Page 2 - MIN JUS - ARTHUR DOWERS 28 SEPT,2015
P. 2

AMIGOE                                                                                           3MAANDAG

                                                                                           28 SEPTEMBER 2015

In 2016 betalen voor vaartuigvergunning                                         IN HET KORT          waarschijnlijk al enige tijd ingetrokken, maar hij dus
                                                                           overleden was. Het lichaam   toch rond reed.
1 miljoen uit scheepvaart                                                Gevloerd           werd in beslag genomen voor  Dag auto
                                                            Een voetganger raakte zon-  onderzoek. De man bleek een  Een vrouw parkeerde haar
naar Landskas                                                      dagavond ernstig gewond    natuurlijke dood gestorven
                                                            bij het oversteken van de
                                                            weg tegenover de Subway
                                                            in Santa Cruz. Hij werd ge- te zijn.             auto rond acht uur ‘s ochtends
ORANJESTAD — Een miljoen florin inde Directie verse projecten in de pijplijn ‘begin volgend jaar’ in wer- schept door een auto, waar-                        in een parkeervak ter hoogte
Scheepvaart de afgelopen maanden van schepen die die met dit geld gefinancierd king treden.               door de man op de voorruit De weg kwijt           van Layex Building. Ze be-
gebruikmaakten van Arubaanse territoriale wateren. kunnen worden. “Omdat de-                      van de auto terecht kwam. Tijdens een patrouille ter taald echter niet voor het par-
Dat geld verdwijnt tot nu toe in de Landskas, maar er ze activiteiten plaatsvinden Vertraging              Het slachtoffer werd zwaar- hoogte van Wayaca Falls za- keren en toen zij een halfuur
moet een maritiem fonds komen, zodat de Arubaanse in onze wateren, zij wij als Al in 2010 schreef Amigoe gewond naar het ziekenhuis gen agenten een auto rijden later terug kwam, was de auto
scheepvaart daarvan kan profiteren.           eerste verantwoordelijk als over het voornemen van de vervoerd. De politie sloot de die erg slingerde. Zodra zij weg. De vrouw meldde dit bij
                             er iets mis gaat. Met dit geld overheid om een wet in te weg tijdelijk af om onder- de bestuurder aanhielden, de politie, die Aruparking op-
door onze verslaggever   miljoen’ inmiddels binnen is. kunnen we een buffer creë- voeren om geld te vragen zoek te doen.              roken zij een alcohollucht. belde om te vragen of de auto
Leanne van Spronsen                   ren just in case.”  voor het gebruik van ter-                        Een blaastest wees 923 ug/l was weggesleept. Maar vol-
              Landskas                      ritoriale wateren. Dit zou Natuurlijke dood               uit en daarom werd de be- gens de telefonist begint de
Per 1 april is een Lands- De facturen zijn vanaf april Vaartuigvergunning   in 2011 ingevoerd worden In Modanza lag een dode stuurder aangehouden en takelwagen pas om negen uur
verordening in werking ge- verstuurd, maar pas in juni Als het maritieme fonds er en minister Otmar Oduber man in een huis, die zon- overgedragen aan de politie- ‘s ochtends aan zijn ronde en
treden, waardoor Directie werd de eerste florin officieel eenmaal is, kan de lokale verwachtte jaarlijks 10 tot dagmiddag door familie wacht van Santa Cruz. Daar dus trok de politie de conclu-
Scheepvaart tarieven mag en persoonlijk opgehaald, al- bevolking ook een graantje 12 miljoen florin binnen te werd gevonden. Het was de bleek dat het rijbewijs van sie dat de auto gestolen was.
rekenen voor het gebruik dus De Coteau. “We moesten meepikken, hoewel dit niet halen. Zomer 2012 sprak hij bewoner van het huis, die de verdachte al eerder was Aangifte werd opgenomen.
van Arubaanse wateren. dit fysiek innen, omdat we betekent dat er ineens ex- over ‘4 tot 12 miljoen’ florin.
