Page 3 - MIN JUS - ARTHUR DOWERS 28 SEPT,2015
P. 3

AMIGOE                                                                                                    5MAANDAG

                                                                                                   28 SEPTEMBER 2015

Bijleveld: ‘Blijf in gesprek binnen het Koninkrijk’

AMSTERDAM — Het Koninkrijk moet onderhouden            ons veel”, zei Bijleveld in dat land.
worden en daarvoor is het belangrijk dat alle landen        kader. Eén van de zes hoofd-   Bijleveld, die als voormalig
met elkaar in gesprek blijven. Ank Bijleveld-Schouten,       activiteiten, namelijk het    staatssecretaris voor Ko-
voorzitter van het Nationaal Comité 200 Jaar Konink-        Koninkrijksjeugdparlement,    ninkrijksrelaties betrokken
rijk, zei dit afgelopen week bij de laatste persconfe-       vond plaats op St. Maarten.   was bij de ontmanteling van
rentie van het feestelijke evenement.               Zo’n vijftig jongeren uit alle  de Nederlandse Antillen,
                                  delen van het Koninkrijk de-   reageerde desgevraagd op
Bijleveld is tevreden over de  het ministerie van Binnen-    batteerden in mei 2014 drie   de toegenomen spanningen                                     Foto: Suzanne Koelega
vele activiteiten van de af-   landse Zaken en Konink-      dagen lang over samenwer-    binnen het Koninkrijk, al
gelopen twee jaar. “Het was   rijksrelaties, waaruit bleek   king op tal van gebieden. De-  benadrukte ze dat het Nati-   en verschillende ministers    tiesten uit Europees Neder-   van het Koninkrijksjeugd-
ons doel om iedereen te be-   dat bijna een kwart van de    ze activiteit was met name    onaal Comité geen politieke   en Statenleden van Curaçao,   land traden ook Izaline Ca-   parlement, de Arubaanse
trekken bij de viering van    inwoners van het Koninkrijk    belangrijk omdat hiermee     organisatie is. Het is essenti- Aruba en St. Maarten en     lister uit Curaçao en Sharon  Marifer Aguirre Broca, deel-
200 jaar Koninkrijk en niet   aan één of meer van de acti-   ook de volgende generatie    eel om over de gezamenlijke   genodigden uit Bonaire, St.   Doorson en Ruth Jacott uit   de in een toespraak haar
alleen de prominenten.” Met   viteiten had meegedaan. De    actief bij de viering werd be-  normen en waarden en over    Eustatius en Saba. Naast ar-   Suriname op. De voorzitter   dromen voor het Koninkrijk.
zes grote en talloze kleine   nagespeelde landing op het    trokken, zei Bijleveld.     diversiteit te blijven praten,
activiteiten is de organisatie  strand van Scheveningen      Ook kregen basisschoolleer-   zei ze. “Het is belangrijk om
daar ook in geslaagd, zei ze.  door Prins Willem Frederik,    lingen op Curaçao, Aruba, St.  het Koninkrijk te blijven on-
Uit een enquête in opdracht   waarmee de viering werd      Maarten en de eilanden van    derhouden. We moeten hier
van de NOS bleek dat slechts   geopend in december 2013,     Caribisch Nederland een     samen aan blijven werken
6 procent van alle Nederlan-   werd ook door een kwart van    boekje, waarin belangrijke    en aandacht houden voor
ders deel heeft genomen aan   alle mensen bekeken. “Het is   momenten van de afgelopen    onze verworvenheden”, al-
een van de activiteiten en    ook niet eenvoudig om aan-    200 jaar worden toegelicht.   dus Bijleveld.
dat 45 procent helemaal niet   dacht te krijgen van een gro-   Gevoelige onderwerpen,      Het koninkrijksjubileum
op de hoogte was van de vie-   te massa mensen, verspreid    zoals de slavernij, werden    werd zaterdag beëindigd met
ring. Volgens Bijleveld is dat  over verschillende landen.”    daarbij niet geschuwd. Bij-   een officiële bijeenkomst in
echter geen reden tot zorg.   Het Caribische deel van      leveld merkte ook op dat     het Koninklijk Theater Car-
“55 procent was dus wel be-   het Koninkrijk werd zoveel    kinderen in de Caribische    ré en een feestelijk slotspek-
kend met de viering.”      mogelijk betrokken bij de     landen veel meer over het    takel op de Amstel in Am-
Ze wees ook op een ander     viering. “De veelkleurigheid   Koninkrijk weten dan hun     sterdam. De sluiting is bijge-
onderzoek in opdracht van    van ons Koninkrijk brengt     leeftijdsgenoten in Neder-    woond door de gouverneurs

