Page 4 - ATA
P. 4
10 DINSDAG AMIGOE
9 JUNI 2015

Al 100.000 vluchtelingen Spoeling wordt
via Middellandse Zee dun voor Erdogans AKP

GENÈVE — Sinds begin dit jaar zijn meer dan 100.000 steeds grotere proporties uit Syrië, Irak, Eritrea, Pa-
vluchtelingen vanuit Afrika via de Middellandse Zee aan. De Griekse kustwacht kistan en Afghanistan.
naar Europa gevlucht. Dat blijkt uit cijfers van de VN- heeft alleen al de afgelopen De Europese Unie (EU)
vluchtelingenorganisatie UNHCR waarover Duitse drie dagen meer dan 4000 stuurt aan op een eerlijker
media vandaag berichtten. De grens van 100.000 werd vluchtelingen opgepikt. In verdeling van vluchtelin-
daarmee eerder gepasseerd dan vorig jaar, toen be- het eerste kwartaal van dit gen over de lidstaten. Vooral
richten over dat aantal in september kwamen. jaar kwamen volgens de Griekenland en Italië, de be-
kustwacht ruim 40.000 men- langrijkste toegangspoorten
Voor zover bekend vonden en 48.000. Veel kleinere sen aan op de Griekse kus- van de EU, eisen al veel lan-Foto: Shutterstock
bijna 1800 asielzoekers de aantallen bereikten Spanje ten. Vorig jaar waren het er ger hulp. Foto: AFP/Adem Altan
dood tijdens hachelijke over- (920) en Malta (91). Voor in dezelfde periode ‘slechts’ Het ziet ernaar uit dat ze
tochten. de komende maanden ver- 6500. eindelijk hun zin krijgen: de
De VN telden ongeveer wachten de VN een sterke Opvangplaatsen zijn er nau- Europese Commissie maakt
103.000 ontheemden en toename vanwege gunstige welijks, daarom slapen veel er werk van. De Nederlandse
spraken van een ‘dramati- omstandigheden op zee. vluchtelingen noodgedwon- regering zou bereid zijn om
sche toename’. De meeste Griekse eilanden gen buiten. De bootvluchte- meer asielzoekers op te ne-
vluchtelingen kwamen op De vluchtelingenstroom lingen die zich vanuit Tur- men, mits andere lidstaten
gammele en overvolle sche- naar de Griekse eilanden kije door mensensmokke- dat ook doen. De Tweede Ka-
pen aan in Italië en Grieken- in de Egeïsche Zee neemt laars laten overzetten naar mer praat donderdag over de
land, respectievelijk 54.000 Griekenland, komen vooral kwestie.

