Page 5 - BRANDWEER 7 MAART 2016
P. 5

In vuur
                                                                                             en vlam

     Zaterdag 5 maart 2016 • Jaargang 131 nr 52 • Abonnementsprijs Afl 32,50 • Losse nummers. Afl 1,50 • zaterdag met Ñapa Afl 1,75

3 Aruba             9 Wereld                            9 Sport                          12 Economie

Vernieuwing contract       Turkse politie opnieuw                     “Mooi om te zien                      Vertraging
Canadian Bank Note        in actie bij krant                       dat hij 18 durft te zijn’                 in gesprekken
en Lotto pa Deporte

Geld gehandicapten                                        Paniek bij Riu Palace door felle brand
naar camera’s KIA

ORANJESTAD — Voor de aanschaf van moderne ca-          dat het project stopt. Vol-
merabeveiligingsapparatuur voor Korrektie Insti-         gens haar was het bedrag
tuut Aruba (KIA) is 2,8 miljoen florin overgeheveld       dat hiervoor gereserveerd
vanuit Fundo Desaroyo Aruba (FDA). Een ‘suggestie’        was binnen FDA sowieso
van de minister van Binnenlandse Zaken en Konink-        niet toereikend. In eerste
rijksrelaties, Ronald Plasterk. Het geld was eigenlijk      instantie betrof het project
bestemd voor ‘Briyo di Solo’, een project voor verstan-     namelijk de bouw van een
delijk gehandicapten.                      nieuw pand en alle voor-
                                 zieningen die nodig zijn om
door onze verslaggever      was bedoeld om onder meer    de juiste hulpverlening te   ORANJESTAD — in een benedenruimte aan de voorkant van hotel Riu Palace woedde vanochtend een heftige brand, die
Franciska Groen         ‘bepaalde wachtlijsten’ voor  kunnen uitvoeren. Maar     medewerkers niet onder controle kregen. De brandweer, politie en ambulance rukten dan ook met man en macht uit. Ook
Financiën-minister Angel     hulpverlening aan verstan-   tijdens het proces kwam     het Rode Kruis was aanwezig. Uit voorzorg werd door de autoriteiten’alle elektriciteit in het hotel uitgeschakeld. Sommige
Bermudez deed op 22 decem-    delijk gehandicapten ‘weg te  naar voren dat er, volgens   gasten kwamen hierdoor vast te zitten in de lift, maar zij werden bevrijd en net als de andere hotelgasten naar een veilige
ber vorig jaar het verzoek    werken’, vertelt Marushka    haar onder een vorig kabi-   plek buiten geleid. Ook de brandweer had moeite om de brand onder controle te krijgen. Justitie-minister Arthur Dowers, die
aan Plasterk voor de overhe-   Tromp, stafhoofd Directie    net, een zogenoemd Centro    direct ter plaatse kwam, laat aan Amigoe weten dat er een explosie was in de boilerruimte. Hij vertelt dat er geen sprake is
veling vanuit het FDA-fonds.   Sociale Zaken. Oppositiepar-  di Cuido is gebouwd. “Een    van ernstig persoonlijk letsel, maar dat mensen door de rook wel last hadden van ademhalingsproblemen. “Op dit moment
In zijn reactie geeft de minis- tij MEP maakt zich door het   pand dat tot op de dag van   is alles onder controle. De gasten zijn veilig, worden gealloceerd en gefaciliteerd.” Desgevraagd geeft hij aan dat er onder de
ter van Binnenlandse Zaken    wegvallen van de financiën   vandaag leeg staat.” Dit zou  hotelgasten sprake was van paniek, maar dat de rust weer is teruggekeerd. Veel gasten zijn ondergebracht bij het naastgelegen
aan akkoord te gaan met dit   zorgen over de voortgang van  een mogelijk onderkomen     Riu Antillas.
voorstel, wat tijdens een be-  het project. Volgens MEP-    kunnen zijn voor het pro-
stuurlijk overleg al op tafel  leider Evelyn Wever-Croes    ject. “Het is dus eigenlijk   Lobbyende oud-minister moet voorzichtig zijn
kwam. Toen werd geoordeeld    wordt Briyo di Solo nu ‘op-   gek om een nieuw pand te
dat de herbestemming in     geofferd’ voor het kopen van  bouwen.” Dat gaat ook niet
lijn moest zijn met de FDA-   ‘hele dure’ camera’s. Voor de  gebeuren, maakt ze duide-
meerjarenprogramma’s. “In    partij staat verbetering van  lijk. “We zijn bezig met het
dat kader suggereerde ik     de situatie in KIA niet ter   zoeken van een oplossing
verbeteracties in het KIA”,   discussie, maar wel het hoge  binnen bestaande structu-
aldus Plasterk in zijn brief   bedrag dat alleen aan een    ren en gebouwen.” In lijn
aan Bermudez.          camerasysteem wordt uitge-   met het uitgestippelde be-
De 2,8 miljoen florin moet dit  geven. “Er zijn vast goedko-  leid van Sociale Zaken-mi-
jaar nog worden aangewend    pere camera’s met dezelfde   nister Paul Croes ligt daar-
voor het bewakingssysteem,    werking. Daarnaast gelden    bij de focus op samenwer-
benadrukt de minister van    voor KIA eerder andere pri-   king en het bundelen van
Binnenlandse Zaken. Dit     oriteiten dan veiligheidsca-  krachten, benadrukt het
met het oog op de definitieve  mera’s.” Los daarvan vraagt   stafhoofd. Voor het project
beëindiging van de samen-    de oppositieleider zich af   vinden verschillende (on-
werkingsrelatie via FDA in    waarom voor deze weg ge-    derhandelings-)gesprekken
2017. Zowel Bermudez als     kozen is, waarom het geld    plaats met stakeholders.
Justitie-minister Arthur Do-   onttrokken wordt aan dit    Hierin staat onder meer de
wers willen ervoor zorgen    project waar grote behoefte   vraag centraal: “Hoe lossen
dat het dit jaar nog aanwen-   aan is. MEP weet de oplos-   wij de behoefte op als de
den van het geld, geen pro-   sing wel: “Stuur twee minis-  infrastructuur voorhanden
bleem vormt. “De minister    ters naar huis.” Dat levert   is”, aldus Tromp. Dat de
van Justitie zit er bovenop”,  volgens Croes 16 miljoen    2.8 miljoen florin niet meer
aldus Bermudez.         florin op.           voorhanden is voor het pro-
Opoffering            Efficiënt            ject, leidt volgens haar dus
Het project Briyo di Solo    Tromp benadrukt dat de     niet tot problemen, maar
                 overheveling niet inhoudt    juist tot ‘efficiënter’ hande-
                                 len.

