Page 2 - PowerPoint 演示文稿
P. 2

Nội dung chính                      Trang


       Dạng 1. Đạo hàm  ....................................................................................... 3
         2. Đơn điệu của hàm số ...................................................................... 3
         3.Cực trị của hàm số .......................................................................... 8
         4.GTLN, GTNN của hàm số .............................................................. 13
         5.Tiệm cận của đồ thị hàm số ........................................................... 16
         6.Nhận dạng đồ thị của hàm số ........................................................ 18
         7.Hàm số chứa dấu giá trị tuyệt đối .................................................. 21

         8.Tiếp tuyến của đồ thị hàm số. ........................................................ 23
         9.Xác định số nghiệm pt, bpt dựa vào BBT,đồ thị. ............................ 24
        10.Tổng hợp chương 1- GT12 ............................................................... 27
         11.Nhắc lại kiến thức hình phẳng .................................................... 29
         12.Bài toán góc ................................................................................. 29
         13.Bài toán khoảng cách................................................................... 31
                 .
         14.Khối đa diện đều ........................................................................ 33
         15.Thể tích khối chóp ........................................................................ 34
         16.Thế tích khối lăng trụ ................................................................... 37
         17. Tỉ số thể tích khối chóp, khối lăng trụ ......................................... 38
        18.Tổng hợp chương 1- HH12 .............................................................. 40
         19.Hàm số luỹ thừa ........................................................................... 41
         20.Hàm số mũ, lôgarit ...................................................................... 42
         21.Phương trình, bất phương trình mũ ............................................. 44
         22.Phương trình, bất phương trình lôgarit ....................................... 47
         23.Bài toán ngân hàng. ..................................................................... 46
        24.Tổng hợp chương 2- GT12 ............................................................... 52
         25.Hình nón, hình trụ (chương 2 HH12) ......................................... 53
         26.Mặt cầu ........................................................................................ 57
         27.Nguyên hàm (chương3 GT12) ..................................................... 59
         28.Tích phân ..................................................................................... 62
         29.Diện tích hình phẳng, thể tích vật thể .......................................... 67
         30.Hệ toạ độ không gian ................................................................... 72
         31.Mặt cầu trong không gian Oxyz(chương 3 HH12) ....................... 73
         32. Phương trình mặt phẳng trong không gian Oxyz ........................ 76

         33.Phương trình đường thẳng trong không gian Oxyz ..................... 79
         34.Quan hệ giữa đường thẳng,mặt phẳng, mặt cầu .......................... 80
        35.Tổng hợp chương 3- HH12 .............................................................. 83

        Đáp án: 409 câu / 35 dạng / 86 trang ................................................... 85
                Covid 19-Chia sẻ để gần nhau hơn                   hơn
   1   2   3   4   5   6   7