Page 7 - Bản tin DTL tháng 7
P. 7

CON NGƯ I ĐÔNG T             Â
                   ĐI M TIN TH TRƯ NGY

                 BNG VÀNG THÁNG 07.2023


        Đông Tây Land chào ón nhšng gương m›t vàng 
t thành tích kinh doanh xu t s c nh t trong
    tháng 07/2023, nh ng chi n binh ã không ng i khó khăn, liên t c n l c và  t ư c k t qu
 vô cùng n tư ng.


                        GIÁM МC SÀN XUT SˆC


                     TRƯ­NG PHÒNG KINH DOANH XUT SˆC                      CHUYÊN VIÊN KINH DOANH XUT SˆC


                                                         7
   2   3   4   5   6   7   8