Page 7 - PowerPoint 演示文稿
P. 7

90% kiến thức lớp 12      7          Gv. Phạm Văn Rô
           Xét tính đơn điệu của  Xét dấu g’(x) bằng phương pháp khoảng

     hàm số hợp   , ( )-      +Trên khoảng (   ) chọn    , ta


        [ ( ( ))]          có :{ ( )    ( )   ( )

                         ( )


            ( )  , ( )-
                 (| |)   +Tương tự trên (  ) thì  . /   , trên
      , (| |)-  [ (√ )]
                 | |    (  ) thì  . /   và trên (   ) thì

             .Cho hàm số   ( ),  ( )   .Ta được BBT sau:
     bảng xét dấu của    ( ) như sau     Hàm số    (   ) nghịch biến
     trên khoảng nào dưới đây ?    Chọn A.
     A.(   )      B.(  )   Câu  13(VD).  Cho  hàm  số
     C.(  )       D.(3;5)      ( ) là hàm số đa thức bậc 4, có     HD.      (   )      đồ thị hàm số    ( ) như hình vẽ.

     Hàm số nghịch biến nên

       (   )    0


      0


     Vì (  ) (   ) nên chọn C.   Hàm số    (   )
              .        đồng biến trong các khoảng nào dưới
     Cho  hàm  số         đây ?
        ( ). Đồ thị        A.(  ) B.(  )  C.(  )  D.(  )     của  hàm  số         Câu 14(VD).Cho hàm số   ( ) có
        ( )  như          đồ thị của
     hình vẽ. Hàm số        hàm   số

      ( )  (    ) đồng biến trên     ( )
     khoảng nào dưới đây ?       được  cho
                      như hình vẽ.
     A.(  )      B.(   )   Hàm   số


     C.(  )       D.(   )      (   )    nghịch biến

     HD.                trên khoảng nào dưới đây ?
                      A.(   )       B.(  )
      ( )  , (    )-       C.(   )      D.(   )

     =(    )   (    )

      (    )  (    )      [        [
        (    )


      [

                Covid 19-Chia sẻ để gần nhau hơn                   hơn
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12