Page 4 - BRANDWEER 7 MAART 2016
P. 4

AMIGOE                                                                                                  3MAANDAG

                                                                                                    7 MAART 2016

OM:                                               Cordoba hekelt lekken RST                                       19 kilo
Wachten tot Nini-zaak                                      WILLEMSTAD — PS-leider Jaime Cordoba is niet te          Cordoba niet op zijn vermoe-     cocaïne per post
                                                spreken over het feit dat vanuit het Recherche Sa-        dens, maar wees wel de be-
WILLEMSTAD — Wellicht dat bij de behandeling          zijn, wie ze zijn, wat ze ver-  menwerkingsteam (RST) gelekt is dat hij afgelopen         schuldigende vinger naar die-    WILLEMSTAD — De Cura-
van de strafzaak tegen Burney ‘Nini’ Fonseca, die       klaard hebben (of niet) et    vrijdag als getuige gehoord zou worden in het onder-       genen die met T-shirts strooi-    çaoënaar C.B.P. (33) die op
op 10 juni start, er wat meer informatie publiekelijk     cetera.”             zoek naar de moord op Helmin Wiels. Cordoba werd         en, iets wat hij als payasada,    verzoek van het Openbaar
wordt.                                             opgeroepen om zich te melden, maar werd zowel voor        clownesk gedrag, omschreef.     Ministerie in Nederland was
                                Ook op de vraag hoeveel     als na het gesprek met het RST door tal van fotogra-       “Dat is payasada, want wij van    aangehouden, arriveerde
                                het onderzoek Maximus tot    fen en journalisten opgewacht.                  PS winnen de verkiezingen      gisteren terug op het eiland.
                                nu toe heeft gekost, kan de                                    met 10 gulden.”           Hij wordt verdacht van het
Dat is het enige wat offi-   Maar of zij als getuige of   officier nu geen antwoord    Tijdens de partijbijeenkomst   verbaasd dat toen hij zich voor                    posten van een pakket naar
cier van justitie Guillano   verdachte is gehoord, daar   geven. De zaaksofficier is    van afgelopen zaterdag van co-  het gesprek meldde hij door   Ook partijvoorzitter Edward     Nederland waar maar liefst
Schoop kwijt wil in de ont-   doet het OM dus geen me-    er de komende twee weken     alitiepartij PS stond Cordoba  een fotograaf werd opgewacht.  Joseph stond stil bij de moord    19 kilo cocaïne in werd aan-
wikkelingen rond de zaak    dedelingen over. Zaterdag   niet en minister van Justi-   uitgebreid stil bij het gesprek Na afloop waren er zoveel fo-  op Wiels, nu bijna drie jaar te-   getroffen na controle. De man
Maximus, het onderzoek     werd ook zakenman Jaco-    tie, Nelson Navarro (Pais)    van vrijdag. Hij benadrukte   tografen aanwezig, dat zij vol- rug. Hij sprak de hoop uit dat    zit vast in afwachting van na-
naar de intellectuele da-    bo ‘Cocochi’ Prince in deze  is tot 14 maart uitlandig.    dat hij als getuige en niet als gens Cordoba bijna zijn auto   het onderzoek snel afgesloten    der onderzoek.
ders van de moord op Pue-    zaak gehoord. Prins was                     verdachte was gehoord en dat   binnenstapten. “Dus iemand    zal zijn en gaf aan te willen we-
blo Soberano-leider Helmin   mede-eigenaar van Holiday   Oud-minister van Financiën    hij binnen een uur en drie    van het RST heeft gebeld. Ik   ten wie achter de moord zit en    Twee illegalen
Wiels. Fonseca wordt be-    Beach Hotel. Hij is tevens   George Jamaloodin en diens    minuten klaar was. “Als je    zal dit maandag bij de RST-lei- met welk doel zij de PS-oprich-   aangehouden
schouwd als een schakel-    de schoonvader van voor-    halfbroer, loterijbaas Ro-    de waarheid spreekt, hoef je   ding aankaarten. Dit kan dus   ter hebben vermoord. “Maar ik
persoon voor de opdracht-    malig PS-premier Ivar As-   bertico ‘Robbie’ dos Santos,   niet lang na te denken”, aldus  echt niet. Nu wordt gedaan    vraag me ook af hoe ik zal moe-   WILLEMSTAD — Bij de con-
gevers, maar hij heeft tot   jes, die inmiddels een eigen  zijn eveneens als verdach-    Cordoba. Hij moest acht vra-   alsof ik de enige was, maar er  ten reageren. Ik zal die dagen    trole van een auto in de nacht
nu toe geen verklaring af-   partij heeft opgericht.    ten aangemerkt. Tegen de     gen beantwoorden, terwijl hij  werd vrijdag een hele lange   wegblijven van de rechtbank,     van zaterdag op zondag, bij
gelegd.                            laatste begon vandaag het    van de RST’ers te horen kreeg  lijst gehoord.”         want de kans is groot dat ik     Bivak, heeft de politie twee
                “Over personen die gehoord   proces Bientu, waarin hij    dat het onderzoek zich in een  Cordoba stelde uit de vragen   dan ook gearresteerd word. Ik    personen aangehouden die
Tot die tijd doet het Open-   zijn in het onderzoek Maxi-  wordt verdacht van fraude    afrondende fase bevindt. De   tijdens het gesprek op te kun-  wil niemand opwinden. Maar      niet de vereiste verblijfsver-
baar Ministerie geen mede-   mus geven wij geen infor-   en witwassen.          PS-leider sprak de hoop uit   nen maken wie voor de dood    dit is iets wat ik, maar ook ve-   gunningen konden tonen.Het