Een lust voor het oog                       Maite Hontelé speelt in op publiek:

                                  ‘De danser is de baas’
                                  ORANJESTAD — Trompetist Maite Hontelé kreeg
                                  het jazzpubliek zaterdagavond aan het dansen tij-
                                  dens haar optreden op het Caribbean Sea Jazz Fes-
                                  tival (CSJF). Het was een vrolijke interactie met de
                                  toeschouwers, helemaal toen ze haar nieuwste cd in
                                  het publiek gooide. “De danser is de baas”, vertelde
                                  Hontelé de dag voor haar optreden in een exclusief
                                  interview met Amigoe.

ORANJESTAD — Tijdens de viering van de World Tourism        door onze verslaggevers     In 2008 realiseerde Hontelé                                    Foto: Clemens Hoekstra
Day, afgelopen woensdag, is het boek ‘Mi Pret’i Wowo’ (lust voor  Mirte de Rozario en       zich dat Nederland een zeer
het oog) gepresenteerd en met bloemblaadjes gedoopt door Toe-   Clemens Hoekstra         beperkt publiek voor latin    Maite Hontelé tijdens het Caribbean Sea Jazz Festival.
risme-minister Otmar Oduber. Het werk zoomt in op de natuur    De in Nederland geboren,     muziek had en ze besloot het
van ons eiland, onze bewoners, de steden en de stranden. Het    maar inmiddels in Colombia    in Colombia te proberen. An-   begon met spelen.        ze speelt? “Er zitten jazzele- proviserend te spelen.”
boek illustreert de projectie van het Arubaanse leven en natuur-  woonachtige Hontelé keek     ders had ze ‘haar trompet aan  Latin of jazz          menten in latin, maar het is  Carrièreboost door
elementen vanuit de ogen van drie jonge artiesten, waaronder    vrijdagavond aan de zijkant   de wilgen gehangen’, vertelt   Tijdens het interview vroeg   een andere taal”, legt ze uit. jazzfestival
filmmaker, schilder en fotograaf Armando Goedgedrag die in     van het podium naar een     ze. Ze woont nu in Medellin   Amigoe naar haar mooiste     “Ik speel een latin vocabu-   Hontelé is aan het begin van
2013 de titel ‘jong talent’ ontving van minister-president Mike  optreden, toen Amigoe haar    en voelt zich echt een Latina,  momenten tijdens optre-     laire. De hele notenbrei van  haar carrière ondersteund
Eman. Shamira Raphaela werkte ook mee aan het boek. Zij      benaderde voor een inter-    mede ook door haar liefde en   dens. Ze vertelde over luis-   jazz is niet in latin. Maar   door de CSJF-organisatie, want
studeerde aan de Rietveld Academie en lanceerde in 2014 de     view. Het liefst ná haar op-   huidige Colombiaanse part-    teraars die aangeven een     de harmonische progressies   mede door initiator Erik Eman
documentaire ‘Deal with it’. De laatste jonge medeauteur van    treden zaterdagavond, maar    ner; arrangeur, componist en   traan te hebben weggepinkt    zijn jazzinvloeden”. De trom-  en uitvoerend producent Friso
het boek is Kenn Wolff. Ook hij studeert aan de Rietveld Acade-  dat lukte niet. Een interview  tekstschrijver Juancho Valen-  omdat het gevoel waarmee     petist richt zich op sound   Veenman kwam zij in contact