“Het gaat niet om bijvoor- nog wachtten op het openen traatjes worden uitgedeeld. Op 18 juni 2012 werd de ver-
beeld cruiseschepen of an- van een bankrekening waar “Momenteel is het gratis om ordening aangenomen en

‘Nederlandse bedrijven afwezigdere schepen die voor anker het geld naartoe kon.” Het een vaartuigvergunning aan deze zou meteen, op 1 juli, in
liggen en wachten tot zij geld gaat nu nog naar de te vragen of te verlengen. De werking moeten treden.
één van de drie havens in Landskas, maar daar moet kosten voor Directie Scheep-

tijdens Caribische handelsmissie’kunnen”, legt Scheepvaart- verandering in komen. “In vaart zijn per vergunning Toen bleek dat de tarieven
directeur Carlyle De Coteau gesprek met de minister van 320 florin”, legt De Coteau nog niet waren vastgesteld
uit aan Amigoe. “Zij betalen Transport (Otmar Oduber, uit. “Door het aanpassen en het hele proces nog moest ORANJESTAD/AMSTERDAM — In het Amstel Hotel luidde ‘Duurzaam zaken-
alleen het liggeld in de ha- red.) is concept-wetgeving van de Vaartuigenverorde- beginnen. Met ruim vijf jaar ging vorige week woensdag de twintigste Caribische doen tussen het Nederlands
ven.” Schepen moeten nu opgesteld om een maritiem ning gaan we nu toch iets vertraging is de wet nu dus handelsmissie van start. Het doel van het zakelijk con- Koninkrijk, de Caribische
betalen voor het voor anker fonds op te richten.” Omdat in rekening brengen bij de wel van kracht. Tegenstan- gres in Koninkrijksverband is om kopstukken uit het regio en Latijns-Amerika’.
liggen, lightering (overslag Oduber op vakantie is en klant.” Dat gaat niet meteen ders wezen op het feit dat bedrijfsleven, politici en prominenten met elkaar in Daarbij lag de focus op onder
van brandstoffen tussen niet kan reageren, vertelt om het volle pond. “De grote Aruba bij legalisering van contact te brengen. Dat doel moest bereikt worden meer investeringen en inte-
tankers), bunkering (een De Coteau wat de minister jongens betalen nu en daar- tanken of overslaan van zonder Nederlandse bedrijven, schrijft Pieter Hof- ger bestuur. Ook was er aan-
schip voorzien van brand- in het gesprek heeft gezegd. door hoeven we niet zulke brandstof ook verantwoorde- mann voor het Caribisch Netwerk. Maar volgens PDR- dacht voor Cuba, dat dit jaar
stof) en onderhoud. Er is al Maritiem betaalt voor mari- hoge bedragen te rekenen lijk zou zijn voor een moge- leider Andin Bikker berust dit op een misverstand. het handelsembargo met de
1,5 miljoen florin in rekening tiem, is het standpunt van de voor lokalen.” De gewijzigde lijke milieuramp als er iets                                Verenigde Staten (VS) zag
gebracht, waarvan ‘bijna één minister. Zo zitten er nog di- Vaartuigenverordening moet fout zou gaan.          Volgens Hofmann lieten Ne- Hofmann sprak ook met de verdwijnen.
