Page 5 - MIN ON 7 DEC 2015
P. 5

AMIGOE                                                                                                  5MAANDAG

                                                                                                  7 DECEMBER 2015

COA:                                                                 Meer mogelijkheden
Veel belangstelling voor voedingseminar                                                buitenschoolse
                                                                   ontwikkeling kinderen
ORANJESTAD — Met 115 sporters én hun ouders           elke training of wedstrijd.     Veel van de deelnemers wa-
werd het seminar ‘Voeding in het dagelijks leven van       De aanwezigen namen actief      ren tussen de dertien en vijf-
een atleet’ goed bezocht. Het overtrof de verwachtin-      deel aan de workshop die       tien jaar oud. Ze waren erg
gen van het Olympisch Comité Aruba (COA) en van         daardoor zeer educatief en      enthousiast en een aantal
gastspreker voedingsdeskundige Charlene Lesie. Ze        informatief was. Ze stelden     maakte notities tijdens de
stelden bovendien veel vragen.                  veel vragen, zoals over de      workshop. Ze lieten merken
                                 hoeveelheid voeding die no-     dat ze zich er goed van be-
Andere gastsprekers waren   pert aanwezig om uitleg te    dig is bij de voorbereidingen,    wust zijn dat voeding invloed
sporters Ronald Staring en   geven over doping.        tijdens en na afloop van een     heeft op hun sport. Alle
Guiver Scholten, zij vertel-  De grote belangstellend      training of wedstrijd, wat      deelnemers kregen na afloop
den de jonge sporters en hun  betekent volgens COA dat     goed is om te eten en wat ze     een deelnamecertificaat van
ouders over hun ervaringen   atleten en hun ouders zich    beter kunnen laten staan.      COA-voorzitter Edwin Roos.
met voeding en sporten. Er   steeds meer bewust zijn van    Of op welk tijdstip eten het     Het seminar vond plaats in
was ook een anti-doping ex-  voeding vooraf, tijdens en na   beste is en wanneer niet.      het Alhambra Casino.

Kijkje in de keuken

ORANJESTAD — Elf stu-     Volgens de stagecoördina-
denten van EPB Hato van    tor van EPB is RIU Palace
de sector Hospitality en    een prachtige stageplaats.
Toerisme mochten afgelopen   Vanwege hun bekendheid
maand een kijkje nemen in   en ervaring kunnen zij de
de keuken van RIU Palace    toekomstige professionals
en liepen daar hun stage. Zo  goed vormen. In totaal lie-
kregen ze les van chef Va-   pen negentig studenten van
lerio Rodriguez, die tijdens  deze sector stage in verschil-
de stage hun mentor was.    lende keukens op het eiland.

