Page 2 - KPA 13 April'15
P. 2

Selikor-directie         Hoofdstembureau                      Plasterk: Knelpunten        Politie maakt           FNV: Werk moet meer
met vakbonden          maakt werk van wet                     Bovenwinden nog          einde aan Maagden-        lonen
in gesprek            financiering partijen                   niet opgelost           huisbezetting
                                                                                 Pagina 11: Financieel
Pagina 2: Curaçao        Pagina 3: Curaçao                     Pagina 7: Regio          Pagina 9: Wereld

                                                                                                                                                     Vaar-wel

Zaterdag 11 april 2015 • Jaargang 131 nr 83 • Abonnementsprijs Naf 30,50 inclusief O.B. • Losse nummers. Naf 1,50 inclusief O.B.

Forse stijging                                          Spannende veiling: opbrengst 2,1 miljoen dollar
hoger opgeleiden
                                                 HSS Discovery gaat Curaçao verlaten

WILLEMSTAD — Er zijn steeds meer hoogopgeleiden         is dat er percentueel gezien
op Curaçao. Het aantal personen dat een hbo-of wo-        meer hoogopgeleide mannen
opleiding heeft afgerond is de afgelopen tien jaar        dan vrouwen zijn. Het gaat
toegenomen. Ook kiezen voor het eerst meer mensen        om 15,9 procent van de man-
ervoor om op Curaçao in plaats van in Nederland te        nen tegenover 14,2 procent
gaan studeren. Dat concludeert onderzoekster Car-        vrouwen. In absolute aan-
lien de Witt Hamer.                       tallen is dit juist andersom:
                                 8512 hoogopgeleide vrouwen
Het aantal hoogopgeleiden    dat landen in ontwikkeling   tegenover 7530 hoogopgelei-                                                                                                                Foto: Ken Wong
is toegenomen met bijna 70    steeds meer het accent ver-   de mannen. Dat komt omdat
procent. Dat schrijft De Witt  leggen van het primair naar   er minder mannen dan vrou-   Het schip ligt nu nog in de Caracasbaai, maar zal binnenkort vertrekken. Op de veiling is het voor 2,1 miljoen dollar gekocht.
Hamer in de laatste editie    het hoger onderwijs. Landen   wen op Curaçao zijn. Het ei-
van Modus, het tijdschrift    in ontwikkeling willen hun   land telt 68.700 mannen te-   WILLEMSTAD — De executoriale veiling van de hoge        kenners als ‘zenuwslopend’                                                        nu niet zelfstandig weg kan
van het Centraal Bureau     eigen kader opleiden. Die    genover 81.584 vrouwen.     snelheid-ferry de ‘HSS Discovery’, die al vanaf novem-     omschreven. Te vroeg afmij-                                                       varen, zal de ferry dan ook
voor de Statistiek (CBS).    kunnen het land dan ook zelf  Al in 2001 is er opgemerkt   ber 2011 op Curaçao aangemeerd ligt, heeft donder-       nen betekent dat er meer be-                                                       binnen dertig dagen van het
Ook het aantal mensen dat    helpen opbouwen.        dat steeds meer mensen op    dag plaatsgevonden. Het schip is door een groep uit       taald moet worden dan men                                                        eiland worden weggesleept.
een hoger beroepsonderwijs    De cijfers die De Witt Hamer  het eiland of in de regio gaan Turkije gekocht voor een bedrag van 2,1 miljoen dol-      zich had voorgenomen. Wie                                                        Hierover zijn al contacten
(hbo) en een wetenschappe-    heeft gebruikt voor haar on-  studeren. Die trend heeft    lar op een veiling die als ‘bijzonder spannend’ werd      te laat afmijnt, vist achter                                                       gelegd met de Curaçao Ports
lijk onderwijs (wo) opleiding  derzoek komen uit de Cen-    zich doorgezet. Het aantal   omschreven. De inmiddels ‘oude bekende’ ferry zal        het net. Ook moet er luid en                                                       Authority (CPA) en de ha-
volgt, is gestegen.       sus van 2011. Al eerder wer-  mensen dat op Curaçao hun    binnen dertig dagen het eiland verlaten.            duidelijk ‘mijn’ geroepen wor-                                                      venmeester.” De bestemming
In 2001 waren er nog 9447    den cijfers uit de bevolkings- studie heeft gevolgd is bijna                                  den. Het simpelweg opsteken                                                       is vooralsnog niet duidelijk.
personen met een afgeronde    onderzoeken van 1992 en     verdubbeld. Voor het eerst                                   van een hand of ‘ja’ roepen,                                                       De veiling vond plaats naar
hoge opleiding. Dat aantal    2001 met elkaar vergeleken.   blijkt ook dat meer mensen                                   heeft uitsluitend tot gevolg                                                       aanleiding van het gewonnen
was in 2011 gegroeid tot     Over die vergelijkingen is er  op Curaçao een studie heb-                                   dat een andere gegadigde                                                         kort geding, aangespannen
