Page 3 - KPA 13 April'15
P. 3

Amigoe                                                                                           3ZAterdAg

                                                                                             11 April 2015

In het kort                          ‘Het werkte als drugs’

Mysterieuze overval      zijn omdat de man moest    Linda B. bekent                       verduistering              1miljoen
Dat de dader van een mis-   plassen. De politie vroeg de  pensioenfonds
drijf onvindbaar blijkt, is  man om zijn verblijfsver-
wel te verklaren. Maar bij   gunning. Die was volgens
een overval in de Weststraat  hem in behandeling bij de
lijkt ook het slachtoffer van Dimas. Daarop besloten ze
de aardbodem verdwenen. hem aan te houden, maar
De politie kreeg een tele-   ze ondervonden de nodige
foontje van een bewoner die  weerstand. Er volgde een    ORANJESTAD — Als het aan het Openbaar Ministe-       naam. De handtekeningen    zij 1 miljoen heeft verduis-   Lejuez, advocaat van B.,
getuige was van een bero-   worsteling waarbij de ver-   rie (OM) ligt, draait Linda B. die verdacht wordt van    die zij hiervoor nodig had   terd voor eigen gebruik. Al   sprak zelfs over een levens-
ving. Zij had gezien dat een  dachte uiteindelijk het on-  het verduisteren van ruim 1 miljoen florin van Pensi-    van haar bevoegden, ver-    huilend vervolgt de ver-     gevaarlijke situatie in KIA.
vrouw door de straat liep   derspit moest delven en in   oenfonds Havenwerkers Aruba, voor drie jaar onvoor-     valste ze. Een oefenformu-   dachte dat haar handelen     Hij zei destijds: “Mijn cliënt
met een telefoon in haar    de boeien geslagen werd. De  waardelijk de cel in. B. heeft van 1 oktober 2009 tot en  lier met nephandtekeningen   voortkwam uit wanhoop.      kwam hier gezond binnen
hand. Plotseling verscheen   auto werd weggesleept, de   met 28 oktober 2014 wekelijks cheques vervalst en op    werd bij haar thuis gevon-   “Mijn ex-man verbraste ons    en functioneert nu niet meer
een in het blauw geklede    man verdween achter tra-    eigen naam hebben uitgekeerd. “Het stelen werkte als    den. Zij of haar ex-man, die  geld. We hadden gigantische   zonder medicatie. De situatie
man en rukte het mobieltje   lies.             drugs”, aldus B. De rechter doet eind april uitspraak.   naast een stagiair als enige  schulden, achterstallige be-   in de gevangenis is onmense-
uit haar handen. Slachtoffer                                               op de hoogte was van haar   talingen aan ons huis, ap-    lijk.” Rechter Angela besloot
en dader waren onvindbaar.   Inbraak            door onze verslaggever    verd; een totaalbedrag van  geheim, haalde het geld op   partementen die in aanbouw    wegens aanhoudende klach-
Illegale plasser        Een of meer personen had-   Bobby Spier          1.240.000 florin. B. had in  bij de CMB-bank. Het geld   waren en twee hypotheken.    ten, zelf een kijkje te nemen
                den zich buiten openings-                  haar 31 jaren diensttijd bij werd vervolgens opgemaakt   Doordat de schulden zich op-   op de vrouwenafdeling van
De politie zag een zwarte tijd toegang verschaft tot de Vooral de regelmaat en de Astec een zodanige vertrou- aan het opknappen van haar stapelden, heb ik deze slech- het instituut. Na haar be-
auto geparkeerd staan in Oxygen Lounge in Wayaca lange duur van het fraude- wensrelatie opgebouwd met luxe appartementen of het te daad begaan.” B. scheidde zoek beoordeelde ze dat het
het Parkietenbos. Het is een Mall. Dat kon omdat ze een leus handelen van B., dra- haar collega’s, dat zij tijdens vieren van vakantie.         van haar man en kreeg de verblijf van de vrouwen een
plaats waar wel vaker gesto- raam hadden geforceerd. gen volgens het OM bij aan haar werk niet tot nauwe-                        zorg van haar twee kinderen bedreiging vormde voor de
len auto’s gedumpt worden, Er was het nodige overhoop de hoge strafeis. Linda B. lijks werd gecontroleerd en Wanhoop                   op zich. “Ik had twee kin- gezondheid van de gedeti-
dus besloten de agenten op gehaald en enkele goede- heeft volgens het OM in een de vrije hand had over het In een emotioneel pleidooi deren te verzorgen. Ik wist neerden. Inmiddels zijn de
