Page 2 - ATA
P. 2
AMIGOE 9DINSDAG

9 JUNI 2015

Al 100.000 vluchtelingen Rebellen Syrië claimen
via Middellandse Zee verovering grote basis

GENÈVE — Sinds begin dit jaar zijn meer dan 100.000 steeds grotere proporties uit Syrië, Irak, Eritrea, Pa- BEIROET — De seculiere Syrische rebellengroep log zijn talloze rebellen-
vluchtelingen vanuit Afrika via de Middellandse Zee aan. De Griekse kustwacht kistan en Afghanistan. Zuidelijk Front heeft vandaag een belangrijke le- groeperingen actief. De
naar Europa gevlucht. Dat blijkt uit cijfers van de VN- heeft alleen al de afgelopen De Europese Unie (EU) gerbasis in het zuiden van het land aangevallen en groepen die achter deze
vluchtelingenorganisatie UNHCR waarover Duitse drie dagen meer dan 4000 stuurt aan op een eerlijker naar eigen zeggen veroverd. Ook de staatstelevisie aanval zaten, zijn ver-
media vandaag berichtten. De grens van 100.000 werd vluchtelingen opgepikt. In verdeling van vluchtelin- meldde de aanval op de basis ‘door een terroristi- bonden aan het seculiere
daarmee eerder gepasseerd dan vorig jaar, toen be- het eerste kwartaal van dit gen over de lidstaten. Vooral sche groepering’, maar beweerde dat het leger die Vrije Syrische Leger.
richten over dat aantal in september kwamen. jaar kwamen volgens de Griekenland en Italië, de be- heeft afgeslagen.
kustwacht ruim 40.000 men- langrijkste toegangspoorten Ze konden wel een succes
Voor zover bekend vonden en 48.000. Veel kleinere sen aan op de Griekse kus- van de EU, eisen al veel lan- Sabar Safer, een voorma- rijkste legerbasis in het gebruiken, want van hun
bijna 1800 asielzoekers de aantallen bereikten Spanje ten. Vorig jaar waren het er ger hulp. lig kolonel van het leger zuiden, nabij de plaats machtsbasis is weinig
dood tijdens hachelijke over- (920) en Malta (91). Voor in dezelfde periode ‘slechts’ Het ziet ernaar uit dat ze die naar de opstandelin- Deraa. Bij de aanval zou- meer over.
tochten. de komende maanden ver- 6500. eindelijk hun zin krijgen: de gen is overgelopen, bena- den onder meer tanks
De VN telden ongeveer wachten de VN een sterke Opvangplaatsen zijn er nau- Europese Commissie maakt drukte het belang van de zijn vernietigd. De om- Jihadisten van Islami-
103.000 ontheemden en toename vanwege gunstige welijks, daarom slapen veel er werk van. De Nederlandse aanval. vang van de verliezen tische Staat (IS) en al-
spraken van een ‘dramati- omstandigheden op zee. vluchtelingen noodgedwon- regering zou bereid zijn om aan beide zijden is nog Nusra hebben een steeds
sche toename’. De meeste Griekse eilanden gen buiten. De bootvluchte- meer asielzoekers op te ne- Het gaat volgens hem niet bekend. dominantere rol naar
vluchtelingen kwamen op De vluchtelingenstroom lingen die zich vanuit Tur- men, mits andere lidstaten om de op een na belang- In de Syrische burgeroor- zich toe getrokken.
gammele en overvolle sche- naar de Griekse eilanden kije door mensensmokke- dat ook doen. De Tweede Ka-
pen aan in Italië en Grieken- in de Egeïsche Zee neemt laars laten overzetten naar mer praat donderdag over de
land, respectievelijk 54.000 Griekenland, komen vooral kwestie.

