Page 4 - Bản tin DTL tháng 7
P. 4

HO    T Đ NG KINH DO
                   ĐI M TIN TH TRƯ NGANH

                                  L‚ M­ BÁN “GLORY HEIGHTS”
                              TÂM ĐIƒM THƯ…NG LƯU TRONG LÒNG ĐÔ TH†

                              Là siêu ph m  t giá ư c săn ón hàng  u th  trư ng
                              b t 
ng s
n, L‡ m bán “Glory Heights - Tâm i m
                              thư ng lưu trong lòng ô th ” do Đông Tây Land t ch­c t i
                              khách s n The Reverie Saigon, Times Square Building,
                              Quƒn 1, TP. HCM vào chi u ngày 06/07/2023 ã thu hút
                              hơn 700 khách hàng tham d .

    Đư c t ch­c trong m
t không gian sang tr ng, l‡
    m bán Glory Heights c a Đông Tây Land ã di‡n ra
    thành công nh nh ng ki n th­c chuyên sâu cùng s
    nhi t thành c a 
i ngũ tư v n viên, s chnh chu
    trong công tác th c hi n, cùng quy trình làm th t c
    nhanh chóng ã giúp cho các khách hàng s h u
    nh ng căn h
 như ý mu n.

    V i Glory Heights, ây là s
n ph m mang  n cho
    ch s h u b t 
ng s
n "giá tr  kép": tr
i nghi m
    s ng tr n v„n ti n nghi, ƒm ch t ngh dưˆng t i gia;
    và m
t tài s
n có giá tr  g n li n v i TTTM Vincom l n
    nh t TP. HCM, ư ng vành ai 3 cùng hàng lo t các
    tuy n h t ng quan tr ng c a khu Đông.      S  KI N M­ BÁN GLORY HEIGHTS T€I NEW WORLD SAIGON                             Ti p t c mang  n cơ h
i s h u nh ng ngôi nhà mơ ư c t i
                             tâm i m thành ph Th Đ­c, sáng ngày 08/07/2023 t i
                             Khách s n New World Saigon, TP. HCM, Đông Tây Land cùng
                             9 Đ i lý phân ph i chính th­c c a Vinhomes ã t ch­c s
                             ki n m bán “Hư ng th tr n v„n ch t s ng thư ng lưu" v i
                             s
n ph m căn h
 cao c p Glory Heights.

                             V i s­c hút  c bi t t‚ Glory Heights trên th  trư ng th i
                              i m hi n t i, gi hàng "hoa hƒu" gi i h n t i s ki n ã
                             nhanh chóng tìm th y các ch nhân may m n ư c ch n t‚
                             các phi u b c thăm ch n căn.


    Là d án h
i t m i  c quy n s ng lý tư ng cho gia ch , các căn h
 t i Glory Heights không ch là nơi   mà còn
    là nơi tƒn hư ng ch t s ng hi n  i. V i a d ng các ti n ích  c quy n, Glory Heights t tin áp ­ng tr n v„n m i
    nhu c u an cư c a a d ng các nhóm khách hàng.                                                         4
   1   2   3   4   5   6   7   8