Page 3 - BRANDWEER 7 MAART 2016
P. 3

Illegale vuilstort vat vlam                                  Kluivert strikt

                                               Leandro Bacuna

                                               voor Curaçao

                                                                                Probleem
                                                                               geadresseerd

0DDQGDJPDDUW‡-DDUJDQJQU‡$ERQQHPHQWVSULMV1DILQFOXVLHI2%‡/RVVHQXPPHUV1DILQFOXVLHI2%

Getuigen in zaak Bientu:                                   Kustwacht onderschept
                                               1200 kilo drugs bij Aruba
‘Iedereen wist
van illegale loterij
maar deed niets’

WILLEMSTAD — De andere vier getuigen in de zaak        Evertsz heeft ook zijn best
Bientu die door de verdediging – Eldon ‘Peppie’ Sul-     gedaan om hiertegen op te
varan, de Nederlandse advocaat-belastingdeskundi-       treden. Hij heeft een brief
ge Roel Kerckhoffs en diens collega Mariëlle Boezel-     aan de afdeling Inspec-
man – werden opgeroepen, zijn vanochtend ter zit-       tie van de Belastingdienst
ting gehoord. De rode lijn in hun getuigenissen was      gestuurd met daarin zijn
dat de illegale loterij een publiek geheim is. Ook de     zorgen over de illegale lo-
controlerende overheidsinstanties waren hiervan        terij en dat deze aangepakt
op de hoogte, maar deden niets tegen degenen die       moest worden. Daarna
zich hieraan schuldig hadden gemaakt.             heeft hij toen hij de facto
                               waarnemend directeur was,
door Jomaira v/d Meulen-    van Sulvaran dat Dos San-   een groep opgericht die een   De Oceanic I vaart onder Hondurese vlag.
Angela             tos hem nog vóór de FWNK    lijst moest maken van de
                loten liet drukken en dat   personen waarvan bekend                                                      Foto: Kustwacht
Zo wisten de belasting-    er van nabootsing dus geen   was dat zij illegale loten
dienst in het algemeen en   sprake kan zijn.        verkochten, en zij hebben                                   De kustwacht wist met de actie 1200 kilo aan verdovende
afdeling Inspectie in het                   toen aanslagen laten bezor-                                  middelen te onderscheppen, vermoedelijk cocaïne.
bijzonder ervan, blijkt uit  De getuigen werden alle-    gen. Of deze bedragen ook
de getuigenissen.       maal door de rechter ge-    daadwerkelijk zijn geïnd    De onderschepte drugs.                     terlangs de eilanden naar     verdrag van San Jose heeft
                vraagd wat de betekenis    weet hij niet. “Daarmee was                                  Aruba te laten varen.”       ondertekend en aan de kust-
Het ging hier om de ge-    is van niet-vergunde en    de Ontvanger belast.”                                                       wacht toestemming geeft om
tuigen Dennis Evertsz     vergunde loten. Zij legden                                                  Spannend              het onder hun land gevlag-
(62) en Errol Goeloe (65),   de hele loterijproblematiek  Op de vraag van rechter                                    “En toen werd het spannend.    de schip te enteren. Terwijl
respectievelijk voormalig   op het eiland uit, dus dat   Ter Berg of hij ooit heeft                                   De Oceanic I voer eerder dan    de Jaguar de achtervolging
adjunct-directeur der be-   altijd niet-vergunde loten   meegemaakt dat de belas-                                    verwacht en vertrok ook nog    inzette, konden de JRCC-