mie en componeert muziek voor onder meer Datapanik. Aruba     zaterdagochtend in de lobby   cia.               ze speelt een grote over-    (bereik en klankkleur) en    met Oscar D’León en begin dit
Tourism Authority (ATA) is blij met het boek en stelt dat het een van het Marriott hotel, aan de  Publiek trekken         redingskracht heeft. “De     mooie melodieën. “Het rit-   jaar ging Veenman met Honte-
mooi illustratiewerk is voor toeristen.              bar koffiedrinkend, dat kwam   Zaterdagavond stond ze op    danser is de baas”, daarmee   misch concept van latin heet  lé mee op tournee door Colom-
                                  haar beter uit.         het podium, samen met haar    bedoelt Hontelé dat ze in-    ‘clave’. Speel je niet in cla- bia. Op de vraag hoe het is om
              Cats and Dogs              Wilgen              achtkoppige band. In het     speelt op de reactie van haar  ve, dan speel je in ‘dialect’. weer (het is voor haar de derde
             awaiting Adoption             Op haar negende begon ze     Spaans, Engels en Neder-     publiek. Hontelé wil in haar   Latin muziek is gericht op   keer) op Aruba te spelen, zei
                                  met trompet spelen in de fan-  lands trok ze zonder moeite   spel de subgenres van sal-    clave en melodie”. Volgens   Hontelé dat Aruba een ideale
 www.arubaanimalshelter.com                    fare van haar dorp Haaften in  het publiek naar haar toe en   sa laten horen. Is het latin   Hontelé kun je in jazz meer   mix van culturen heeft en dat
                                  Gelderland. Ze was toen al in  vanaf de eerste trompetdeun   trompet of jazz trompet dat   improviseren dan in latin.   maakt optreden hier leuk.
COLUMN ZEE                             de ban van latin muziek, want  spatte de vrolijkheid er vanaf.                  “Waar ik kan, probeer ik im-
                                  haar vader draaide dat thuis   Haar nieuwe album ‘Te voy a
                                  regelmatig. Via salsa work-   Querer’ dat ze speelde, werd
                                  shops en een studie latin en   goed ontvangen ze kreeg vrij
                                  jazz trompet aan het Rotter-   snel mensen aan het dansen.
                                  dams conservatorium kwam     Hontelé begon haar optreden
                                  haar road to success in zicht.  wel ruim een kwartier te laat;
                                  Op veertienjarige leeftijd ver- op het tijdstip dat ze had moe-
                                  diende ze de eerste 40 gulden,  ten beginnen, stond voor het
                                  spelend in de salsaband van   hoofdpodium Padu nog amper
                                  de muziekschool van Utrecht.   publiek, de mensen kwamen
                                                  pas aanlopen toen Hontelé

Het noordkustgevoel                                                         OPINIE

Van maandag tot en met vrijdag bespreekt Nico van                                          Identiteit en maakbaarheid
der Zee in deze column zinnige en onzinnige zaken.
Reacties zijn welkom: nicovanderzee@gmail.com.

