Page 5 - KPA 13 April'15
P. 5

6 ZATERDAG                                                                                             AMIGOE
    11 APRIL 2015

‘Marinier blijft lopende het onderzoek op het eiland’                                       Eerste zomerfestival Aruba

Geen standaardprocedure                                                      ORANJESTAD — Carlos
voor foute militairen                                                       Vives, Elvis Crespo (op de
                                                                 foto) , Jerry Rivera en Nicki
ORANJESTAD — De Defensie Caribisch Gebied heeft          staat, antwoordt de kazer-   overtreding van de opium-    Jam zijn enkele namen die
geen standaardprocedure voor militairen die ver-         ne-adjudant: “Hij moet op    wet is – ook in Nederland    op het podium staan tijdens
dacht worden van een misdrijf. “Het wordt per geval        het eiland blijven zolang    – reden voor directe schor-   het eerste Summer Festival
bekeken”, aldus woordvoerder Maartje van der Maas.        het onderzoek loopt.”      sing van militairen. “En in   dat 26 en 27 juni op stapel
De marinier die in februari een zwaar gewond bur-         Toen in maart 2012 een     99 procent van de gevallen   staat. Cultuur-minister Ot-
gerslachtoffer achterliet nadat hij een ongeluk ver-       26-jarige marinier de macht   volgt later ontslag”, liet een mar Oduber legt tijdens een
oorzaakte, blijft in elk geval op Aruba ‘lopende het       over het stuur verloor door   woordvoerder destijds aan    persconferentie uit dat hij dit
onderzoek’, zo laat kazerne-adjudant Paul Gaspers,        onvoorzichtig rijgedrag en   de Amigoe weten.        type festivals ondersteunt om
van Marinierskazerne Savaneta, desgevraagd aan de         twee inzittenden, ook mari-   Oppassers            zodoende een doorstromende
Amigoe weten.                           niers, om het leven kwamen,   In het geval van de hit and   lijn van bezoekers aan te trek-
                                 lag de beslissing anders.    run wordt de marinier er    ken. Het zomerfestival staat
door onze verslaggever      eventuele interne maat-     Na de voorlopige hechtenis   onder andere van beschul-    bol van Latijns-Amerikaanse
Linda Reijnders         regelen die getroffen zijn.   werd de man teruggezon-     digd te veel gedronken te    muziek en meer artiesten zul-
Voor verdere informatie ver-   “De rechter heeft nog geen    den naar Nederland, werd    hebben. Feit is dat hij met   len in de komende twee we-
wijst Gaspers naar de staf-   uitspraak gedaan, dus kan    de zaak daar overgedragen    collega’s aanwezig was     ken worden aangekondigd.
officier van juridische zaken  ik niets zeggen. Pas na de    aan de militaire kamer van   op een mariniersfeest bij    De minister ziet dit soort eve-
van het Ministerie van De-    beslissing van het gerecht    het Gerechtshof Arnhem en    strandbar Moomba. Op de     nementen ook als een econo-
fensie in Curaçao, mevrouw    mag daar iets over gezegd    is hij daarna ontslagen. Hij  vraag of militairen worden   mische bron van inkomsten.
Botman, die echter voor het   worden.”             kreeg bovendien een jaar    ingezet om tijdens feesten   “Wij zijn de pioniers op het
ter perse gaan van de krant   Gaan of blijven         celstraf.            erop toe te zien dat alco-   gebied van het jazzfestival,
niet telefonisch bereikbaar   Gaspers vertelt dat het een   In december 2013 werd een    holgebruik niet uit de hand   modefestijn, filmfestival en
was. Woordvoerder Van der    privaatrechterlijke zaak be-   militair verdacht van soft-   loopt, antwoordt Van der    nu dus het zomerfestival.”
