Page 19 - STAV broj 436 - 02
P. 19

je zloupotrijebili. Nije sudjelovala u zlo- nije njegovo da to čini, samo je želio pod- je Suljagić, ne postoji nijedna institucija,
     činima nad Jevrejima, a jevrejsko je sta- crtati koliko su, riječima Hanne Arendt,  osim Memorijalnog centra Srebrenica, koja
     novništvo već bilo skoro uništeno do 1943.  tokovi “podzemne historije” i dalje snažni.  je posvećena čuvanju sjećanja, podizanja
     Xavier Bougarel (iako sklon poopćavanji- Tokovi podzemne historije iz jednog eseja  svijesti i prevenciji budućeg nasilja. Isto-
     ma i improvizacijama u tezama o panisla- Hanne Arendt doista jesu snažni i danas  vremeno, trideset godina nakon Genocida
     mizmu i sukobima oko bošnjaštva) rekao  su baš ovdje izbili na površinu, prljavi,  još pregovaramo o uslovima pod kojima
     je u intervjuu za Slobodnu Bosnu kako je  lažni, s teškim vonjem negiranog zloči- možemo biti prihvaćeni kao Evropljani, a
     Handžar divizija ukupno ubila, najviše za  na. No, grobovi i neprijateljskih vojnika  u tih trideset godina nismo riješili nijedan
     vrijeme borbi protiv partizana, maksimal- jesu civilizacijsko dostignuće, neki od njih  egzistencijalni imperativ. Trideset godina
     no 2.300 ljudi, najviše u srpskim selima,  ubijeni su bez pravde i suda. Domobrani  kasnije, kada našu djecu biju u Bratuncu,
     od čega 1.800 u Bosni. Paradoks je da je u  nisu bili zločinačka ili ideološka vojska.  biju ih u ime Srebrenice, kaže Suljagić. Mi
     borbama najviše izginulo Bošnjaka jer je  Naravno, mise zadušnice za ubice Jevre- postavljamo pitanje i domaćoj i svjetskoj
     divizija najžešće borbe vodila sa 16. mu- ja, ali i drugih koji su zločine činili u ime  javnosti – kada će ih početi ubijati? Od
     slimanskom brigadom NOV-a. Već nakon  ustaške ideologije, sporne su s moralnog  prebijanja do ubijanja malen je korak i tu
     prvih borbi s partizanima počelo je osipa- stanovišta, ali to je pitanje šire od Bosne i  zabrinutost trebamo svi dijeliti.
     nje njezinih boraca jer su shvatili da su  Hercegovine i tiče se svjetske organizaci- Suljagić je naglasio izuzetno važan
     zloupotrijebljeni i da je izdan cilj borbe  je koja se zove Rimokatolička crkva. Pi- kontinuitet, onaj ponavljanja historije.
     protiv četnika. Najveći broj njih prelazi u  tanje ravnopravnosti Jevreja i ostalih na- Ovaj put se historija neće ponoviti, izja-
     partizane. Ovime je Suljagić, nenamjerno  cionalnih manjina, kao i konstitutivnih  vio je. Mogu slobodno reći, potcrtao je, da
     jer mu ti podaci vjerovatno nisu poznati,  Bošnjaka i Hrvata u Rs-u jeste sramota,  su četrdesete godine dvadesetog vijeka za
     napravio gaf redukcionizma, partizan- ali za to se nema potrebe ispričavati jer je  Bošnjake bile podjednako smrtonosne ili
     skog iskrivljavanja historije koja se još u
     dobroj mjeri podučava, a pred ozbiljnim  Mise zadušnice za ubice Jevreja, ali i drugih koji su zločine
     Jevrejima koji su u tančine desetljećima
     proučavali i naučno obradili sve aspekte činili u ime ustaške ideologije, sporne su s moralnog
     i segmente ideologije i provedbe Holo- stanovišta, ali to je pitanje šire od Bosne i Hercegovine i tiče
     kausta, ispao površan. Dakle, potpuno je
     pogrešno 13. Waffen SS dviziju staviti u se svjetske organizacije koja se zove Rimokatolička crkva.
     ovaj kontekst. Jedina poveznica ove divi- Pitanje ravnopravnosti Jevreja i ostalih nacionalnih manjina,
     zije s nacističkim zločinima genocida je
     bila njezin ustroj u Waffen SS, dakle ide- kao i konstitutivnih Bošnjaka i Hrvata u Rs-u jeste sramota,
     ološku nacističku vojsku.     ali za to se nema potrebe ispričavati jer je pitanje provedbe
      Poentirao je konstatacijom da su boš-
     njački narod i bosanska zemlja bili poro- presuda Evropskog suda za ljudska prava vezano isključio za
     bljeni i pod okupacijom, a njihov glas je  blokade i zloupotrebe dejtonskih mehanizama.
