Page 4 - KPA 13 April'15
P. 4

Amigoe                                                                                                                                                                                                                                              5ZAterdAg

                                                                                                                                                                                                                                                11 April 2015

OPINIE                                             Studenten verzamelen kilo’s
                                                afval en plastic voor onderzoek
Creatieve onenigheid

door               kwaliteit uitgevoerd en    missie is onafhankelijk en   ORANJESTAD — De man-
Renée van Aller          vastgelegd?          de beslissingen worden     grove, die als natuurlijke
& John de Vries          5. Afleggen van verant-    gepubliceerd.         scheiding van vuilstort
Voor de Knipselkrant       woording door de organi-    Dweilen met de kraan      Parkietenbos dient, is
Curaçao schreven wij on-     satie en de politieke ge-   open of dicht?         zwaar aangetast en be-
langs een artikel over de     zagsdragers.          Een handleiding hoe kwa-    vuild door weggewaaid
kwaliteit van de recht-      6. Sancties, openbaarheid   liteit van de rechtspraak   en gedumpt afval. Het
spraak. Daar waren nogal     en motivering van de ge-    te genereren, kan worden    natuurgebied is zelfs zo-
wat klachten over. Wij      nomen beslissingen.      afgeleid uit de hierboven   danig aangetast dat er
haalden oude koeien uit      Personeelsbeoordeling is    vermelde uitgangspunten.    volgens de Nederlandse
de sloot in de vorm van      het instrument bij uitstek   Dat kader kan worden in-    student Rikkert Loosveld,
de Arubaanse rechter Je-     voor het leidinggeven bin-   gevuld door de criteria die  geen scheiding meer be-
roen Recourt, die niets      nen een organisatie, om    rechtspraak.nl aanlegt     staat tussen vuilstort en
wist van het lokale recht     tijdig zicht te krijgen op   over publicatie van uit-    natuurgebied. Tijdens
en Koninkrijksrecht. Des-     de ontwikkeling van ta-    spraken (het besluit se-    een mangrove clean-up
ondanks is hij thans een     ken en de uitvoering van    lectiecriteria uitspraken-   haalde hij samen met an-
parlementair deskundige      die taken door mensen     databank Rechtspraak.     dere studenten binnen
geworden op dit gebied.      die op hun taak zijn bere-   nl). De kabinetsnota      vier uur tijd 138 kilo vuil
U ziet het, met niets kan     kend. Het is een moment    ‘Naar toegankelijkheid     op, dat voor 97 procent
men heel ver komen.        van reflectie en bezin-    van overheidsinformatie’,   bestond uit plastic.
De reacties over de kwa-     ning. Een zorgvuldig per-   heeft in 1997 de basis ge-
liteit van de rechtspraak     soneelsbeleid geeft ook    legd voor de publicatie    door onze verslaggever
op dat artikel hebben ons     aandacht aan een verdere    van de ‘basisinformatie    Bobby Spier
aan het werk gezet. Kon-     ontwikkeling van de me-    van de democratie rechts-
den wij uit die bezwaren  Foto: Maarten Trompdewerkers in de organi-staat’: wetgeving, parle- “De mangrove rond het      Student Rikkert Loosveld tijdens zijn presentatie.
mogelijke meetinstru-                                                                                                                                                                                                                             Foto: Bobby Spiersatie en corrigeert in eenmentaire informatie enParkietenbos is bedekt met
menten ontwikkelen?        vroeg stadium mogelijke    rechterlijke uitspraken    afval. De ph-waarde van     aula van de Universiteit van   244 kilo afval, waarvan 90                                                                                                                                                  taten hoe belangrijk het is
Want de kwaliteit van de     tekortkomingen.        Hoe wordt u wereldbe-     de grond is zo slecht, dat   Aruba hun voorlopige onder-   procent bestond uit plastic.                                                                                                                                                 dat het gebruik van plastic
rechtspraak moet immers      De leiding van een orga-    roemd?             er niets meer kan groeien.   zoeksresultaten over uiteen-   “Bij de stranden van Eagle                                                                                                                                                  drastisch wordt vermin-
objectief worden gemeten     nisatie en de medewer-     Om handenwrijvend te      Sterven deze bomen, dan     lopende onderwerpen.       Beach vond ik voorname-                                                                                                                                                    derd. Donny Rasmijn (AVP),
en bewaakt. Daarbij moe-     kers zijn als eersten ver-   beginnen aan de eerste     zal er nooit meer iets voor   Wereldwijd probleem       lijk honderden bierdopjes,                                                                                                                                                  woonde de presentaties bij.