lastingen en waarnemend    werden verkocht en dat dit   tingdienst direct naar het                                   in een iets andere richting.    medewerkers van Honduras
inspecteur (ook belast met   veranderd is met de oprich-  Openbaar Ministerie is ge-                                   De HMS Zeven Provinciën      toestemming krijgen om het
St. Maarten en Bonaire),    ting van de stichting. Maar  stapt met het verzoek om                                    was wel in het Caribisch ge-    schip te enteren. Ook het OM
en voormalig hoofd Eiland-   niet alles is rechtgezet, nog tegen de illegale verkoop op                                  bied aanwezig, maar op forse    werd van de actie op de hoog-
ontvanger ten aanzien van   steeds niet. Vergunning-    te treden, was Evertsz’ ant-                                  afstand bezig met een andere    te gesteld en dat gaf eveneens
belastingen. Daarna volgde   houders verkopen zelf ook   woord ontkennend. “Maar                                    zaak. Schepen van andere ke-    goedkeuring.
lotendrukker Oscar Bolívar.  niet-vergunde loten, ofte-   u moet begrijpen, wij wa-                                   tenpartners waren op dat mo-
Na een korte pauze was de   wel illegale loten die men   ren toen zwaar onderbezet                                   ment ook niet in de omgeving.
voormalige voorzitter van   zonder omzetbelasting kan   en dus bleef er een heleboel                                  Besloten werd om de Jaguar
Fundashon Wega di Num-     kopen. Er wordt hierover    liggen. Ieder persoon (op                                   in de nacht het schip te laten
ber Kòrsou (FWNK), Ma-     dus niets afgedragen.     Curaçao, red.) moet aangif-                                  volgen, om zo bij het eerste
rius Römer, aan de beurt.   Oud-voorzitter van FWNK,    te doen. Hierdoor was het                                   daglicht de Oceanic I te stop-
De lotendrukker blikte te-   Römer, die eerder nog ad-   bestand heel groot, maar                                    pen en te boarden.”
rug op de geschiedenis van   vocaat was van Dos Santos,   wij hadden weinig mensen.”                                   Sinds Nederland het Verdrag
het loterijwezen en gaf aan  legde uit dat hij alles heeft                                                 van San Jose geratificeerd
dat hij jarenlang niet-ver-  gedaan om tegen de illegale  Wel werden andere criteria                                   heeft is het voor de kustwacht
gunde bonboeken (voor de    loterij op te kunnen treden.  gehanteerd om geld te in-                                   mogelijk om een schip dat niet
loterij) heeft gedrukt, voor  Hij heeft hierover in 2000   nen, zoals een zogenoemde                                   stateloos is, op volle zee te en-
diverse loterijbazen en dus  zelfs de gezaghebber en de   versnelde aanslag, voegde                                   teren, mits het land waar het
ook voor verdachte Rober-   minister benaderd. De mi-   Evertsz toe. Dit creëerde de                                  schip geregistreerd is ook het
tico ‘Robbie’ dos Santos.   nister heeft hem doorver-   mogelijkheid voor foute za-
Sinds de jaren negentig ook  wezen naar de procureur-    ken, werd voorzichtig door
officieel voor de FWNK en   generaal die aangaf officier  de rechter met gebaren
op verzoek van de stichting  Kiep met de zaak te zullen   gesuggereerd, wat Evertsz
drukt hij de niet-vergunde   belasten. “Tot de dag van   toegaf.
boeken niet meer. Hiermee   vandaag is hiermee hele-
bevestigt hij dus de stelling maal niets gebeurd.”           Vervolg op pagina 2

