Page 3 - Bản tin DTL tháng 7
P. 3

ĐI M TIN TH TRƯ NG
                   ĐI M TIN TH TRƯ NG      THÔNG TIN CHUNG NGÀNH BT ЁNG SN


                 Th trư ng b t  ng s n TP. HCM ư c ‘phá băng’ nh s c hút t căn h Glory Heights
                 Ngay sau khi Glory Heights chính th­c m bán, nhi u khách hàng nhanh chóng quy t  nh “xu ng
                 ti n” s h u căn h
 t i d án. Đư c bi t trên toàn th  trư ng, ghi nhƒn t ng s căn h
 Glory Heights
                 ư c  t c c thành công là 2.000 căn ch trong vòng 34 gi .
                 V i thành tích bán hàng n tư ng, Glory Heights chính là s
n ph m ã và ang giúp phá tan băng th 
                 trư ng b t 
ng s
n TP. HCM.
                 Vinhomes báo l i nhu n g n 10.000 t trong quý 2/2023, g p g n 15 l n cùng kỳ
                 CTCP Vinhomes (mã ch­ng khoán: VHM) v‚a công b BCTC quý 2/2023 v i doanh thu thu n 32.833 t
                  ng, l i nhuƒn sau thu c  ông công ty m„ 9.652 t  ng, l n lư t g p 7,3 l n và g n 14,5 l n so v i
                 cùng kỳ năm trư c.
                 T ng doanh thu thu n h p nh t quy  i, bao g m doanh thu t‚ các ho t 
ng c a Vinhomes, các
                 h p  ng h p tác kinh doanh (BCC) và chuy n như ng b t 
ng s
n ư c ghi nhƒn vào thu nhƒp tài
                 chính  t 75.578 t  ng, tăng 300% so v i cùng kỳ năm 2022, tương ương 76% k ho ch năm 2023.

                 Lo
t d án  TP. HCM s
 kh i  ng nh cơ ch m i
                 5 công trình tr ng i m khác cũng d ki n  u tư g m: c u C n Gi n i huy n Nhà Bè sang C n Gi
                 v i kinh phí kho
ng 12.500 t  ng; nút giao B n Xã (quƒn Bình Tân), t ng v n hơn 1.700 t .
                 Ba d án còn l i g m: m r
ng ư ng Ung Văn Khiêm k t h p xây nút giao Đài Li t Sĩ (Bình Th nh), m
                 r
ng ư ng d†n cao t c TP. HCM - Long Thành - D u Giây và TP. HCM - Trung Lương. T ng kinh phí
                  u tư các công trình này ư c tính hơn hơn 6.600 t  ng.


                 T nh Bà R a – Vũng Tàu kh i công 3 d án “ ng l c”
                 Tnh Bà R a - Vũng Tàu  ng lo t kh i công ba d án giao thông tr ng i m: cao t c Biên Hòa - Vũng
                 Tàu, ư ng ven bi n 994 và c u Phư c An. Đây ư c xem là nh ng con ư ng, cây c u " 
ng l c" cho
                 s phát tri n c a tnh trong tương lai.
                 Nh ng công trình tr ng i m trên không ch t o ra s phát tri n 
t phá c a tnh ngay sau khi hoàn
                 thành, mà còn t o dư  a l n, không gian phát tri n m i cho tnh Bà R a - Vũng Tàu và c
 vùng Đông
                 Nam B
 nhi u năm sau.
                 C u C n Gi 10.000 t  ng s
 kh i công tháng 4/2025
                 C u vư t sông Soài R p n i huy n C n Gi qua Nhà Bè, t ng v n 10.000 t  ng d ki n kh i công
                 tháng 4/2025, phá th  
c  o c a b n phà Bình Khánh hi n h u ã quá t
i.
                 C u C n Gi dài 3,4 km, 4 làn xe. Đi m  u d án t i nút giao ư ng 15B v i ư ng s 2 (huy n Nhà
                 Bè), i m cu i k t n i ư ng R‚ng Sác cách b n phà Bình Khánh g n 2 km t i xã Bình Khánh, huy n
                 C n Gi . Công trình khi hoàn thành s€ thay phà Bình Khánh.

                 Lên k ho
ch xây ư ng s t n i Bình Dương – Vũng Tàu
                 Tnh Bình Dương mu n xây ư ng s t dài hơn 40 km  n i tuy n Biên Hoà – Vũng Tàu giúp vƒn
                 chuy n hàng hóa t‚ các khu công nghi p  n c
ng Cái Mép – Th  V
i.
                 Theo quy ho ch c a B
 Giao thông Vƒn t
i,  n năm 2030 khu v c phía nam có 4 tuy n ư ng s t
                 g m: Biên Hòa – Vũng Tàu; TP. HCM – C n Thơ dài 174 km; TP. HCM – L
c Ninh (Bình Phư c) dài 128 km;
                 Th Thiêm (TP. HCM) – Long Thành (Đ ng Nai) dài hơn 37 km.

      THÔNG TIN KINH T Xà HI NI BT

                 FDI tăng tr l
i, thu hút hơn 16 t USD trong 7 tháng
                 Theo s li u m i nh t c a C c Đ u tư nư c ngoài (B
 K ho ch và Đ u tư), tính  n ngày 20/7/2023,
                 t ng v n ăng ký c p m i, i u chnh và góp v n mua c ph n, mua ph n v n góp c a nhà  u tư
                 nư c ngoài  t kho
ng 16,24 t USD, tăng 4,5% so v i cùng kỳ năm 2022 và tăng 8,8 i m ph n trăm
                 so v i 6 tháng  u năm nay.
                 C th , có 1.627 d án m i ư c c p gi y ch­ng nhƒn ăng ký  u tư, tăng 75,5% so v i cùng kỳ, t ng
                 v n ăng ký  t g n 7,94 t USD, tăng 38,6% so v i cùng kỳ 2022
                 D ki n huy  ng 110.000 t  ng trái phi u chính ph trong quý 3/2023
                 Kho b c Nhà nư c v‚a thông báo k ho ch  u th u trái phi u Chính ph qua S Giao d ch Ch­ng khoán
                 Hà N
i trong quý III/2023  th c hi n nhi m v huy 
ng v n cho ngân sách trung ương năm 2023.
                 Theo Kho b c Nhà nư c, trong quá trình th c hi n có th s€ có i u chnh kh i lư ng phát hành các kỳ h n
                 trái phi u phù h p v i tình hình th  trư ng và nhu c u s d ng v n c a ngân sách nhà nư c.
                                                         3
   1   2   3   4   5   6   7   8