Toeristen moeten zich gedragen op Mallorca De nationalistische partij MHP heeft al laten weten niet te willen regeren met de AKP. Moge-
lijk dat de seculiere partij CHP de reddende engel wordt, waarna nieuwe verkiezingen niet
MAGALUF — Voor veel nodig zullen zijn. Foto: de Turkse minister-president Ahmet Davutoglu (r) en zijn vrouw Sare.
Britse jongeren zal een
vakantie in de badplaats ANKARA — De mogelijkheden voor de AKP om in Tur- absolute meerderheid.
Magaluf op het Spaanse kije een coalitie te vormen worden kleiner. De nati- De AKP behaalde bij de ver-
eiland Mallorca deze zo- onalistische partij MHP liet vandaag bij monde van kiezingen 259 zetels en dat
mer een stuk minder leuk vicevoorzitter Zuhal Topcu weten geen coalitie met de zijn er 17 te weinig voor een
zijn. Sinds vandaag gel- partij van president Recep Tayyip Erdogan te willen absolute meerderheid in
den er strenge regels op aangaan. Eerder liet de pro-Koerdische partij HDP al het parlement. De AKP kan
het gebied van uitgaan weten niet met de AKP in een regering te willen sa- daardoor niet alleen rege-
en alcohol. De inwoners menwerken. ren.
en autoriteiten zijn klaar Deze uitslag betekende een
met de vele dronken toe- Blijft over de seculiere Sabah. Weet zijn partij de nederlaag voor Erdogan,
risten, seksfeestjes en partij CHP, die wel open- dreigende politieke malaise die een aanpassing van het
vechtpartijen. staat voor gesprekken met niet af te wenden, dan kan staatsbestel wilde doorvoe-
de grootste partij van het president Erdogan 45 dagen ren. Met die aanpassing zou
Zo is het nu niet meer toege- land. Partijleider Kemal Ki- na de vorige verkiezingen de president meer macht
staan om na 22.00 uur met licdaroglu van de CHP liet nieuwe uitschrijven. Zijn krijgen. De kiezer zette ech-
drank naar buiten te gaan. dat vandaag weten in een AKP verloor zondag bij de ter een streep door dat voor-
Twee uur later gaat de tap vraaggesprek met de krant parlementsverkiezingen de nemen.
zelfs helemaal dicht, want
de verkoop van alcohol is na Overleden Colofon
middernacht verboden. Ook
voor kroegentochten gelden De badplaats Magaluf kent sinds vandaag strenge maatregelen op het gebied van alcoholge- UITGEVERIJ AMIGOE NV
strengere regels. bruik en sluitingstijden. Telefoon (centrale): 767- 2000
Magaluf is voor de Britse Kaya Fraternan di Skèrpènè z/n
jeugd wat Chersonissos is het andere balkon sprongen ken. Wie wordt gepakt op het Al laat een gemeentewoord- Curaçao N.A.
voor Nederlandse jongeren: deed de autoriteiten ertoe zogenoemde ‘balconing’ of voerder weten dat de komen-
veel feesten voor weinig geld. besluiten om de badplaats een ander vergrijp, kan een de tijd nog vooral waarschu- Directie:
De badplaats kwam vorig gezinsvriendelijker te ma- boete tot 1500 euro krijgen. wingen worden uitgedeeld. Fax: 767-2060
jaar in opspraak, nadat op E-mail: directie@amigoe.com
internet een video verscheen Ernest Voges
waarin een jonge vrouw Michael M. Voges
meer dan twintig mannen Elham El Hage (secretaresse)
oraal bevredigde in ruil voor Karin Wooning
drank.
Ook de dood van zes toe- Redactie:
risten die van het ene naar Fax: 767- 4744
E-mail: redactie@amigoe.com
Amerikaan vrij na 43 jaar ‘Bangladesh doet weinig Hoofdredacteur:
eenzame opsluiting tegen kindhuwelijken’ Elodie Voorbraak
Eindredacteur:
BATON ROUGE — Een beide keren werd het von- DHAKA — De regering 2041 uit te roeien, maar met Liesbeth Mantel
68-jarige Amerikaan die nis ongedaan gemaakt door van Bangladesh komt het verlagen van de mini- Verslaggevers:
al ruim vier decennia hogere rechters, omdat er haar afspraken om een mum-huwelijksleeftijd vindt Raily Polonius,
opgesloten zit zonder grote fouten waren gemaakt. einde te maken aan kind- HRW dat het in Bangladesh Marija Stojanovic,
dat hij ooit definitief is Van vrijspraak was echter huwelijken niet na. de verkeerde kant op gaat. Jomaira vd Meulen-Angela,
veroordeeld, moet wor- geen sprake: de rechters be- Dat zegt mensenrechten- Kindhuwelijken zijn illegaal, Favell Maduro,
den vrijgelaten. Hij mag paalden slechts dat de zaak organisatie Human Rights maar komen veel voor in het Nelly Rosa,
