Page 3 - ATA
P. 3
AMIGOE 9DINSDAG

9 JUNI 2015

Statia heeft hoogste inkomens 4 verdachte medewerkers aangehouden

KRALENDIJK — Huis- OM onderzoekt verkrachting,
houdens op St. Eusta- kinderporno en verduistering in OC
tius hebben de hoogste
besteedbare inkomens ORANJESTAD — De Landsrecherche op Aruba is bezig politie KPA, laat weten dat dit jaar sprake, maar ook in
van de drie eilanden van met een groot onderzoek naar onder meer verkrach- zijn afdeling niet betrokken voorgaande jaren. In 2013
Caribisch Nederland. Op ting van meisjes door medewerkers van het Orthope- is bij het onderzoek. Hij weet liepen er acht minderjarige
dit eiland zijn ook de in- dagogisch Centrum (OC). Justitie heeft tot nu toe vier dus ook niet of er sprake is meisjes weg. Zij ontsnapten
komensverschillen het verdachten aangehouden en spreekt over drie slacht- van hulpverlening aan de tijdens een tocht met begelei-
grootst, zo blijkt uit cij- offers. Twee van de verdachten zitten nog altijd vast. meisjes. Dowers bevestigde ders toen zij voedselpakket-
fers van het Centraal Bu- dat er inderdaad een ‘feiten- ten aan het uitdelen waren.
reau voor de Statistiek. onderzoek’ heeft plaatsge- Als reden voor het weglopen,
vonden. Hij was echter niet gaven de meisjes aan dat ze
Waar het doorsnee besteed- Foto: CBS door onze verslaggever lijk zijn.” En dat is, zo geeft in de gelegenheid om, voor zo- dit deden omdat ze slecht
baar inkomen van huishou- Franciska Groen zij aan, nu niet meer het ver dat mogelijk is gezien het behandeld werden. Dowers
dens op Bonaire in 2011 rière verdienen relatief wei- Eustatius was het doorsnee- Dat heeft het Openbaar Mi- geval.” De groepsopvoeder lopende onderzoek, inhou- weersprak dat toen en gaf
21.000 dollar bedroeg, was nig. Als ze ouder worden, inkomen van deze huishou- nisterie (OM) gisterochtend R.R.M. werd eind mei aange- delijk in te gaan op de zaak. aan dat er volgens hem spra-
dat op Saba 20.000 en op verbetert het arbeidsinko- dens 28.000 dollar, op Saba desgevraagd aan de Amigoe houden en zit ondertussen in Hij is in St. Maarten voor het ke was van een politieke het-
St. Eustatius 23.300. Dit in- men doordat ze meer werk- 24.000 dollar en op Bonaire laten weten. De verdachten bewaring. De buschauffeur/ Justitieel Vierpartijenoverleg ze door bepaalde media. Hij
komen varieerde van 6.000 ervaring krijgen en beter 25.000 dollar. Ook in de leef- zijn groepsopvoeder R.R.M, bode zit in gevangenhouding. en geeft aan op dit moment wilde niet dat het centrum
dollar voor de laagste inko- betaalde functies bekleden. tijdsgroep tot veertig jaar buschauffeur K., sociaal “Wat tot nu toe duidelijk is, niet alle informatie paraat te in een kwaad daglicht werd
mensgroep op alle eilanden, Bij het bereiken van de pen- is St. Eustatius het meest werkster P.W.M., en ex-inte- is dat het om drie meisjes hebben, en kan dus ook niets gesteld. Ook gaf hij toen aan
tot circa 60.000 dollar op sioengerechtigde leeftijd van welvarende eiland, met een rim directeur G.L. Groepsop- gaat.” Angela merkt op dat zeggen over de hulpverlening dat er geen sprake was van
St. Eustatius. Op Bonaire zestig jaar valt het inkomen inkomen van 21.000 dollar. voeder M. en buschauffeur het onderzoek dat gaande is aan de meisjes. een onderzoek. Wel merkte
en Saba was het doorsnee weer terug. Het inkomen van 60-plus- K. (waarvan volgens het OM overigens alleen de meisjes- Intern onderzoek hij op dat als zich zoiets als
besteedbaar inkomen van Ook bij de inkomens op Ca- sers op St. Eustatius was alleen de voorletter bekend afdeling betreft. “Er is ook In het orthopedagogisch be- dit voordoet, dit intern on-
de 25 procent hoogste inko- ribisch Nederland is dit pa- met 14.000 dollar veel lager is) zitten nog vast op verden- nog een jongensafdeling.” handelcentrum worden jon- derzocht wordt. Leden van
mens respectievelijk 52.000 troon zichtbaar. Op de drie dan op Bonaire, waar het king van verkrachting, mis- Slachtofferhulp geren tussen de 12 en 18 het managementteam van
en 48.000 dollar. eilanden hadden huishou- rond de 20.000 dollar lag. Op bruik van de gezagsrelatie Het onderzoek door de jaar oud geplaatst met een het OC bevestigden dat toen.
