Page 4 - MIN JUS - ARTHUR DOWERS 28 SEPT,2015
P. 4

6 MAANDAG                                                                                                             AMIGOE
    28 SEPTEMBER 2015

‘Een heelPalabra di Polítiko bijzonder project’

WILLEMSTAD — Een         derland, waarvan ik begreep  Daardoor blijven hoog opge-  vervullen. Ik heb dat gedaan.        peld aan PAR fractieleider    het regeergebouw en beden-      bekijken. Dan gaat ze weer
heel bijzonder project,      dat bijna 60 procent niet   leide Curaçaoënaars liever   Ik ben teruggekomen. Ik heb         Zita Jesus-Leito. De meesten   ken hele goede dingen, maar      op haar stokpaardje en rijdt
noemen de schrijvers,       terugkomt. Wie naar Ame-    in Nederland”, vertelt Hart.  mijn werk gedaan. I’ve built         kennen Heuvel als acteur en   die komen niet aan’.         ze weer.
regisseurs en acteurs       rika gaat, is eerder geneigd                 up my business. Nu ben ik          docent, maar ook als schrij-   Ze noemde bijvoorbeeld het
‘Palabra di Polítiko’, het    om terug te komen, want ze   Anti-politiek         klaar en kan ik op een an-          ver? “Ik beschouw mezelf niet  probleem met de pensioen-       Dus het hangt veel meer
theaterproject van Mi-      kunnen niet zo makkelijk                   dere manier, via de politiek,        als een schrijver, wel als the- gerechtigde leeftijd. Daarin     van mij af, en daarmee doe
lushka Birge en Norman      in Amerika blijven. Maar in  Het stuk gaat over Chinto   weer iets doen voor de ge-          atermaker. Waarom niet? Ik    gaf ze heel duidelijk aan: ‘Wij    ik niemand anders tekort,
de Palm dat donderdag       Nederland blijven ze hangen.                 meenschap. Ik verwacht dan          vind dat er al genoeg mooie   bedenken iets en wij denken      maar het hangt bij mij veel
in première ging. Met het     In feite betalen wij ontwik-  die wars is van politiek. Hij dat mijn kinderen hetzelfde         stukken bestaan. Ik kan     dat dat de beste oplossing      meer af van de artistieke
project willen ze de poli-    kelingshulp aan Nederland,                  doen.’ Hij heeft daarin ge-         dat niet verbeteren. Toen ik   is, maar omdat we niet goed      kwaliteit en de melodieuze
tiek en het publiek wak-     maar dat is een heel ander   moet er niets van hebben.   lijk”, zegt Hart.              werd benaderd met de vraag    geïnformeerd zijn over de re-     kwaliteit van de drie actrices
ker schudden, zodat ze      verhaal”, zegt Hart.                                            of ik eerst bij zo’n gesprekje  ele situatie van de mensen      dan van de echte inhoud van
het belang van cultuur      Volgens hem komen de af-    Chinto zegt ook: ‘Ik heb er                         aanwezig wilde zijn om daar   zaten we er totaal naast.’      de zaak. Nu ga ik iets zeg-
voor de samenleving in-      gestudeerden niet te-                                           een samenvatting van te ma-   Toen ben ik op het idee ge-      gen wat misschien een beetje
zien.               rug door de behan-       geen zin in dat mijn dochter                        ken, vond ik dat prima. Dat   komen om een monoloog te       plat klinkt, voor mij zijn alle
                 deling die ze op                                              kan ik heel goed. Recensies   schrijven, maar omdat ze       politici eigenlijk hetzelfde.
door Nelly Rosa          het eiland krij-        terugkomt   en zij op                          schrijven, samenvattingen    zo met zichzelf praat en een     Ze willen allemaal dat het
                 gen. “Wat ik                                                maken maar na dat gesprek    dialoog voert en nuanceert      beter gaat met het volk, dat
Voor het project koppelde     nu ga zeg-                          “In het stuk beslist de           of tijdens dat gesprek, of    en de humor ervan inziet       er meer rechtvaardigheid is,
Birge een parlementariër     gen heb                              dochter dat ze terug-          misschien wel voor het ge-    en de serieusheid. Het is zo     dat er minder armoede is,
van elke politieke partij aan   ik niet                                komt. Zij wil iets         sprek strikte Norman en Mi-   compleet dat ik gedacht heb      dat er meer werkgelegen-
een schrijver. Het interview   uit                                    gaan doen voor         lushka mij met de vraag of    dit ga ik dramatiseren door      heid is. Daarin vind ik het
werd vervolgens uitgewerkt    mijn                                     haar land.          ik ook de schrijver en regis-  drie actrices te vragen om      niet het boeiendste om te
tot een theaterstuk. De                                              Daarin          seur van dat stuk wilde zijn.  deze monoloog te doen. Dat      gaan zoeken naar een leuke
72-jarige Jopi Hart is gekop-   duim                                        gaat ze        Ik zei nee, want ik heb geen   is het bijzondere aan dit as-     anekdote. Ik wil niemand
peld aan Statenvoorzitter     ge-                                          zwaar        tijd. Aan de andere kant kie-  pect. Mijn levensvisie is dat     tekort doen. Ik heb genoeg
Mike Franco van Pais. Hij     zogen,                                         tegen       telde dat mij ook weer. Dat   wij zogenaamd een persoon       vrienden en vriendinnen die
schreef het stuk ‘Kiko tin pa   maar heb                                         de        was dan toch een uitdaging,   zijn, maar we hebben een en-     dat wel goed kunnen, dat is
mi’. “Ban kas bèk (laten we    ik van een                                         wil      want ik ben wel zo’n taal-    geltje in ons en een duiveltje    hun mooie kwaliteit”, zegt
teruggaan naar huis) dekt de   oud-leerling                                                man of schrijfman dat ik wel   in ons. Wij zijn eigenlijk drie    Heuvel. De boodschap van
lading beter”, zegt Hart. De   van mij die te-                                              beschouwingen en betogen     personen. Wij zijn de middel-     het verhaal van Jesus-Leito
bekende brievenschrijver,     rug is gekomen                                               en recensies kan schrijven.   ste persoon die steeds moet      is dat elk mens grotendeels
auteur en oud-docent werd     en bij de overheid                                             Maar echt dit scheppende     kiezen. Het engeltje fluistert    verantwoordelijk is voor zijn
benaderd door Birge. “Ik wist   is gaan werken. De be-                                           werk?”, vertelt Heuvel.     mij allerlei dingen in en het     eigen keuzes. “Maar er zit