Jesus-Leito:                                         WILLEMSTAD — De kustwachtcutter Jaguar heeft za-
                                               terdagochtend op volle zee, buiten de territoriale wa-
‘Acute actie adressenbestand                                 teren van Aruba ongeveer 1200 kilo aan verdovende
Bevolkingsregister vereist’                                  middelen onderschept en in beslag genomen na het
                                               enteren van het vrachtschip Oceanic I. De zeven opva-
                                               renden werden aangehouden. “Naar het zich laat aan-
                                               zien, is het cocaïne”, aldus kustwacht-woordvoerder
                                               Roderick Gouverneur.

WILLEMSTAD — Het adressenbestand van het           “Ik heb vragen gesteld,     “De kustwacht kwam de      lijker lijkt dan het is, om-
bevolkingsregister laat veel te wensen over. Er is      vergaderingen opgeroe-     Oceanic I op het spoor naar   dat men vreesde dat op het
daarom acute actie vereist. Dit stelt PAR-leider       pen. Wij hebben erover     aanleiding van informatie    moment dat de Oceanic I
Zita Jesus-Leito. Zij wijst erop dat de slechte stand     vergaderd, maar het       van Amerikaanse partners    de kustwacht zou zien na-
van het adressenbestand een gevaar vormt voor         mocht niet baten. Nie-     en Defensiecollega’s in het   deren, zij direct rechtsom-
de komende verkiezingen.                   mand pakte het op en nu     Caribisch gebied. Op basis   keert zou maken om zo via
                               zitten wij met de gevol-    hiervan heeft de kustwacht-   Venezolaanse wateren te
Vorige maand omschreef     zingen, gaf Römer toe.     gen opgescheept. Tal van    directeur besloten om een    ontsnappen.            Lifestyle
Raymond ‘Pacheco’ Römer,    Jesus-Leito dringt al ja-   adressen zijn onbekend.     onderzoek op de Oceanic I,
voorzitter van het Hoofd-   ren bij de regering op om   Dit heeft veel oorzaken.    die onder Hondurese vlag    “Nu heeft de kustwacht een   Cleaning your
stembureau, het adres-     werk te maken van de ba-    Mensen die verhuizen,      vaart, in te stellen”. De Oce- goede relatie met zijn Vene-  refrigerator
senbestand als een van     sis adressenregistratie.    maar die hun adreswijzi-    anic I vertrok eerder uit de  zolaanse collega’s, maar het  See & Be Seen
de grootste uitdagingen    Dit was een project waar-   ging niet doorgeven. Maar    wateren van Aruba en lag    risico bestond dat deze niet
voor de komende verkie-    bij alle adressen geregi-   ook nieuwe huisnummers     reeds voor anker op de grens  op tijd bij het schip konden    Explore
zingen. Hij noemde onder    streerd moesten worden.    die nooit zijn verdeeld. Er   van de territoriale wateren   komen en dat de Oceanic
meer het feit dat een paar   Maar nog voordat het af-    is snel actie vereist, want   tussen Aruba en Venezuela.   I de eventueel aanwezige    International
jaar terug veel straten een  gerond kon worden, werd    dit kan een gevaar worden    De radarwaarnemers van     drugs overboord zouden     Women’s Day
nieuwe naam en indeling    het door toenmalig minis-   voor de verkiezingen van    het Joint Rescue and Coor-   gooien.” Om niet te veel
kregen, maar de verdeling   ter van Verkeer, Vervoer    30 september.”         dination Centrum (JRCC)     aandacht te trekken werd
van de huisnummers nooit    en Ruimtelijke Planning                    merkten een verdacht con-    toen bij het kustwachtcen-
is afgerond. Dit zorgt voor  (VVRP) Earl Balborda      Jesus-Leito wijst erop dat   tact op met een ander schip.  trum op Curaçao, dat der-
hoofdbrekens, niet alleen   (PNP) stopgezet. Indertijd   er acuut actie moet wor-    “Op basis van hun ervaring   gelijke internationale en ei-
bij de afdeling Publieke    waarschuwde Jesus-Leito,    den ondernomen, zeker      vermoedde men een moge-     landoverstijgende acties co-
Zaken, zoals Kranshi te-    toen in de oppositiebank-   gezien het feit dat op 9 ju-  lijke overheveling van verdo-  ordineert, besloten de kust-
genwoordig officieel heet,   jes, voor de gevolgen van   li het kiesregister officieel  vende middelen op de Ocea-   wachtcutter Panter gewoon
maar ook voor de verkie-    deze actie.          zal worden gesloten.      nic I.”             zichtbaar aan de steiger te
                                                               laten liggen en om de cut-
                                               Besloten werd om het schip   ter Jaguar vanaf Bonaire,
                                               te enteren. De kustwacht    aldaar voor een patrouille,
                                               benadrukt dat dat makke-    via Curaçao heimelijk ach-
   1   2   3   4   5   6   7   8