Page 8 - AHATA
P. 8

Antilliaans Dagblad Maandag 25 september 2017                                   17
                                                  Bonaire/BES
 Horeca NL
 helpt horeca
 Sint Maarten
 Van onze redactie
 Willemstad - Van der Valk Care helpt op Bonaire slacht-
 offers van orkaan Irma. De hotelketen heeft een Van der
 Valk Care-team vanuit Nederland naar Bonaire gestuurd
 om zorg te bieden aan getroffen inwoners van Sint De hotelketen heeft een Van der Valk Care-team vanuit Nederland naar Bonaire gestuurd om zorg te
 Maarten, Saba en Sint Eustatius bij het Van der bieden aan getroffen inwoners van Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius bij het Van der Valkresort op
 Valkresort op Bonaire.             Bonaire.
  Dat meldt Misset Horeca in horeca hier in actie om de Daarom hebben we onze leden einde van de actieperiode maakt oktober komen in Hotel Okura
 Nederland. Er zijn meer initia- Nederlandse horeca op Sint opgeroepen om van zaterdag 23 iedere ondernemer zelf het to- Amsterdam 30 sterrenchefs in
 tieven vanuit de Nederlandse ho- Maarten een hart onder de riem september tot en met zondag 1 taalbedrag over naar het giro- actie om een bijdrage te leveren
 reca. ,,Nadat Sint Maarten zwaar te steken en financieel te hel- oktober gezamenlijk in actie te nummer van het Rode Kruis, gi- aan de wederopbouw van Sint
 is getroffen door orkaan Irma is pen.” Aldus Misset Horeca. komen voor de horeca op Sint ro 5125. Wij vragen onze leden Maarten na de verwoestende
 voor de wederopbouw van het ei- Robèr Willemsen, voorzitter Maarten. We vragen of zijzelf en ons te laten weten welk bedrag is schade die orkaan Irma heeft
 land veel geld nodig. Ook veel KHN (Koninklijke Horeca hun medewerkers een bedrag overgemaakt. KHN telt alle be- aangericht. De opbrengst van
 horecaondernemers zijn ge- Nederland): ,,Als horecaonder- over hebben voor Sint Maarten. dragen bij elkaar op en overhan- een unieke lunch aan de groot-
 raakt. Sint Maarten is voor 80 nemers weten wij als geen ander En zij kunnen met een speciaal digt het totaalbedrag symbolisch ste Michelin Chef’s Table van
 procent afhankelijk van horeca hoe belangrijk de inkomsten van A4-tje ook hun gasten om een (in de vorm van een cheque) aan Nederland komt volledig ten
 en toerisme. Daarom komt de toeristen en andere gasten zijn. kleine bijdrage vragen. Aan het het Rode Kruis.” Op zondag 1 goede van het Rode Kruis.
               Systeem       Het BC zal hier dan ook de
 prijzen                     mogelijkheden voor een vrijwil- Niet alle aanbevelingen
 Vervolg van pagina 6
 Op Bonaire hebben het Be-            lig systeem verkennen. Voor alle
 stuurscollege (BC) en een aantal BonKompra   drie de BES-eilanden geldt dat
 supermarkten afgesproken voor          het kabinet zal ondersteunen bij overgenomen
 36 veel gekochte producten ten suboptimaal   het verkennen, opzetten en uit-
 minste 1 product tegen een afge-        breiden van een systeem van De aanbeveling van Ecorys gende) rol weggelegd voor de
 sproken maximumprijs te ver-          vrijwillige prijzen in combinatie over gezamenlijk inkopen, Bestuurscolleges en/of de
 kopen, het zogeheten BonKom- het risico dat goederen niet met het publiceren van prijsver- zal niet worden overgeno- rijksoverheid. Gezamenlijk
 pra-systeem. Dit systeem werkt meer verkocht worden omdat de gelijkingen. men. ,,Inkopen door super- inkopen door of met de lokale
 nu ‘suboptimaal’ omdat de par- maximumprijs onder de kost- Uit het onderzoek blijkt dat op markten is een eigen verant- overheid is niet realistisch.
 tijen zich niet met de afspraken prijs ligt. Daarnaast kan in over- alle drie de eilanden prijsver- woordelijkheid”, stelt mi- De (rijks)overheid zou dan als
 verbonden voelen. Het BC zal leg of door supermarkten zelf schillen zijn tussen de verschil- nister Kamp. ,,Sommige een soort tussenschakel voor
 het systeem daarom nieuw leven worden besloten tot lagere mar- lende supermarkten. Om van supermarkten kopen al geza- de supermarkten moeten die-
 inblazen.        ges of kruissubsidiering van een deze prijsverschillen te kunnen menlijk in, andere super- nen om eerste levensbehoef-
  ,,Anders dan bij verplichte aantal belangrijke levensmidde- profiteren, moet een consument markten lijken hier niet toe ten te kopen. Dit is niet de
 maximumprijzen bestaat bij len”, aldus staat te lezen in de weten waar het product het bereid. Hierin is geen (dwin- taak van de overheid.”
 vrijwillige maximumprijzen niet brief van minister Kamp. goedkoopst is. Dit kan worden
                         gerealiseerd door het creëren
           Advertentie         van prijstransparantie. Hierbij      Advertentie
                         kan worden gedacht aan het
                         vergelijken van prijzen van een
                         aantal veel gekochte producten.
                         ,,De prijsvergelijking kan vervol-
                         gens in de krant, via internet, of
                         via de radio worden gepubli-
                         ceerd. Hierbij kan eventueel
                         voor bepaalde doelgroepen - bij-