delingen. Afgelopen vrijdag   matie”, zegt officier Schoop. Verder is voormalig minis-    dat het onderzoek binnenkort   van Wiels verantwoordelijk    len anderen voelen. (...) Ik zie   gaat om twee vrouwen uit
werd behalve huidig PS-     “In algemene zin kan ik    ter van Onderwijs voor PS,    afgerond kan worden.       is. “Zoals ik hier sta, weet ik soms in het buitenland strafza-   Haïti. Ze zijn overgebracht
leider Jaime Cordoba, ook    zeggen dat gedurende het    Carlos Monk, ook als ver-    Volgens Cordoba was hij vrij-  wie dit heeft gedaan. Ik weet  ken die voor de rechter komen,    naar de illegalenbarak en zul-
Wiels’ naaste medewerker    onderzoek verschillende    dachte aangemerkt in het     dagochtend per telefoon uitge-  het. Jullie zullen straks moe-  waarbij de schuldigen door een    len het land uitgezet worden.
Ingrid Sanchez gehoord.     deskundigen, getuigen en    onderzoek Maximus. Dat      nodigd om gehoord te worden.   ten rennen. Begin nu maar te   familielid worden neergescho-
Sanchez is vanaf het mo-    verdachten zijn gehoord,    liet hij zelf via de media we-  Hij was iets te laat, omdat hij rennen. Het volk van Curaçao,  ten als de straf te kort is, of als Vernieler
ment dat Pueblo Sobera-     maar wij doen geen mede-    ten.               zijn leesbril was vergeten en  geloof mij. Geloof mij, wanneer ze worden vrijgesproken. Ik     opgepakt
no werd opgericht, bij de    delingen over hoeveel ver-                   onderweg een nieuwe moest    de waarheid boven tafel komt,  heb daar nu begrip voor, want
partij betrokken geweest.    dachten en getuigen het                     kopen. De voorzitter van de   dan zullen jullie het weten.”  je weet niet wat je voor pijn je   WILLEMSTAD — Een atten-
                                                PS-fractie in de Staten was   Tijdens zijn toespraak ging   hebt veroorzaakt.”          te bewaker wist gistermorgen
                                                                                                    een 46-jarige man te over-
CTB: Directe impact toerisme 75 miljoen gulden                                                                             meesteren die even daarvoor
                                                                                                    vernielingen bij een woning
13 procent minder overnachtingen in januari                                                                              in Herst had aangericht. De
                                                                                                    bewaker, die bij een restau-
WILLEMSTAD — Het aantal nachten die toeristen in        bezoekers minder. De daling   In het aantal overnachtingen   waar ‘door het invoeren van   CTB registreerde verder 5475     rant in de buurt de wacht
januari op het eiland doorbrachten is in vergelijking     werd mede veroorzaakt door    van bezoekers uit Latijns-    verschillende belastingverho-  65-plussers, tussen de 15 en     houdt, wist de man te over-
met vorig jaar met 13 procent gedaald. Dat meldt het      een 26 procent afname in het   Amerika is een daling van    gingen de inflatie hoog is en  24 jaar 2871 bezoekers en in     meesteren op het moment
Curaçaose toeristenbureau CTB aan de hand van         aantal verblijfstoeristen uit  43 procent waargenomen, uit   de real met 47 procent ten op-  de leeftijd 0 tot en met 14 jaar   dat deze wegvluchtte na diens
voorlopige data. In totaal werden in de eerste maand      Latijns-Amerika en een da-    Europa een lichte daling van   zichte van de dollar in waarde  zijn er 2545 meereizende be-     vernielingen. De dader, R.A.I.,
van dit jaar 351.978 overnachtingen geregistreerd, te-     ling van 9 procent vanuit het  2 procent. Het toeristenbu-   daalde’.             zoekers geregistreerd.        had de ruit van een deur van
gen 403.723 een jaar eerder. Alleen binnen de Noord-      Caribisch gebied. Het CTB    reau heeft herhaaldelijk naar                                     de woning ingeslagen en een
Amerikaanse markt werd een lichte stijging in het       benadrukte verder dat er in   de moeilijke economische si-   Type accommodatie        75 miljoen              raam van een auto die in de
aantal overnachtingen waargenomen van 2 procent.        januari wel sprake was van    tuatie in buurland Venezuela   Uit de data op de immigra-    Uit het calculatiemodel voor     tuin stond. Hij is overgedra-
De directe impact van toerisme op de lokale economie      een prestatieverbetering van   verwezen, dat doorgaans een   tiekaarten valt te herleiden   het toerisme op Curaçao, het     gen aan agenten van bureau
bedroeg in deze maand 75 miljoen gulden.            8 procent in het aantal ver-   substantieel aantal bezoekers  dat 64 procent ofwel 26.568   ‘Turistika Model’, dat door     Montaña en zit nog vast.
                                blijfstoeristen uit de Noord-  voor het eiland genereert. Ver- verblijfstoeristen voor een ge- het CTB en het ministerie
Zoals eerder gemeld was er cent in het totaal aantal be-    Amerikaanse regio en dat de   der heeft het CTB ook op de   registreerde accommodatie op   van Economische Ontwik-       Overval op