16.042. Een groei van 69,8    in 2005 en 2006 al een serie  ben gevolgd dan in Neder-                                    vroegtijdig gealarmeerd                                                         door Global Marine Business
procent. Het aantal mensen    van drie artikelen versche-   land. Het verschil is klein,                                  wordt en alsnog ‘mijn’ roept.                                                      Solutions Inc. dat op Tortola
dat een dagopleiding op hbo-   nen in Modus. Uit de nieuwe   45,6 procent tegenover 45,2                                   Van Bemmelen stelt dat er                                                        (Britse Maagdeilanden) zit,
en wo-niveau volgt is geste-   vergelijkingen van cijfers uit procent.                                            na de veiling op verzoek van                                                       tegen de eigenaar van de fer-
gen van 562 in 2001 tot 1988   2001 en 2011 haalt Carlien   Ook is er een groei te zien                                   de Griekse partij een gesprek                                                      ry Albamar C.A. die in het Ve-
in 2011. Daarnaast waren     de Witt Hamer opvallende    in de mensen die buiten de                                   heeft plaatsgevonden met de                                                       nezolaanse Porlamar geves-
er in 2011 ook 687 personen   verschillen.          regio hebben gestuurd. Ne-                                   koper uit Turkije. “Het is nog                                                      tigd is. Het Gerecht in Eerste
die een deeltijd en avondop-   Meer mannen dan         derland blijft koploper. Aan                                  niet zeker, maar het gesprek                                                       Aanleg op Curaçao heeft op 5
leiding volgden         vrouwen             de andere kant zijn er steeds                                  verliep goed, en wellicht dat                                                      december 2014 Albamar ver-
Eén van de verklaringen     Een andere opmerkelijke     meer personen die in de Ver-                                  deze twee partijen zelfs een                                                       oordeeld tot het betalen van
voor de sterke stijging is vol- conclusie uit het onderzoek   enigde Staten hebben gestu-                                   samenwerking aan zullen                                                         863.640 dollar, vermeerderd
gens Carlien de Witt Hamer                    deerd.                                             gaan voor de exploitatie van                                                       met 15 procent incassokosten
                                                                                 de ferry. Zoals het er nu voor                                                      en 600.000 dollar.
‘Meer blauw op straat’                                                                      staat is in ieder geval het                                                       Dit voor de door Global Ma-
                                                                                 streven van mijn cliënt om                                                        rine Business Solutions Inc.
WILLEMSTAD — Vanaf deze week zal de politie           week is begonnen, naast     door Marija Stojanovic    zogenoemde ‘Dutch Auction’,    het schip op te knappen en de                                                      geleverde diensten en aan
nadrukkelijk te zien zijn in het straatbeeld van         de actie Ta Basta Awor     De koper, die speciaal hier- waarbij het eerste gedeelte    nodige reparaties uit te voe-                                                      derden verrichte betalingen
Curaçao. Dit bevestigt politiewoordvoerder Im-          zal plaatsvinden. Alleen    voor naar Curaçao is afge-  via opbod gaat – de zoge-     ren voor exploitatie. Moge-                                                       ten behoeve van Albamar.
ro Zwerwer. Het gaat om een permanente actie,          zal hierbij meer aandacht    reisd, is onmiddellijk na de noemde ‘English Auction’.     lijk dat dit in samenwerking
waarbij agenten van de vijf politiebureaus op het        worden besteed aan de      veiling door een groep uit  De prijs wordt hierbij enorm   met de Griekse partij zal ge-                                                             Vervolg op pagina 2
eiland zowel overdag als in de nachtelijke uren         zorggebieden van de vijf    Griekenland benaderd. Deze  opgevoerd. Maar het span-     beuren. Aangezien het schip
meer zichtbaar zullen zijn.                   politiebureaus op het ei-    groep had tijdens de veiling nende gedeelte, wanneer                                                                          deze week:
                                 land.              ook serieus geboden, maar   men letterlijk met het zweet
De extra zichtbaarheid      eiland worden uitgevoerd    Zwerwer geeft ook aan      viste achter het net door de op het voorhoofd staat, begint