Onze marinierskazerne      scheiden gaat voelen, dat is   in het landschap die verwij-   accentueren. Ik vind het een   door Renée van Aller &      NRC. Het boek geeft waarde-   keuzes van politici in Cura-
heeft een jubileum te vie-    voor mij het Noorwegen-ge-    zen naar oude constructies of  aardige toevoeging. Welke    John de Vries          volle adviezen voor moeilijke  çao, Aruba en Sint Maarten.
ren en biedt Aruba een soort   voel. Zoiets overkomt me ook   gebeurtenissen. Die dingen    vorm het moet krijgen, weet   De identiteit wordt bepaald   tijden en heeft een prachtige  In de politiek is verpurpering
kunstwerk aan. Een brug     een beetje aan de noordkust.   zetten je aan het nadenken    ik niet. Laat een aantal kun-  door de informatie die we krij- omslag van Salvador Dali    standaard. Laten wij onze
die naast of over de resten   Het lijkt soms of je door een   of laten je glimlachen. Van   stenaars er maar eens mee    gen. Ons wereldbeeld komt    (Los Elefantos, 1948).     politici duidelijk maken wat
van de ingestorte natural    maanlandschap loopt, alsof    mij mag het.           spelen en puzzelen. Een     tot stand tijdens onze opvoe-  Doen wat je zegt en       hun taken zijn. Het Grieken-
bridge geplaatst wordt. Een   je miljoenen jaren terug-     Natuurkrachten hebben de     brug moet natuurlijk ook     ding. Ook het milieu waarin   zeggen wat je doet       land van de VS, Puerto Rico
leuk gebaar, maar het levert   gegaan bent in de tijd. Dat    natural bridge laten ont-    ergens naar toe leiden, een   we opgroeien, het opleidings-  Marcus Aurelius geloofde dat  probeert een schuld van 47
natuurlijk meteen discussie   soort landschappen leert je    staan en dezelfde natuur-    extra element van de puzzel.   niveau, de sociale contacten   hij alle goede eigenschappen  miljard dollar te herstructu-
op. Er zijn mensen die zo’n   te relativeren, laat je afstand  krachten hebben de brug ook   We hebben een regering      en ons kritisch vermogen zijn  te danken had aan anderen.   reren door schulden niet af
ingreep in het landschap     nemen van de dagelijkse zor-   weer vernietigd. Die reste-   die graag denkt in verre     belangrijk. Kan de overheid   Hij liet zich niet leiden door te lossen. Kredietbeoordelaar
vreselijk vinden, anderen    gen. Onze noordkust is qua    rende enorme klompen steen    perspectieven, dus kunnen    onze identiteit aanpassen    wisselende emoties en de    Standard & Poor’s heeft be-
juichen het toe. Ik krijg de   schaal niet vergelijkbaar     in het water getuigen van de   we die brug ook als een be-   aan de gewenste normen? De    hang naar bezit. Misdadigers  gin deze maand de krediet-
indruk dat men bij Defensie   met Noorwegen, maar heeft     kracht van de zee, de kleine-  ginpunt zien van de route    maakbare samenleving blijkt   streven naar vergankelijke   waardigheid van Brazilië
wat geschrokken reageert.    een extra element, de zee.    re brug ernaast laat zien hoe  langs de noordkust waarbij    in de praktijk een hardnek-   zaken als rijkdom, vond hij.  afgewaardeerd tot de laagste
Ze wilden een sympathiek     Vooral als het lekker waait,   alles ooit is ontstaan en hoe  nog een aantal speelse ele-   kige hordeloop. Verschillende  Als leider wil men zich toch  junkstatus (‘rommel’). Dreigt
gebaar maken, geen contro-    is de kracht van de zee, de    de grotere brug eruit gezien   menten terugkomen. Geen     groepen burgers eisen een    niet verlagen tot dat niveau?  dat ook in het Koninkrijk?
verse oproepen. Dat lijkt me   kracht van die beukende gol-   heeft. Het is een mooi punt,   probleem, zolang ze maar     verschillende behandeling.    Interessante gedachten voor   “Een leider streeft naar
wat naïef, van zo’n voorstel   ven indrukwekkend. Nooit     ook omdat je langs de kust    het noordkustgevoel accen-    Wie in hoog aanzien staat,    het OM en de rechterlijke    rechtvaardigheid en het die-
