Page 5 - PowerPoint 演示文稿
P. 5

90% kiến thức lớp 12      5          Gv. Phạm Văn Rô
     Câu 7(TH). Hỏi có bao nhiêu giá trị Hàm số y nghịch biến trên (  )
     nguyên của tham số    để hàm số        (  )


         (  )
               đồng biến trên  Khi     ↔ 0

     từng khoảng xác định của hàm số ?  ( chính phương)
     A.6    B.5   C.7   D.4  Bảng xét dấu của
           Tìm tham số m để hàm

     số f(x) đơn điệu trên một khoảng (a;b)
     Kiến thức

       ( )        (  )   Do đó :       (  )

       ( )       (  )       2
       ( )         (  )

       ( )       (  )    Lưu ý:chọn D rơi vào độ nhiễu    .

       .Hàm số  ( ) là hàm số phân   .Độc lập tham số m


     thức.                      . Hỏi có bao nhiêu giá
             .Cho hàm số  ( )  trị nguyên của tham số   (    )


                      để hàm số       (   )
        (m tham số thực). Có bao nhiêu
                       đồng biến trên khoảng (   ) ?
     giá trị nguyên của m để hàm số đã cho  A.16  B.7  C.15   D.6
     đồng biến trên (   ) ?
     A.5     B.4   C.3   D.2  HD.      (   )

     HD.+Điều kiện :            (      )
     +Đạo hàm :
             (  )
     +Để hàm số đồng biến trên (   )              (*)

                      +   không thoả (*)

     {      {
       (   )            +    ( )

      2                   ( )

                        ,  )

     Lưu ý :chọn C rơi vào độ nhiễu


       .Hàm số  ( )          [     √ . .Kết hợp đk cho ta

                            √
         với  ( )   có   chính  được 16 giá trị m nguyên. Chọn A.

     phương.
             . Có bao nhiêu giá trị         . Có bao nhiêu giá trị
     nguyên của tham số m để hàm số nguyên dương của tham số m để hàm          (   )   (      số           (   ) đồng
      )    nghịch biến trên khoảng
     (  ).              biến trên khoảng (   )?
     A.1     B.4   C.3   D.2  A.3
                      B.4
     HD.                C.2          (   )     .    D.1

                Covid 19-Chia sẻ để gần nhau hơn                   hơn
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10