onderzoek uit te gaan. Er za- ren waren ontvreemd. Er periode van vijf jaar 186 geld. Wekenlang keerde legt B. uit hoe zij tot deze dat ik moest stoppen, maar vrouwen verhuisd naar een
ten een man en een vrouw in werd aangifte gedaan van cheques vervalst en voor ei- zij hoge bedragen middels daad is gekomen. Met ge- ik kon het niet. Het was zo nieuwe afdeling. B.: “De om-
de auto. Ze zouden gestopt inbraak.              gen gebruik hebben verzil- cheques uit op haar eigen broken stem bekent ze dat makkelijk.”                 standigheden zijn verbeterd,
                                                                             Echter, Linda B. heeft vol- we hebben meer privé. Maar
                                                                             gens het OM niet alleen te    nu hebben we dag en nacht
‘genezen of eruit slaan’                                                                 maken met hoge schulden,     last van de verslaafden die
                                                                             maar ook met een hardnek-    naast ons zitten en zich im-
‘Bekeren homo’s bestaat ook hier’                                                            kig budgetteringsprobleem.    moreel gedragen. Zo laten
                                                                             Lang niet al het geld ging    ze hun geslachtsdelen zien
                                                                             naar het afbetalen van haar   en roepen grove taal naar
                                                                             leningen en rekeningen.     ons. We hebben geen dagin-
ORANJESTAD — “Het is      ker sprake van bekering in                                                “Verdachte leefde jarenlang   vulling, we vervelen ons. We
hier niet zo extreem als    andere vorm, legt Kelly uit.                                               in luxe en op zeer grote voet”, hebben geen bibliotheek met
in de VS, maar in de kerk   “Kerken zijn hier een actor                                                aldus het OM. Zo vierde zij   boeken en de wachters kun-
of thuis wordt er ook ge-   in. Uit de verhalen die ik                                                op zeer luxe wijze carnaval,   nen vanuit hun toren nog
daan aan ‘bekering’“, re-   hoor van homoseksuelen die                                                gaf ze geld uit aan het op-   steeds in mijn cel kijken en
ageert Maikel Kelly van    hier op counseling komen bij                                               knappen van haar luxueuze    mij ‘s nachts begluren, omdat
homobelangenorganisa-     mij, maak ik dat op.” Zo ver-                                               appartementen, maar legde    ik geen gordijn heb.” Gedeti-
tie Alfa aan Amigoe. Dit    telt hij over een jongen die                                               ze ook dik geld neer voor    neerden hebben op 30 maart
naar aanleiding van het    dacht dat thuis alles koek                                                een vakantie naar Orlando,    wederom een klachtenbrief
nieuws dat VS-president    en ei was met de acceptatie                                                namelijk 20.000 florin, en    gestuurd naar de commissie
Barack Obama af wil van    van zijn homoseksualiteit,                                                tripjes naar Nederland ter    van KIA, maar nog geen re-
omstreden bekeringsthe-    maar toen hij met zijn moe-                                                waarde van 25.000 florin. Op   actie vernomen.
rapie voor homoseksue-     der naar de kerk ging, bleek                                               het moment is een strafrech-   Geen toekomst
len of transgenders.      dat anders te liggen. “Zijn                                                telijk onderzoek gaande naar
                moeder sprak de menigte                                                  waar het geld precies naar Wat het gevolg van de dief-
door onze verslaggever     toe om te bidden dat haar                                                 toe is gegaan en hoeveel er stal is voor pensioensgerech-
Linda Reijnders        zoon genezen werd van zijn                                                van het uitgegeven bedrag tigden, is nog niet bekend.