Bijna 700 doden                                         DEN HAAG — Minister Bert Koenders (Buitenlandse      van geen bezwaar te krijgen soort situaties te voorkomen.
sinds begin bestand Syrië                                    Zaken) vindt dat oud-bewindspersonen zeer voorzich-    voor de export van marine-  “Ik weet niet of regels altijd
                                                 tig moeten zijn met lobby-activiteiten bij hun oude    schepen van scheepsbouwer  helpen. Het gaat erom dat
DAMASCUS — Bijna zeven-     rechten meldde vandaag dat   De wapenstilstand in Syrië   ministerie. Dat wordt snel onzuiver, aldus Koenders    Damen. Hij deed dat volgens er transparantie is en dat
honderd mensen zijn in Syrië   in regio’s waar het bestand   is vorige week zaterdag door  vandaag in het radioprogramma Kamerbreed.         de krant in een gesprek dat zaken niet door elkaar gaan
gedood sinds het ingaan van   van kracht is, 135 mensen    Rusland en de VS afgekon-    Koenders reageerde op het ken) in NRC. Bot zou bij     hij om een andere reden had lopen.” En: “Ik heb Ben Bot
een wapenstilstand een week   zijn gedood. In gebieden    digd. Het bestand geldt niet  verhaal over oud-minister het departement hebben      aangevraagd.         hoog zitten. Ik zou hem wil-
geleden. Het Syrische Obser-   daarbuiten zijn volgens de or- voor IS en de jihadisten van  Ben Bot (Buitenlandse Za- geprobeerd een verklaring    Koenders denkt niet meteen  len oproepen terughoudend
vatorium voor de Mensen-     ganisatie 552 doden gevallen.  het al-Nusra Front.                                    aan nieuwe regels om dit   te zijn.”

Syriërs weer                                                         Verkiezingen VS:
de straat op tegen Assad
                                                               Trump matigt
                                                               toon over marteling

                                                               WASHINGTON — Donald
                                                               Trump heeft gisteren zijn
                                                               standpunt op het gebied
                                                               van marteling gematigd.
                                                               De Republikeinse pre-
                                                               sidentskandidaat zei de
                                                               afgelopen tijd dat water-
                                                               boarding, waarbij de ver-
                                                               drinkingsdood wordt ge-
                                                               simuleerd, wel het minste
                                                               zou zijn waar de vijanden
                                                               van de Verenigde Staten
                                                               voor zouden moeten vre-
                                                               zen.

                                                 Foto: AFP          In een verklaring tegenover
                                                                                                                                                             Foto: AFPde Wall Street Journal er-
                                                               kent Trump dat het Ameri-   De Republikeinse presidentskandidaat heeft zich milder op-
BEIROET — In delen van Syrië die in handen van opstandelingen zijn, zijn burgers gisteren de straat opgegaan om te      kaanse leger zich aan inter- gesteld inzake marteling en is van mening dat het Ameri-
demonstreren tegen het regime van president Bashar al-Assad. Onder het motto ‘De revolutie gaat door’ toonden de demon-    nationale conventies en ver- kaanse leger zich aan internationale conventies en verdragen
stranten dat zij na vijf jaar burgeroorlog nog steeds politieke verandering willen. De demonstranten zwaaiden met de groen-  dragen heeft te houden en   heeft te houden.
wit-zwarte Syrische vlag van voor het Baath-tijdperk, die ook aan het begin van de opstand tegen Assad vaak te zien was. Het dat hij die niet zomaar kan
was onmogelijk te bepalen welk percentage van de bevolking de demonstranten vertegenwoordigde. Maar veel demonstranten    negeren. “Ik begrijp dat de  rige eeuw in de Filippijnen ben gehad op de opstande-
lieten via de telefoon of sms aan een verslaggever van The New York Times weten dat zij vastbesloten zijn tegen Assad te de- VS gebonden zijn aan wet-   islamitische opstandelingen lingen en het geweld hebben
monstreren zodra er maar even pauze is in de luchtaanvallen door de regeringsstrijdkrachten of hun Russische bondgenoten.   ten en verdragen en ik zal  zou hebben laten execute-  teruggedrongen. Volgens on-
                                                               ons leger of andere functio- ren met kogels gedoopt in  der andere de factcheckweb-
                                                               narissen niet opdragen die  varkensbloed. Dit zou een  site Politifact is er geen en-
                                                               wetten te schenden”, aldus  afschrikkende werking heb-  kel bewijs voor het verhaal.
                                                               Trump.
                                                               De omstreden miljardair
                                                               haalde in zijn toespraken de
                                                               afgelopen tijd ook meerdere
                                                               keren een verhaal aan over
                                                               een Amerikaanse generaal,
                                                               die aan het begin van de vo-
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10