Page 8 - Bản tin DTL tháng 7
P. 8

NHÂN S  TIÊU BIƒU THÁNG 07.2023


                      Anh Nguyžn Cao Trí - Trư ng phòng kinh doanh Sàn DTL2
                      Top Trư ng phòng kinh doanh xu t s c tháng 07/2023

                  Tháng 7 v‚a qua là m
t tháng r t sôi 
ng so v i 6 tháng  u năm, vi c ch  u tư l n
                  như Vinhomes ra m t phân khu m i ã t o ra s tích c c cho th  trư ng. Và  c bi t v i
                  s   nh hư ng r t c th t‚ ban giám  c, tôi và team ã có s tƒp trung cao 
 cho
                  chi n d ch tháng 7. M c dù vƒy m i th­ cũng không h d‡ dàng vì gi a lúc th  trư ng ang
                  khó khăn, khách hàng cũng a ph n trong tr ng thái ch  i thông tin, thì không tránh
                  khi nh ng lúc tôi và team có nh ng băn khoăn lo l ng. Nhưng sau cùng, v i ni m tin
                  tuy t  i vào ch  u tư, vào ban giám  c, team ã bám sát k ho ch v i quy t tâm
                  và hành 
ng quy t li t nh t  hư ng  n m c tiêu  ra.

                  Trong tháng t i ây cũng như quý 3, theo tôi phân khúc căn h
 t i TP.HCM v†n s€ là s
n
                  ph m ch  o c a th  trư ng và kèm theo ó dòng b t 
ng s
n ngh dưˆng g n
                  TP.HCM là H Tràm s€ là m
t th  trư ng r t ti m năng  khai thác.


          Anh Nguyžn Minh Ti n - Chuyên viên kinh doanh Sàn DTL2
             Top Chuyên viên kinh doanh xu t s c tháng 07/2023


    Theo b
n thân tôi, mi khách hàng là mi câu chuy n, mi nhu c u khác nhau. Không có
    gì là d‡ dàng nhưng s€ không quá khó n u b
n thân mình h t mình v i công vi c. Và  h
    tr m
t s
n ph m phù h p v i khách hàng c n c
 m
t quá trình làm vi c “ úng -  -
     u” theo cách làm c a cá nhân mình.
    Thuƒn l i l n nh t c a b
n thân ó là ư c làm vi c t i Đông Tây Land, nơi có nh ng ngư i
    s p, nh ng ngư i  ng nghi p tuy t v i luôn  ng hành, h tr k p th i. Uy tín c a b
n
    thân v†n là chưa  , uy tín c a doanh nghi p v†n là th­ có giá tr  r t l n trong công vi c
    c a mình. Bên c nh ó là các d án  uy tín v i khách hàng cùng s   nh hư ng úng  n
    c a ban lãnh  o, giám  c, qu
n lý tr c ti p. V i s h i ph c c a th  trư ng, m­c 
 giao
    d ch và mua bán cao trong th i gian g n ây, tôi nghĩ s€ có r t nhi u cơ h
i  b
n thân
    tăng doanh thu trong tháng m i.

                     NHÂN S  MŠI THÁNG 07.2023


    1                           12
      Cao Văn Giàu      CVKD  P. Châu Đương Hùng    Phùng Th Th o Trang CVKD  P. Ph m Văn Đ­c
    2                           13
      Cao C Nguyên      CVKD  P. Hoàng Kim Sơn     Hoàng Th Hương    CVKD  P. Phùng Bá Hùng
    3                            14
      Bùi Xuân Anh      CVKD  P. Lê Th  Kim Hòa    Ph
m Th Nh t Linh  CVKD  P. Thái Tr n Duy Linh
    4                            15
      Lê Th Y n Nhi     CVKD  P. Lê Tu n Anh      H ng Qu c Đư ng    CVKD  P. Võ Ng c Hưng
    5                            16
      Bùi Thanh Long     CVKD  P. Lê Tu n Anh      Vũ B
ch Thùy Tiên   CVKD  P. Võ Ng c Hưng
    6                            17
      Nguyžn Bình Phương   CVKD  P. Nguy‡n Hoài Qu c   Ninh Th HŸng     CVKD  P. Võ T. Đ. Thùy Dương
    7                           18
      Nguyžn Huỳnh Thùy Trang CVKD P. Nguy‡n Hoàng Vinh   Lưu Chí Thi‡n     CVKD  P. Võ Văn L
c
    8                            19
      Tr nh Th Hòa      CVKD  P. Nguy‡n Quang Ti n   Nguyžn Th Ng¡c Yên  CVKD  P. Võ Văn L
c
    9                            20
      Nguyžn Ti n Đ
t     CVKD  P. Nguy‡n Quang Ti n   Lê Minh Nh t     CVKD  P. Võ Văn L
c
    10                           21
      Nguyžn Th Anh Thư   CVKD  P. Ph m Th  Nga     Ngô Th M¢ Linh   Content Sàn DTLO
    11
      Nguyžn Tr n T n L c   CVKD  P. Ph m Văn Đ­c                 BAN BIÊN TP: PHÒNG PR - MARKETING ĐÔNG TÂY GROUP
                  192 Tr n Não, P.An Khánh, TP.Th Đ­c, TP.HCM
                  0977 48 7777      dongtayland.vn     bdsdongtayland

                                                         8
   3   4   5   6   7   8