                ‘ziekte’. De 19-jarige jongen                                               terug te vorderen is. Bij het Men hoeft zich daar echter
“Ik juich Obama’s reactie toe holde de kerk uit.” Ook is er                                               OM bestaan grote zorgen dat volgens B. en haar advocaat
want het kan niet zo zijn. Je het voorbeeld van een Cris-                                                het overgrote deel van het weinig zorgen over te maken.
wordt als homoseksueel ge- tiana-kerk waar homoseksu-                                                  verduisterde bedrag nooit “Het geld is verduisterd van
boren, het werkt niet om er elen als slechteriken worden                                                 meer terug komt. “Al zou B. een zeer rijk fonds. Gezien
een therapie op los te laten neergezet en wordt er herin-                                                haar huis en appartemen- de hoogte van het bedrag zal
die vaak ook nog heel ver nerd aan de rol van de man                                                   ten verkopen, dan nog zou de impact op de pensioens-
gaat. Obama staat ergens die zich moet voortplanten.                                                   zij 20 jaar moeten werken gerechtigden wel mee val-
voor, een wereldleider die “De katholieke kerk kun je                                                  en maandelijks 3 duizend len”, aldus advocaat Lejuez.
zo’n boodschap afgeeft, er- er nog op aanspreken, maar                                                  florin moeten terugbetalen, Hij vraagt of de rechter de
kent de problematiek”, al- wat er verder in andere ker-                                                 wil dit bedrag ooit nog terug strafmaat wil heroverwegen,
dus Kelly. Hij ziet dat het ta- ken gebeurt weet je niet.”                                                komen.”             omdat B. al hard gestraft
boe op homoseksualiteit een                                                                                wordt doordat zij alles zou
rol blijft spelen op Aruba. Zondebok                                                           KIA               verliezen. “Mijn cliënt wordt
“De overheid durft ook geen Tijdens Purple Friday, een                                                  Tijdens de rechtszaak kreeg straks alles afgenomen.
duidelijke stelling in te ne- gay awareness day, was                                                   het bespreken van de huidige Haar huizen, haar geld, haar
men. En in de samenleving Kelly op een school waar                                                    situatie in Korrektie Insti- toekomst. Ik weet dat dit of-
overheerst nog het idee dat een moeder ten overstaan ook afgeleerd kan worden. Winklaar aan Amigoe weten Commission (IGLHRC) niet tuut Aruba (KIA) een promi- ficieel gerechtelijk niet mee
het een ziekte is die genezen van leerlingen, docenten en “Vaak wordt gezegd dat het dat zij namens het Konink- uitsluitend positief. Op hun nente plaats. Gedetineerden, mag worden gerekend als
moet worden.”         ouders verkondigde dat zij door het geloof komt, maar rijk aanwezig was bij een in- website verkondigen zij dat waaronder Linda B., klaag- straf, maar het hebben van
                het haar twee zonen van 9 ik denk dat men zich ook ternationale bijeenkomst op er meer input voor de groep den over de inhumane situ- geen toekomst is al een zwa-
Ziekte             en 10 jaar verbiedt homo- achter de Bijbel verschuilt. het hoofdkantoor van de Ver- lesbische vrouwen en hun atie in ‘vrouwenkooi’ KIA. re bestraffing op zich.”
In de VS bestaan organisa-   seksueel te zijn. “Ze kwamen  Het is bewezen dat de groot- enigde Naties in New York.  positie had moeten zijn. Zij
ties die homoseksuelen en   een keer thuis en gedroegen  ste homofoben vaak zelf ho-  Daar werd een belangrijke   roepen regeringen op een    Arubaanse
transgenders willen ‘beke-   zich vrouwelijk. Ik heb een  moseksuele gevoelens koes-  verklaring getekend met be-  duidelijke visie neer te zet-
ren’, zonodig met extreme baseballknuppel op tafel ge- teren. En een minderheid trekking tot gelijkheid van ten die ook ten goede komt
middelen. “Bij de mormonen legd en gezegd: je laat dit ge- wordt altijd als zondebok sekses tijdens de 59e Ses- aan lesbische en biseksuele

Nadya van Putten in Cftbijvoorbeeld wordt het kind drag of ik sla het eruit.” Ook gezien. Kijk naar de Tweede sion van de United Nations vrouwen, transseksuelen en
uitgestoten en in therapie in radioprogramma’s hier Wereldoorlog. Joden, homo’s, Commission on the Status intersex-personen. IGLHRC
gezet waar foto’s van blote worden discussies gevoerd negers en gehandicapten of Women. “Een historisch is een internationale orga-
mannen worden getoond waarin ouders aangeven werden allemaal aange- moment met dit politieke nisatie die voor mensen-
terwijl het kind elektrische dat zij hun kind beter willen pakt.”              standpunt en verbintenis rechten strijdt en opkomt
shocks krijgt.” Al komen dit maken en Kelly hoorde ook                   tot gelijkheid van sekses”, voor personen die door hun
soort extreme praktijken van psycholoog Tony Green Verenigde Naties             zegt de minister. Toch rea- seksuele geaardheid ge-
hier niet voor, tenminste die beweert dat homoseksu- Half maart liet Onderwijs- geert de International Gay discrimineerd of misbruikt
niet dat wij weten, er is ze- aliteit aangeleerd is en dus minister Michelle Hooyboer- and Lesbian Human Rights worden.