ten de opvattingen van      antwoordelijk voor het     onvergankelijke politieke   in de plaats kunnen komen.   De presentatie van de Belgi-   drinkrietjes en sigaretten-                                                                                                                                                  “Ik ben onder de indruk
critici een belangrijke rol    goed functioneren van de    en rechtskundig verant-    Zonder mangrove, zal vuil    sche student Tobia de Scisci-  peuken. Maar aan de noord-                                                                                                                                                  van de hoge kwaliteit van
spelen. Objectieve meet-     organisatie. Daarbij zijn   woorde thriller in het     voortaan belanden in zee en   olo sloot naadloos aan op die  kust vond ik voor 98 procent                                                                                                                                                 de onderzoeksresultaten.
instrumenten, bewaking      de volgende aspecten van    Koninkrijk, zie het in     op de stranden van Aruba.”   van Loosveld. In zijn onder-   plastic afval dat via de zee                                                                                                                                                 De bevindingen laten zien
daarvan en verantwoor-      belang:            het Jaarverslag Recht-     Student Loosveld deed gis-   zoeksresultaten komt dui-    aanspoelt op Aruba’s stran-                                                                                                                                                  dat we goed moeten naden-
ding afleggen moeten       • Samenwerking met an-     spraak 2012 opgenomen     teravond alarmerende uit-    delijk naar voren hoe groot   den. Dit afval is niet alleen                                                                                                                                                 ken over hoe we het afval-
worden ingezet om de       deren, verantwoordelijk-    essay ‘Pleidooi voor pro-   spraken over de gesteldheid   en omvangrijk het plastic-    Aruba’s fout, maar een we-                                                                                                                                                  probleem op Aruba gaan
maatschappelijke onge-      heid, professionaliteit;    fessionele standaarden     van ons mangrovegebied.     probleem is waarmee Aruba    reldwijd probleem. Echter, al                                                                                                                                                 aanpakken. Ik wil een wet
rustheid weg te nemen en     • Doorlopende bereid-     in de Rechtspraak’ (www.    Zijn woorden werden onder-   te kampen heeft. Hij onder-   dit afval tast wel de natuur                                                                                                                                                 instellen die plastic bekers
de kwaliteit van de recht-    heid tot het willen leren   jaarverslagrechtspraak.    steund door fotomateriaal en  zocht het soort afval dat aan-  en aan.”                                                                                                                                                           en bordjes weert van onze
spraak voor iedereen te      en persoonlijke groei.     nl) door Frits Bakker. Hij   eigen verworven data afkom-   spoelde aan de noordkant en   Plasticvrij                                                                                                                                                          stranden. Hotels zouden in
verzekeren.            Ga niet op een voetstuk    is waarnemend voorzit-     stig uit bodemonderzoeken.   de zuidkant van het eiland.   De studenten benadrukken                                                                                                                                                   de toekomst thermoskannen
Wat is kwaliteit?         staan. Hoe meer men om-    ter van de Raad voor de    Loosveld, die deelnam aan    In totaal verzamelde hij     met hun onderzoeksresul-                                                                                                                                                   kunnen aanbieden aan hun
Kwaliteit van de recht-      hoog valt door gebrek aan   Rechtspraak.          het uitwisselingsprogramma                                                                                                                                                                                   gasten.”
spraak kan als volgt wor-     gewicht, hoe harder men    U kunt uw wereldfaam      UAUCU, was niet de enige
den omschreven volgens      kan vallen;          verder accentueren door    student die gisteravond een
het Nederlands Juristen-     • Een duidelijk en objec-   een klantwaarderingson-    diepe indruk maakte op het
blad (NJB)            tief personeelsbeleid, re-   derzoek op te zetten. Zet   publiek. Ook de andere ne-
1. Goede rechtspraak       gelmatige beoordelingen    uw gekwelde gevoelens     gen studenten die deelna-
moet neutraal, snel, des-     van de functie-uitvoering.   om in kwantificeerbare     men aan het project, zetten
kundig, betaalbaar, toe-     Daarbij moeten open com-    meetmethodes. Zo levert    met hun presentaties het
gankelijk, rechtvaardig en    municatie, heldere func-    u een onschatbare bij-     publiek aan het denken.