niet of ik dit aankon, want ik  handeling die ze daar heeft                                                         duiveltje fluistert mij allerlei   een grote voorwaarde bij.
had nog nooit van mijn le-    gekregen is werkelijk on-                                         “Ik wilde zo dicht mogelijk   dingen in. De hele dag moet      Je moet jezelf goed laten in-
ven toneel geschreven. Wel    voorstelbaar. Je moet opbok-                                        bij het verhaal van de po-    ik keuzes maken. Wie volg ik     formeren. Dat is het grote
heb ik heel lang geleden in    sen tegen minderwaardig-                                          liticus blijven. In dit geval  nu, wie volg ik nu? Maar dát     probleem. We leven in een
mijn post-tienerjaren op de    heidscomplexen van mensen                                         Zita. Omdat ik juist, ook in   ben ik. Ik ben degene die de     eeuw van gemakzucht en we
planken gestaan met Rina     die daar al lang zitten, aan-                                       mijn theaterwerk, steeds     keuzes maakt. Toen ik dat       denken dat we op Wikipedia
Penso en wijlen Jacques      gesteld door bevriende poli-                                        meer de literaire kant van    idee hierin wilde zetten om-     alles vinden. Maar nee hoor.”
Penso. Verder heb ik totaal    tici en kennissen. Ze voeren                                        een verhaal benader en min-   dat dat zo duidelijk gold voor
geen weet van toneelschrij-    niets uit, maar verdienen                                Foto’s: Ken Wong der de visuele kant, heb ik   de manier waarop Zita praat      Bijzonder
ven”, vertelt Hart. “Met de    wel goed. De posities die ze                                        deze tekst ook op die manier   en denkt en de problemen
hulp van Milushka, een heel    hebben kregen ze vanwege                                          aangepakt. Ik heb geluis-    probeert op te lossen, dacht     “Rudolf Crispulo viel het op
goede onderwijzeres overi-    automatische bevorderingen                                         terd en ik heb ontdekt hoe    ik: dit laat ik drie actrices
gens, ben ik een beetje weg-   die ze niet waard zijn. Deze                                        prachtig deze politica volzin-  doen.                 dat voor het eerst sinds heel
wijs gemaakt in de wereld     mensen hebben moeite met                                          nen maakt met bijzinnen er
van toneelschrijven. Dat     een jong afgestudeerde die                                         doorheen en dan nevenschik-   Toen kwam de moeilijkheid       veel jaar er zoveel schrijf- en
was niet makkelijk”, zegt     eventjes binnenkomt en zijn                                        kend en dan bijschikkend.    in de praktijk. Hoe gaan die
Hart. Nu hij het zelf moest    mening durft te geven en een                                        Het lijkt wel eens of ze de   drie actrices zo met elkaar      toneeltalent bij elkaar is in
doen besefte hij hoe verdomd   kritische houding aanneemt.                                        draad kwijt is, en dan pakt   om dat het toch weer duide-
moeilijk het schrijven van    Dat wordt bijvoorbeeld niet          Jopi Hart         van                ze die hoofdzin toch weer op   lijk is dat het eigenlijk maar    een grote productie. Eigen-
een theaterstuk is. “Terwijl   door een afdelingshoofd in                                         en maakt ze die prima af.    één figuur is? Want het zijn
ik eigenlijk tijdens mijn stu-  dank afgenomen. Echt niet.                       haar                Ze doet dat met zo’n melo-    drie verschillende stemmen      lijk zijn het acht kleine pro-
die Shakespeare heb bestu-                                                          dieuziteit in haar stem dat   en dan kom je inderdaad
deerd. Je zou denken dat ik                                        vader               vooral die muzikaliteit van,   weer bij tekstbehandeling       ducties, maar het is Norman
wat gewend ben, maar nee”,                                                          laten we zeggen haar mono-
aldus Hart. “Iets studeren                                        in. Hij              loog, mij pakte en het meeste                  en de en Milushka op de een of an-
is iets heel anders dan het                                                         boeide. Ik zat te zoeken
zelf doen. Ik had er heel veel                                      wordt               naar welke anekdote                          dere vreemde manier gelukt
moeite mee. Echt heel veel”,                                                         ze vertelt, welk
vertelt de romanschrijver.                                        echter ge-             verhaal ze                               om schrijvers die allemaal
“Naargelang Milushka in-                                                           vertelt, wat
greep, is het me toch gelukt                                       leidelijk be-           is drama-                               een redelijk groot ego hebben
om het verhaal van Franco                                                          tisch in-
op papier te zetten, de ka-                                        invloed door            teres-                                 en acteurs en toneelmakers
rakters en de verschillen te                                                         sant,
kunnen aanduiden. It was                                         zijn vriend die de                                            die allemaal een groot ego
not easy, but there it is”, zegt
Hart.                                              zaak anders ziet. Hij                                                hebben, bij elkaar te krijgen.
Het thema van het stuk werd
al schrijvend steeds duidelij-                                 wordt beetje bij beetje                                               Waarschijnlijk omdat ieder-
ker. “Ik vind het thema nog
steeds van groot belang. Als                                  overgehaald. Doorslagge-                                              een zijn ‘pida pida kos’ mag
je nagaat dat we geld stop-
pen in jongeren om te gaan                    deze wijze   behan- vend is het feit dat je een                                                 doen en omdat iedereen
studeren in Amerika of Ne-
                                 deld wordt.’ Dat is het con- volwassen dochter niet kunt                                              niet echt hoeft sa-

