Page 5 - MIN JUS - ARTHUR DOWERS 28 SEPT,2015
P. 5

AMIGOE                                                                                                    9MAANDAG

                                                                                                   28 SEPTEMBER 2015

De Meza: 90 procent zeker dat raffinaderij er komt                         Colombia en Venezuela zoeken
                                                  verzoening na nieuw grensconflict
November besluit
over olieraffinaderij                                       BOGOTÁ — Colombia en
                                                  Venezuela zoeken verzoe-
ORANJESTAD — In november van dit jaar moet dui-          mische producten. Eman zei    ning na een nieuw grens-
delijk zijn of de Valero-raffinaderij in San Nicolas       in augustus: “We willen zo    conflict. Dat kan ook ge-
haar deuren weer opent. Volgens Milieu-minister          groen zijn, dat geen enkel    volgen hebben voor de
Mike de Meza is het 90 procent zeker dat de Ameri-        hotel dat daar wil komen,    vredesonderhandelingen
kaanse oliemaatschappij Citgo de raffinaderij nieuw        negatieve impact van de raf-   met de Farc-rebellen, zo
leven in gaat blazen. Nu wordt onderzocht of de oude       finaderij ondervindt.” Of dit  schrijft persbureau IPS.
olieraffinaderij milieuvriendelijker kan functioneren.      algenproductiesysteem nu
                                 ook door Citgo wordt onder-   Door corruptie langs de meer
Afgelopen week werd een     gassoort. Als het op Aruba    zocht, is niet duidelijk.    dan 2000 kilometer lange                                      Foto: AFP
intentieverklaring onderte-   mogelijk is om aardgas te                     grens tussen Colombia en
kend tussen de Arubaanse    gebruiken, moet het oude     Bahia Principe          Venezuela kunnen daar heel    Bij de besprekingen tussen de Venezolaanse president Nicolás Maduro (l) en president Santos
regering en de oliemaat-    systeem van de raffinaderij    Wat deze intentieverkla-     wat drugs en benzine over-    (r) van Colombia waren ook de Urugayaanse president Tabare Vazquez (2e l) en de Ecuado-
schappij Citgo. Deze MoU    worden omgebouwd. Dit be-     ring precies betekent voor    steken. Volgens Venezolaanse   reaanse president Rafael Correa (2e r) aanwezig.
(Memorandum of Under-      treft een investering van 145   de komst van de Spaanse     cijfers wordt 35 procent van
standing) heeft de weg voor   miljoen florin.          hotelketen Bahia Principe,    de benzine uit Venezuela     zolaanse militairen. Daarop   verzoeningspoging in het     Farc
Citgo vrijgemaakt om tech-                    die een groot hotelproject    clandestien verkocht in Co-   bestempelde Maduro de Co-    Ecuadoraanse Quito. Maan-    De onderhandelingen zijn
nische en economische haal-   Algensysteem           heeft gepland ter waarde     lombia. De winstmarges voor   lombianen als ‘paramilitai-   dag zagen de Colombiaan-     ook belangrijk voor de vre-
baarheidsstudies uit te voe-  Al eerder gaf minister-presi-   van 200 miljoen florin in Se-  de smokkelaars zijn enorm.    ren’.              se president Juan Manuel     desgesprekken die Colombia
ren. Onderzocht wordt of er   dent Mike Eman aan dat hij    roe Colorado, is bij de Ami-   De vorige Venezolaanse pre-                    Santos en zijn Venezolaanse   voert met de Farc-rebellen.
mogelijkheden bestaan dat    voor een ‘groene’ en milieu-   goe niet bekend. Ronald Wix,   sident Hugo Chávez stond de   Ambassadeur terug        evenknie Nicolás Maduro     Die zijn al drie jaar bezig
de raffinaderij gebruik gaat  vriendelijkere olieraffinade-   advocaat van moederbedrijf    corruptie en smokkel toe om-   Als reactie keerden ineens    elkaar: ze besloten hun am-   in de Cubaanse hoofdstad
maken van aardgas. Aard-    rij gaat. Hij heeft gehoord    Grupo Pinero, was niet be-    dat hij zich zo van de steun   meer dan 20.000 Colombia-    bassadeurs terug te sturen.   Havana en moeten over zes
gas werd lang gezien als een  over technieken en systemen    reikbaar voor een reactie. Al  van hoge militairen in zijn   nen terug naar hun land. Co-   Woensdag gingen de gesprek-   maanden afgelopen zijn.
afvalproduct van oliewin-    die de CO2 rook van de raffi-   in een eerder gesprek met    leger kon verzekeren, zeggen   lombia riep zijn ambassadeur   ken op ministerieel niveau    De extreemrechtse parami-
ning, het betreft echter een  naderij kunnen opvangen en    deze krant gaf Wix aan dat    insiders.            in Venezuela terug voor over-  verder in het Venezolaanse    litaire organisaties in Colom-
fossiele brandstof die een   filteren, waarna het gebruikt   het hotel absoluut geen fa-                    leg. Het stelde verhoudingen   Caracas.             bia vormen een bedreiging
stuk schoner is dan andere   kan worden voor de groei     brieksuitzicht wil. Groene of  Migratiestroom          tussen beide landen, die in                    voor die vredesakkoorden.
fossiele brandstoffen, omdat  van een algenplantage. Uit    milieuvriendelijke raffinade-  Chávez’ opvolger, Nicolás    het vorige decennium de mili-  Ze moeten het nu eens wor-    De paramilitairen halen een
het minder bijdraagt aan het  deze algen kunnen in de toe-   rij of niet, als de Arubaanse  Maduro, heeft de grens nu    taire grensconflicten hadden   den over een ‘geleidelijke nor- deel van hun inkomsten net
broeikaseffect. Verschillende  komst weer waardevolle in-    regering besluit de olieraf-   voor onbepaalde tijd gesloten.  opgestapeld, weer op scherp.   malisering’ van de situatie in  uit de smokkel van benzine
partijen zijn gaan kijken bij  grediënten worden gehaald     finaderij in San Nicolas te   Omdat Venezuela de migra-    Afgelopen week startte een    de grensstrook.         en andere goederen.
andere olieraffinaderijen die  voor voeding en veevoeding    heropenen, dan komt er vol-   tiestroom niet meer aankan,
al gebruik maken van deze    en worden gebruikt bij che-    gens Wix geen hotel.       is het argument.
                                                  Veel Colombianen in de
Brazilië stroopt                                          grensstreek leven in grote ar-
mouwen op voor klimaat                                       moede. De laatste jaren trok-
                                                  ken ze met duizenden – nie-
                                                  mand weet zelfs bij benade-
                                                  ring niet hoeveel – de grens
                                                  over, op zoek naar een beter
                                                  leven in Venezuela.
                                                  Maduro pakte de sluiting
                                                  slecht aan. 1400 terugge-
                                                  stuurde Colombianen werden
                                                  zwaar aangepakt door Vene-

