Page 9 - AHATA
P. 9

18                                       Antilliaans Dagblad Maandag 25 september 2017
 Aruba
 Eman legt leiderschap neer

 Van onze correspondent     Aruba kiest voor coalitie       Caribisch Netwerk liever alleen
 Oranjestad - Aruba krijgt                       de regering in te hebben willen
 na zestien jaar een coalitie- geen meerderheid voor is”, al- king met de AVP hebben uitge- gaan, maar tevreden te zijn met
 regering. Reden voor  dus Eman. Over zijn beslissing sloten, dus dat hij er geen ver- het resultaat. Hoewel zij nog
                         trouwen in heeft dat de AVP kan
             om af te treden als partijleider
                                     met de partijraad van MEP in be-
 demissionair  premier zei hij: ,,Ik heb acht jaar de partij blijven regeren. ,,We willen al- raad moest, verklaarde Wever-
 Mike Eman om direct na gediend als parlementariër. leen regeren in een stabiele coa- Croes zelf open te staan voor een
 het tellen van de stemmen Daarna acht jaar als premier. litie. Ik heb vorig jaar negen zo breed mogelijke coalitie, wat
 bekend te maken dat de Die zestien jaar hebben een zwa- maanden mijn best gedaan om zij nu al voorziet als een zware
 regeringspartij naar de re tol van me geëist. Vandaag be- Otmar Oduber te laten samen- opgave.
                                      De partijleider zei bij de
             gint een nieuw tijdperk voor de
                         werken met ministers uit zijn ei-
 oppositiebankjes verhuist AVP en het is het beste voor de gen partij. Dat is toen niet gelukt onderhandelingen nadruk te
 en hij het leiderschap van partij om dat met een nieuwe lei- en dat gaat nu ook niet lukken. willen leggen op good governan-
 de AVP neerlegt. De AVP der te doen. Ik wil geen rol meer Het lot van Aruba komt nu in ce en het op orde stellen van de
 bleef wel de grootste partij voor mezelf op de voorgrond, handen van onervaren bestuur- openbare financiën. Het afslan- Premier Eman tijdens zijn televi-
 van Aruba.       maar ben zeker van plan om de ders. Het zal lang duren om een ken van het kabinet van negen sietoespraak afgelopen donder-
             partij op de achtergrond bij te coalitie te vormen en ik verwacht naar zeven ministers om de dag.           FOTO REGERING
  ,,Andere partijen hebben ge- staan.”     niet dat ze het vier jaar volhou- overheidskosten te drukken is
 wonnen, wij niet. We zijn de ver- AVP blijft met 23.385 stem- den.  voor haar een harde voorwaarde. met een zetel terug is in de Sta-
 kiezingen ingegaan met maar men de grootste partij en is for- Aruba krijgt nu dus vrijwel ze- De nieuwe partij POR is met ten. RED-leider Ricardo Croes,
 een doel: het mandaat van de be- meel de eerste gegadigde om ker haar eerste vrouwelijke pre- haar twee zetels de sleutel tot de die met een minimaal budget
 volking om het werk af te maken een coalitie te proberen te vor- mier. Met nog een paar stemlo- nieuwe regering. Tijdens het tel- campagne heeft gevoerd, zegt
 waar wij al acht jaar mee bezig men. Eman verklaarde dat MEP kalen te gaan, verklaarde MEP- len stond de partij lang nek aan bereid te zijn met alle partijen
 zijn. De uitslag laat zien dat daar en POR op voorhand samenwer- leider Evelyn Wever-Croes aan nek met RED, die uiteindelijk om de tafel te zitten.
 Oranjestad - De toerismecijfers Toerisme Noord-Amerika blijft toenemen             513.206 cruisetoeristen, een toe-
 Van onze correspondent
                                                 name van 22,8 procent. Tot nu
 over augustus laten hetzelfde                                 toe bezochten vijftien cruise-
 beeld zien als in de laatste maan- tot 660.354 bezoekers. Tussen Verenigde Staten nam toe met der Zuid-Amerikanen naar Aru- schepen meer het eiland dan vo-
 den van 2016 en de eerste medio 2015 en 2016 kwamen 10,1 procent, terwijl uit Canada ba.  rig jaar in dezelfde periode.
 helft van 2017. De Noord-Ameri- grote groepen Venezolanen naar 5,6 procent meer bezoekers Het toerisme uit Europa no- Volgens Aruba Hotel and
 kaanse markt ontwikkelt zich Aruba. Later bleek dat het veelal kwamen. Het continent was teerde in augustus een afname Tourism Association waren de
 uitstekend, maar de Venezo- om dollartoeristen ging die goed voor een marktaandeel met 1,6 procent ten opzichte van kamertarieven in augustus 5,2
 laanse markt zakt in elkaar. Vol- voor enkele dagen naar Aruba van 63,6 procent. In de eerste een jaar eerder. Uit Nederland procent hoger dan een jaar eer-
 gens Aruba Tourism Authority kwamen om zoveel mogelijk acht maanden van dit jaar steeg kwamen vier procent meer toe- der. Gemiddeld werd een bedrag
 (Ata) vlakt het effect van de Ve- dollars bijeen te sprokkelen om het aantal Noord-Amerikaanse risten, terwijl het toerisme uit van 190,05 dollar betaald in au-
 nezolaanse markt steeds verder die in eigen land met dikke bezoekers met negen procent. het Verenigde Koninkrijk daalde gustus 2016 en dit jaar 199,97
 af.           winst te verkopen. Van toeristen In schril contrast daarmee staat met acht procent. Europa was dollar. De winst per kamer, de
  Vorige maand was sprake van bleek geen sprake. Ata investeer- de inkrimping van de Zuid- goed voor een marktaandeel RevPar, kwam uit op 162,24 dol-
 een daling van 5,7 procent van de het afgelopen jaar extra om Amerikaanse markt met 30,9 van 10,7 procent. Over de eerste lar, een toename van 4,8 procent
 het verblijfstoerisme. Zonder de de opdrogende stroom te com- procent. Het toerisme uit Vene- acht maanden van 2017 werd ten opzichte van een jaar eerder.
 Venezolanen mee te tellen, penseren met echte toeristen. Er zuela stortte in elkaar door de een stijging gemeten van 4,9 De bezettingsgraad nam toe met
 wordt een stijging van 6,2 pro- werd in het laatste kwartaal van sociaaleconomische situatie. Er procent. 0,7 procent ten opzichte van au-
 cent opgetekend.    vorig jaar vier miljoen florin kwamen in augustus 45,9 pro- In de achtste maand van 2017 gustus 2016. Over het jaar tot nu
  In augustus brachten 78.860 extra in de Amerikaanse markt cent minder Venezolanen naar bezochten 46.181 mensen Aru- toe is die gestegen met 6,7 pro-
 toeristen hun vakantie op Aruba gestoken om vooral bewoners Aruba. Colombia deed het ba per cruiseschip. Dat is 68,5 cent.
 door. In de eerste acht maanden van de oostkust te verleiden naar daarentegen wel goed met een procent meer dan in augustus De Centrale Bank van Aruba
 van 2017 hebben 719.813 ver- Aruba te komen. Dat die strate- groei van 10,8 procent. Ook Ar- 2016. Er legden zestien cruise- heeft berekend dat het toerisme
 blijfstoeristen Aruba bezocht. gie heeft gewerkt, bewijzen de gentinië zat in de lift met een schepen aan. Ata verwacht een in het eerste kwartaal van dit jaar
 Dat is nog wel 6,8 procent cijfers.      stijging van 41,8 procent. Het recordjaar voor het cruisetoe- een bedrag van 872,5 miljoen
 minder dan in dezelfde periode In de achtste maand van dit marktaandeel van Zuid-Ameri- risme, op grond van het aantal florin heeft bijgedragen aan de
 vorig jaar, maar zonder het jaar groeide het toerisme uit ka bedroeg 22,8 procent. Over reserveringen op dit moment. economie. Dat is 3,5 procent
 ‘Venezuela-effect’ zou een Noord-Amerika met 9,9 pro- de eerste acht maanden van Over de eerste zeven maanden meer dan in het eerste kwartaal
 groei van 7,5 procent zijn bereikt cent. Het aantal reizigers uit de 2017 kwamen 40,7 procent min- van dit jaar staat de teller op van 2016.


