Page 8 - PowerPoint 演示文稿
P. 8

90% kiến thức lớp 12      8          Gv. Phạm Văn Rô
     Câu 15(VD).Cho hàm số   ( ) có Câu 18(VD) Cho hàm số   ( ) có đạo
     đạo hàm trên R và bảng xét dấu của  hàm liên
     đạo hàm như hình vẽ        tục trên
                      R.  Đồ
                      thị hàm
                      số
     Có bao nhiêu số nguyên m để hàm số
        (     ) nghịch biến trên  ( )

     khoảng (   ) ?         như
     A.3   B.1    C.0   D.2  hình
                      bên.
     Câu 16(VD).Cho hàm số   ( ) có     đạo  hàm   ( )   (   )(   Hỏi hàm số  ( )  (   )
        )    . Để hàm số  ( )  nghịch biến trên khoảng nào dưới đây ?
                                  B.(   )
                      A.(   )

      ( ) đồng biến trên khoảng (   )
     thì khẳng định nào dưới đây là đúng ?  C.(  )     D.(  )

     A.   √      B.   √   Câu 19(VD) Cho hàm số   ( ) có đạo
                      hàm trên R. Biết
     C.   √      D.   √   hàm số    ( )
                      liên tục trên R và
     Câu 17(VD) Cho hàm số   ( ) có biểu  có đồ thị như hình
     thức  đạo  hàm   ( )   (   vẽ.      )(   )     . Hỏi hàm số  ( )  Hàm  số

      ( ) đồng biến trên khoảng nào dưới đây  (√   ) đồng

     ?                 biến trong khoảng nào dưới đây ?
     A.(   )       B.(   )  A.(  √ ) (  √ )
     C.(   )  (  )  D.(   )  B.(  √ ) (√   )

                      C.( √  ) (√   )
                      D.(   √ ) (  )
                ạ  : Tính cực trị của hàm số

           (Quy tắc 1) Tìm cực trị  Ta thấy :


     dựa vào BBT hoặc đồ thị của hàm số  +Đạo hàm  ( ) đổi dấu từ dương sang
            . Cho hàm số   ( )  âm khi qua    nên điểm    gọi
                       là điểm cực đại của hs.


            có bảng biến thiên và  +Đạo hàm  ( ) đổi dấu từ âm sang

     đồ
     thị                dương khi qua    nên điểm


     :                 là điểm cực tiểu của hs.
                       Tên gọi:
                       + (   ): Điểm CĐ của đồ thị hàm số
                       ,     giá trị cực đại của hàm số.


                       + (   ): Điểm CT của đồ thị h số     Đồ thị:                   giá trị cực tiểu của hàm số.

                       +Điểm CĐ hay CT gọi chung là điểm cực
                       trị
                       +   hay    gọi chung là cực trị của hs.
                Covid 19-Chia sẻ để gần nhau hơn                   hơn
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13