                                                  Premier St. Maarten bezoekt Nederland

                                                  Nadruk op belang goede verstandhouding Koninkrijk

                                                  DEN HAAG — Premier        van State en de voorzitters                    Foto: Jeroen van der Meyde
                                                  van St. Maarten Marcel      van de Eerste en Tweede Ka-
                                                  Gumbs is tevreden over      mer.
                                                  zijn eerste werkbezoek
                                                  aan Nederland. “Ik heb      Gumbs stelde zaterdag, een
                                                  de boodschap duidelijk      dag voordat hij doorreisde
                                                  overgebracht dat wij een     naar New York waar hij zich
                                                  goede verstandhouding      aansluit bij de Koninkrijks-
                                                  willen en dat de houding     delegatie voor de Algemene
                                                  van Nederland niet be-      Vergadering van de Verenig-
                                                  vorderlijk is voor een ste-   de Naties, dat het ‘een goede
                                                  vige band binnen het Ko-     week met goede besprekin-
                                                  ninkrijk.”            gen’ was geweest. Hij zei dat
                                                                  hij vanaf het moment dat de
                                 Foto: AFP            Reden voor het eerste officiële huidige regering aantrad,
                                                  bezoek aan Nederland sinds    duidelijk heeft gemaakt dat
NEW YORK — Brazilië       President Dilma Rousseff     pakken. In 2030 moet dat     Gumbs’ aantreden in decem-    St. Maarten een goede band    Premier Gumbs schudt de hand van koning Willem-Alexan-
gaat de komende jaren wer-   heeft dat doel gisteren ge-    nergens meer voorkomen      ber 2014 was de uitnodiging   met Nederland en de andere    der in Den Haag. Links lid van het Nationaal Comité 200
ken aan een flinke verbete-   steld in New York, bij een    in het Zuid-Amerikaanse     voor het bijwonen van het    Koninkrijkspartners wil. Ech-  jaar Koninkrijk, Ank Bijleveld-Schouten.
ring van het klimaat. Het    VN-top over duurzame ont-     land.              afsluitingsevenement van de   ter, de harde houding van de
op vier na grootste land ter  wikkeling.            Op de lange termijn wil     viering 200 jaar Koninkrijk,   Nederlandse regering naar    te en minister van Binnen-    landse Zaken Bert Koenders
wereld wil zijn uitstoot van                   Brazilië bovendien hele-     dat zaterdag plaatsvond in    St. Maarten, door het uitge-   landse Zaken en Koninkrijks-   waren van een andere aard
broeikasgassen in 2025 met   Rousseff gaf te kennen      maal geen kolen, olie en gas   Amsterdam.            ven van aanwijzingen op het   relaties Ronald Plasterk vond  aangezien de verhoudingen
liefst 37 procent hebben te-  naast het terugdringen      meer gebruiken. Dat punt     Gumbs maakte van de gele-    gebied van financiën en in-   hij positief. “Ik heb benadrukt met deze minister bijzonder
ruggebracht ten opzichte    van de broeikasgassen ook     moet voor het eind van deze   genheid gebruik om tijdens    tegriteit en de negatieve be-  dat wij betere verhoudingen   goed zijn. “Hij ziet het belang
van het niveau in 2005.     de illegale houtkap aan te    eeuw zijn bereikt.        zijn bezoek aan Nederland    woordingen, hebben niet bij-   willen. Ik denk dat we een    van goede verstandhoudin-
                                                  ook een aantal ministers te   gedragen tot een stevige band.  aantal zaken hebben opgehel-   gen binnen het Koninkrijk
                                                  ontmoeten, evenals de Raad    De besprekingen met de Ne-    derd met Rutte. Ik heb hem    in. Bijvoorbeeld hoe het Ko-
                                                                  derlandse premier Mark Rut-   gezegd dat we willen samen-   ninkrijk kan bijdragen in de
                                                                                   werken met het Koninkrijk.    lobby voor het verkrijgen van
Beteugelen personeelskosten overheid achter op schema                                                        Ik hoop dat mijn boodschap    een zetel voor Nederland in de
                                                                                   helpt de verstandhouding te   VN-Veiligheidsraad. Wij wer-
Samenwerking centraal                                                                        verbeteren.”           ken als Koninkrijk samen om
bij eerste bezoek CAft aan Aruba                                                                   De bespreking met de Neder-   deze zetel veilig te stellen. Dat
                                                                                   landse minister van Buiten-   waardeert hij”, aldus Gumbs.

