Page 6 - MIN ON 7 DEC 2015
P. 6

AMIGOE                                                                                                 7MAANDAG

                                                                                                  7 DECEMBER 2015

Behandeling                                            Symposium pedagogiek druk bezocht
begroting Curaçao
deze week van start

WILLEMSTAD — De behandeling van de conceptbe-          Cecilia (Sociale Ontwikke-
groting 2016 van het land Curaçao gaat morgen vanaf       ling, Arbeid en Welzijn, PS)
half vier ‘s middags van start. Voor de behandeling       en Siegfried Victorina (Ge-
zijn vijf dagen uitgetrokken. Conform de planning zal      zondheid, Milieu en Natuur,
de begrotingsbehandeling volgende week dinsdag om        PS) komen op de donderdag
zes uur ‘s middags worden afgesloten met een stem-        aan bod.
ming.                              Op vrijdag gaat de beant-
                                 woording van de vragen ge-
De conceptbegroting is opge-  behandeld volgens een van     steld in de eerste ronde van                                                   Foto: Edsel Sambo
steld door het kabinet-Asjes, te voren bepaald schema. Dit   start. Minister Jardim bijt
werd ingediend door het ka-  schema kan overigens te al-    de spits af. Zodra de minis-   Kpek-voorzitter Errol Cova houdt een toespraak bij de opening van het symposium.
binet-Whiteman I, maar zal   len tijde tijdens de behande-   ter zijn presentatie heeft ge-
door de Staten worden ge-   ling worden aangepast.      houden en de vragen heeft    WILLEMSTAD — Het symposium ‘Selebrando Pedago-          belang van de kwaliteit van   voorzitter verder opviel was
loodst door Whiteman II. De  Het schema gaat ervan uit     beantwoord, start de tweede   gia’ bij de University of Curaçao (UoC) werd donder-       onderwijs en docenten: “Het   de deelname van jonge docen-
enige constante is Financi-  dat op de woensdag de vragen   vragenronde. Hierna vol-     dagavond afgesloten. Hierbij werd onder andere een        lot van de Curaçaoënaar is in  ten. Hij was hier erg blij mee,
ën-minister José Jardim (na-  aan minister van Financiën    gen de ministers Whiteman,    paneldiscussie gehouden met de gastsprekers.           onze (de docenten, red.) han-  want ‘zij zijn de garantie voor
mens onafhankelijk Staten-   Jardim, premier Bernard      Rhuggenaath, Van der Horst                                    den.” De voorzitter gaf verder de voortzetting van het onder-
lid Glenn Sulvaran). De be-  Whiteman (PS) en Eugene      en Navarro. Maandagoch-                                      aan dat het symposium elke   wijs’.
groting werd opgesteld door  Rhuggenaath (Economische     tend is Camelia-Römer aan                                     dag druk bezocht werd, en dat  Met de input van de gastspre-
een coalitie van PS, Pais,   Ontwikkeling, Pais) aan bod    de beurt, gevolgd door Dick,                                   deelnemers die elke dag aan-  kers en de deelnemers zullen
PNP en Sulvaran, maar zal   zullen komen. Vragen voor     Larmonie-Cecilia en Victo-                                    wezig waren een certificaat   deze maand nog een oplos-
nu door door de coalitie van  de ministers Etienne van     rina. Op dinsdag wordt de                                     kregen. “De gastsprekers wa-  singsgericht actieplan en een
PS, Pais, PAR, PNP en Sul-   der Horst (Bestuur, Plan-     hele dag uitgetrokken voor                                    ren erg onder de indruk van   implementatieplan gemaakt
varan in de Staten moeten   ning en Dienstverlening,     antwoorden uit de tweede                                     het grote aantal deelnemers.  worden, over de manier waar-
worden verdedigd.       Pais), Nelson Navarro (Jus-    vragenronde.                                           De deelnemers waren voorna-   op de kwaliteit van het onder-
Voor de behandeling heeft ie- titie, Pais) en Suzy Camelia-   De verwachting is dat er om                                    melijk docenten en leden van  wijs verbeterd kan worden.