kun je verwachten dat er ste-  een moment van rust, het     kunt kijken en getuige bent   tueren. En als we dan toch    kan meer eisen en krijgt het   macht in Curaçao en St.     nen van de gemeenschap”,
vig over gediscussieerd gaat   gaat steeds maar door. Mijn    van die langdurige strijd    bezig zijn, laat dan iemand   ook. Zo zijn er aparte getto’s  Maarten, lijkt ons.       zegt Marcus Aurelius. “Bo-
worden. Het is een prach-    noordkustgevoel gaat vooral    van steen tegen water. Water   eens al die stomme stapel-    voor vermogenden en onver-    Het streven naar roem en    vendien: alles gaat voorbij.
tig onderwerp voor aan de    om de nietigheid en tijdelijk-  wint, dat weten we al lang.   tjes stenen omverschoppen    mogenden. Rijken worden     macht is onzinnig. “Blijf on-  Wij zijn sterfelijk en ook de
borreltafel. Nu maar hopen    heid van de mens te midden    Een heel fragiele brug, zoals  die Amerikaanse toeristen    rijker en armen armer. Ook    der alle omstandigheden be-   herinnering aan ons zal snel
dat Defensie niet teveel ge-   van die natuurkrachten.      Defensie die voorstelt, zou   geplaatst hebben. Dat vind    volgens de voorgestelde be-   scheiden. ‘Verkeizer’ en ‘ver- vergeten zijn.” Zeker is dat
schrokken is en ons opzadelt   Mag je in zo’n landschap in-   onze nietigheid mooi symbo-   ik een storende ingreep in    lastingverlichting in Neder-   purper’ niet, waarschuwde    wij zelf verantwoordelijk zijn
met bijvoorbeeld een stand-   grijpen? Als het om een defi-   liseren en het natuurgeweld   het landschap.          land, als aanloop naar de ver-  Marcus Aurelius zichzelf.    voor onze leiders, doen ze
beeld van Máxima.        nitieve ingreep gaat, dan be-                                    kiezingen in 2017. Wat gaat   Dat geldt voor al onze poli-  het niet goed dan moeten de
Ik lever vandaag maar een    gin ik te twijfelen. Een asfal-                                   Europa doen met alle vluch-   tieke leiders. Zoals Rutte met volksvertegenwoordiging en
bijdrage aan die discussie,   tweg langs de noordkust zou                                     telingen in een verscheurde   Dikke Ik en de verkeerde    de kiezers duidelijk maken
want ik vind het idee aardig   ik zonde vinden. Maar ik zie                                    wereld? Kiest de politiek de                   dat het zo niet langer kan.
en ook het gebaar van De-    overal ter wereld toch leuke,                                    juiste weg? De Persoonlijke
fensie waardeer ik. Het gaat   vaak ludieke ingrepen in                                      notities van Marcus Aurelius   Van Aller en De Vries schrijven regelmatig voor Amigoe.
mij om het noordkustgevoel.   het landschap die dat land-                                     onderzoeken wat het bete-    Vanuit hun kennis en ervaring, toetsen ze de theorie in de
Voor mij is dat vergelijkbaar  schap niet aantasten, maar                                     kent een goed mens te zijn.   praktijk. Renée werkte als jurist lange tijd voor de Uni-
met een gevoel dat ik ken van  er iets aan toevoegen. Een                                     Met een boek vol wijsheid als  versiteit van Aruba en de Arubaanse overheid. John J.P.
een aantal vakanties, het    tien meter hoge schep die                                      resultaat. Marcus was een    de Vries was jarenlang werkzaam als jurist bij de over-
Noorwegen-gevoel. De grote,   midden in een weiland in de                                     Romeinse keizer die regeer-   heid. Zij presenteren een analytisch en onderbouwd oor-
woeste leegtes in Noorwe-    grond staat, een beeldhouw-                                     de van 161 tot 180. Ben Tig-   deel op actualiteiten.
gen, de bergen en gletsjers   werk van een adder naast                                      gelaar schreef erover in het
waarbij je je heel klein en be- een waterval, markeringen
   1   2   3   4   5   6   7   8