De meeste huishoudens ver- dens met een hoofdkostwin- Saba bedroeg het inkomen en ontucht met een minder- Landsrecherche is nog in verstandelijke beperking en Volgens hen werd er daarom
dienen de kost door inkom- ner van 40 tot zestig jaar van de 60-plussers 18.000 jarige. De sociaal werkster volle gang. Angela licht toe gedragsproblemen (zoals ver- gesproken met de meisjes,
sten uit arbeid, onderneming het hoogste inkomen. Op St. dollar, aldus het CBS. en ex-interim directeur zijn dat het strafrechtelijk on- slaving en crimineel gedrag) maar vond er geen onder-
en vermogen, een zogeheten verdachten in het onderzoek, derzoek voortkomt uit een of problemen thuis (mishan- zoek naar het functioneren
primair inkomen. Op Bonai- maar inmiddels wel op vrije intern onderzoek waar Jus- deling door ouders, seksueel van het personeel plaats. Vijf
re en St. Eustatius was het voeten. De sociaal werkster tititie-minister Arthur Do- misbruik). Dit jaar betrok het van de ontsnapte meisjes
aandeel huishoudens met wordt verdacht van het be- wers opdracht toe gaf. “Naar OC een nieuw pand en kwam meldden zich toen overigens
voornamelijk een primair invloeden van getuigen en de aanleiding van de resultaten onder andere in het nieuws vrijwillig weer aan bij het
inkomen 89 procent, op Saba ex-interim directeur van het uit het interne onderzoek is omdat het centrum dagbe- OC, drie anderen wilden niet
was dit 83 procent. Huishou- in bezit zijn van kinderporno het OM een strafrechtelijk handelingen wil gaan aan- meer terug. Zij werden aan-
dens die afhankelijk waren en verduistering in dienstbe- onderzoek gestart.” Op de bieden aan jongeren tussen gehouden. Of deze gebeur-
van een uitkering hadden trekking, vertelt OM-woord- vraag of en welke hulp ver- de 12 en 21 jaar. Maar ook tenis ten grondslag ligt aan
op Bonaire en St. Eustatius voerder Ann Angela. “Zij zit- leend wordt aan de slacht- omdat minderjarigen weglie- het feitenonderzoek waar
ruim 6000 dollar te besteden ten niet meer vast. Detentie offers, kan de woordvoerder pen uit het OC. Daarvan was Dowers naar refereert, is nog
en op Saba bijna 7000. is een zware maatregel, dus geen antwoord geven. onduidelijk.
In het algemeen is de hoogte het moet absoluut noodzake- Eric Lake, chef Jeugd- Zeden-
van het inkomen afhanke-
lijk van de levensfase. Jonge Minister Oduber
mensen die aan het begin in Cuba voor werkbezoek
staan van hun arbeidscar-

‘Teller stopt valse bankbiljetten tussen echte’ ORANJESTAD — De mi-
nister van Toerisme,
Opnieuw klant van Transport, Primaire Sec-
FCIB met vals dollarbiljet tor en Cultuur van Aruba,
Otmar Oduber (AVP), is
PHILIPSBURG — Op- oorsprong van het valse tonen, wat haar verhaal tot 12 juni op werkbe-
nieuw is een vrouw bankbiljet wordt onder- geloofwaardig had ge- zoek in Cuba. Daar zal hij
naar buiten getreden zocht. De eerste vrouw maakt. “Zodra ik terug met vier Cubaanse minis-
die zegt dat ze een vals die haar verhaal deed, was op St. Maarten, ging ters vergaderen en onder
100-dollarbiljet ont- verdacht ook de bank- ik direct naar de FCIB en meer bezoeken brengen
vangen heeft van de medewerker, omdat hij sprak met één van de me- aan kunstinstituut ISA,
First Caribbean Inter- het geld een paar keer dewerkers die me op voor- de hotel & toerisme school
national Bank (FCIB). had geteld, in een geld- hand vertelde dat ik mijn Formatur en diverse land-
lade had geplaatst en het geld niet terugkreeg, om- bouwbedrijven.