  Oranjestad - Ateliers ’89 orga- Schilderworkshop ‘Textile Hottie’             Zij woont en werkt momen-
  Van onze correspondent
                                                teel in Berlijn.
  niseert een unieke workshop                                 De workshop is het eerste
  schilderen/tekenen, genaamd          Het beeld dat dit oplevert gaan gerenommeerde academie deel van een tweeluik schilder-
  ‘Textile hottie’. Deze work-         zij daarna verder in de work- van Düsseldorf en bij Ateliers workshops die, onder de titel
  shop start op maandag 9            shop als basis gebruiken voor in Amsterdam. Zij wordt Back to Basics, onderzoek
  oktober.                   hun schilderijen. Op deze veelvuldig gevraagd voor resi- doen naar de oorsprong van
   Ateliers ’89 is er trots op dat       manier worden de deelnemers denties, zoals in Harare (Zim- schilderkunst. Deze work-
  voor een schilderworkshop de         uitgedaagd buiten de vaste babwe) en Tel Aviv (Israël). shops worden mede mogelijk
  laatste winnaar van de Konink-        kaders van het schilderen te Ritterbex kreeg voor haar werk gemaakt door een bijdrage van
  lijke Prijs voor de Vrije Schil-       stappen en het schilderen zo al verschillende prijzen, waar- het Prins Bernhard Cultuur-
  derkunst, Tanja Ritterbex,          opnieuw te ontdekken aan de onder in 2016 uit handen van fonds Caribisch Gebied en ook
  naar Aruba wil komen.             hand van rasschilder Ritterbex. Koning Willem-Alexander de Unoca.
   Alhoewel Ritterbex een           Omdat Ritterbex alle deelne- Koninklijke Prijs voor de Vrije Beide workshops zijn een
  echte schilderes is, beweegt         mers persoonlijk zal begelei- Schilderkunst. Haar werk is maand lang en zijn voor ieder-
  haar werk zich ook vaak op          den op hun eigen niveau is de aangekocht door musea en een vanaf 12 jaar bestemd.
  een snijvlak met andere disci-        workshop geschikt voor ieder- belangrijke bedrijfscollecties Cursusdagen zijn van maan-
  plines zoals beeldhouwkunst Tanja Ritterbex een; van beginners tot gevor- en wordt veelvuldig internatio- dag tot en met donderdag van
  en performance. Hierdoor           derde schilders.    naal geëxposeerd. Deze zomer 18.30 tot en met 21.30 uur.
  weet zij haar schilderkunst mers ook meemaken in de Ritterbex studeerde in 2006 nog in Brazilië en voorafgaand Inschrijven kan via de e-mail
  steeds levend te houden en schilderworkshop, waarin hen af aan de kunstacademie van aan haar bezoek aan Aruba naar elvis@ateliers89.com of
  van nieuwe invalshoeken te eerst gevraagd wordt een een- Maastricht en volgde daarna reist zij nog naar Moskou voor te bellen naar 5885776 of
  voorzien. Dat gaan de deelne- voudig wandtapijt te maken. nog vervolgopleidingen aan de een expositie met haar werk. 5654613.
   4   5   6   7   8   9   10   11