                                                            derlandse bedrijven de Cari- Koninkrijksambassadeur     Diverse CEO’s, ministers,
                                                            bische regio links liggen. “De in Suriname, Ernst Noor- bankiers, ambassadeurs
Evelyn Wever-Croes ook komende 4 jaar MEP-leider                                    in de zaal aanwezige Euro- man, die stelt dat de meeste uit Caribische regio waren
                                                            pese Nederlanders waren buitenlandse ondernemers aanwezig. In de regel zijn
                                                            ondernemers in de Cariben. in Suriname al eerder een de vertegenwoordigers uit
                                                            Niemand van hen vertegen- band met het land opge- het bedrijfsleven al actief in
                                       ORANJESTAD — Evelyn woordigde een Nederlands bouwd hebben dankzij een de regio, en daarom op zoek
                                       Wever-Croes is gisteren her- bedrijf.” Mede-organisator Surinaamse partner of een naar contacten. Op een han-
                                       kozen als voorzitter van de en dagvoorzitter Tanja Fraai geslaagde vakantie.              delsmissie worden partijen
                                       politieke partij MEP. Haar zei tegen hem: “We hadden                          met elkaar in contact ge-
                                       voorzitterschap is hiermee gehoopt op steun van de ge- Proportioneel                  bracht op basis van weder-
                                       verlengd tot 2019. Ze werd in meente Amsterdam, dat de PDR-leider Andin Bikker, zijdse belangen. Een aantal
                                       een afgeladen Cas di Cultu- Haven hier zou zijn. Maar bij het congres aanwezig, daarvan is uitgegroeid tot
                                       ra herkozen, waar het MEP- dat viel tegen, koudwater- laat vandaag aan Amigoe trouwe bezoekers van de
                                       congres 2015 werd gehouden vrees misschien. Het Ne- een tegengeluid horen. “In- Handelsmissie. Dit jaar trok
                                       met onder de aanwezigen co- derlands bedrijfsleven had tegendeel. Het Nederlandse de Handelsmissie ook bezoe-
                                       ryfeeën als oud-partijleider beter vertegenwoordigd kun- bedrijfsleven was goed en kers uit Suriname en Cuba.
                                       en voormalig premier Nel nen zijn vandaag.”               proportioneel vertegenwoor- Volgens Fraai is onder meer
                                       Oduber, oud-ministers Rudy Fraai vervolgde met: “Maar digd.” Hij heeft de handels- gesproken over: microfinan-
                                       Croes en Nilo Swaen. Tij- het Caribische deel van het missie dus anders ervaren. ciering voor de verschillende
                                       dens het congres werd Swaen Koninkrijk is een niche. Het “Wat mij betreft was het suc- Caribisch Nederlandse ei-
                                       in het zonnetje gezet als ‘bes- zijn kleine markten, en zoals cesvol, maar wellicht dat men landen, onderwijs en goede
                                       te Financiën-minister die de secretaris-generaal van op meer inschrijvingen had exportvoorwaarden vanuit
                                       het land ooit gekend heeft’. Caricom (samenwerkings- gerekend.” Bikker denkt dat het Caribisch gebied, Cuba
                                       Fijntjes wordt gewezen op de verband van Caribische de ondervertegenwoordiging als interessante afzetmarkt,
                                       staatsschuld die bij het aftre- landen, PH) ook zei, het zijn berust op een misverstand. de eilanden als hub met goe-
                                       den van de MEP-regering in ingewikkelde gemeenschap- “De handelsmissie betrof ver- de internetverbinding en Su-
                                       2009 op 40 procent van het pen.” Volgens de mede-orga- schillende dagen met onder- riname als goede optie voor
                                       bruto binnenlands product nisator is het ‘dus niet’ alsof delen waarop men zich moest outsourcing.
                                       (bbp) lag. In 2014 was de je naar Zuidoost-Azië gaat. inschrijven. Ik kan mij voor-
                                       staatsschuld opgelopen tot “Het vergt een bepaalde stellen dat het bedrijfsleven De Handelsmissie duurde in
                                       ruim 80 procent van het bbp. belangstelling, je moet die zich inschreef op onderdelen totaal drie dagen. Afgelopen
                                       Wever-Croes bedankte na eilanden leuk vinden. Het die voor hen interessant wa- vrijdag vond een debat over
                                       afloop alle aanwezigen voor is niet mainstream. Ik weet ren. Wellicht dat daardoor de staatkundige hervormin-
                                       hun steun en vertrouwen.         ook niet of je dat moet wil- een misverstand is ontstaan.” gen van 10-10-’10 plaats. De
Militaire oefening                                                   len, ik vind het een genoeg- Cuba en Suriname        volgende editie is in decem-
Venezuela oorzaak                                                    lijk aspect dat het te over- Het thema van het congres   ber in de Cubaanse hoofd-
                                                            zien is.”                          stad Havana.