                                 flict. Maar een vriend van dwingen te doen wat jij wilt.                                              men te werken.

                                 hem zegt ‘Ja, dat kun je niet Je kunt haar jouw wil niet                                                   Dat is heel bij-

                                 maken. Wat is dit nou voor opleggen. Ze moet zelf bepa-                                                    zonder. Ik

                                 houding?’ Milushka onder- len wat ze wil. Dat doet de                                                     had er ei-

                                 breekt hem. “Het thema fa- dochter ook. Een belangrijk                                                      genlijk

                                 miliebanden komt ook voor argument dat aangevoerd                                                         niet bij

                                 in het stuk.”         wordt is: ‘hoe voel je je als je                                                  stil-

                                                ouder wordt en je dochter zit                                            Jeroen Heuvel ge-

                                 “Mike Franco zelf is de me- in het buitenland en krijgt

                                 ning van Chinto niet toe- kinderen en jij zit hier? Jij

                                 gedaan. Mike verwacht dat moet naar Nederland gaan

                                 zijn kinderen terugkomen. of zij en haar gezin moeten

                                 Aan hem werd de vragen ge- hier naartoe komen. Wat ge-

                                 steld: ‘Waarom ben jij terug- beurt er als jij als ouder ziek

                                 gekomen?’ ‘Wat verwachtte wordt?”, vraagt Hart zich af.