Maas vertelt in elk geval    treft. “Het gebeurde in zijn   drugsgebruik. Er startte    Maas bevestigend. “Het
dat er geen standaardpro-    vrije tijd. Het is afhankelijk  een strafrechtelijk onder-   wordt gedaan om ervoor te    ‘Mogelijk kankerverwekkend’
cedure is. In het geval van   van de strafmaat door de     zoek naar hem. Twee dagen    zorgen dat de eigen veilig-
de 23-jarige marinier die    rechter hoe er intern gevolg   later werd hij gerepatrieerd  heid en die van anderen     Roep om verbod op
6 februari een hit and run    aan wordt gegeven.” Op de    naar Nederland, geschorst    niet in gevaar komt. Het    glyfosaat neemt toe in Latijns-Amerika
pleegde, kan zij geen in-    vraag van de Amigoe of de    en overgeplaatst naar een    klopt dat er een oogje in het
formatie verstrekken over    marinier nu op non-actief    ‘administratieve plek’. Aan-  zeil wordt gehouden.”      BUENOS AIRES — De roep om glyfosaat, het meest          doba ‘een duidelijke toename
                                 houding op verdenking van                    gebruikte herbicide (onkruidverdelger, red.) ter we-       van het aantal gevallen van
                                                                 reld, totaal te verbieden neemt toe in Latijns-Ameri-      kanker zien’. “In sommige ge-
Sociale problemen                                                         ka. Dat is het gevolg van een recent rapport van de       vallen liggen die drie tot vijf
steeds groter in Rancho                                                      Wereldgezondheidsorganisatie, dat stelt dat glyfosaat      keer hoger dan het nationale
                                                                 mogelijk kankerverwekkend is.                  gemiddelde.” In Colombia
                                                                                                  signaleerde een rapport van
ORANJESTAD — “Ieder-                                                       Latijns-Amerikaanse onder-    en kende ook in Zuid-Ame-    Rap-Al dat de massale inzet
een kan de problemen                                                       zoekers en organisaties zeg-   rika een enorm groot succes,  van Roundup tegen coca- en
zien. En ze groeien”, zegt                                                    gen dat overheden nu geen    onder invloed van Monsanto,   papaverplanten tot vergifti-
Clifford Rosa van Stich-                                                     excuus meer hebben om niet    zegt Vicente. “De aanhou-    gingsverschijnselen leidde bij
ting Rancho over de so-                                                      op te treden. Dat meldt IPS.   dende groei is voornamelijk   meer dan vierduizend men-
ciale misstanden in de                                                      “We pleiten voor een verbod   het gevolg van de expansie   sen en dieren.
oudste wijk van Aruba.                                                      op glyfosaat”, zegt Javier    van transgene gewassen, die   Junk science
Een wijk met rijke histo-                                                     Souza, verantwoordelijke van   genetisch zijn aangepast om   In een communiqué deed
rie, monumentale waar-                                                      het Argentijnse Onderzoeks-   glyfosaat te tolereren, bij-  Monsanto het WHO-rapport
de en een kleurrijk decor                                                     centrum voor Toegepaste     voorbeeld de RR-soja (Roun-   af als ‘junk science’. Het be-
aan mensen, beroepen en                                                      Technologie en coördinator    dup Ready) in Argentinië,    drijf eist een rechtzetting van
verhalen.                                                             van Rap-Al, een organisatie   Brazilië, Paraguay, Uruguay   de organisatie. De WHO-we-
                                                                 die voor alternatieve herbi-   en andere landen.”       tenschappers antwoordden
door onze verslaggever                                                      ciden pleit. Op korte termijn  Misvormingen in em-       dat ze glyfosaat alleen als
Linda Reijnders                                                          wil hij al beperkingen op de   bryo’s             ‘mogelijk kankerverwekkend’
                                                                 verkoop van glyfosaat.      De Argentijn Rafael Lajma-   hebben bestempeld.
