Page 2 - BRANDWEER 7 MAART 2016
P. 2

Vlam in
                                                                                               de pijp

     Maandag 7 maart 2016 • Jaargang 131 nr 53 • Abonnementsprijs Afl 32,50 • Losse nummers. Afl 1,50 • zaterdag met Ñapa Afl 1,75

3 Aruba             9 Wereld                           10 Economie                           12 Sport

Arubaanse Olympische      Bloedige aanslag op                      FNV: Zorgen over                         Achtste wereldtitel
synchroondroom voorbij     rechtbank Pakistan                      langdurige werkloosheid                     voor Sven Kramer

Verbetering calamiteitenplan noodzaak                             Honderd nieuw liedjes

Dowers: ‘Chaos brand
RIU niet acceptabel’

ORANJESTAD — De brand die afgelopen zaterdag          lijke updates over de veilig-
woedde in hotel Riu Palace veroorzaakte onnodig        heid.” Eén van de hotels die
chaos en paniek onder gasten. “Onacceptabel”, aldus      hier zeker aan voldoet, aldus
Justitie-minister Arthur Dowers. Van een zogeheten       Dowers, is het Marriott-ho-
calamiteitenplan blijkt onvoldoende sprake te zijn.      tel. Maar alle hotels dienen
Dowers gaat hiervoor om tafel met de general mana-       hieraan te voldoen. De mi-
ger van het RIU. Maar ook wordt de status in andere      nister bevestigt dit en be-
hotels nagegaan. Mogelijk leidt het incident tot nood-     nadrukt dat hiervoor reeds
zakelijke aanpassingen in de veiligheidsverordening.      aandacht is, maar nu extra
                                door het recente incident
door onze verslaggever     Ongeveer de helft daarvan   bij het Riu. Hij zit volgende ORANJESTAD — Meer dan drieduizend mensen stonden afgelopen weekend in Linear Park te luisteren naar typisch Aru-
Franciska Groen         miste door de crisissituatie  week dan ook om tafel met   baanse muziek. Kinderen en jongeren bezongen de Arubaanse cultuur in meer dan honderd gloednieuwe liedjes tijdens het
Brandweer, politie, ambu-    hun vlucht, moesten worden   de general manager van     festival Un canto na nos Himno y Bandera. De deelnemers hadden daarvoor speciaal kleding aangetrokken, waarin vaak
lance en vrijwilligers van het ondergebracht in een ander   het hotel om een dergelijk   de kleuren van de vlag terugkwamen. Uiteindelijk gingen Ezahayra Artage (4-6 jaar), Genevan Maduro (7-9 jaar), Jadien
Rode Kruis rukten zaterdag-   hotel en een andere vlucht   incident in de toekomst te   Croes (10-12 jaar) en Zaina Falconi (13-17 jaar) met de grote prijsbekers naar huis.
ochtend met man en macht    regelen.            kunnen voorkomen. “Die
uit voor een relatief kleine  Calamiteitenplan        ziet daar ook het belang van  Boete bedrijf Almelo
brand, vertelt Dowers van-   Al die tijd kon dus niet ge-  in. Het gaat niet alleen om  na dood twee medewerkers
ochtend aan Amigoe. Omdat    handeld worden volgens een   veiligheid, maar ook om re-
niet volgens een calamitei-   degelijk calamiteitenplan.   putatie.” De expertise voor  ALMELO — Het bedrijf Enrichment Technology Ne-          groot was dat zich daarin   men die zij voor haar mede-
tenplan gehandeld kon wor-   Normaliter weten, aan de    het plan moet volgens hem   derland (ETNL) moet 50.000 euro boete betalen van-        nog het verstikkende en le-  werkers had. Vooral omdat
den, brak zowel onder mede-   hand van zo’n noodplan, alle  vanuit het hotel zelf komen,  wege een bedrijfsongeval dat twee medewerkers het        vensgevaarlijke gas argon   ETNL eerder is geconfron-
werkers als gasten paniek    medewerkers wat er van hen   ook gezien de kennis van de  leven kostte. De slachtoffers, twee mannen, stikten bij     zou bevinden. Dat is niet ge- teerd met een dodelijk onge-
uit. Dit legde veel druk op de verwacht wordt tijdens een   bouwplannen.          het schoonmaken van een oven. Het bedrijf ontwik-        beurd en dat hebben de twee  val. Het bedrijf was daarom
hulpverleningsdiensten.     crisissituatie als het gaat  Verordening          kelt onder meer installaties om uranium te verrijken       mannen met de dood moeten   op de hoogte van het belang
Ademhalingsproblemen      om maatregelen waarmee     Afgelopen zaterdag meldden   voor kerncentrales.                       bekopen, aldus de rechtbank.  van zeer zorgvuldige veilig-
Het lukte de hotelmedewer-   gasten en medewerkers in    bronnen dat meerdere hotels  Volgens de rechtbank in Al- schoonmaken. De oven had       De rechtbank vindt dit ‘zeer  heidsvoorzieningen, vanwege
kers niet om de brand in een  veiligheid kunnen worden    niet zouden voldoen aan de   melo verzaakte ETNL toen van tevoren moeten worden        ernstig’ en rekent het ETNL  de potentiële gevaren die de
wasruimte, een beneden-     gebracht. Om het plan ten   veiligheidsverordening die   de mannen de oven gingen onderzocht, omdat het risico      aan dat zij niet de verant-  werkzaamheden binnen zo’n
ruimte aan de voorkant van   uitvoer te kunnen brengen,   de Dienst Technische Inspec-                                  woordelijkheid heeft geno-   bedrijf met zich meebrengen.
het hotel, onder controle te  kan het hotel bedrijfshulp-  tie (DTI) controleert voor de
krijgen. Ook de ter plaatse   verleners aanwijzen die    uitgifte van vergunningen.
gekomen brandweer had      eerste hulp kunnen toepas-   Maar de minister geeft aan
moeite om de brand meester   sen, een brand kunnen be-   dat dit niet klopt. Voordat
te worden. De rook bereikte   strijden en werknemers en   een hotel opengaat, moet
een groot deel van de ka-    gasten kunnen evacueren.    voldaan worden aan de vei-
mers in het hotel. Het lever-  Het noodplan dient regel-   ligheidsverordening. Hij kan
de ademhalingsproblemen     matig op de werking ervan   echter niet garanderen dat
op onder zowel gasten als    gecheckt te worden tijdens   alle hotels over de vereiste
medewerkers. Er was geen    oefensituaties.        vergunningen beschikken.
sprake van ernstig persoon-   Reputatie           Maar wel dat hier toezicht
lijk letsel, maar de gasten   Dowers licht toe dat de    op is. Het incident leidt tot
moesten door de hulpverle-   brandweer verantwoordelijk   meer aandacht op zowel het
ningsdiensten wel geëvacu-   is voor de controle op derge- gebied van veiligheid als
eerd worden. Zo’n 300 men-   lijke plannen. “Zij bezoeken  toezicht. Indien nodig zelfs
sen stonden die ochtend op   de hotels voor controle en   tot veranderingen in de vei-
het punt om uit te checken.   verzoeken ook om schrifte-   ligheidsverordening, aldus
                                Dowers.