der Statenlid een spreektijd  Römer (Verkeer, Vervoer en    zes uur gestemd zal kunnen                                    schooldirecties en -besturen  Deze zullen in januari aan
toebedeeld gekregen van 60   Ruimtelijke Planning, PNP),    worden. Als dit achter de rug                                   van verschillende onderwijs-  alle bij het onderwijs betrok-
minuten in de eerste ronde   Irene Dick (Onderwijs, We-    is, volgen de traditionele mo-                                  niveaus”, aldus Cova. Wat de  ken instanties gepresenteerd
en 30 minuten in de tweede   tenschap, Cultuur en Sport,    ties van zowel coalitie als op-
ronde. De begroting wordt   PS), Ruthmilda Larmonie-     positie.                                                             Cft wil
                                                                                                  vergadering
InselAir:                                             Een en ander werd georga-    ficaat voor hun participatie.                  met Staten
                                                 niseerd in het kader van het   ‘In onze handen’
‘Na definitieve                                          doel van Fundashon Kalidat    Het symposium duurde vier                    WILLEMSTAD — Het Col-
toetsing vliegen naar Atlanta’                                  Edukashonal (Kpek) om de     dagen en gastsprekers uit                    lege financieel toezicht
                                                 kwaliteit van het onderwijs   onder andere Nederland en                    (Cft) van Curaçao en St.
WILLEMSTAD — InselAir zal haar vliegaanbod uit-         kleine aanpassingen worden    te verbeteren en de kennis    Cuba waren uitgenodigd. Zo                   Maarten heeft afgelopen
breiden met nieuwe bestemmingen in de Verenigde         gedaan, waarvoor de hulp is   over pedagogische ontwikke-   kreeg men een duidelijk beeld                  week een besloten verga-
Staten (VS), zodra de Curaçaose Burgerluchtvaart Au-       ingeschakeld van een juri-    lingen op Curaçao, in de re-   van de internationale ontwik-                  dering aangevraagd met
toriteit (CBA) wordt teruggezet naar veiligheidscate-      disch adviseur van de FAA,    gio en internationaal gezien   kelingen op het gebied van                   de commissie Financiën
gorie 1. Dat meldt directeur Edward Heerenveen. De        zegt de directeur. Vervolgens  te verbreden. Het symposi-    pedagogiek. Kpek-voorzitter                   van de Staten, om over de
luchtvaartmaatschappij zal dan vliegen naar Atlanta.       zal het wetsvoorstel naar het  um werd druk bezocht en de    Errol Cova benadrukte het                    financiën van Curaçao te
                                 parlement gaan. De directeur   deelnemers kregen een certi-                                   praten.
Ook zijn er plannen om te   voor de plannen om samen     zegt in afwachting te zijn van                                                  Dat verzoek is echter niet
vliegen naar Fort Lauder-   te werken met Delta.       een overkomst, die ze voor 24  Ava Airways tekent met                                      ingewilligd door Staten-
dale in Florida en Boston,   Verschoven            december moeten ontvangen    Iers rekruteringsbedrijf                                     voorzitter Mike Franco
de hoofdstad van Massa-    De Amigoe berichtte eerder    van de FAA. Vervolgens zal                                                    (Pais). Deze week staat
chusetts. Heerenveen ver-   deze week over de definitieve   de technische review plaats-   WILLEMSTAD — Ava Airways heeft onlangs een            denkt in het vierde kwar-    namelijk de behandeling
telt dat er wordt bekeken   toetsing, die nu plaats zal    vinden en ten slotte een defi-  overeenkomst getekend met het Ierse Spectrum           taal van 2016 te kunnen be-   van de ontwerpbegroting
om deze nieuwe bestem-     vinden in maart 2016. Eerder   nitieve audit.          Aviation. Piloten van de luchtvaartmaatschappij in        ginnen met de bedrijfsvoe-   gepland voor het dienst-
mingen vanuit Aruba aan    werd gesteld dat dit voor eind  Openheid             oprichting van Oliver Arrindell en Giovanni Atalita,       ring. “Er zal worden gevlo-   jaar 2016. Waarom het Cft
te vliegen, omdat daar an-   deze maand zou worden ver-    Heerenveen is zeer te spre-   zullen via het Ierse bedrijf worden gerekruteerd.        gen met de Airbus 319/320    een besloten vergadering
dere regelgeving wordt ge-   richt. Derby bevestigde dat    ken over de openheid van                                     en de Bombardier Q 400.     wenst, is niet bekend. Het
hanteerd waardoor er ver-   dit onder andere komt door    zaken van Derby. “We weten    AVA is nog steeds in afwach-   Eind vorige maand berichtte   Alle piloten moeten daar-    Cft schrijft aan Franco, op
