Page 3 - PowerPoint 演示文稿
P. 3

90% kiến thức lớp 12      3          Gv. Phạm Văn Rô
                 ạ  : Đạo hàm (nhắc lại)


       Các quy tắc tính       Các dạng đạo hàm thường gặp

       (   )           Dạng x      Dạng    ( )                   ( )         ( )

       (   )                   ( )         ( )

       (  )
                   (√ )   √      (√ )
                                 √

     4.(  )     (k hằng )   (   )       (   )
                   (   )         (   )


       . /           (   )
                            (   )


                   (   )       (   )                 ạ  : Hàm số đơn điệu

           .Xác định tính đơn điệu +Đồ thị.

     của hàm số dựa vào bảng biến thiên hoặc
     đồ thị
     Kiến thức .Cho hàm số   ( ) có đạo
     hàm trên K.
       ( )        ( )

       ( )        ( )  ℎ ℎ

       ( )        ( ) ℎô

      Tính đơn điệu dựa vào BBT , đồ thị.  Câu 1(NB). Cho hàm số    ( )
      Chú ý: Dầu “ = “ chỉ tại một số hữu  có bảng biến thiên như sau:
      hạn điểm.
              .Cho hàm số    ( )
           có BBT và đồ thị.


     +Bảng biến thiên:
                       Hàm số đã cho đồng biến trên
                       khoảng nào dưới đây?
                       A. (  )     B. (   )
                       C. (  )      D. (   )
     +Dựa vào BBT:


       ( )      (   ) (   ),nên


     hàm số đồng biến trên (   ) (   )


       ( )      .   /, nên hàm số     nghịch biến trên .   /

                Covid 19-Chia sẻ để gần nhau hơn                   hơn
   1   2   3   4   5   6   7   8