van agenten is volgens      en gecoördineerd. Er zal    dat er een aantal keren     gehanteerde veilingsvorm,   bij het ‘afmijn’-gedeelte. Hier-
Zwerwer ingegeven door      worden gecontroleerd op     per maand grootschalige     die uit twee delen bestond:  bij wordt stapsgewijs de som
toename van gewelddadi-     verkeersovertredingen,     controles zullen worden     de veiling bij opbod en de  verlaagd, waarbij degene die
ge overvallen in de afgelo-   verboden wapenbezit en     gehouden. Hierbij zal      veiling bij afmijning. Ursus het eerst ‘mijn’ roept ofwel
pen periode, waarbij zelfs    verdovende middelen, al-    worden samengewerkt       van Bemmelen, partner van   afmijnt, de eigenaar wordt.
doden zijn gevallen. Deze    dus Zwerwer.          met andere korpsen, zoals    het lokale advocatenkantoor  Men wil natuurlijk wach-
actie zal vanuit de zorg-    De politiewoordvoerder     de VKC en de Koninklijke    BBV Legal, die de koper ver- ten tot de prijs zakt, maar
gebieden van de verschil-    benadrukt dat de aange-     Marechaussee.          tegenwoordigt: “Het is een  je loopt onderwijl het risico
lende wijkbureaus op het     kondigde actie, die deze                                   dat iemand anders je voor
                                                                is. Wanneer roep je ‘mijn’?”,
Obama en Castro begroeten elkaar op top                                            aldus Van Bemmelen. Deze
                                                                veilingsmethode wordt door
PANAMA-STAD
— De Amerikaanse                                                        Gewonden bij
president Barack                                                        verkeersongeluk
Obama (links) en zijn
Cubaanse ambtge-                                                        WILLEMSTAD — Op de
noot Raul Castro (2e                                                      Kaya Amado Römer vond
rechts) hebben elkaar                                                     vanochtend een ernstig ver-
gisteren in Panama                                                       keersongeval plaats. Volgens
begroet op de Summit                                                      de eerste berichten van de
of the Americas. De                                                      politie zijn hierbij vier ge-
leiders gaven elkaar                                                      wonden gevallen, waarvan
een hand en maakten                                                      twee personen een of meer-
een praatje, terwijl                                                      dere benen zouden hebben
Castro’s kleinzoon                                                       gebroken en een ander in het
en bodyguard Raul                                                       gezicht zou zijn geraakt. Het
Rodrigues Castro (2e                                                      gaat om een ongeluk waarbij
links), de Cubaanse                                                      twee wagens zijn betrokken,
minister van Buiten-                                                      in een wagen zaten drie per-
landse Zaken Bruno                                                       sonen en in de andere één.
Rodriguez (midden)                                                       Meer details waren bij het
en de secretaris-gene-                                                     sluiten van deze editie niet
raal van de Verenigde                                                     voorhanden.
Naties Ban Ki-Moon
(rechts) toekijken.                                       Foto: AFP/Presidencia Panama                                                               Weekendbijlage                 Soeur Hedwig
De ontmoeting tus-                                                                                                                 van dagblad Amigoe                     School
sen Obama en Castro
wordt wereldwijd                                                                                                                                 zaterdag 11 april 2015 ‘Onze kinderen
nauwlettend gevolgd.                                                                                                                                            zijn anders,
Cuba en de Verenigde                                                                       Soeur Hedwig School
Staten stonden de                                                                        ‘Onze kinderen                                                              maar niet zielig
afgelopen halve eeuw                                                                       zijn anders,
lijnrecht tegenover                                                                       maar niet zielig’
elkaar, maar proberen                                                                      Pagina 8 & 9
nu de banden aan te
halen.                                                                                                                                                  Pagina 8 & 9
   1   2   3   4   5   6   7