solide zijn.           tiecriteria, duidelijke pro-  drage aan de rechtspraak,   Tijdens het UAUCU-pro-
2. Maatschappelijke te-      cedures, respect, waarde-   neemt u het initiatief in   gramma werkten zes stu-
vredenheid over taakuit-     ring en het nemen van de    het Koninkrijk (lekker     denten van de Universiteit
voering volgens de vastge-    eigen verantwoordelijk-    puh!) en maakt u van      van Aruba voor drie maan-
stelde behoeften, normen     heid doorslaggevend zijn;   uzelf een uitzonderlijke    den intensief samen met vijf
en criteria is noodzake-     • Afspraken en procedu-    vlagvoerder/roerganger/    Nederlandse studenten van
lijk, evenals inventari-     res worden gemaakt met     voorganger op dit gebied.   University College Utrecht
satie van klachten en de     een bepaald, duidelijk     U maakt het dan mogelijk    aan verschillende multidis-
oorzaken daarvan.         omschreven doel en wor-    dat een mistroostig juri-   ciplinaire onderzoekspro-
3. Rechtspraak moet ge-      den getoetst aan de mate    disch verschiet een stra-   jecten. Gisteravond presen-
schikt zijn om tegenstel-     waarin zij geschikt zijn    lend en meetbaar aspect    teerden de studenten in de
lingen op te lossen en      om dat doel te bereiken    krijgt. Een zodanige red-
moet maatschappelijk       en hoe de uitvoering ver-   der in de nood missen wij   ‘Vergeet die kite,
aanvaardbaar zijn. Daar-     loopt.             mateloos. Daarbij kunnen    die is naar Colombia gewaaid’
bij zijn zorgvuldigheid,     • Toezicht en inspectie    dan ook criteria worden
betrouwbaarheid, contro-     van de middelen zijn ge-    opgenomen voor de beoor-    ORANJESTAD — Kitesurfer John Grady en instruc-          bij zich heeft, slaat de pa-                                                                                                                                                 gebruiken. Na er een aantal
leerbaarheid, onpartijdig-    regeld, evenals de infor-   deling van de toetsing van   teur Fernando Dulce drijven een week geleden 32 uur       niek bij Grady toe. ‘Ik wist                                                                                                                                                 keer mee te hebben gesche-
heid en onafhankelijkheid     matieplicht van de ge-     een vonnis           stuurloos in een rubberboot op zee voordat een voor-       dat mijn vriendin in de loop                                                                                                                                                 nen, zien ze dat de tanker
wezenlijk.            rechten. Bij langdurig     Er staat geschreven dat    bijvarende tanker het tweetal spot en ervoor zorgt        van de tijd wel de politie                                                                                                                                                  hun richting opvaart. Op
4. Ontwikkeling van me-      aanhoudende klachten      ‘hij die niet waagt niet    dat ze veilig aan wal komen. De Amerikaanse toerist       zou alarmeren, maar wan-                                                                                                                                                   dat moment schiet instruc-
thoden om het gestelde      wordt altijd onderzoek ge-   wint’ en belangrijker nog   Grady is ondertussen thuis in zijn woonplaats Delray       neer, dat wist ik niet’. Als na                                                                                                                                                teur Dulce zijn vuurpistool
onder 1-3 objectief te      daan. De uitslag daarvan    ‘de brutale heeft de halve   Beach en vertelt zijn verhaal aan de lokale media.        een aantal uren Danielle, de                                                                                                                                                 en wordt de kustwacht door
meten, is noodzakelijk.      is openbaar.          wereld en de doorzetter                                     vriendin van Grady, de poli-                                                                                                                                                 de tanker gebeld. Eindelijk
Analyse van processen,      • Er is een klachtencom-    de andere helft’. De in-    Op 3 april heeft Grady zijn   tor van de rubberboot. Het    tie hier alarmeert, begint de                                                                                                                                                 na zoveel uren en doods-
besluitvorming en knel-      missie om de kwaliteit     ventieve en uitmuntende    tweede kitesurfles met     geluk lacht hen niet toe als   zoektocht. Grady heeft de                                                                                                                                                   angsten zijn de kitesurfer
punten zijn essentieel.      van de rechtspraak te     aanklager heeft de hele    Dulce, eigenaar van water-   ze daarna ook nog de kite    helikopter nog voorbij zien                                                                                                                                                  en instructeur gered. Grady
Hoe wordt controle op       beoordelen. Burgers kun-    wereld binnen bereik en    sportbedrijf Extreme Winds.   verliezen. “Ik vroeg of we    vliegen, maar die had hun                                                                                                                                                   geeft wel aan dat het hele
                 nen daar met gefundeerde    in de hand.          De eerste les is hem goed    de kite nog konden pakken,    niet gezien. Als daarna ook                                                                                                                                                  incident voorkomen had
                 klachten terecht. De com-                   bevallen, dus zal de tweede   maar de instructeur zei te-   een tanker langs hun vaart,                                                                                                                                                  kunnen worden, als de in-
                                                ook wel goed verlopen, dacht  gen mij: Nee, vergeet die    zinkt de moed in zijn schoe-                                                                                                                                                 structeur een radio of tele-
Van Aller en De Vries schrijven regelmatig voor Amigoe. Vanuit hun               hij. Niets was minder waar.   kite, die is nu allang naar   nen. Uiteindelijk na bijna                                                                                                                                                  foon had meegenomen.
