Page 4 - MIN ON 7 DEC 2015
P. 4

AMIGOE                                                                                                    3MAANDAG

                                                                                                     7 DECEMBER 2015

‘Rennen door de mondi’                                      Den Haag wacht op reacties eilanden                                   IN HET KORT

Alle rotstekeningen                                       Uitstel voor informatie                                         Toeteraar
Aruba vastgelegd                                         geschillenregeling en Isla                                       Een dronken man viel in zijn
in rapport                                                                                                geparkeerde auto in Keito in
                                                 DEN HAAG — De Tweede Kamer moet nog even wach-        tijdelijke oplossing, waar-        slaap. Zijn hoofd rustte tegen
                                                 ten op nieuwe informatie over een geschillenregeling     bij verschillen van mening        het stuurwiel waardoor de
                                                 voor het Koninkrijk en de Isla-raffinaderij. Minister     tussen de Koninkrijkslan-         toeter van de auto af en toe
                                                 Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken en Konink-       den aan de Raad van State         afging. De politie kreeg mel-
                                                 rijksrelaties wacht nog op reacties van de regeringen     worden voorgelegd. Ook op         ding van de overlast, het ge-
                                                 van Aruba, Curaçao en St. Maarten.              dit punt wacht de minister        beurde namelijk rond vier uur
                                                                                nog op een reactie, schrijft       ‘s nachts. Agenten ter plaatse
                                                 De Tweede Kamercommis-     “Voor deze brief is het ant-  hij. Premier Ben Whiteman         maakten de man wakker en
                                                 sie voor Koninkrijksrelaties  woord dat ik op korte ter-   besprak het binnen de Cura-        merkten dat hij zwaar onder
                                                 verzocht de minister in ok-  mijn verwacht te ontvangen   çaose ministerraad met het        invloed van alcohol verkeerde.
                                                 tober om nieuwe informatie   van de minister-president   verzoek aan de verschillende       Hij werd aangehouden ter
                                                 over beide onderwerpen. De   van Curaçao relevant. Het is  partijen om het voorstel ook       ontnuchtering. Het voertuig
                                                 partijen D66 en SP dien-    daarom mijn intentie na ont-  met hun achterban te be-         werd afgesloten en de politie
                                                 den een motie in waarin de   vangst van het schrijven van  spreken. “Hij vindt het van        liet die staan.
                                                 Nederlandse regering ge-    Curaçao uw Kamer nader te   groot belang dat het voorstel       Achtervolging
                                                 vraagd werd om krachtiger   informeren, maar wel zoda-   met alle fracties wordt afge-       In de buurt Miramar in
                                                 op te treden met betrekking  nig dat uw Kamer ruim voor   stemd”, aldus Plasterk. Pre-       Noord zetten agenten zater-
                                                 tot de Isla, mogelijk via een het Algemeen Overleg van    mier Mike Eman van Aruba         dagochtend rond half elf de
                                                 aanwijzing. Maar die mo-    28 januari 2016 over de be-  noemde het initiatief voor        achtervolging in, toen twee
                                                 tie kreeg geen meerderheid,  nodigde informatie kan be-   een tijdelijke regeling sym-       mannen bij het zien van de
                                                 mede door de toezegging van  schikken”, schrijft Plasterk  pathiek, maar wil het eerst        politiewagen van een muur
                                                 Plasterk om te onderzoeken   nu, verwijzend naar een ge-  aan de Arubaanse Staten          achter een woning sprongen
                                                 wat Curaçao zelf doet om de  plande vergadering over de   voorleggen. De regering van        en het hazenpad kozen. Eén
                                                 uitstoot te beperken en de   Isla. Met betrekking tot de  St. Maarten heeft het voor-        van de verdachten was de po-
                                                 Tweede Kamer hierover per   geschillenregeling deed Plas- stel ontvangen, maar nog         litie te snel af, de andere die
                                                 brief in te lichten.      terk een voorstel voor een   niet gereageerd.             inmiddels op het dak van een
                                                                                                     woning geklommen was, kon
ORANJESTAD — Aruba telt ongeveer 470 rotsteke-          waar alles gezuiverd werd                                                        geen kant meer op. Twee in
ningen blijkt uit twintig jaar onderzoek door het Ar-      van bepaalde beelden die                                                        het zwembad zittende toeris-
cheologisch Museum. Opvallend is dat de kwaliteit        ineens niet meer binnen de                                                       ten keken hun ogen uit, maar
van deze eeuwenoude afbeeldingen de laatste zestig        kerk pasten.”                                                              hielpen de politie ook door hen
jaar hard achteruit is gegaan, maar de oorzaak is on-      Decoratie                                                                in te seinen in welke richting
bekend.                             Versteeg en Kelly zijn on-                                                       de verdachte vervolgens liep.
                                 langs twee weken lang ‘door                                                       Met succes, want hij werd in
Al bijna twintig jaar doet   zijn nog steeds volkeren die   de mondi wezen rennen’,                                                         zijn kraag gegrepen en overge-
dr. Aad Versteeg, samen     deze tekeningen maken.      zoals hij het zelf beschrijft,                                                     bracht naar het politiebureau
met drs. Harold Kelly, in    Het zijn eigenlijk altijd sja-  om letterlijk elke tekening                                                       in Shaba. Uit een verklaring
opdracht van het Archeolo-   manen (priesters, red.) die   te bekijken en die opnieuw                                                       van één van de toeristen bleek
