Page 10 - PowerPoint 演示文稿
P. 10

90% kiến thức lớp 12      10          Gv. Phạm Văn Rô
            Tìm cực trị dựa vào biểu thức Từ đồ thị hàm số   ( ), suy ra :
     của đạo hàm  ( )          (    )              Cho hàm số  ( ) có đạo         (   )( )

     hàm   ( )  (   )     . Số điểm  [        (  )( )

     cực trị của hàm số đã cho là             (  )( )


     A.0   B.3   C.2    D.1  Pt(3) có 1 nghiệm duy nhất


       Xét :  ( )    0       Pt(4) có 3 nghiệm phân biệt.

     BBT.                Pt(5) có 1 nghiệm duy nhất
                       KL:  ( )   có 7 nghiệm phân biệt

                       và  ( ) đổi dấu qua các nghiệm này.


     Dựa vào BBT ta suy ra hàm số có một cực          .Cho hàm số bậc bốn
     trị. Chọn D.              ( ) có bảng biến thiên sau
     Câu 24(TH).Cho hàm số    ( ) có đạo


     hàm    ( )  (   )(   )(   )
     .Tìm số điểm cực trị của hàm số    ( ).
     A.3     B.4   C.2   D.1
     Câu 25 (TH) Cho hàm số f(x) có đạo hàm  Số điểm cực trị của hàm số  ( )

      ( )  (   )(   )     . Giá     trị cực đại của hàm số đã cho bằng   , (   )- là
     A. ( )         B. ( )   A.7   B.8   C.5   D.9
     C. ( )         D. ( )   HD.


            Cực trị của hàm số hợp   ( )   , (   )- ( (   )
                          (   ))


        , ( ( )-   ( )  ( ( ))
                 (| |)


      , (| |)-  [ (√ )]       [ (   )   ( )
                | |      (   )    (   )   ( )

             .Cho hàm số bậc bốn  +pt(1) 4 nghiệm phân biệt
        ( ) có đồ
     thị như hình dưới         +Đặt      , pt(2) trở thành

     đây.                ( )   (   ) ( ) ( )


     Số điểm cực trị         +BBT ta có ( )
     của  hàm  số           thay vào pt(3) có 4 nghiệm phân biệt.


      ( )  (    ) là        +Hàm số g(x) có 9 cực trị. Chọn D.
     A.5    B.3   C.7   D.11
                       Cho  hàm  số
     . ( )  (    )  (    )     ( )  xác


                 ( )     định trên R và có

      ( )    [
            (    )   ( )   đồ thị    ( )
     Pt(1) có 2 nghiệm :          như hình vẽ. Đặt
                       g(x)   ( )  .
                       Hàm số   ( ) đạt cực đại tại điểm nào
                       dưới đây ?
                       A.          B.
                       C.          D.
                       HD.
                        ( )   ( )


                Covid 19-Chia sẻ để gần nhau hơn                   hơn
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15