Page 5 - Bản tin DTL tháng 7
P. 5

ĐI M TIN TH TRƯ NGĐT & GI I THƯ NG
      HO T Đ NG S KI N C              ÙNG C

     ĐÔNG TÂY LAND HOÀN THÀNH CHIN D†CH KÝ THŽ T•C GLORY HEIGHTS                       Ngay sau khi Glory Heights chính th­c m bán, nhi u khách hàng
                       nhanh chóng quy t  nh s h u căn h
 t i d án. Đư c bi t trên toàn
                       th  trư ng, ghi nhƒn t ng s căn h
 Glory Heights ư c  t c c thành
                       công là 2.000 căn ch trong vòng 34 gi . Đóng góp chung vào chi n
                       tích bán hàng trong lo t s ki n m bán v‚a qua, Đông Tây Land ã
                       ghi nhƒn con s g n 500 khách hàng ký  t c c thành công căn h
                       Glory Heights.
                       Đông Tây Land ã xu t s c hoàn thành chi n d ch ký th t c Glory
                       Heights  v  trí Top 1 - Ch  u tư Vinhomes. Đ có ư c k t qu
 này,
                       xin trân tr ng c
m ơn Quý khách hàng,  i tác ã luôn  t s tin
                       tư ng và ng h
 dành cho Đông Tây Land.


                            ЀI LÝ XUT SˆC NHT
                         CHIN D†CH PHÁ BĂNG GLORY HEIGHTS

                         Ngày 17/07/2023, Đông Tây Land ã ư c vinh danh khi xu t s c
                         vư t qua 48 Đ i Lý Vinhomes Mi n Nam   t gi
i thư ng cao quý
                         nh t t‚ Ch Đ u Tư Vinhomes: ЊI LÝ XU‹T SŒC ЎC BI‘T. Đây là gi
i
                         thư ng ư c ch m i m v i 3 tiêu chí:
                           Đ
i lý có t l‡ hoàn thành KPIs cao nh t
                           Đ
i lý có doanh thu cao nh t
                           Đ
i lý có óng góp Marketing cao nh t cho chi n d ch phá băng
                           th trư ng b t  ng s n trong th i gian qua

                         Đây là thành qu
 x­ng áng dành cho tƒp th nhà Đông Tây Group
                         khi ã cùng nhau  ng lòng, g n k t và g t hái nh ng thành công
                         trong th i gian v‚a qua.
     TALKSHOW "TAN BĂNG BT ЁNG SN" DƯŠI GÓC NHÌN NGƯ‹I TRONG NGHŒ

    Ngày 26/07/2023, Talkshow ư c mong ch c a NHÀ MÔI GI‰I v i ch
     "Tan Băng B t 
ng s
n - Góc nhìn ngư i trong ngh " ã ư c di‡n ra
    t i Capella Parkview, Quƒn Phú Nhuƒn, TP. HCM. Talkshow là nơi quy t
    c a nh ng chuyên gia giàu kinh nghi m trong ngành b t 
ng s
n, trong
    ó có s tham gia c a Anh Nguy‡n Thái Bình - T ng Giám  c Công ty
    C ph n Đông Tây Land.
    Bu i Talkshow ã không ch giúp cho các v  khách tham gia s ki n có cái
    nhìn t ng quan v th  trư ng b t 
ng s
n và tìm ra gi
i pháp vư t qua
    thách th­c, mà còn cung c p thông tin chính sách và  nh hư ng ho t
    
ng c a ngành trong tương lai.
    Trong khuôn kh c a s ki n, Đông Tây Land cũng vinh d  ư c trưng bày m
t gian hàng các s
n ph m b t 
ng s
n
    mà công ty ang phân ph i. Thông qua ó, 
i ngũ tư v n viên c a Đông Tây Land ã mang  n nhi u thông tin h u
    ích cho các khách hàng và nhà  u tư  n tham d s ki n.

                                                         5
   1   2   3   4   5   6   7   8