Page 7 - AHATA
P. 7

Antilliaans Dagblad Maandag 25 september 2017                                    5
                                                      Curaçao
 Blues Cruise in
 oktober op Curaçao


 Cruiseschip Legendary Rhythm & Blues met 1.800 passagiers

 Van een onzer verslaggevers
 Willemstad - De legendarische Rhythm & Blues Cruise (Blues Cruise) komt naar
 Curaçao. Op 24 oktober doet het cruiseschip Legendary Rhythm & Blues van Blues
 Cruise het eiland aan met 1.800 passagiers aan boord, onder wie 25 bluesbands.
 Samen met Fundashon Bon Intenshon bieden zij die dag Curaçao het gratis optreden Dennis Richardson op een verwoest Sint Maarten na orkaan Irma.
 aan van de drie bands.                                        FOTO LORENZO FRÄNKEL
  In Riffort Village in Otroban- koers zet naar de volgende be- Fundashon Bon Intenshon Comité wederopbouw bekend
 da zullen dan vanaf 16.00 uur in stemming. Er worden zeker 500 laat weten te werken aan ‘een
 de namiddag optredens plaats- personen of meer verwacht die duurzaam plan’ om de Legenda-
 vinden van de bluesartiesten, te van boord gaan om te genieten ry Rhythm & Blues Cruise in ie- Van een onzer verslaggevers het land nodig heeft voor de we-
 weten: Samantha Fish en Mr. van Willemstad; op Curaçao krij- der geval om de twee jaar te ver- Phillipsburg - Voormalig gezag- deropbouw. Lokale en interna-
 Sipp, beiden artiesten die al eens gen zij de gelegenheid om sa- welkomen op Curaçao. Ook hebber Dennis Richardson tionale stakeholders zullen be-
 op Curaçao hebben opgetreden men met de lokale bezoekers te wordt gewerkt aan een geza- wordt de vicevoorzitter van het trokken worden bij het schrijven
 gedurende eerdere edities van proeven van de Curaçaose gast- menlijk plan om, bij een toe- Comité voor de wederopbouw van het ‘national recovery plan’
 het Curaçao BlueSeas Festival, vrijheid.    komstig bezoek van het cruise- van Sint Maarten. De werkgroep (NRP) waarin initiatieven op
 en een artiest met band die hier Bon Intenshon is blij dat ook schip, dit te combineren met het wordt voorgezeten door voorma- korte termijn, middellange ter-
 voor het eerst optreden, name- toeristenbureau CTB (Curaçao organiseren van het BlueSeas lig Eilandsecretaris Joane Dova- mijn en lange termijn opgeno-
 lijk Mississippi Blues Child met Tourism Board) de schouders Festival.  le-Meit. In het comité zitten ook men worden. Een eerste rappor-
 Christone ‘Kingfish’ Ingram. onder dit project heeft gezet, op- ,,Het BlueSeas Festival zal Cassandra Janssen, oud-bankier tage zal begin oktober gereed
  De show gaat door tot 20.30 dat Curaçao weer een aantrekke- volgend jaar weer georganiseerd Jan Beaujon, Mackini Hickin- zijn.
 uur, het moment dat de bands lijk product kan toevoegen aan worden in onze binnenstad”, son-Persaud en de voorzitter van Ook de Curaçaose Raymond
 en de buitenlandse gasten terug het aanbod voor cruisetoeristen eindigt een persbericht van Per- het havenbestuur Fernando Wil- Begina was na Luis betrokken
 moeten naar het schip, dat dan die het eiland bezoeken. cy Pinedo.  liam. Dat staat in The Daily He- bij de wederopbouw van Sint
                                     rald. Richardson was na de orka- Maarten. In deze krant gaf hij
                                                 onlangs het volgende advies: ,,Er
                                     nen Luis en Marilyn in 1995 ge-
 Vragen over sancties Venezuela                     zaghebber en nauw betrokken ligt een draaiboek Noodhulp en
                                     bij de wederopbouw.
                                                 Wederopbouw Luis dat werd ge-
                                      De werkgroep is bij landsbe- bruikt na de passage van deze
 Van een onzer verslaggevers in? Bent u op de hoogte van de om amfibische tanks te leveren? sluit ingesteld en zal beginnen orkaan in 1995. Gebruik het. Dat
 Willemstad - Oppositiepartij miljardendeal van Nederland Zal deze deal ook stoppen met met het maken van een schat- voorkomt veel werk dat al eerder
 MFK wil van premier Eugene met de Venezolaanse regering de sancties?” ting van de schade en van wat is gedaan.”
 Rhuggenaath (PAR) weten of de
 overheid van Curaçao economi-                    Advertentie
 sche sancties tegen Venezuela
 ondersteunt. Naar aanleiding
 van de reis van Rhuggenaath
 naar de Verenigde Naties, stelt
 MFK-partijleider Gerrit Schotte
 in een brief diverse vragen over
 de intenties van verschillende
 landen om dergelijke sancties in
 te stellen.
 ,,Ondersteunt het kabinet eco-
 nomische en mogelijk andere
 sancties tegen Venezuela en
 snapt de overheid dat dit een
 grote impact kan hebben op Cu-
 raçao met betrekking tot olieraf-
 finage-activiteiten en de prijs
 van olieproducten? Wat voor
 maatregelen gaat de overheid
 nemen om te voorkomen dat on-
 ze economie en de werknemers
 bij de raffinaderij geraakt wor-
 den? Is de overheid op de hoogte
 van het feit dat er geen ruwe olie
 meer geleverd zal worden en er
 geen benzine voor lokaal ge-
 bruik meer zal worden ge-
 maakt”, vraagt Schotte. Hij refe-
 reert daarbij aan de situatie van
 2009 waarbij Curoil benzine en
 gas op de internationale markt
 moest kopen waardoor de prij-
 zen stegen. Hij wil weten wat de
 oplossingen zijn voor de nega-
 tieve effecten en of Nederland
 voor de sancties is. ,,Heeft het
 hele Koninkrijk al een positie be-
 paald met betrekking tot de
 sancties en wat voor standpunt
 nam het Koninkrijk bij de VN
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11