Stevige wandeling door Rooi Fluit                                                   ORANJESTAD — Kin-       zich kunnen ontwikkelen.    ren. Naast Safety Net heeft
                                                                   deren moeten voor en      Dat is de gezamenlijke op-   de taskforce als speerpun-
                                 ORANJESTAD — De ran-         zal moeten worden. Daar-    na schooltijd meer mo-     dracht van het internatio-   ten: kennisuitwisseling rond
                                 gers van natuurpark Ari-       na wordt de weg vervolgd    gelijkheden krijgen om     nale Kinderrechtenverdrag   aanpak kindermishandeling/
                                 kok organiseren zondag 13      richting Moro en de wilde    zich te ontwikkelen. Dat    waarvoor het Koninkrijk    huiselijk geweld, preventief
                                 december een speciale twee      noordkust van Daimari.     is de belangrijkste uit-    zich in april van dit jaar in jeugdbeleid en goed opvoe-
                                 uur durende wandeling        Het eindpunt is de Daimari   komst van de Safety Net-    Geneve heeft verantwoord.   den, hoe doe je dat?
                                 door het ruige gebied van      Ranch waar eenieder met     conferentie die afgelopen   Als er voldoende voorzienin-
                                 Rooi Fluit. De hike start      de auto wordt opgehaald en   week gehouden werd in     gen zijn voor kinderen om   Kerstmarkt
                                 om half acht ‘s ochtends       teruggebracht naar het be-   en met de Universiteit     hun vrije tijd goed te beste- Mindful Holiday
                                 bij het bezoekerscentrum       zoekerscentrum.         van Aruba.           den, dan voorkom je ook dat
                                 van Arikok. Onder begelei-      De wandeling is voor jong    Jeugd- en onderwijsprofes-   ze zich gaan vervelen en ver- ORANJESTAD — De kerst-
                                 ding van een senior-ranger      en oud, maar een goede con-   sionals spraken met elkaar   keerde dingen gaan doen”,   special van het Cadushi fes-
                                 lopen deelnemers naar        ditie is een vereiste, even-  over de nieuwste ontwik-    zegt Sacha Geerman, de     tival, in de tuin van yoga-
                                 Shete richting het gebied      als goede schoenen waar-    kelingen rondom ‘brede     Arubaanse voorzitter van de  centrum Prana, vindt een
                                 Rooi Fluit, waar af en toe      mee je minimaal twee uur    school’, ouderpartnerschap,  taskforce. Sociale Zaken en  dag eerder plaats dan ge-
                                 geklommen en geklauterd       stevig kan wandelen.      de rol van vaders in de op-  Jeugd-minister Paul Croes   pland, namelijk vrijdag 18
                                                                   voeding, preventie bij jonge  opende de eerste dag van de  december. Dit omdat op de
Ingezonden                                              Deelname kost niks, behal-   kinderen en het aanbod van   conferentie. Op de tweede   eerdere datum, een dag la-
                                                   ve de entreekosten voor het   naschoolse activiteiten. De  dag legden de deelnemers    ter, ook de kunststraat Kor-
Vrijheidsberoving                                           park, 5 florin voor lokalen   conferentie is een initiatief werkbezoeken af aan YMCA    teweg open is. Door het Ca-
en afpersing op luchthaven Aruba                                   en 11 dollar voor toeristen.  van de interlandelijke task-  San Nicolas en Dakota en    dushi festival te verschui-
                                                   Inschrijven kan via info@    force kinderrechten. Daarin  maakten zij kennis met het   ven, maakt de organisatie
DE PASSAGIER die uit Ve-    moet gaan zitten. Een Avior-   Aruba! Uit navraag blijkt dat    arubanationalpark.org met    werken alle landen van het   Jeugdparlement. De deel-    het voor bezoekers mogelijk
nezuela met Avior aankomt   medewerker komt aan boord     de luchthaven en de politie     als onderwerp ‘Rough walk    Koninkrijk samen om de     nemers wisselden verder    om van beide evenementen
op luchthaven Reina Beatrix,  om 10 dollar per persoon op    van deze schandalige prak-      to Daimari’. Via de website   kinderrechten in de landen   vooral ervaringen uit. De   te kunnen genieten. Kijk
kan een schandelijke behan-  te eisen als ‘tax’! Niet betalen tijk op de hoogte zijn! Goede    van het park kan ook een    te verbeteren.         taskforce zal de resultaten  voor meer informatie op de
deling verwachten. Als de   = niet naar buiten! Na zo’n    ‘public relations’.         contactformulier worden     “Alle kinderen van het Ko-   van de conferentie aanbie-   Facebookpagina van zowel
deur van het vliegtuig open  35 minuten van wederrech-                       ingevuld.            ninkrijk moeten gezond en   den aan de Koninkrijkscon-   Prana als Cadushi Festival.
gaat en iedereen opstaat,   telijke vrijheidsberoving en          BRUCE STEVENS                      veilig kunnen opgroeien en   ferentie, met het advies om
komt er een mededeling op de  afpersing van 10 dollar mag                 Schotland                                 Safety Net verder te stimule-
intercom dat iedereen weer   men uitstappen. Welkom op

De redactie van Amigoe kan ingezonden brieven redactioneel bewerken, inkorten of besluiten om
niet te plaatsen. Brieven mogen maximaal 600 woorden bevatten, ze moeten voorzien zijn van
naam en woonplaats (worden gepubliceerd) en adres en telefoonnummer (niet voor publicatie,
maar ter verificatie). We accepteren alleen digitaal gestuurde brieven. Ons e-mail adres is: aru-
baredactie@amigoe.com.