ORANJESTAD — Het College Aruba financieel toe-
zicht (CAft) bracht vrijdag zijn eerste officiële bezoek
aan Aruba. Tijdens het bezoek sprak het College met
de waarnemend gouverneur, de minister van Finan-
ciën, de ministerraad en de Commissie Financiën van
de Staten en werkgeversorganisatie Atia.

Het bezoek was gericht op    was. De begrotingsuitvoering   verkorte concept-ontwerpbe-   begroting 2016 in beperkte    ting. De voorgenomen maat-
het praktisch invulling ge-   lijkt daarmee op schema te    groting 2016. In zijn advies is mate inzicht geeft in de voor-  regelen dienen nader onder-
ven aan de Landsverorde-    liggen, maar het vellen van    ingezoomd op een aantal be-   nemens voor 2016.        bouwd te worden met zowel
ning Arubaans financieel    een definitief oordeel is lastig langrijke thema’s. De aanbe-                   wetsvoorstellen als cijferma-
toezicht (LAtft) en het verder aangezien tot nu toe geen sei-  velingen zien deels toe op het  Verdere aanpassingen       tige toelichtingen.
uitbouwen van de vertrou-    zoensanalyse mogelijk is, en   versterken van de regie op, en  De koppeling tussen het be-
wensbasis, aldus voorzitter   de kwaliteit van het finan-    onderbouwing van voorgeno-    leid en de cijfermatige meer-  Op basis van de aangeleverde
Age Bakker. “Samenwerking    cieel beheer nog te wensen    men aanpassingen, zoals de    jarenramingen is niet vol-    cijfers is het CAft van oordeel
staat centraal bij eerste of-  overlaat. “Enige voorzichtig-   herziening van het belasting-  doende inzichtelijk; zo is er  dat verdere aanpassingen no-
ficiële bezoek College Aruba  heid bij het interpreteren    stelsel en de bezuinigingen   bijvoorbeeld geen aansluiting  dig zijn teneinde het begrote
financieel toezicht aan Aru-  van deze uitputtingscijfers    op het personeel. Het CAft    te maken tussen aan de ene    financieringstekort van 2,0
ba”, stelt Bakker. Het CAft   is daarom van belang”, aldus   is daarnaast van mening dat   kant de Speerpuntennota en    procent van het BBP voor
heeft inmiddels kort na de   het CAft.             de verkorte concept-ontwerp-   aan de andere kant de begro-   2016 te realiseren.
bekrachtiging van de LAtft   De implementatie van de
door de Staten van Aruba    consolidatiemaatregelen ver-
adviezen uitgebracht op de   toont vorderingen vergeleken
uitvoeringsrapportage van    met het eerste kwartaal van
11 september 2015, ontwerp-   2015 maar ligt nog achter
begroting 2016 en de jaarre-  op schema, met name op het
kening 2014.          terrein van het beteugelen
                van de personeelskosten.
Op schema            Het CAft adviseert om in het
In het onlangs uitgebrachte   tweede halfjaar van 2015 de
advies op de tweede uitvoe-   regie op de uitvoering van
ringsrapportage merkt het    die consolidatiemaatregelen
CAft op dat gedurende het    te versterken. Het CAft ver-
eerste halfjaar de begrotings- wacht de positieve effecten
realisatie op 48 procent lag,  van de verhoging van het BA-
zowel aan de middelen- als   ZV-tarief in het derde kwar-
de kostenkant. Het exploita-  taal van 2015 te kunnen zien.
tietekort tot en met juni 2015
bedroeg 80 miljoen florin,   Ontwerpbegroting 2016
circa 50 procent van hetgeen  Het CAft heeft op 17 septem-
voor het hele jaar begroot   ber advies uitgebracht op de
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10