verder in januari sprake van zoeken aan het eiland, wat    Europese markt ook een groei   recente economische ontwik-   het eiland koos. Voor een ver-  keling gebruikt wordt voor      minimarket
een lichte daling van 2 pro- zich liet vertalen naar 738    van 4 procent heeft laten zien. kelingen in Brazilië gewezen   blijf in een groter hotel met  registratie van onder meer
                                                                 meer dan 150 kamers heeft    de economische impact van      WILLEMSTAD — Een mi-
Illegale vuilstort vat vlam                                                   27 procent gekozen, bungalow   de Curaçaose toeristische      nimarket op de kruising
                                                                 18 procent, klein hotel met   sector, blijkt dat deze sec-     van de Seru Fortunaweg/
                                                                 minder dan 150 kamers 12     tor in de eerste maand van      Asbestweg is gistermid-
                                                                 procent en in appartementen   dit jaar 75 miljoen gulden      dag overvallen. Vijf man-
                                                                 verbleef in de maand januari   aan directe inkomsten voor      nen kwamen in een witte
                                                                 7 procent. Het aantal geregi-  de lokale economie heeft       Hyundai Tucson aan-
                                                                 streerde bezoekers dat in een  gegenereerd. In dezelfde       rijden en vier van hen
                                                                 niet-geregistreerde accom-    periode vorig jaar was dat      stormden de zaak binnen.
                                                                 modatie verbleef, bedraagt    73 miljoen gulden. De Euro-
                                                                 15.128. Dit levert een percen-  pese toeristen die Curaçao      Ze waren gemaskerd en be-
                                                                 tage van 36 op, van het totaal  in januari hebben bezocht,      wapend met onder andere
                                                                 aantal aankomsten.        hebben in totaal 37 miljoen     een mes. Uit de woning van de
                                                                                 gulden op het eiland gespen-     eigenaar van de minimarket,
                                                                 Leeftijden            deerd, ofwel 48,9 procent      die achter de zaak ligt, werd
                                                                 Het toeristenbureau laat ver-  van de totale inkomsten. De     een geldbedrag meegenomen
                                                                 der weten dat 37 procent van   Noord-Amerikaanse bezoe-       en van een van de klanten
                                                                 de toeristen die als doel een  kers besteedden 17 miljoen      de portemonnee. Deze klant
                                                                 verblijf op het eiland hadden,  gulden, de Zuid-Amerikaan-      raakte hierbij ook gewond
                                                                 in de leeftijdsgroep tussen de  se 15 miljoen gulden en de      door het mes. Na de overval
                                                                 25 en 44 jaar horen. In totaal  bezoekers uit het Caribisch     vluchtte het vijftal weg in de
                                                                 15.209 bezoekers waren in de   gebied hebben 3 miljoen gul-     auto. Het is niet voor het eerst
                                                                 leeftijdscategorie tussen de   den voor het eiland gegene-     dat deze minimarket overval-
                                                                 45 en 64 jaar in te delen. Het  reerd.                len is. Leden van het Atrako-
                                                                                                    team onderzoeken de zaak.

                                                Foto: Loet van Sermondt

WILLEMSTAD — Dikke zwarte rookwolken stegen          onder meer gebruikgemaakt    warm weer zoals de afgelopen
gistermiddag rond vier uur op vanuit een stuk mondi      van een loader om een weg    dagen, niet ongewoon.
bij Kura Piedra.                        van de andere kant er naar-   De brandweer moest giste-
                                toe te banen zodat het vuur   ren ook uitrukken voor een
Het bleek dat er brand was   de dikke zwarte rook. De    geblust kon worden. De rook   woningbrand in Swaen. Daar
ontstaan in de grote, illegale brandweer was snel ter plaat- zorgde onder meer voor prik-   brandde een houten woning
vuilstortplaats. Deze bestond  se en de politie zette de om- kende ogen. De oorzaak wordt   af, met als gevolg dat de be-
uit onder andere oude rubber  geving af. Omdat de brand in  nog onderzocht. Vuilnisbran-   woonster en haar drie kinde-
banden en dat veroorzaakte   de mondi was ontstaan, werd  den zijn bij grote droogte en  ren dakloos werden.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9