtig op Curaçao, zegt trots
                                             te zijn op haar landgenoten.
                                             “Helaas kunnen we bij de
                                             parlementsverkiezingen niet
                                      Foto: AFP   stemmen. Maar we zijn blij
                                             met de resultaten”, aldus de
                                             vrouw.
De oppositie viert haar overwinning.                           De verkiezingen gisteren
                                             verliepen zonder hevige in-
CARACAS — De oppositie in Venezuela heeft een flin- zal overdragen. “Er zijn nu cidenten. Atalita meldde                                            Foto: AFP/Oli Scarff
ke overwinning behaald bij de parlementsverkiezin- een aantal zetels die niet zeven arrestaties, waarvan
gen gisteren. De Kiescommissie maakte vandaag be- verdeeld zijn. Als MUD nog één omdat de arrestant een
kend dat de oppositiecoalitie Mesa de la Unidad De- enkele zetels voor zich kan vuurwapen bij zich had. Wel
mocratico (MUD) zeker 99 van de 167 zetels in handen winnen hebben zij tweeder- waren oppositieleden onge-
heeft. Nog niet alle zetels zijn verdeeld.      de van de zetels, en daar kan rust over de stemlokalen.
                           Maduro niet veel aan doen”, Die bleven namelijk tot lang LANCASTER — De Britse premier David Cameron bezoekt vandaag het westen van Enge-
President Nicolás Maduro het parlement. MAN-lid Gio- aldus Atalita. Waarnemers na de sluitingstijd open. De land, dat afgelopen weekeinde is overstroomd na hevige regen. Het zwaarst getroffen gebied
heeft zijn nederlaag erkend. vanni Atalita, die samen met en opiniepeilers waren het er oppositie verdenkt de rege- ligt tussen Liverpool en de Schotse grens in de graafschappen Cumbria en Lancashire. In
Hij spreekt van een ‘ongun- partijgenoot Melvin Daal als voor de stembusgang al over ringspartij ervan stembus- het toeristische Lake District kwam naar schatting 340 millimeter regen naar beneden in
stige uitslag’. Het is voor het waarnemer bij de verkiezin- eens dat de toestand in het fraude te hebben gepleegd 24 uur tijd. Het leger is ingeschakeld voor de evacuatie van mensen die door het wassende
eerst in zestien jaar dat zijn gen in Caracas aanwezig Latijns-Amerikaanse land zo door de bussen in de avond water worden bedreigd. Talrijke onderwijsinstellingen en ook ziekenhuizen zijn vandaag
socialistische partij PSUV was, weet niet of de presi- slecht is, dat de PSUV van vol te stoppen met vervalste dicht gebleven als gevolg van de wateroverlast. Wegen en spoorlijnen zijn door het water
geen meerderheid heeft in dent makkelijk zijn macht president Nicolás Maduro stemmen.                   onbegaanbaar geworden.
   1   2   3   4   5   6   7