kennis en ervaring toetsen ze de theorie in de praktijk. Renée werkte              Tegen het einde van deze les  Colombia gewaaid”, aldus     32 uur op zee, vaart een an-                                                                                                                                                 Op vragen van Amigoe wil
als jurist lange tijd voor de Universiteit van Aruba en de Arubaanse              wil de instructeur, die op de  Grady. Wanneer de instruc-    dere tanker langs, doordat                                                                                                                                                  Dulce geen antwoord geven.
overheid. John J.P. de Vries was jarenlang werkzaam als jurist bij               boot is, de kite binnenhalen  teur te kennen geeft dat hij   het schemert kan hij de zak-                                                                                                                                                 Hij praat niet met de pers,
de overheid. Zij presenteren een analytisch en onderbouwd oordeel                maar verliest opeens de mo-   geen radio en geen telefoon   lamp die wel op de boot is,                                                                                                                                                  zo zegt hij.
op actualiteiten.

Salud!

Laat je kinderen niet drinken

Henry Does            pagnes, strengere wetge-    die dag en nacht open zijn,  zigheid. Ook hebben ze va-   zond gedrag ontmoedigen.     drinken bij een feestje hoort.                                                                                                                                                groei.
Henry Does is arts en schrijver. ving, ouderondersteuning en  tankstations die alcohol ver- ker sociale problemen zoals   Omgevingsfactoren spelen     Je kunt je van tevoren voor-                                                                                                                                                 Creëer alternatieven
Op deze plek beziet hij elke za- educatieve programma’s op   kopen en minder wet- en re-  vechten en participeren ze   een belangrijke rol bij de fre- nemen met je partner hoe je                                                                                                                                                  Kinderen kunnen heel veel
terdag het dagelijks leven door  scholen en internet, er wordt gelgeving en handhaving die  minder in jeugdactiviteiten.  quentie en de mate waarin    op deze risicovolle momenten                                                                                                                                                 lekkers drinken zonder al-
de bril van de gezondheid.Voor  heel veel ingezet om het    toezien op het niet gebruiken Ze komen vaker in contact    jongeren drinken. De aanwe-   omgaat met drank.                                                                                                                                                       cohol. Vers geperste vruch-
reacties op de column: dokter-  overmatig alcoholgebruik    van alcohol onder een be-   met justitie door het rijden  zigheid van drank thuis, op   Stel op tijd                                                                                                                                                         tensappen bijvoorbeeld met
henry@outlook.com.        onder jongeren terug te drin- paalde leeftijd.        onder invloed of geweldsde-   (school)feestjes, vakantie en  regels en grenzen                                                                                                                                                       gemalen ijs. Ook feestjes
Nederland worstelt al jaren    gen. Ondanks strengere wet-  Onderzoek heeft uitgewezen   licten onder invloed. Ze heb-  de zichtbaarheid van alcohol   Als kinderen op elf- of twaalf-                                                                                                                                                leren vieren zonder alcohol,
met de uitdaging om kinde-    geving steeg vorig jaar het  dat kinderen die voor hun   ben vaker ongewenste, on-    in de winkel, in de horeca en  jarige leeftijd beginnen met                                                                                                                                                 maar met het genot van een
ren minder alcohol te laten    aantal alcohol gerelateerde  15e beginnen te drinken een  geplande en onveilige seks.   via reclame dragen sterk bij   drinken, dan is het zaak om                                                                                                                                                  gesprek, een dansje en een
drinken. Voorlichtingscam-    ziekenhuisopnames van kin-   vier keer zo grote kans heb-  Ook geheugenproblemen,     aan de populariteit van al-   ze voordien te informeren                                                                                                                                                   grap, kan helpen.
