Page 2 - Bản tin DTL tháng 7
P. 2

CÂU CHUY N BÀI H C KINH DOANH

                 truyền cảm hứng               Chuy n ngư i th rèn làm mũ cho vua, nh gai cho h

      Có ngư i th rèn n thư ng gánh  ngh  i kh p làng  s a ch a  dùng cho m i ngư i.
      Vì ông làm vi c khéo léo, l i t t b ng và l y giá ph
i chăng nên có r t ông khách hàng,
                cũng nh th mà m
t mình ông có th nuôi c
 gia ình.
      M
t hôm, khi ông ang gánh  ngh làm vi c như m i hôm thì nghe tin hoàng thư ng s p
      i qua ây, ông bèn v
i tránh vào v  ư ng và quỳ r p xu ng. Không ng , ông có c
m giác
      như là ti ng vó ng a r t g n mình. Ông tò mò ng ng lên thì th y ng giá c a hoàng thư ng
                         ang  ngay trư c m t.
      Th y s c m t ông tái xanh, Hoàng thư ng li n lên ti ng r ng ông không có t
i, ch là khi i
      ngang qua ngư i th rèn, th y ông có gánh  ngh nên nghĩ ông là ngư i th s a ch a. Lúc
      này vương mi n c a hoàng thư ng ang có m y ch lng lo vì xe quá xóc nên ngài quy t
                        nh  l i  s a vương mi n.
      Ngư i th rèn v
i quỳ xu ng b t  u s a vương mi n. Nhà vua th y tay ngh c a ông gii
      nên r t ưng ý, thư ng ngay cho ông m
t trăm l ng b c. Ngư i th rèn sung sư ng a t  ­c
      vua và v
i vàng tr v nhà, nhưng trên ư ng ông l i nhìn th y có m
t con h  bên v
      ư ng. Ông vô cùng s hãi và toan b i nhưng r i l i  nh th n l i. Con h  ang giơ cao m
t
                    chân trư c lên, nét m t l
 rõ v au  n.

      Ông l y h t can 
m ti n v phía con h , phát hi n chân nó b  m
t cái gai r t to âm vào.
      Ông nhanh chóng l y d ng c ra, giúp con h b cái gai ó i. Con h t ra bi t ơn và  n
      ơn ông b ng m
t con hươu r t to. Vì l€ ó, ngư i th rèn c
m th y vô cùng t hào và hãnh
      di n. T‚ hôm ó, ông quy t  nh không gánh  ngh  i kh p làng n a mà treo m
t cái bi n
      to trư c c a nhà v i n
i dung: “Chuyên s a mũ cho vua, nh gai cho h ”. Nhưng cũng t‚ ó,
            vi c làm ăn c a ông ngày càng sa sút, khi n gia ình thêm kh n  n.                        BÀI H C KINH DOANH

      Cơ h
i là th­ áng  n m l y, nhưng lúc nào cũng ch trông ch vào cơ h
i  mong cho công
      vi c kinh doanh c a mình ph t lên thì i u này là không th và ch dành cho nh ng k 
o tư ng.

      Có năng l c, mu n thành công trên thương trư ng ph
i có chi n lư c rõ ràng. Xác  nh m c tiêu
       khách hàng và chi u theo nhu c u khách hàng thì công vi c kinh doanh m i t n t i ư c.


                                                         2
   1   2   3   4   5   6   7