‘harde knallen’                     2000 bezoekers per avond
ORANJESTAD — Geen (Meteo) desgevraagd uit.

Salsa als afsluiter van Caribbean Sea Jazztsunami, aardbeving of De politie waarschuwt dat
ander   natuurgeweld, de oefeningen en de knal-
maar militaire oefenin- len nog enige dagen kunnen ORANJESTAD — Salsaband Grupo Niche opende als
gen in Venezuela zijn de voortduren.           laatste buiten-optreden rond middernacht met een
oorzaak van luide knallen Militaire oefeningen zijn verrassende introfilm waarna de bandleden één voor
die tot in Aruba gehoord vaker de oorzaak van lichte één opkwamen. Saxofonist Jessy J. maakte tijdens
en in sommige gevallen paniek onder de bevolking. haar binnen-optreden al spelend een rondje door het
gevoeld werden.      In februari van dit jaar wa- publiek. De tweede (zaterdag)avond van het Caribbe-
              ren het de inwoners van an Sea Jazz Festival (CSJF) begon rustig, het publiek
Op sociale media is de af- de wijk Seroe Colorado die kwam vrij laat binnen, maar vermaakte zich goed met
gelopen dagen melding ge- bezorgd het alarmnummer de latin-jazzy sfeer. Het festival trok beide avonden
maakt van harde geluiden belden toen er aanhoudend ongeveer 2000 bezoekers, liet de organisatie vandaag
en trillingen. Bezorgde bur- mitrailleurvuur gehoord weten.
gers belden de politie. Het werd. Het ging toen om een
korps kwam zaterdagavond onaangekondigde oefening door onze verslaggevers   er opvallend weinig publiek.
met de verklaring dat de van het Korps Mariniers. Mirte de Rozario en     Toch traden er echt inter-
geluiden vanuit Venezuela Defensie organiseert met Clemens Hoekstra      nationale namen op, zoals
komen en te maken hebben regelmaat oefeningen aan               trompettist Maite Hontelé
met militaire oefeningen de Noordkust. Meestal wor- Het publiek leek een be- en zangeres Robert Gamba-
van het buurland. Vanwege den de oefeningen vooraf kende naam, zoals Robert rini. Deze laatste heeft een
‘atmosferische omstandighe- aangekondigd en wordt een Jeand’or (22.30 uur ge- prachtige, zuivere, technisch
den’ draagt het geluid ver- stuk land, zee en luchtruim pland), nodig te hebben om geschoolde stem. Tijdens het
der en worden de explosies aangemerkt als ‘veiligheids- naar het festivalterrein te optreden van Gambarini op
als harder ervaren, zo legt risicogebied’, omdat dan met komen, want bij de optre- het binnenpodium Purple                                        Foto: Clemens Hoekstra
de Meteorologische Dienst scherp wordt geschoten.    dens eerder op de avond was was het onderlinge plezier
                                       met haar muzikanten goed
Screening voor                                te zien. Het leverde het in-
nieuwe adjunct Dimas                             tieme gevoel op alsof je in
                                       een kleine jazzclub naar
                                       haar luistert.
                                       Jessy J.                 Jessy J.