     bio ugušen te da ako je neko imao pravo da
     govori u bošnjačko ime, to su bili bosan-
     skohercegovački partizani i antifašisti po- pitanje provedbe presuda Evropskog suda  smrtonosnije od devedesetih godina, a da-
     put Fadila Jahića, Pašage Mandžića, Avde  za ljudska prava vezano isključio za bloka- nas su fusnota, dakle, preko stotinu hiljada
     Hume i brojnih drugih. Naveo je i Derviša  de i zloupotrebe dejtonskih mehanizama.  naših predaka, njihovi životi, njihove ne-
     Korkuta, koji je riskirao svoj i život svoje  Da, u pravu je Suljagić kada kaže da je  dočekane budućnosti su fusnota. Odbija-
     porodice da spasi najvažnije što jedan na- Holokaust jedinstven zločin. Je li i nepo- jući da budemo fusnota, smatra Suljagić,
     rod može imati – pamćenje o sebi – kada  novljiv, kako kaže, nije sigurno. U pravu je  odbijamo da naše iskustvo bude smješte-
     je od nacista sakrio Hagadu. Ovdje je bilo  i kada kaže da smo mi devedesetih godina  no na margine evropske historije i da ži-
     umjesno spomenuti i ostale mnogobrojne  prošlog vijeka čuli i vidjeli eho Holokaus- vimo u sjeni historijskih tišina jer je naše
     Bošnjake koji su spašavali živote Jevre- ta: u logorima, logorima za silovanje, ma- iskustvo evropsko. Doista, dodali bismo,
     ja kao i antifašističke rezolucije Islamske  sovnim grobnicama, prisilnom preseljenju  ontološki je evropsko iskustvo Genocida.
     zajednice i bošnjačkih prvaka 1941. go- i fizičkom uništenju svakog traga da smo  Mi smo danas ovdje da govorimo, za-
     dine. Da ne spominjemo antifašiste koji  ikad živjeli u ovoj zemlji.  vršio je i konstatirao kako postoji samo
     nisu pripadali komunističkom pokretu,                jedan veći zločin od samog čina zločina –
     sudjelovali u NOB-u, a koji su poslije rata,  SVJETSKOJ, A NE SAMO NAŠOJ  kada se o zločinu šuti. Mi nećemo da šuti-
     spomenutom partizanskom redukcionistič- JAVNOSTI          mo, poentirao je na koncu Emir Suljagić.
     kom historijom zaboravljeni, prekrila ih je  Govor je završio obraćanjem bosansko- Stoga, za zaključak je dovoljno reći da je
     historijska tišina, kako on kaže. Na koncu,  hercegovačkoj javnosti. No, iz sadržaja i  isprika kao civilizacijska vrijednost dobro-
     nije li Nurija Pozderac, zastupnik JMO u  težine izgovorene istine, možda se trebao  došla i potrebna, da ju treba izreći u isprav-
     predratnoj jugoslavenskoj skupštini arhe- obratiti i svjetskoj, posebno evropskoj jav- nom vremenskom i prostornom kontekstu
     tipski predstavnik te većine koji su imali  nosti. Za nastavno rečeno Suljagić bi tre- i da se pritom mora konsekventno poštivati
     pravo da govore u ime Bošnjaka.  bao dobiti punu podršku jer je rekao ono  historijska istina, u slučaju genocida nad
      Ispriku je uputio i zato što se u Bosni  što svi zapravo osjećamo, a katkad nismo  Jevrejima i Bošnjacima, sudski pravomoć-
     i Hercegovini danas drže mise zadužnice  kadri do kraja i precizno artikulirati. Do- no utvrđene i presuđene činjenice. Bilo ka-
     za ubice Jevreja iz vremena Holokausta;  ista, trideset godina nakon Genocida ne- kvo negiranje genocida zapravo je, kako je
     što se grade groblja za domobrane i usta- mamo nijednu garanciju, osim vlastite vo- rekao potpredsjednik Svjetskog jevrejskog
     še i krvavo cinično nazivaju “grobljima  lje i sposobnosti, da nećemo ponovo biti  kongresa, poistovjećivanje sa zločinom i
     mira”; zato što Jevrej ne može po Ustavu  izloženi masovnom i sistematskom nasi- zločin su jednake težine, per se. Ova je po-
     biti predsjednik. Ali, uistinu, naglasio je,  lju zbog toga ko smo i šta smo jer, rekao  ruka upućena svima, i u Bosni i izvan nje. n


                                                  STAV 14/7/2023 19
   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24