Britten werken aan Spoeling wordt dun voor Erdogans AKP
VN-resolutie Srebrenica
ANKARA — De mogelijk-
SARAJEVO — Groot- pen in Bosnië-Herzego- heden voor de AKP om
Brittannië werkt aan vina stimuleren. in Turkije een coalitie te
een resolutie over Het Joegoslavië-Tri- vormen worden kleiner.
het bloedbad in Sre- bunaal in Den Haag De nationalistische par-
brenica die zij aan de heeft uitgesproken dat tij MHP liet vandaag bij
VN-Veiligheidsraad de moordpartij – de monde van vicevoorzitter
wil voorleggen. Dat bloedigste sinds de val Zuhal Topcu weten geen
kan de druk op Ser- van het naziregime op coalitie met de partij van
vië verhogen om het Europees grondgebied president Recep Tayyip
bloedbad als genoci- – een genocide was. De Erdogan te willen aan-
de te erkennen. Dat Bosnische Serviërs be- gaan. Eerder liet de pro-
heeft de Britse am- strijden die uitspaak. Koerdische partij HDP al
bassadeur in Bosnië, Servië vermijdt het weten niet met de AKP in
Edward Ferguson, woord angstvallig. Toen een regering te willen sa-
vandaag gezegd. het land in 2010 naar menwerken.
Op 11 juli is het twintig nauwere betrekkingen
jaar geleden dat de Bos- met het Westen streef- Blijft over de seculiere Foto: AFP/Adem Altan
nische Serviërs de door de, veroordeelde het de partij CHP, die wel open-
Nederlandse militairen moordpartij zonder die staat voor gesprekken met
beschermde moslimen- een genocide te noe- de grootste partij van het
clave Srebrenica in men. Volgens Ferguson land. Partijleider Kemal Ki-
het oosten van Bosnië- wordt over de exacte licdaroglu van de CHP liet
Herzegovina innamen. inhoud van de resolutie dat vandaag weten in een
In de dagen erna ver- nog overlegd. vraaggesprek met de krant
moordden zij 8000 mos- Een resolutie van de Sabah. Weet zijn partij de
limmannen en -jongens. Veiligheidsraad is bin- dreigende politieke malaise
Met de resolutie willen dend. Groot-Brittannië niet af te wenden, dan kan
de Britten niet alleen behoort met de Ver- president Erdogan 45 dagen
eer bewijzen aan de enigde Staten, Rusland, na de vorige verkiezingen
slachtoffers, maar ook China en Frankrijk tot nieuwe uitschrijven. Zijn
het de verzoening tus- de landen die een veto- AKP verloor zondag bij de
sen de bevolkingsgroe- recht hebben. parlementsverkiezingen de
absolute meerderheid.
De AKP behaalde bij de ver- De nationalistische partij MHP heeft al laten weten niet te willen regeren met de AKP. Mogelijk dat de seculiere partij CHP
kiezingen 259 zetels en dat de reddende engel wordt, waarna nieuwe verkiezingen niet nodig zullen zijn. Foto: de Turkse minister-president Ahmet Da-
zijn er 17 te weinig voor een vutoglu (r) en zijn vrouw Sare.
absolute meerderheid in nederlaag voor Erdogan, staatsbestel wilde doorvoe- de president meer macht ter een streep door dat voor-
het parlement. De AKP kan die een aanpassing van het ren. Met die aanpassing zou krijgen. De kiezer zette ech- nemen.
daardoor niet alleen rege-
ren.
Deze uitslag betekende een

Toeristen moeten zich gedragen op Mallorca Amerikaan vrij na 43 jaar
eenzame opsluiting

MAGALUF — Voor veel BATON ROUGE — Een beide keren werd het von-
Britse jongeren zal een 68-jarige Amerikaan die nis ongedaan gemaakt door
vakantie in de badplaats al ruim vier decennia hogere rechters, omdat er
Magaluf op het Spaanse opgesloten zit zonder grote fouten waren gemaakt.
eiland Mallorca deze zo- dat hij ooit definitief is Van vrijspraak was echter
mer een stuk minder leuk veroordeeld, moet wor- geen sprake: de rechters be-
zijn. Sinds vandaag gel- den vrijgelaten. Hij mag paalden slechts dat de zaak
den er strenge regels op bovendien niet voor een moest worden overgedaan.
het gebied van uitgaan derde keer worden be- Rechter James Brady vindt
en alcohol. De inwoners recht voor hetzelfde feit. echter dat het afgelopen
en autoriteiten zijn klaar Dat heeft een rechter in moet zijn. Hij heeft er geen
met de vele dronken toe- de Amerikaanse staat vertrouwen in dat een derde
risten, seksfeestjes en Louisiana gisteren beslo- proces tegen Woodfox eer-
vechtpartijen. ten. lijk zal verlopen. Toch is de
Albert Woodfox zit al 43 jaar juridische strijd nog niet he-
Zo is het nu niet meer toe- in afzondering opgesloten. lemaal voorbij: justitie gaat
gestaan om na 22.00 uur Samen met twee anderen in beroep tegen de vrijlating.
met drank naar buiten te zou hij verantwoordelijk zijn De twee andere mannen
gaan. Twee uur later gaat voor de dood van een cipier werden in 2001 en 2013 vrij-
de tap zelfs helemaal dicht, in 1972. Hij werd er twee gelaten. Een van hen over-
want de verkoop van alco- keer voor veroordeeld, maar leed na enkele dagen.
hol is na middernacht ver-
boden. Ook voor kroegen- ‘Bangladesh doet weinig
tochten gelden strengere tegen kindhuwelijken’
regels.