bovendien niet voor een moest worden overgedaan. Watch (HRW) in een rap- straatarme land. Het VN- Jeroen Baldwin (sport)
derde keer worden be- Rechter James Brady vindt port dat vandaag verschijnt. kinderfonds Unicef bereken- Bureauredactie:
recht voor hetzelfde feit. echter dat het afgelopen Daarin doet de organisatie de dat 29 procent van alle Ad van Loon,
Dat heeft een rechter in moet zijn. Hij heeft er geen een oproep om de door de Bengaalse meisjes voor hun Nathaly Dalnoot (secretariaat),
de Amerikaanse staat vertrouwen in dat een derde regering voorgestelde verla- vijftiende al is getrouwd. Correctie: Ari Manse (coõrdinator),
Louisiana gisteren beslo- proces tegen Woodfox eer- ging van de huwbare leeftijd Dat heeft te maken met de Ingrid Kerstjens,
ten. lijk zal verlopen. Toch is de voor meisjes van achttien armoede waarin de meeste Ellen Rink (bureauredactie/correctie)
Albert Woodfox zit al 43 jaar juridische strijd nog niet he- naar zestien te stoppen. Vo- families leven. Ouders hopen Correspondenten:
in afzondering opgesloten. lemaal voorbij: justitie gaat rig jaar beloofde de Bengaal- dat na uithuwelijking een Curaçao: Judith Ramautar
Samen met twee anderen in beroep tegen de vrijlating. se premier Sheikh Hasina echtgenoot beter voor hun Nederland: Otti Thomas
zou hij verantwoordelijk zijn De twee andere mannen om kindhuwelijken voor dochter zorgt.
voor de dood van een cipier werden in 2001 en 2013 vrij- Advertentie:
in 1972. Hij werd er twee gelaten. Een van hen over- Fax: 767-4524
keer voor veroordeeld, maar leed na enkele dagen. E-mail: advertentie@amigoe.com
Contactpersoon: Marloes Tak
Britten werken aan Acquisitie:
VN-resolutie Srebrenica Yolène Hollander,
Joyce Gijsbertha,
SARAJEVO — Groot- de bevolkingsgroepen in Karin van der Lubbe,
Brittannië werkt aan Bosnië-Herzegovina sti- Elize Augusta
een resolutie over het muleren. Medewerkers: Norwin Reineta,
bloedbad in Srebre- Het Joegoslavië-Tribunaal Angelique Fidanque-Paula.
nica die zij aan de VN- in Den Haag heeft uitge-
Veiligheidsraad wil sproken dat de moordpar- Ñapa:
voorleggen. Dat kan de tij – de bloedigste sinds de E-mail: napa@amigoe.com
druk op Servië verho- val van het naziregime op Linda van Eekeres (bladmanager)
gen om het bloedbad Europees grondgebied – Tel: 736-9050
als genocide te erken- een genocide was. De Bos-
nen. Dat heeft de Britse nische Serviërs bestrijden Opmaak:
ambassadeur in Bos- die uitspaak. Servië ver- E-mail: layout@amigoe.com
nië, Edward Ferguson, mijdt het woord angstval- Hoofd: Lillian Cordilia
vandaag gezegd. lig. Toen het land in 2010 Wendela Ataliede
Op 11 juli is het twintig naar nauwere betrek- Stephanie Heyer
jaar geleden dat de Bos- kingen met het Westen Walderic Juliana
nische Serviërs de door streefde, veroordeelde het Ludwig Rama
Nederlandse militairen de moordpartij zonder die Edseline Angelo
beschermde moslimen- een genocide te noemen. Marisa Eduarda
clave Srebrenica in het Volgens Ferguson wordt Freddy Jiménez
oosten van Bosnië-Herze- over de exacte inhoud van Andre Nagtegaal
govina innamen. In de da- de resolutie nog overlegd.
gen erna vermoordden zij Een resolutie van de Vei- ICT:
8000 moslimmannen en ligheidsraad is bindend. E-mail: ICT-support@amigoe.com
-jongens. Met de resolu- Groot-Brittannië behoort Shernon Haynes
tie willen de Britten niet met de Verenigde Staten,
alleen eer bewijzen aan Rusland, China en Frank- Drukkerij:
de slachtoffers, maar ook rijk tot de landen die een Barbara Blom
het de verzoening tussen vetorecht hebben. E-mail: bblom@amigoe.com

AMIGOE (BONAIRE)
E-mail: redactie@amigoe.com
Redacteur: Janita Monna
E-mail: Bonaire@amigoe.com
(+5999)795-0307
Advertentie en incasso:
Eric Beeldsnijder
E-mail: ebeeldsnijder@amigoe.com
+599-7861542
Abonnement: accountbonaire@amigoe.com

Persagentschappen:
ANP
AP
Samenwerkingsovereenkomst:
The Daily Herald (St. Maarten).
De Ware Tijd (Suriname)
Foto's: AFP/AP

Distributie/abonnementen:
Office manager: Arletty Lacroes
E-mail: districo@amigoe.com
Tel: 747-0630/747-0631
Fax: 747-0651
   1   2   3   4   5   6   7   8   9