‘Uitstoot broeikasgas China piekte al in 2014’                                         Onderzoek woning Koen Everink afgerond

                                                                BILTHOVEN — Het technisch onderzoek in de wo-         den van het slachtoffer ge-
                                                                ning van de vermoorde zakenman Koen Everink (42)        sproken.
                                                                in Bilthoven wordt vandaag afgerond. Het heeft ruim      Everink kwam in het nieuws
                                                                drie dagen geduurd.                      omdat hij zwaar was mis-
                                                                                               handeld door vechtsporter
                                                                Morgen komt de zaak aan     het leven gebracht. Er zijn  Badr Hari in de Amsterdam
                                                                bod in het televisieprogram-  al ‘meerdere’ tips binnenge-  ArenA tijdens Sensation
                                                                ma Opsporing Verzocht.     komen die de recherche on-   2012. Hari werd in oktober
                                                                Daarin wordt het publiek    derzoekt.           in hoger beroep voor deze
                                                                gevraagd om eventuele in-    Een politiehelikopter maak-  en andere mishandelingen
                                                                formatie over de dood van de  te eerder al overzichtsfoto’s in het uitgaansleven veroor-
                                                                zakenman te delen.       van de omgeving rond de    deeld tot twee jaar gevange-
                                                                Everink is in de nacht van   woning. Ook is er inmiddels  nisstraf, waarvan tien maan-
                                                                donderdag op vrijdag om     met betrokkenen en beken-   den voorwaardelijk.

                                                                Koningsdag Zwolle ‘intiem en modern’

                                                                ZWOLLE — Met een
                                                                historische binnenstad
                                                                als achtergrond wordt
                                                                Koningsdag dit jaar in
                                                                Zwolle modern en intiem
                                                                gevierd. Dat zei burge-
                                                                meester Henk Jan Meijer
                                                                vandaag bij de presenta-
                                                                tie van het programma.

                                               Foto: Shutterstock        Om 11.00 uur start het
                                                                                                                                                            Foto: Shutterstockprogramma op de Nieuwe
                                                                Havenbrug. De koninklijke    Zwolle heeft een historische binnenstad, waarin ook verbou-
PEKING — De uitstoot van broeikasgassen door China lijkt in 2014 zijn hoogtepunt te hebben bereikt. Die slotsom van nieuw   familie komt aan per bus.    wingen plaatsvinden. Bouwkranen mogen zichtbaar blijven
wetenschappelijk onderzoek verhoogt de druk op de regering in Peking om de emissie met meer ambitie terug te dringen.     Onzeker is of prinses Alexia  tijdens het bezoek van de koning op 27 april aanstaande.
China heeft op de klimaatconferentie van Parijs beloofd de uitstoot na ‘ongeveer het jaar 2030’ niet verder te laten oplopen. dit jaar aanwezig is. Ze brak
Maar uit onderzoek van twee aan de London School of Economics (LSE) verbonden instituten zou blijken dat de piek al achter   onlangs in Lech tijdens het   veau is substantieel, net als nenstad niet geschuwd. “We
ons ligt. Als die conclusie klopt komt China er mogelijk veel te eenvoudig vanaf en had het land waarschijnlijk hogere doelen skiën haar been. De festi-   verleden jaar. Dit is een van laten zien dat de stad histo-
kunnen stellen. De Chinese gezant voor klimaatverandering spreekt de bevindingen van de beide Britse onderzoeksinstituten   viteiten eindigen om 13.00   de meest beveiligde evene-   risch maar ook volop in ont-
tegen.                                                             uur met een intiem feest in   menten in ons land in 2016.”  wikkeling is. Het is niet erg
                                                                het Broerenkwartier. Daar    Op de route worden de vele   als een enkele bouwkraan in
                                                                treedt Typhoon op.       verbouwingen in de bin-    beeld komt.”
                                                                Over inzet van agenten op 27
                                                                april wilde de burgemeester
                                                                niets kwijt. “Het dreigingsni-
   1   2   3   4   5   6   7