Page 6 - PowerPoint 演示文稿
P. 6

90% kiến thức lớp 12      6          Gv. Phạm Văn Rô

     HD.                       .Hỏi có bao nhiêu tham số


                      nguyên m sao cho hàm số

                         (   )    đồng biến trên


       (   )             khoảng (   )


                      A.1   B.2   C.3   D.4
                ( )      HD.     Khảo sát hàm số ( )       Hàm số đồng biến trên tập R

                              2      ( )
         (   )


                      KL.4 giá trị nguyên của m. Chọn D.
     Để    ( )     thì       Câu 11(TH). Gọi S là tập hợp các số
     Lưu ý : chọn C rơi vào độ nhiễu     nguyên của tham số     để hàm số                                 nghịch biến
     Câu 8 (TH).Cho hàm số    ( )  trên tập xác định của nó. Tìm số phần tử

                 .   Biết  của tập S.
                      A.2   B.7   C.4   D.1

     rằng .   1 (     ,  phân số       . Vận dụng tính đơn điệu

     tối giản) là tập hợp tất cả các giá trị
                        ( )      (  )
     của tham số m để hàm số cho giảm  {
     trên ,   ). Tính tổng     .                (  )
                         )
     A.29.  B.13.   C.14.  D.28.   (    (  )

     Câu 9(VD). Hỏi có bao nhiêu số tự  ( )  ℎ ℎ   (  )
                        {
     nhiên m để hàm số                         (  )

                         )
                        (    (  )

                đồng biến
                              Cho hàm số   ( ) có

     trên (   )            ( )      . Tìm tất cả các giá trị
     A.3   B.1   C.2   D.4  thực của x để  . /  ( ).


     Câu 10 (VD).Cho hàm số       A..  /   B.(   )  (   )

            (m tham số). Gọi S là tập hợp
                      C..  /    D.(   )  (  )


     các giá trị nguyên của tham số m để hàm số  HD. Ta có  ( )       nên hàm số

     đã cho đồng biến trên khoảng (  ).    ( ) nghịch biến trên R. Do đó :
     Tim số phần tử của S, biết rằng | |  .
     A.13.  B.6   C.12   D.14   ( )  ( )
       Hàm số              (   )  (   ). Chọn D.


     đơn điệu trên tập   (   ).  Câu 12(TH) .Cho hàm số f(x) có đạo hàm
     Nhắc lại lớp 10          trên R sao cho  ( )       . Hỏi

                      mệnh đề nào dưới đây là đúng ?

                   2
                      A. ( )  ( )   ( )

                   2     B. ( )  ( )   ( )
                      C. ( )  ( )   ( )
                      D. ( )  ( )  ( )  ( )
                Covid 19-Chia sẻ để gần nhau hơn                   hơn
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11