                                                                 Monsanto             novich, expert ecotoxicologie
Amigoe’s verslaggever liep                                    Foto: Linda Reijnders      Het rapport is ‘zeer belang-   van de Universidad Nacional
er een paar uur rond en voel-                                                   rijk’ omdat het aantoont dat   del Litoral, heeft veel onder-
de, zag en rook de intensheid  Een verslaafde en zijn kunstzinnige fiets met achter hem de beschilderde muur van het Bo-    onafhankelijke wetenschap    zoek naar glyfosaat verricht.
van Rancho. Stichting Ran-    Bario team.                                           – die het algemeen belang    Bij proeven op embryo’s van
cho heeft als doel de wijk te                                                   en niet de belangen van be-   amfibieën bleek het misvor-
verbeteren, de waarde naar    der het ministerie van Justi-  de groeiende problemen van   buurt met een eigen gezicht   drijven dient – mogelijk is,   mingen te veroorzaken, zegt
boven te halen van het vis-   tie en dat betekent dat AVP-   de drugsverslaving. Ook zijn  en een oude geest.       ondanks de druk van Mon-     hij. Het beïnvloedde ook be-
sersdorpje dat Rancho ooit    minister Arthur Dowers      er bewoners die al een tijd                   santo, zegt Carlos Vicente    langrijke enzymsystemen.
was. “Wij zijn nu bezig met   verantwoordelijk is. De Ami-   op een nieuwe woning wach-                   van Grain, een internatio-    Verscheidene onderzoeken in
een onderzoek naar 200 jaar   goe vroeg hem naar de door    ten en ondertussen in een te                  nale organisatie voor duur-   Latijns-Amerika wijzen in de-
Rancho, een beeld schep-     hem eerder geopenbaarde     kleine en afgekeurde woning                   zame landbouw. Het Ameri-    zelfde richting als het WHO-
pen van wat deze buurt aan    plannen om de verslavings-    vertoeven.” Een meisje zit                   kaanse biotechnologiebedrijf   rapport, zegt Carlos Vicente.
geschiedenis en culturele    zorg bij het ministerie van   in haar school T-shirt met                   Monsanto verkoopt glyfosaat   In Argentinië laten studies in
waarde heeft”, vertelt Rosa   Gezondheidszorg onder te     haar boek op schoot op een                   vooral onder het merk Roun-   de provincies Rosario en Cór-
enthousiast. “Tegelijkertijd   brengen, want er is nu on-    hoekje. “Hoe moet zij stude-                  dup. Glyfosaat kwam midden
is er de groeiende drugspro-   voldoende hulp voor de am-    ren in een woning die onbe-                   jaren zeventig op de markt
blematiek. In een wijk die    bulante verslaafde. Dowers    woonbaar is verklaard en te
bij een haven ontstaan is,    zei eerder dat verslaving    klein is voor haar hele fami-
ontkom je niet aan de invoer   een ziekte betreft die be-    lie, waarvan een deel ook nog
van drugs. Verdovende mid-    handeld moet worden en dat    verslaafd is?”
delen klopten hier als eerste  het dus logisch is het onder   Oude geest
aan de deur.”          de gezondheidszorg te scha-   Een eindje verderop zitten
Beetje ondeugend         ren. “Eerlijk gezegd wil het   twee verslaafden te sleutelen
Op Welcome Plaza zet de     niet vlotten. Het ontbreekt   aan een fiets. Kenneth Fla-
cruisetoerist zijn voet aan   aan de financiële midde-     negin knapt met zijn vriend
wal en klimt nieuwsgierig    len.” Waarom is er dan nog    fietsen op om geld te verdie-
de tram in. Is rechts al een   steeds geen inloophuis waar   nen. Achter hem is de muur
glimp van de luxe winkel-    een verslaafde in ieder geval  geschilderd en met kreten
centra op te vangen, de tram   een maaltijd en een dak bo-   beschreven door BoBario,
buigt er in eerste instantie   ven zijn hoofd kan krijgen,   het initiatief van de over-
achterlangs. Daar word je    zoals al jaren geleden door   heid om wijken een boost
dan als bezoeker meteen     de toenmalige AVP-gezond-    te geven. Een beschilderde
met de neus op de feiten ge-   heidsminister Richard Vis-    muur lijkt op de mannen
drukt. Halte Rancho biedt    ser was aangekondigd? “Dat    geen indruk te maken. “Ik
rechts een beeld van de ach-   is inderdaad een goed plan    hou van de straat, wat kan
terkant van aantrekkelijke    en daar moeten we naar      ik zeggen.” Rosa legt uit dat
winkels en links de gevels    kijken”, reageert Dowers.    er ongeveer vijftig verslaaf-
van goedkope Hindu shops     “Maar ik vind ook dat de sa-   den in Rancho rondhangen.