                                       Terwijl het publiek zich ment bespeelt ze. Jessy J. chael Bremo op drums (hoe- Niche sloot het jazzfestival
ORANJESTAD — Alleen van Wever toch door lijkt te bij Dimas op 10 juli tegen buiten verzamelde bij het introduceerde haar moeder wel op de website van de om middernacht af, een half
een screening scheidt Ma- gaan.             Amigoe dat er mogelijk ac- kleine podium voor Robert die in de zaal zat. Maar de organisatie was aangekon- uur later dan gepland, en
rio Wever nog van een po-                ties zouden komen van het Jeand’Or, kwam na Gam- uitsmijter kwam toen ze aan digd dat Jeremy Bonarriba hun interessante introduc-
sitie als adjunct-directeur “De mening van vakbond personeel als zou blijken dat barini de saxofonist Jessy J. het eind van haar optreden zou spelen). Ze hadden het tievideo was op drie grote
bij Dimas. Integratie- Topa is dat Wever waar- de minister daadwerkelijk binnen op het podium. Haar al spelend van het podium grote buitenpodium tot hun schermen voor het publiek
minister Benny Sevinger schijnlijk niet door de scree- Wever zou aanstellen als ad- J. staat voor ‘Jazz’. Het was af liep en een rondje door de beschikking, maar moes- goed te zien. Het terrein
heeft de benoeming goed- ning komt. Hij lijkt het niet junct. Personeel van Dimas een lust voor het oog om de zaal maakte.              ten het met weinig publiek stond helemaal vol en de
gekeurd.          te gaan halen.” Deze scree- staakte destijds, omdat zij half Mexicaanse/half Ame-                     doen.             salsatonen en -dansen van
              ning wordt uitgevoerd door het niet eens waren met de rikaanse te zien met haar Scharbaay                 Scharbaay speelde direct na de drie zangers werkten
door onze verslaggever   de veiligheidsdienst van procedure van het aanstel- band, bestaande uit een Johnny Scharbaay opende zijn eigen optreden ook mee aanstekelijk op het publiek.
Leanne van Spronsen    Aruba (VDA) en is dus on- len en ook omdat Wever niet soort van bende ruige ke- de avond (19.15 uur) op het met Live Xpressions op het Het overwegend latino-pu-
              afhankelijk. Alle ambtena- capabel genoeg zou zijn voor rels, zoals een indiaan op grote buitenpodium Padu. kleine buitenpodium. Mi- bliek zong veel teksten mee.
Dat zegt Topa-vakbondslei- ren moeten deze test met de baan. “Ik heb nog niets ge- percussie, een bassist met Zijn improvisatietechnieken chael Bremo, die vrijdag zelf Volgend jaar beleeft het Ca-
der René Bernabela in ge- goed gevolg doorstaan om hoord van de medewerkers”, afrobaard, een drummer zijn bijzonder ontwikkeld en optrad, deed zaterdag mee ribbean Sea Jazz Festival de
sprek met Amigoe. Berna- benoemd te worden. Berna- aldus Bernabela. “Daar met sik en dirty looks en zijn latin jazz-achtige partij- bij Scharbaay. En de percus- tiende editie, dan met onder
bela vertegenwoordigt met bela denkt dat het vastloopt wacht ik op en dan kunnen een Latin-Aziaat met sik op en waren vol energie. Schar- sionist die vrijdag bij Fuen- andere Kool & The Gang en
Topa het grootste deel van op het punt integriteit. “Wij we kijken of we verdere stap- gitaar. Het was ook een lust baay speelde met de Johnny te speelde, zat zaterdag in de Amerikaanse band Snar-
de medewerkers van Dimas. vermoeden dat de vereisten pen gaan ondernemen.”  voor het oor om de sensuele Desmond Band waarin loka- de band bij Live Xpressions. ky Puppy.
De overheidsdienst reageer- niet overeenkomen met het Pas na de screening is de tonen van de saxofoon en le bekende artiesten spelen:
de niet op berichten in diver- niveau van Mario Wever.” benoeming van Wever defi- dwarsfluit van Jessy J. te Martin Buitenweg op gitaar, Grupo Niche                Zie ook pagina 5:
se media dat de aanstelling Bernabela zei na de staking nitief.        horen, want ook dat instru- Ivan Quandus op bas en Mi- Het salsa-orkest Grupo             ‘De danser is de baas’
   1   2   3   4   5   6   7