Page 20 - STAV broj 436 - 02
P. 20

GENOCID U SREBRENICI (1995–2023)     Eutaniziranje bošnjačkog javnog mnijenja

     BOŠNJAČKE I SRPSKE


     “POVIJESNE KRIVINE I GRBE”     NE MOGU SE NI UPOREDITI

     Za razliku od ideološki i politički primjerenih govora, dva bi trebala biti poziv na uzbunu bošnjačkoj
     političkoj i akademskoj javnosti, iako izgledaju sasvim benigni. Riječ je o ponovnom stavljanju soli
     na ranu od velikosrpske vlasti u Crnoj Gori i izvinjenju Emira Suljagića Jevrejima za zločine koje
     Bošnjaci nisu počinili, izrečenom dan prije komemoracije, na Konferenciji o kolektivnom sjećanju.

     Piše: Adnan Hamdov PEJČINOVIĆ   sebi nose i ideološku i političku pozadinu.  je ponovio nekoliko puta, jasno je dao do
                      Jedni to rade svjesno, drugi nesvjesno, a treći  znanja da je ta administrativno-pravna je-
                      svjesni da nije primjereno povodom tragedije  dinica Bosne i Hercegovine tamna mrlja na
        aba bi trebala postati simbol dvjema  ideologizirati i/ili politizirati svoj govor, ta- savjesti zapadne civilizacije; greška koju mo-
        društveno-političkim skupinama:  kvo što jednostavno ne mogu izbjeći. Sama  ramo trpjeti (“Trojka” bi rekla “žaba koju
        “Trojki” i bliskim im medijima, te  osuda genocida istovremeno je osuda svih  moramo progutati”) jer smo se obavezali
     Žsalonskim konzervativcima – dobro  šovinističkih, rasističkih i (nacional)socija- da njeno postojanje prihvatimo, kako ne bi
     pozicioniranim ćutolozima među političari- lističkih ideologija, odnosno pozicioniranje  došlo do još većih stradanja od onih u po-
     ma i intelektualcima te alimima. Ovi prvi vole  na ideološka polazišta koja u svojim narati- sljednjoj deceniji 20. stoljeća na prostorima
     gutati žabe u ime predaje države nosiocima  vima nemaju stavku istrebljenja grupe ljudi  bivše Jugoslavije.
     srpskohrvatskog poduhvata protiv Bosne i  na osnovu rasne, etno-nacionalne, društve- Nije bio loš ni govor člana Predsjedniš-
     Hercegovine, koju nazivaju kompromisom.  no-ekonomske pripadnosti. Drugim riječi- tva iz reda Bošnjaka Denisa Bećirovića. Pri
     Ovi su drugi dobrim dijelom skuhane žabe  ma, u govorima prilagođenim obilježavanju  samom kraju izlaganja iskoristio je priliku
     iz dobro poznate metafore o žabi koja se sta- događaja poput Genocida u Srebrenici ne bi  da implicitno osudi recentne nasrtaje na
     vi u hladnu vodu, koja se polahko zagrijava  trebalo osuđivati prenošenje i ideoloških i  ustavno ustrojstvo naše države. Denis Beći-
     do temperature nepodnošljive za preživlja- političkih poruka. Ali kakvih?  rović dobro se istrenirao u repetiranju općih
     vanje. Da nije tako, dvije pojave, dva govo- Onkraj našeg opravdanog nezadovolj- mjesta, administrativno-pravnih obrazaca
     ra izazvali bi eksploziju u javnosti, a nisu.  stva, pa i strepnje zbog politike Zapada na  imanentnih političkom narativu demokrat-
     Doslovno su prešućeni u većini bošnjačkih  Balkanu (njenog tetošenja velikoprojektima  skih i građanskih država. No, to ga ne može
     i probosanskih medija.      Srba i Hrvata) ipak možemo biti zadovoljni  spasiti titule jednog od najvećih licemjera
                      odnosom njegovih predstavnika spram Ge- bošnjačke i bosanske političke scene, jer s
     IDEOLOGIJA I POLITIKA NE MORAJU BITI  nocida. Govor visokog predstavnika u Bosni  riječi on nikada nije prešao na djela, napro-
     PROBLEM              i Hercegovini Christiana Schmidta bio je ra- tiv: ne treba zaboraviti da je bio sevepom
      Obilježavanje presuđenog Genocida nad  cionalan i primjeren trenutku, a briljantan  donošenja za Bošnjake i Bosnu pogubnog
     Bošnjacima Srebrenice, koje se organizira 11.  predsjednika Svjetskog jevrejskog kongresa  Zakona o prebivalištu. I danas, pozivom
     jula svake godine u Memorijalnom centru  Menachema Z. Rosensafta, koji prepozna- svojim drugaricama i drugovima iz parti-
     Potočari, i politički je čin. Poruke koje se  je suštinu problema u Bosni i Hercegovini.  je (SDP) da ne ruše Ustav Federacije BiH i
     šalju sa, ili u vezi s ovim memorijalom po  Sintagmom “republičkosrpski ološ”, koju  ne predaju HDZ-u Ustavni sud u naredne     20 14/7/2023 STAV
   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25