en lelijke voorgevels van    menleving meer verantwoor-    “Een handvol daarvan komt
verwaarloosde panden. De     delijkheid hierin moet ne-    echt uit de buurt, de rest is
tram loopt al snel weer naar   men, het is niet altijd maar   komen overlopen van an-
de glitterkant terug, maar    alleen aan de overheid.”     dere wijken.” Een opmerke-
als je als bezoeker uitstapt   Afgekeurde woning        lijk figuur komt op zijn fiets
en de buurt Rancho induikt    Al lopend zien we kleine     aanrijden. “Hij is een crea-
stuit je op de realiteit van   vissershuisjes in straatjes   tieve geest. Een free mind”,
sociale achterstand: plekken   met namen als de Visstraat    zegt Rosa. De fiets van de
waar ambulante verslaafden    en Ranchostraat. Bewoners    creatieveling heeft een ven-
zich ophouden en panden die   zitten op stoeltjes voor hun   tilator op het stuur en aller-
al lang geen onderhoud meer   gevel en er spelen wat kin-   lei decoraties die het bijna
hebben gehad. Oswin Felipa    deren met een lekke bal op    tot een kunstwerk maken.
hangt tegen een muur aan     straat. Dit is een buurt waar  Een markant figuur op een
en bekijkt ons nieuwsgierig.   sociale cohesie haar wortels   kunstzinnige fiets. Verderop
Hij wil wel even een babbel-   heeft en die op hetzelfde    in de wijk kraaien een twin-
tje maken. “Mijn bijnaam is   punt vecht tegen de sociale   tigtal hanen er op los. Hier
Korsow in Papiamento, daar    verloedering. Een buurt met   woont een familie die hanen
kom ik vandaan. Ik ben 56    een hart dat een bypass no-   klaarmaakt voor een oude
jaar, ik hou van de straat en  dig heeft omdat er zoveel    traditie: de hanengevechten.
van zingen en ik was auto’s   rijkdom zit die al te lang    “Rancho heeft nog veel au-
voor mijn geld.” Hij vertelt   niet is opgepoetst. “Wij staan  thentieke gebruiken die van
het alsof we het over het    voor het behoud van imma-    generatie op generatie over-
weer hebben. “Ik gebruik     terieel erfgoed en in ons vijf- gaan”, licht Rosa toe. In de
drugs, ja, maar ik heb het on-  jarig bestaan -deze maand    nabijgelegen bar Manualitos
der controle”, zo zegt hij. Fe- vieren we dat- hebben wij al   loopt van alles binnen, van
lipa wilt graag naar Neder-   verschillende projecten van   zakenman tot choller. En dat
land want hier krijg je geen   de grond gekregen. Maar     is eigenlijk precies wat Ran-
hulp vanuit de overheid. “En   het werk wordt bemoeilijkt    cho zo leuk maakt: het is een
ik word oud.” Hij zingt nog   doordat er geen hulp is voor
graag een schunnig liedje en
lacht de paar tanden die hij
nog heeft bloot om zijn eigen
vieze woorden. “Ik ben een
beetje ondeugend.”
Inloophuis
De verslavingszorg valt on-
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10