COLUMN ZEE

Zielig

Van maandag tot en met     anderen niets aan de belas-    staatsman. Het gaat niet om
vrijdag bespreekt Nico     ting en we ontslaan ook geen   het tevreden stellen van de
van der Zee in deze co-    overheidspersoneel. Hoe je    kiezer, maar om het belang
lumn zinnige en onzinni-    dan de afspraken over be-     van het land. Als een staats-
ge zaken.           zuinigingen kunt nakomen,     man profileert hij zich graag
Reacties zijn welkom:     is onduidelijk. Ik ben heel    met zijn visionaire verha-
nicovanderzee@gmail.      benieuwd naar de definitie-    len in het buitenland over
com.              ve begroting, maar ik zal nog   een Groen Aruba. Dat moet
Ik heb een hekel aan men-   wel enkele maanden moeten     hij nu ook waarmaken met
sen die zielig doen. Er zijn  wachten.             beslissingen die impopulair
natuurlijk mensen die een   Aruba kan niet bezuinigen,    zullen zijn, maar noodzake-
meer dan gewone portie el-   zoals de andere landen dat    lijk.
lende over zich heen gestort  gedaan hebben, gaf Eman      Uit zijn verhaal voor het
krijgen, maar u zult zien,   aan. Arubanen kunnen niet     genootschap kun je wel een
dat zijn de mensen die naar  de broekriem wat aantrek-     beetje afleiden in welke rich-
buiten toe niet zielig gaan  ken zoals overal ter wereld    ting onze premier denkt. Bij
doen. We hadden een strijd-  gebeurt. Dat lijkt me onzin.   het uiteenvallen van de An-
vaardige minister-president,  Arubaanse politici durven     tillen is de schuld door Ne-
het lijkt erop dat we nu een  geen impopulaire beslis-     derland weggepoetst. Toen
premier hebben die zielig   singen te nemen. Politici     Aruba de Status Aparte
gaat doen.           spelen het liefst voor Sinter-  kreeg, is dat niet gebeurd.
Mike Eman sprak vorige     klaas en daar rekenen hun     Dat is bekend, maar waar-
week een rede uit voor het   kiezers ook op. Je stemt op    om meldt Eman dat in zijn
Genootschap Nederland-     een politicus omdat je er     redevoering? Bedoelt hij dat
Aruba. Een zielige rede,    voordeel van verwacht. Die    Nederland nu alsnog hulp
als we van het verslag van   situatie maakt het natuur-    moet bieden bij het wegwer-
Amigoe uit kunnen gaan. Ik   lijk extra moeilijk om te be-   ken van onze staatschuld?
schetste twee weken geleden  zuinigen, want dan worden     Gaan we bij Nederland be-
nog het beeld van een Griek-  je kiezers boos. Daarom is    delen om hulp?
se held die strijdend ten on- het ook zo prettig dat er nu   Heel stilletjes liggen we op
der ging, daar is weinig van  een niet-politieke minister    ramkoers met het Konink-
over, Aruba gaat op de be-   op onze centen past. Eman     rijk. We hebben ons weer
deltoer. We hebben als land  moet laten zien dat hij niet   eens niet aan de afspraak
een gigantische schuld, geeft een politicus is, maar een    gehouden om op tijd een
Mike Eman toe in de rede. Zo                   begroting in te dienen. Het
zegt hij het niet, hij noemt                   lijkt erop dat we ook niet de
het ‘de schuld was niet houd-                  adviezen van het CAft gaan
baar’. Maar we kunnen dat                    opvolgen. Een conflict is in
op onze eigen manier oplos-                   de maak. En als het zover is,
sen volgens hem. Wat dat                     zal iedereen wel weer luid-
betekent, is nog een raad-                    keels roepen dat onze auto-
sel. De begroting voor 2016                   nomie bedreigd wordt. Die
had al in september bij de                    autonomie wordt inderdaad
Staten moeten liggen. De                     bedreigd, maar niet door die
minister van financiën is er                   enge mensen uit Den Haag.
klaar voor met plannen voor                   Het zijn onze eigen politici
een belastinghervorming die                   die de autonomie te grabbel
extra geld in het laatje moet                  gooien. Zorg dat je je zaak-
brengen, maar Eman is op                     jes goed regelt en niemand
de rem gaan staan. We ver-                    zal zich met Aruba gaan be-
                                 moeien.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10