                                 je hier te komen doen?’ Hij “Op dit moment is iemand

                                 zei toen: ‘Ik moet mijn plicht die ik ken naar Curaçao ge-

                                                komen om zijn zieke vader

                                                te verzorgen. Dit dilemma

                                                speelt zich ook af in mijn

                                                nabije omgeving. Als je gaat

                                                nadenken over dit probleem

                                                merk je dat er genoeg voor-

                                                beelden zijn in je directe

                                                omgeving. In mijn familie

                                                ook. We zijn met zijn zeve-

                                                nen. Ik ben de enige van

                                                mijn broers en zussen die

                                                op Curaçao woont. Twee

                                                wonen er in Venezuela en

                                                drie in Europa. Ze gingen

                                                studeren en bleven waar ze

                                                zaten. Mijn ouders hadden

                                                heel weinig contact met die

                                                andere kinderen. Dat is toch

                                                wel een gemis in je leven als        waar
                                                                       zit het
                                                je ouder wordt. Wij zijn zelf        meeste                                               staan.
                                                                       conflict in                                            Rudolf
                                                ook grootouders. Onze zoon          en cathar-                                           Crispulo
                                                                       sis en een om-                                       zei dat bij de
                                                is nu terug uit de Verenigde         mekeer en een                                      repetitie. Dat
                                                                       oplossing? Die zit                                  is een extra kwa-
                                                Staten waardoor we nu wel          hem eigenlijk in haar                              liteit van dit project.
                                                                       enorme kwetsbaarheid. Ik                          In het begin was ik heel
                                                goed contact hebben met on-         apprecieer het enorm dat                        erg bang dat we zouden wor-
                                                                       deze politica zich zo kwets-                      den gebruikt door de politici
                                                ze kleinkinderen. Maar onze         baar heeft opgesteld. Dat                       als ghost writer voor hun
                                                                       ze in feite heeft gezegd ‘Ik                      aanstaande verkiezingscam-
                                                dochter woont Santa Fe. Om          zie een aantal problemen, ik                      pagne. Door de fermheid van
                                                                       heb een aantal oplossingen,                      Norman en Milushka kon-
                                                onze dochter en onze klein-         maar de mensen moeten het                       den we deze valkuil omzei-
                                                                       doen. En als ze het niet doen,                     len. Dat is heel mooi. Als je
                                                kinderen te zien moeten we          wat moet ik dan nog meer                        hoort dat kanjers als Albert
                                                                       doen?’ Een soort wanhoop”,                       Schoobaar én schrijven én
                                                een dag reizen. Ik til er niet        zegt Heuvel. “Dat een politi-                  mu-  spelen én regisseren en dat
                                                                       ca ook zegt: ‘Wij moeten ons   zikaliteit. Ze moeten goed      Norman weer meedoet door
                                                zwaar aan, want ik heb niets         volk veel beter leren begrij-  tekstbegrip hebben om te       te schrijven en Roy Colastica
                                                                       pen. Het is niet alleen een   weten waar de kardinale        en Rudolf Crispulo en Clay
                                                anders gekend. Zo ging het.         kwestie van luisteren naar    woorden in de zinnen zit-       Toppenberg, het is echt ge-
                                                                       ons volk, maar wij moeten    ten om daar de klemtoon te      weldig. Daarbij zijn jong en
                                                Je leert eraan wennen.” Hoe         zo goed mogelijk proberen    leggen, maar als de bijzin      oud acteertalent bij het pro-
                                                                       hen te begrijpen. Wij zitten   aankomt en soms wel aange-      ject betrokken. Dat is prach-
                                                belangrijk is dat?, vraagt          in onze ivoren toren, daar in  kondigd door een komma en       tig. Het is echt een heel bij-
                                                                                       soms niet, dat ze dan weten      zonder project”, zegt Heuvel.
                                                Jeroen Heuvel. Hart: “Ik                           dat die in een andere toon
                                                                                       moet en in een andere melo-
                                                ben als kind opgegroeid met                          die en snelheid want als ze
                                                                                       weer op de hoofdzin komen,
                                                heel veel neven en nichten.”                         ze die snel weer pakken. Wat
                                                                                       heb ik nou wel weer gezegd?,
                                                Heuvel: “Ik niet. Die van mij                         maar doe ik dat wel? Is dat
                                                                                       wel zo? Ja dat is wel zo, maar
                                                zaten allemaal in Nederland                          dan moet je het van die kant

                                                en wij zaten hier. Toen ik zes

                                                was zag ik er een paar. Toen

                                                ik twaalf was zag ik er nog

                                                een paar, maar ik heb geen

                                                enkele band met ze. Ook niet

                                                met mijn tantes of ooms.”

                                                Hart: “Ik was close met mijn

                                                tantes, neven en nichten.

                                                Een paar familieleden uit

                                                Bonaire waren bij ons opge-

                                                groeid. Het heeft volgens mij        Palabra di Polítiko is nog te zien op donderdag 1 en vrijdag 2 oktober
                                                                        bij Teatro Luna Blou. Donderdag zijn de stukken gebaseerd op het
                                                impact op de wijze hoe je je               verhaal van Glenn Sulvaran en Mike Franco te zien.
                                                                         Vrijdag de stukken van Amerigo Thodé en Humphrey Davelaar.
                                                ontwikkelt en met mensen

                                                omgaat.”

                                                Wanhoop
                                                Jeroen Heuvel was gekop-
   1   2   3   4   5   6   7   8   9