vroegd naar deze steden    budgetproblemen binnen de     al sinds oktober dat de defi-  ting van een economische     de Amigoe dat de advies-    naast minimaal 1800 uur     23 november, dat het college
kan worden gevlogen.      Amerikaanse regering, waar-    nitieve toetsing verschoven   vergunning. Dit omdat mi-    ronde bijna is afgerond.    hebben gevlogen om voor     vanaf 8 december een werk-
Omdat de Amerikaanse      door een ‘shutdown’ werd     zou worden. Derby heeft ons   nister Suzy Camelia-Römer    Camelia-Römer liet weten    Ava te kunnen vliegen”, al-   bezoek brengt aan Curaçao
luchtvaartautoriteit de vei-  verwacht. De FAA kon zo-     hierover uitgebreid geïnfor-   (PNP) van Verkeer, Vervoer    ‘verschillende adviezen’ te   dus Arrindell.         en daarom verzoekt om de
ligheidscategorie van de    doende geen datum prikken     meerd. Ik apprecieer zijn    en Ruimtelijke Planning     hebben ingewonnen bij ad-    Ava zal daarnaast ook lo-    vergadering, ‘indien moge-
CBA in 2012 degradeerde    voor een controle, omdat er    manier van werken en we     (VVRP) stelt dat Ava Air-    viseurs van het ministerie.   kale pilootstudenten en     lijk gaarne om half tien’.
van 1 naar 2, konden Cu-    onzekerheid heerste over het   hebben ons zodoende hierop    ways eerst een bankgarantie   De Centrale Bank van Cura-   studenten uit de regio die   Het schrijven wordt afge-
raçaose luchtvaartmaat-    budget. De reizen van de FAA   kunnen voorbereiden.” De     van 48,9 miljoen dollar moet   çao en Sint Maarten (CBCS)   zijn afgestudeerd, de kans   sloten met de opmerking:
schappijen geen nieuwe     werden zodoende uitgesteld.    InselAir-directeur zegt alle   overleggen of een ‘irrevoca-   heeft daarnaast een nieuwe   geven om een programma     “Mocht u op voorhand nog
routes naar de VS starten.   Derby bevestigde daarnaast    begrip te hebben voor de si-   ble letter of credit’, alvorens toetsing verricht. “Op dit mo- te volgen. Dit conform de    aanvullende agendapunten
De CBA werd gedegradeerd    dat de primaire wet- en re-    tuatie. “Je moet roeien met   hiervoor in aanmerking te    ment ben ik in afwachting    de standaarden van de      wensen in te brengen, dan
omdat de ze onvoldoende    gelgeving geaccordeerd is     de riemen die je hebt.”     komen. De luchtvaartmaat-    van het laatste adviesrap-   European Aviation Safety    hoort het Cft dit graag.”
in staat was toezicht op de  door de ministerraad en ook    Hij heeft er alle vertrouwen   schappij verklaart echter    port”, aldus de minister.    Agency (EASA) en de Fede-
luchtvaartoperaties te hou-  door de Raad van Advies      in dat het zo snel mogelijk   aan alle wettelijke verplich-  Laatste kwartaal        ral Aviation Administration   Officier Angela
den.              (RVA) is behandeld. “We zijn   zal worden afgehandeld. “Ik   tingen te hebben voldaan en   De luchtvaartmaatschappij    (FAA).              wordt nieuwe
Dit had onder andere tot    momenteel bezig met het ver-   heb goede hoop dat de defini-  gaat hier niet mee akkoord.                                    advocaat-
gevolg dat InselAir de sa-   werken van het advies van de   tieve toetsing voor juni vol-                                                   generaal
menwerking met US Air-     raad om het proces te kunnen   gend jaar zal plaatsvinden”,
ways moest stopzetten. Ook   voorzetten. Er moesten drie    aldus Heerenveen.                                                          WILLEMSTAD — Ma-
werd er een stokje gestoken                                                                                      rio Leomar Angela
                                                                                                   wordt advocaat-gene-
Inval levert veel drugs op                                                     Onderwijs:                             raal op Curaçao. De
                                                                  Wetgeving exameneisen                       Rijksministerraad
                                                                  zal op tijd af zijn                        heeft besloten hem voor
                                                                                                   te dragen op voorstel
                                                 Foto’s: KPC           WILLEMSTAD — Het mi-      pen. Dit omdat ze vreesde     van minister Ard van
                                                                  nisterie van Onderwijs     dat de examenresultaten      der Steur van Veilig-
WILLEMSTAD — Tijdens een huiszoeking in een woning in                                       is bezig met het traject    beduidend slechter zouden     heid en Justitie, mede
Noord-Roosendaal afgelopen week vonden agenten een ge-                                       om de benodigde wetge-     zijn, waardoor een meer-      namens zijn ambts-