Mogelijk nieuwe kavel moskee                                               ena Garden, maar ving
                                                             bot. Uiteindelijk besloot
                                              Foto: Bobby Spier       de stichting op 25 maart
                                                             een brief aan de media
De deels bebouwde grond in wijk Morgenster wordt verkocht.                                te verspreiden, waarin zij   ORANJESTAD — De Arubaanse Nadya van Putten is
                                                             hun kant van het verhaal    sinds deze maand werkzaam voor het College financieel toe-
ORANJESTAD — De Aruba Islamic Foundation (AIF)        bekend gemaakt.        plan van Cayena Garden.    vertelden. Zo schreef de    zicht (Cft) in Curacao. Hoewel het Cft formeel niet bedoeld
is bezig met onderhandelingen over een nieuw stuk       Protest            De bewoners zochten voor   organisatie: “We hebben    was voor Aruba, heeft het College de afgelopen tijd de Aru-
grond waarop zij een moskee kunnen bouwen. Boven-       De Islamic Foundation     hun protest ondersteuning   ons land gekocht middels    baanse regering bijgestaan met begrotingsadvies, vooral op
dien hebben zij een potentiële koper gevonden die de     kwam begin maart on-     van de media. De AIF be-   het bedrijf Maurer Real    aandringen van de Rijksministerraad. In Nederland is Van
deels bebouwde grond in wijk Morgenster wil over-       der vuur te liggen, toen   sloot naar aanleiding van   Estate.            Putten tien jaar actief geweest voor GroenLinks en stond on-
nemen.                            buurtbewoners van wijk    deze berichten, per direct  Dit bedrijf en de notaris   der meer in 2009 als ‘Arubaanse kandidaat’ op de kieslijst
                               Morgenster in opstand     de bouw van hun moskee    van het land, genaamd     voor de Europese verkiezingen. Ze verruilde in 2013 haar
door onze verslaggever     met een nieuw stuk grond    kwamen tegen de bouw     te stoppen.          Mr. Smith, hebben beiden    politieke carrière voor die van ambtenaar op St. Eustatius
Bobby Spier          voor onze moskee. We      van Aruba’s eerste moskee   Eigen plek          gezegd dat het stuk grond   waar Van Putten tot voor kort directeur Publieke Zaken
Dat laat AIF desgevraagd    wachten nu nog op goed-    in hun wijk. De bouw van   AIF probeerde meerdere    gebruikt mocht worden     was. Haar overgrootvader is afkomstig van het eiland en
aan Amigoe weten. “We     keuring van de notaris.”    een moskee zou in strijd   malen contact te krijgen   voor de bouw van een mos-   ging later op Saba werken. Zijn zoon trok weer naar Aruba,
zijn op het moment bezig    In welke buurt deze grond   zijn met het verkavelings-  met de leden van Cay-     kee. Echter later, nadat we  waar Van Putten werd geboren. Maar veel van haar familie
                ligt, heeft de stichting niet                               een deel van de aanbeta-    woont op St. Eustatius.
                                                             ling hadden gedaan, krab-
                                                             belde de notaris terug. Als
                                                             we ons geld terug wilden
                                                             krijgen moest we maar
                                                             een advocaat in de arm
                                                             nemen.” De stichting sloot
                                                             hun brief af met: “Naast
                                                             geld, hebben we veel bloed,
                                                             zweet en tranen gestopt in
                                                             dit project. We zoeken al-
                                                             leen maar een plek om te
                                                             bidden op dit eiland.”
                                                             Volgens AIF heeft Cayena
                                                             Garden inmiddels op de
                                                             brief gereageerd. “De be-
                                                             woners van wijk Morgen-
                                                             ster hebben ons bedankt
                                                             dat wij onze kant van het
                                                             verhaal en de situatie
                                                             hebben verduidelijkt.” Of
                                                             de organisatie nog verder
                                                             contact heeft gehad met
                                                             de Morgenster-bewoners,
                                                             is niet bekend.
   1   2   3   4   5   6   7   8