         EXECUTORIALE VERKOOP       voorbeeld gezinnen met jonge      EXECUTORIALE VERKOOP
                         kinderen - worden aangegeven
  Op 27 oktober 2017 om 10:00 in de morgen, zal ten kantore en ten overstaan van  waar ze het goedkoopst uit zijn Op 27 oktober 2017 om 09:30 uur in de morgen, zal ten kantore en ten overstaan van
  mr. A.H. Schouten, notaris in het openbaar lichaam Bonaire in het openbaar worden  mr. A.H. Schouten, notaris in het openbaar lichaam Bonaire in het openbaar worden
  verkocht krachtens artikel 3:268 van het Burgerlijk Wetboek BES, eerst bij opbod en  als ze al hun producten bij  verkocht krachtens artikel 3:268 van het Burgerlijk Wetboek BES, eerst bij opbod en
  meteen daaropvolgend bij afmijning:      één supermarkt kopen. Het ka- meteen daaropvolgend bij afmijning:
                         binet zal gezamenlijk met de
  HET TOT ZEVEN MEI TWEEDUIZEND DRIEËNVIJFTIG LOPEND RECHT VAN     19 APPARTEMENTSRECHTEN GELEGEN TE BULEVAR GOBERNADOR
  ERFPACHT OP EEN PERCEEL GROND MET HET DAAROP GEBOUWDE,  openbare lichamen de periodie- NICOLAAS DEBROT OP BONAIRE, ELK UITMAKENDE HET ÉÉN NEGENTIENDE
  GELEGEN TE NOORD SALIÑA OP BONAIRE, KADASTRAAL BEKEND ALS  ke prijsvergelijking (laten) ver- (1/19 DE) ONVERDEELD AANDEEL IN DE GEMEENSCHAP, KADASTRAAL BEKEND
  AFDELING 4, SECTIE A, NUMMER 948, GROOT VIERHONDERDVIERENZESTIG    ALS AFDELING 4, SECTIE D, NUMMER 2851 A1 TOT EN MET A19, PLAATSELIJK
  VIERKANTE METER (464 M2), PLAATSELIJK BEKEND ALS KAYA POCAHONTAS  richten”, belooft de bewinds- BEKEND ALS YACHTCLUB APARTMENTS.
  2;                      man.
                          De onderzoekers hebben De veilingvoorwaarden liggen vanaf acht (8) dagen vóór de veiling ter inzage ten
  De veilingvoorwaarden liggen vanaf acht (8) dagen vóór de veiling ter inzage ten  voornoemde kantore. Deze voorwaarden houden onder meer in de bepaling dat van
  voornoemde kantore. Deze voorwaarden houden onder meer in de bepaling dat van  eveneens aanbevolen om nog iedere bieder gevorderd kan worden dat hij, ter nakoming van zijn bod en verdere
  iedere bieder gevorderd kan worden dat hij, ter nakoming van zijn bod en verdere  eens kritisch te kijken naar de verplichtingen, een bankgarantie of andere zekerheid stelt.
  verplichtingen, een bankgarantie of andere zekerheid stelt.
                         lijst met producten die zijn vrij- De executant behoudt zich het recht voor de veiling uit te stellen en op te houden zonder
  De executant behoudt zich het recht voor de veiling uit te stellen en op te houden  gesteld van de ABB. ,,Levens- de verplichting daarvoor de reden(en) te noemen.
  zonder de verplichting daarvoor de reden(en) te noemen.  middelen die nu nog niet van de
                                      Tot en met 12 oktober 2017 kunnen onderhandse biedingen worden gedaan, bij een aan
  Tot en met 12 oktober 2017 kunnen onderhandse biedingen worden gedaan, bij een  vrijstelling profiteren, zouden de notaris gericht geschrift.
  aan de notaris gericht geschrift.       mogelijk kunnen worden vrijge-

  Notariskantoor mr. A.H. Schouten       steld.” Als voorbeelden worden Notariskantoor mr. A.H. Schouten
  Kaya Gresia 13                genoemd kip en luiers. ,,Dit zal Kaya Gresia 13
  Bonaire                    door het kabinet worden beke- Bonaire
  Telefoon: 717-8540                           Telefoon: 717-8540
  e-mail: veilingen@bonairenotaris.com     ken binnen de reguliere cyclus e-mail: veilingen@bonairenotaris.com
                         van de belastingplannen.”
   3   4   5   6   7   8   9   10   11