Magaluf is voor de Britse DHAKA — De regering 2041 uit te roeien, maar met
jeugd wat Chersonissos is van Bangladesh komt het verlagen van de mini-
voor Nederlandse jongeren: haar afspraken om een mum-huwelijksleeftijd vindt
veel feesten voor weinig einde te maken aan kind- HRW dat het in Bangladesh
geld. De badplaats kwam huwelijken niet na. de verkeerde kant op gaat.
vorig jaar in opspraak, na-
dat op internet een video Foto: Shutterstock Dat zegt mensenrechten- Kindhuwelijken zijn illegaal,
verscheen waarin een jonge organisatie Human Rights maar komen veel voor in het
vrouw meer dan twintig Watch (HRW) in een rap- straatarme land. Het VN-
mannen oraal bevredigde port dat vandaag verschijnt. kinderfonds Unicef bereken-
in ruil voor drank. Daarin doet de organisatie de dat 29 procent van alle
een oproep om de door de Bengaalse meisjes voor hun
Ook de dood van zes toe- De badplaats Magaluf kent sinds vandaag strenge maatregelen op het gebied van alcoholgebruik en sluitingstijden. regering voorgestelde verla- vijftiende al is getrouwd.
risten die van het ene naar gepakt op het zogenoemde vergrijp, kan een boete tot een gemeentewoordvoerder nog vooral waarschuwingen ging van de huwbare leeftijd Dat heeft te maken met de
het andere balkon spron- ‘balconing’ of een ander 1500 euro krijgen. Al laat weten dat de komende tijd worden uitgedeeld. voor meisjes van achttien armoede waarin de meeste
gen deed de autoriteiten naar zestien te stoppen. Vo- families leven. Ouders hopen
ertoe besluiten om de bad- rig jaar beloofde de Bengaal- dat na uithuwelijking een
plaats gezinsvriendelij- se premier Sheikh Hasina echtgenoot beter voor hun
ker te maken. Wie wordt om kindhuwelijken voor dochter zorgt.

Nieuwe Eerste Kamer kan aan de slag Fundacion pa Hende Muhe
DEN HAAG — De nieuwe Eerste Kamer kan aan de Zelfs met de steun van de Onder de senatoren zijn 35 Dat zijn er zes minder dan in den Dificultad
slag. De 75 leden van de twaalf fracties zijn vanmid- voorheen ‘constructieve op- nieuwkomers. De PvdA is de de vorige Eerste Kamer.
dag beëdigd. Nog nooit was de grootste partij in de positie’ van ChristenUnie, grootste verliezer. De sociaal- Op 23 juni wordt pas de Bel: 583 5400 – Primavera 1-B
Senaat zo klein: de liberale regeringspartij VVD telt D66 en SGP ontbreekt het democratische partij zit met nieuwe voorzitter gekozen. Ma –Vr 8 am – 5 pm
niet meer dan dertien leden. de regeerploeg van minister- acht mannen en vrouwen in Dat is op dit moment Ankie
Het kabinet geniet de steun van slechts 21 senatoren. president Mark Rutte nog de ‘Chambre de réflexion’ Broekers-Knol van de VVD. STOPHuiselijk geweld!
steeds aan twee zetels. (Kamer van heroverweging).
   1   2   3   4   5   6   7