De vrouw, Mercedes Lo- daarna weer terug had dat de bank er niet zeker
pes-Spanner, verdenkt genomen voordat hij het van was dat we het van
de bankmedewerker die uiteindelijk aan haar had hen hadden gekregen. Ik Sinds de Amerikaanse pre-
haar geholpen heeft. “Ik gegeven. vroeg of ik de supervisor sident Barack Obama in de-
weet zeker dat hij steeds Lopes-Spanner zei dat mocht spreken en kreeg cember 2014 aankondigde
stiekem een vals biljet zij en haar man op 1 de- weer hetzelfde verhaal te dat hij streeft naar ‘normali-
tussen het goede geld cember op een elfdaagse horen. Ik discussieerde satie’ van de relatie tussen de
doet en dat de bank hem cruise met de Quantum of met hen, maar het lever- Verenigde Staten en Cuba, is
in bescherming neemt. the Seas van Miami naar de niets op.” er veel aandacht voor de mo-
Zij hadden dat valse geld het Caribisch gebied wa- “Mijn man zei dat ik naar gelijke economische gevolgen
moeten onderzoeken ren gegaan. “Op 5 decem- The Daily Herald moest hiervan, vooral voor de regio.
toen ik het voor het eerst ber zijn we op St. Maarten gaan, maar ik was zo Gisteren vertrok een diploma-
meldde.” aangekomen. Ik nam een kwaad dat ik gewoon op- tieke en economische delega- werkbezoek is om meer te de Arubaanse artiest Nelson delegatie ontvangen door de
“Als ze, elke keer als er auto en ging naar Simp- stapte en me voornam dat tie vanuit Aruba naar Cuba leren over de manier waarop Romero González. Belangstel- Cubaanse KvK en krijgen zij
iemand naar hen toekomt son Bay, nam 2000 dollar ik nooit meer zaken zou om de banden aan te halen Cuba haar culturele erfgoed lenden in Cuba kunnen op 10 uitleg over de Cubaanse han-
en vertelt dat hij/zij een op van mijn rekening en doen met hen. Elke keer en te onderzoeken welke eco- beschermt. Oduber heeft in juni bij de Nederlandse Am- delsmarkt en de investerings-
vals bankbiljet van hun ging direct terug naar het als ik geld naar de bank nomische kansen er voor ons het kader hiervan gesprek- bassade in Havanna terecht mogelijkheden. Bovendien
bank heeft ontvangen, schip. breng, worden alle biljet- land liggen. Oduber leidt de ken gepland met de officiele voor een expo van deze kunst- worden de deelnemende be-
je aankijken alsof je gek Die avond ging ik naar ten machinaal gecontro- delegatie waar ook de direc- stadshistoricus van Havana, stukken. drijven ‘gekoppeld’ aan soort-
bent en je vertellen dat ze het casino en gaf de dea- leerd. Ik heb ze gezegd teur Directie Buitenlandse Eusebio Leal Spengler. Gelijktijdig met het bezoek gelijke Cubaanse bedrijven
het niet terug kunnen ge- ler een van de bankbil- dat de volgende keer dat Betrekkingen, Edwin Abath Het programma van de de- van de minister is een bedrij- om van gedachten te wisselen
ven, natuurlijk nemen ze jetten, dat uiteindelijk ik geld van hen aan zou en de directeur verkeersbu- legatie wordt aangevuld met vendelegatie van 22 Arubaan- en contacten te leggen.
dan de bankmedewerker een vals 100-dollarbil- nemen, ik erop zou staan reau ATA, Ronella Tjin Asjoe- een bezoek aan de twaalfde se ondernemingen op bezoek Beide delegaties vlogen zon-
die dit doet in bescher- jet bleek te zijn”, zei ze. dat ze elke cent door die- Croes deel van uitmaken. editie van kustevenement in Cuba. Het gaat om een dag naar Cuba op de inaugu-
ming.” De vrouw besloot Lopes-Spanner vertelde zelfde machine laten con- Minister Oduber stelt: “We Bienal di La Habana. Tijdens initiatief van de Arubaanse rele vlucht van Insel Air die
om naar buiten treden, dat ze vervolgens op het troleren.” moeten kijken naar de moge- het evenement, hetgeen mede Kamer van Koophandel. Bij vanaf nu twee keer per week
nadat ze had gelezen kantoor van de supervisor De vrouw is er zeker van lijkheden die Cuba ons biedt, gefinancierd is met culturele aankomst in Cuba wordt de directe vluchten verzorgt tus-
over een andere klant moest komen en moest dat er andere klanten in plaats van alleen te focus- fondsen uit het Koninkrijk, sen Aruba en Cuba.
die vorige week een vals uitleggen dat ze eerder zijn die hetzelfde hebben sen op mogelijke concurrentie wordt er speciale aandacht
100-dollarbiljet had ont- die dag aan wal 2000 dol- meegemaakt, maar het voor het Arubaanse toerisme.” geschonken aan de samen-
vangen. In een verklaring lar had opgenomen. Ze niet hebben gemeld aan Cultureel erfgoed werking hierin tussen Cuba
stelde de FCIB dat de kon het ontvangstbewijs de autoriteiten. Eén van de doelen van het en Aruba. Deze samenwer-
king is concreet gemaakt door
   1   2   3   4   5   6   7   8