Page 3 - etmol 8
P. 3

‫במאה הראשונה לספירה כתב הרב ולכן יתורו להם מחיה ברוב‬

‫פילון האלכסנדרוני‪ :‬׳לא תכיל ארץ הערים העשירות אשר בארצות‬
           ‫אחת את כל היהודים מפני מספרם אירופה ואסיה׳‪.‬‬

‫מאת אריה כשר‬

        ‫גלות שומרון‬                ‫הגלות מלווה את העם היהודי מאז חורבן בית ראשון‬
                             ‫ולעתים עלתה בגודלה על הישוב היהודי בארץ־ישראל‪.‬‬
‫בשנת ‪ 721‬לפני הספירה לעת כניעתה של שומרון בפני‬      ‫הסיבות להיקפה הנרחב של הפזורה היהודית הן רבות‬
‫סרגון מלך אשור‪ ,‬הקיץ הקץ על ממלכת ישראל‪ ,‬ולפי‬       ‫ומגוונות‪ :‬הגליה‪ ,‬לרבות שבי ועבדות; בריחת פליטים‪,‬‬
‫מקורות אשוריים הוגלו ‪ 27,290‬ישראלים מארצם‪ .‬במקומם‬     ‫ירידה מטעמים כלכליים ודמוגרפיים וגיור‪ .‬אף־על־פי־כן‪,‬‬
‫‪ W‬הגולים הושיבו מלכי אשור תושבים זרים בחבל שומרון‬     ‫מציין את הגלויות קשר בל ינתק‪ ,‬בצורות שונות‪ ,‬עם‬
‫ומסרו בידיהם את הקרקעות הנטושות של הגולים‪ .‬מרביתם‬
‫של גולי ישראל נושבו בארם־נהרים‪ ,‬אך היו מהם שנפוצו‬                            ‫ארץ־ישראל‪.‬‬
‫גם בין עריה של מדי‪ .‬במרוצת הדורות התבססו הגולים‬      ‫ההגלייה המדינית‪ ,‬העבדות ושבי־מלחמה הן הבולטות‬
‫במקומות מושבם והושפעו מסביבתם‪ .‬רבים מהם )ואולי‬      ‫ביותר בחשיבותן‪ .‬ההגלייה המדינית הונהגה לראשונה‬
‫רובם המכריע( נטמעו בקרב האוכלוסיה המקומית‪ ,‬אד חלק‬     ‫במזרח־התיכון בקנה מידה רחב על־ידי ממלכת אשור‪ ,‬מאז‬
‫ניכר הצליח לשמור על צביונו הלאומי הייחודי‪ ,‬אף קיים‬    ‫ימי תגלח פלאסר השלישי במחצית השניה של המאה‬
‫קשרים עם אלה שנותרו במולדת‪ ,‬ומביניהם גם נמצאו‬       ‫השמינית לפני הספירה‪ .‬אמצעי זה נועד לעקור אוכלוסיות‬
 ‫שחזרו ארצה בתקופת ״שיבת ציון״ תחת ממשלת הפרסים‪.‬‬     ‫שלמות של מנוצחים מאדמת מולדתם‪ ,‬לפזר את שכבות‬
‫גורל דומה של גלות פקד גם את ממלכת יהודה מידי‬       ‫העילית שלהן בקרב עמים אחרים‪ ,‬ולהושיב תחתם בני‬
‫נבוכדנאצר מלך בבל‪ .‬ראשיתה של גלות בבל נעוצה כנראה‬     ‫עמים שונים ממרחקים‪ ,‬מתוך כוונה לשבור את רוח המרד‬
‫כבר בימיו של יהויקים )‪ 1‬־‪ 602‬לפני הספירה(‪ ,‬אך ממדיה‬
‫היו מצומצמים ביותר‪ .‬בשנת ‪ 598‬לפני הספירה הגלה‬                          ‫בארצות הנשלטות‪.‬‬
‫נבוכדנאצר לבבל את יהויכין מלך יהודה ועמו רבים מאנשי‬    ‫בזמן מסע המלחמה של תגלת פלאסר השלישי לסוריה‬
                             ‫וארץ־ישראל )‪ 734‬־‪ 732‬לפני הספירה( נכבשה ארץ הגלעד‬
                     ‫המעלה היהודיים‪.‬‬ ‫ובעקבות הכיבוש הוגלו אשורה נכבדי שבטי ישראל מעבר‬
‫בשנת ‪ 587‬לפני הספירה קרסה כליל ממלכת יהודה ורבים‬     ‫הירדן‪ .‬התעודות האשוריות משלימות בנידון זה את המידע‬
‫מבניה יצאו לגולת בבל עם מלכם צדקיהו‪ .‬התבססות‬       ‫המקראי‪ ,‬אף מלמדות על הגליית ‪ 3000‬גברים מחמש ערים‬

                                                       ‫בגליל‪.‬‬
   1   2   3   4   5   6   7   8