Page 4 - PowerPoint 演示文稿
P. 4

90% kiến thức lớp 12      4          Gv. Phạm Văn Rô
     Câu 2(NB).Cho hàm số   ( ) liên tục        .Tìm các khoảng đơn
     và xác định            điệu của hàm số      .
     trên tập R và
     có đồ thị (C).           Tập xác định :    * +
     Dựa vào đồ thị           Đạo hàm :

     (C) hình dưới
     đây. Hãy tìm              (  )
     khoảng  mà            Chú ý:      không xác định tại
     hàm số nghịch biến ?           .
     A. (  )        B. (  )  Bảng biến thiên
     C. (  )        D. (  )
     Câu 3(NB).Cho hàm số   ( ) có bảng
     biến thiên như sau:
                       Kết luận : hàm số đồng biến trên
                       mỗi khoảng (   ) , (   )
                                Hỏi trên khoảng
                       (  ) có bao nhiêu giá trị nguyên
     Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng  m  để hàm số        đồng
     nào dưới đây?
     A. (  )        B. (  )  biến trên .  / ?

     C. (   )       D. (   )  A.8  B.9   C.7  D.5
     Câu 4(NB). Cho hàm số    ( ) có  Đk :
     đạo hàm   (   )       .
     Hàm số    ( ) nghịch biến trên     (    )  (   )
     khoảng nào dưới đây ?        Hàm số đồng biến trên .  /

     A.(   )       B.(   )
     C.(   )        D.(   )   { (   )(   )
                          (    )

     Câu 5(TH).Cho hàm số  ( ) có tính chất


      ( )      (   ) và  ( )     {
       (  ). Trong các khẳng định sau, khẳng   (  )

     định nào Sai ?           Do   .  / nên cos x (  )
     A.Hàm số không đổi trên khoảng (  )
     B.Hàm số đồng biến trên khoảng.(   )  Vậy      ,   , có 8 giá
     C.Hàm số đồng biến trên khoảng. (  )  trị m. Chọn A.
     D.Hàm số đồng biến trên (  )
     Quy tắc xét tính đơn điệu      Câu 6(TH).Hỏi trên đoạn ,  - có
      Tìm tập xác định của hs :     bao nhiêu giá trị nguyên của tham

      Tính đạo hàm :  ( )        số m đẻ hàm số       đồng


      Tìm x để  ( )   hoặc  ( ) không

     xác định.              biến trên khoảng .  /.
      Lập bảng biến thiên.        A.1          B.4
      Kết luận:             C.           D.3
                Covid 19-Chia sẻ để gần nhau hơn                   hơn
   1   2   3   4   5   6   7   8   9