weer, een pistool, diverse blokjes cocaïne, zakken met cocaïne,                                  ving voor de verscher-     derheid van de leerlingen     genoten van Curaçao,
pillen, en spullen die gebruikt worden ter voorbereiding van                                    ping van de examenei-      zou zakken.            Nelson Navarro (Pais),
drugs, en namen die in beslag. In verband hiermee zijn bij de                                   sen voor havo en vwo in     De voornaamste reden        en St Maarten, Dennis
woning twee mannen opgepakt en een vrouw R.A. (53) afkom-                                     te kunnen voeren. Dat      hiervoor is volgens Dick      Richardson (UP). De
stig uit de Dominicaanse Republiek, J.E.F.P. (37) afkomstig                                    meldt woordvoerder Ti-     de Nederlandse taal. Haar     benoeming gaat in op
uit Colombia en de Dominicaanse vrouw E.B.V. van 34 jaar.                                     co Vos.             omstreden besluit zorgde      1 januari 2016. Angela
Het onderzoek leidde later tot de aanhouding van de lokale                                     “De procedure met betrek-    voor veel commotie en pro-     (1966) is op dit moment
28-jarige man R.J.I. en de Dominicaanse vrouw A.Z.R.J. op                                     king tot nieuwe wetgeving    test, omdat de erkenning      officier van justitie en
het Brionplein.                                                          kan niet worden versneld.”   van de diploma’s op Cura-     tevens plaatsvervan-
                                                                  Het ministerie laat we-     çao hierdoor in het geding     gend advocaat-gene-
                                                                  ten ‘op tijd te zullen zijn’.  kwam. De minister kwam       raal. Angela was ook
                                                                  “Technisch gezien hebben    later echter terug op haar     voor het OM een goede
                                                                  we tot mei de tijd, aange-   besluit, waardoor de aan-     kandidaat om Anton
                                                                  zien de examens dan pas     scherping toch wordt inge-     van der Schans op te
                                                                  starten”, aldus Vos.      voerd.               volgen. De bedoeling is
                                                                  De wet is nog niet aange-    Zorgen               dat Van der Schans vol-
                                                                  boden aan de Raad van Ad-    Eerder deze week uitte       gend jaar zijn functie
                                                                  vies (RvA). De woordvoer-    Omayra Leeflang haar        neerlegt.
                                                                  der zegt dat de druk van-    zorgen over het uitblijven
                                                                  uit Nederland het proces    van de nieuwe wetgeving.
                                                                  echter niet kan versnellen.   Het onafhankelijk Staten-
                                                                  Ook de berichtgeving in de   lid stelt dat Dick gezegd
                                                                  media niet. “Wat telt is dat  heeft voor 1 januari vol-
                                                                  eraan gewerkt wordt en dat   gend jaar klaar te zijn met
                                                                  we voordat de examens be-    de wetgeving. Dit nadat de
                                                                  ginnen zeker klaar zullen    Nederlandse minister van
                                                                  zijn.”             Onderwijs Jet Bussemaker
                                                                  Solobesluit           had gemeld de diploma’s
                                                                  Minister Irene Dick van     van beide landen gelijk te
                                                                  Onderwijs (PS) kreeg felle   stellen als hieraan gehoor
                                                                  kritiek over zich heen, toen  wordt gegeven. Leeflang
                                                                  ze in eerste instantie het   vraagt zich zodoende af wat
                                                                  solobesluit nam om de exa-   de stand van zaken is en of
                                                                  meneisen niet aan te scher-   de wetgeving ‘op tijd’ klaar
                                                                                  is.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11