gisch Museum onderzoek     dat maken in het kader van    vast te leggen in foto’s. “In                                                      dat de twee mannen zich die
naar Arubaanse rotsteke-    hun religie, of hoe je dat wilt 1955 zijn de eerste foto’s                                                       ochtend al eerder hadden ver-
ningen. Het begon in 1996    noemen.” De gelijkenis met    gemaakt, maar daarvoor is                                                        toond en daarbij in de richting
met een boekje van P. Wa-    Arubaanse tekeningen is op-   ook een aantal vastgelegd                                                        van het zwembad hadden ‘ge-
genaar-Hummelinck met de    vallend groot. “Deze mensen   door natekenen, voor het                                                        loerd’, waardoor de vrouw een
titel ‘De rotstekeningen van  kunnen ons dus nog steeds    eerst in 1828, maar ook in                                                       onveilig gevoel had gekregen.
Aruba’. De zwart-wit foto’s   vertellen waar de symbolen    1880.” Op zoek naar de lo-
van de tekeningen, gesor-    voor dienen.”          caties van schilderingen die  Renovatie scholen op schema                                       In de wacht
teerd per locatie, vormden   Drugs              in 1955 werden vastgelegd,                                                       Bij een pand van de Aruba
de basis van het onderzoek   Een sjamaan heeft een soort   was een aantal daarvan on-   ORANJESTAD — Onderwijs-minister Michelle Hooyboer-Winklaar nam afgelopen week een kijkje        Bank aan Caya di Biento dat
waar Versteeg vanaf het be-   doktersfunctie binnen de ge-   vindbaar. Zoals een locatie   op Colegio San Antonio in St. Cruz. Deze mavo-school wordt grondig gerenoveerd en uitgebreid en     niet meer in gebruik is, zat
gin bij betrokken was.     meenschap, vertelt Versteeg.   die aangeduid was als ‘blok   de heropening staat gepland voor april 2016. Het gebouw wordt meteen aangepast voor leerlingen     zaterdagochtend een man die
“In Nederland zijn we begon-  “Zij staan in contact met de   graniet bij Kudawecha’. “Dat  met een lichamelijke beperking, zodat ook zij overal kunnen komen. De renovatie van de Mon Plaisir   aan de politie verklaarde dat
nen met het nummeren van    geestelijke wereld en gebrui-  is waarschijnlijk gebruikt   basis- en kleuterschool is klaar. Het gebouw heeft een likje verf gekregen, er zit een nieuw dak op en hij daar zat om zijn bijstands-
deze tekeningen tot nummer   ken daarbij verdovende mid-   om cement van te maken of    er is gewerkt aan de stroominstallatie voor airconditioning. Met een glanzend nieuw hekwerk kan     uitkering te halen. Hij kon
323. Uiteindelijk hebben we   delen.” Wat zij vervolgens    is als decoratie bij een hotel de school nu het hele terrein gebruiken voor de kinderen zonder dat deze van het terrein af kunnen.   geen ID tonen en de in Enge-
er 470 gevonden toen we op   meemaakten in die staat,     neergezet.” Zo vond Versteeg  Ook staat er een nieuwe grote palapa met bankjes waar de kinderen in de schaduw kunnen zitten.     land geboren man, A.B., ver-
Aruba waren”, vertelt Ver-   ‘schreven’ zij op door mid-   bij hotel Tamarijn een rots   Meerdere schoolgebouwen worden gerenoveerd als onderdeel van het project Veilige School.        klaarde dat hij in San Nicolas
steeg. Op een aantal plekken  del van de tekeningen. “In    met daarop resten van een                                                        woont en sinds 2006 illegaal
vond hij er meer dan Wage-   een aantal tekeningen hier    tekening, die daar ooit voor                                                      op het eiland verbleef. Warda
naar had beschreven, soms    is dat ook terug te zien, dus  de sier was neergelegd.                                                         Nos Costa werd ingeschakeld.
bleken vijf tekeningen die   eigenlijk waren er duizend    Kwaliteit
‘los’ geregistreerd stonden,  jaar geleden al drugs.” Dat   Er zijn meer tekeningen     Winstbelasting 3 procent lager vanaf 2016
één voorstelling en dus één   is niet ongebruikelijk, bena-  aangetast. “Het is een raad-
tekening te vormen.       drukt de deskundige, want    sel waarom de schilderingen   ORANJESTAD — Het tarief van de winstbelasting op       derd en het tijdstip waarop        regering verwacht dat de
Sjamaans            in Venezuela is dat eerder    duizend jaar goed bewaard    ondernemingen gaat per 1 januari 2016 van 28 naar 25     winstbelasting betaald          nieuwe methode meer en
Het rapport dat in 2016 ge-   ook al aangetroffen.       zijn gebleven en dat nu in-   procent. De Belastingdienst benadrukt dat bedrijven      moet worden.               vooral sneller overheidsin-
publiceerd zal worden, telt   Beeldenstorm           eens afneemt. Als we onze    met het nieuwe tarief rekening moeten houden bij het     Voorheen legde de belas-         komsten oplevert.
zo’n 400 pagina’s en 1000 fo-  Wat ongebruikelijk is, zijn   foto’s nu vergelijken met    doen van aangifte en de betaling van hun winstbelas-     tinginspecteur een aanslag        Andere voorbeelden van zo-
to’s. Het bestaat uit twee de- tekeningen waarbij er met    die van 1955 zien we een    ting vanaf het fiscale jaar 2014.               op. Vanaf volgend jaar moe-        geheten ‘aangiftebelasting’
len: een catalogus met daar-  wit over rood heen is geschil-  betrekkelijke achteruitgang                                  ten bedrijven zelf aangifte        zijn: loonbelasting, BBO,
in alle rotstekeningen over   derd. Er bestaan rode en wit-  in kwaliteit. Komt dat door   Het parlement paste on-    en de invoering van belas-   doen en is bij het doen van        BAZV, BBV en toeristen-
het hele eiland verspreid    te tekeningen, soms zijn de   benzinedampen van auto’s?    langs de wet voor de winst-  tingvoordelen voor bepaal-   aangifte ook direct winst-        heffing. Al deze belastingen
en een tweede deel met een   kleuren gecombineerd, maar    We zien dat veel wespen een   belasting aan. Behalve een   de soort bedrijven is ook de  belasting verschuldigd. De        zijn verschuldigd bij aan-
uitgebreide datering per te-  dit is opvallend. “We denken   soort modderig plaksel op    verandering van het tarief   manier van aangifte veran-                        gifte.
kening, een interpretatie en  dat het te maken heeft met    de rotsen achterlaten, wa-
de staat van de schildering.  het feit dat er andere men-   ren die er vroeger dan niet”,
Daarvoor maakte Versteeg    sen op die plek kwamen wo-    vraagt Versteeg zich af.
gebruik van de uitgebreide   nen en dat zij bijvoorbeeld   Het rapport dat in 2016 na
archeologische literatuur    iets in de tekeningen zagen   twintig jaar onderzoek ver-
die er bestaat over verge-   dat ongepast was in hun     schijnt, gaat daar niet op in.
lijkbare schilderingen in    cultuur. Denk maar aan de    Maar het geeft wel stof voor
Australië, Centraal-Azië en   beeldenstorm in Europa      nog jaren onderzoek.
het Amazone-gebied. “Daar