                 deren met 25 procent. Steeds  ben om een alcoholverslaving  veranderingen in de hersen-   cohol onder scholieren. Het   over de risico’s en wat wel                                                                                                                                                  Laat het kind niet los
                 vaker gaat het om 13- en    te ontwikkelen. Jongeren    ontwikkeling met gevolgen    terugdringen van de aan-     en niet kan/mag. Ze kunnen                                                                                                                                                  Ook als je kind een keer
                 14-jarigen met een hoog alco- krijgen 90 procent van hun   voor de lange termijn, en    wezigheid van alcohol in de   een verbod dan nog accepte-                                                                                                                                                  gedronken heeft, kan het
                 holpromillage. Ook worden,   alcoholinname binnen door   grotere risico’s op depressie  leefomgeving van jongeren    ren en zo kan je het moment                                                                                                                                                  helpen om hem niet te ver-
                 voor het eerst sinds begon-  binge drinking – het in korte en zelfmoord worden geasso-   is wetenschappelijk bewezen   dat ze beginnen te drinken                                                                                                                                                  oordelen, maar juist het ge-
                 nen is met de registratie van tijd naar binnen werken van  cieerd met alcoholmisbruik   effectief. Ouders spelen dan   uitstellen. Het is verstandig                                                                                                                                                 sprek met hem aan te gaan.
                 alcoholvergiftiging onder   grote hoeveelheden alcohol.  op jonge leeftijd. De risico’s ook een belangrijke rol. Het   om alcohol ten minste te ver-                                                                                                                                                 Zo kun je bespreekbaar ma-
                 jongeren, meer meisjes dan   Kinderen van 11 jaar die wel  zijn groter voor binge-drin-  verslavingsexpertisecentrum   bieden tot de leeftijd van 18                                                                                                                                                 ken waarom het mis ging en
                 jongens opgenomen. Neder-   eens een slokje wijn van hun  kers dan de jongeren die niet  Trimbos geeft ouders enkele   jaar.                                                                                                                                                             wat je in het vervolg anders
                 landse jongeren behoren tot  ouders kregen, drinken rond  binge-drinken.         praktische tips.         Geef het goede voorbeeld                                                                                                                                                   zou kunnen doen. Ook kan
                 de Europese top waar het de  hun 14e vaker alcohol en zijn Ouders:             Wees alert op feesten      Kinderen spiegelen zich aan                                                                                                                                                  het helpen om soms erva-
                 hoeveelheid geconsumeerde   vaker al eens dronken ge-   Alcoholvrije omgeving      Vooral op feesten wordt veel   hun ouders. Als je zelf heel                                                                                                                                                 ringen uit te wisselen met
                 alcohol betreft.        weest dan hun leeftijdsgeno-  Adolescenten zijn extra ge-   gedronken: carnaval, kam-    veel drinkt, is het moeilijker                                                                                                                                                andere ouders. Tevens kun
                 Op Aruba is de verleiding   ten, blijkt uit een onderzoek voelig voor het oordeel van   peren op het strand, verjaar-  om de boodschap geloofwaar-                                                                                                                                                  je zicht houden op zijn/haar
                 voor jongeren om te veel te  van Brown University.     hun peers, hun sociale omge-  dagsfeestjes, oudejaarsnacht.  dig over te brengen. Toch                                                                                                                                                   sociale omgeving. Zijn er veel
                 drinken ook aanwezig. De    Kinderen die op jonge leef-  ving. Het is dus van groot be- Als je toestaat dat je kind –  kun je het kind zeggen dat                                                                                                                                                  vriendjes/vriendinnetjes die
                 toegang tot alcohol is – ook  tijd beginnen te drinken,   lang om in de omgeving prik-  jonger dan 18 jaar – wel een   er een verschil is tussen een                                                                                                                                                 (veel) drinken normaal vin-
                 door de grote vraag onder   lopen een verhoogd risico   kels te creëren die gezond   slokje mag drinken, geef je   volwassene en jongere in de                                                                                                                                                  den? Dan is alertheid gebo-
                 toeristen – laagdrempelig.   op schoolproblemen zoals la-  gedrag stimuleren en onge-   impliciet de boodschap dat                                                                                                                                                                   den.
                 Vele horecagelegenheden    gere cijfers en hogere afwe-
   1   2   3   4   5   6   7   8   9