Benoemingen
Gemeenschappelijk Hof

DEN HAAG — De Rijks-      Sint Maarten. Mr. Jaap Sap,
ministerraad heeft afge-    werkzaam bij de rechter
lopen week twee nieuwe     Midden-Nederland, wordt
rechters benoemd voor      lid van het Gemeenschap-
het Gemeenschappelijk      pelijk Hof op Aruba. Zowel
Hof van Justitie die werk-   Giesen als Sap beginnen
zaam zullen zijn in Aruba    op 1 januari in hun nieuwe
en St. Maarten.         functie. Ook Leomar Angela
Daarnaast is mr. Leomar     begint op 1 januari. Angela
Angela benoemd als advo-    is momenteel werkzaam
caat-generaal op Curaçao.    als officier van Justitie en
Alle kandidaten werden     plaatsvervangend advocaat-
voorgedragen door minister   generaal op Curaçao.
Ard van der Steur van Jus-   De Rijksministerraad heeft
titie, mede namens de Jus-   mr. Eunice Saleh voor een
titie-ministers op Curaçao,   periode van vijf jaar herbe-
Aruba en Sint Maarten.     noemd als vicepresident van
Mr. Carolien Giesen, mo-    het Gemeenschappelijk Hof
menteel werkzaam als      van Justitie voor Curaçao
rechter in Amsterdam, is    en Bonaire en mr. Faye Gie-
benoemd als lid van het Ge-   bels-Wannyn benoemd als
meenschappelijk Hof voor    plaatsvervangend lid van
                het Gemeenschappelijk Hof.

               Cats and Dogs
              awaiting Adoption

www.arubaanimalshelter.com
   1   2   3   4   5   6   7   8   9