Page 14 - STAV broj 436 - 02
P. 14

GENOCID U SREBRENICI (1995–2023)     poginulih. Čuo sam da je poginuo Golub
     Erić, zatim načelnik tzv. Srpske milicije u
     Bratuncu Milutin Milošević, koji su izvr-
     šili prevrat u Bratuncu, te čuvena pripad-
     nica ‘Vukovarskih koljača’ Vesna Krčalić iz
     Sremske Mitrovice, koja je došla u Bratunac
     da obuči domaće koljače. Posebno se istakla
     prilikom četničkog masakra nad civilima u
     Glogovoj”, napisao je Omerović.
      Nakon tog napada, navodi on, donesena
     je odluka da se sruši most u Novoj Kasabi
     kako bi se zaštitili od napada oklopnim vo-
     zilima iz tog smjera. Prvi pokušaj rušenja
     nije bio uspješan, most je bio samo oštećen;
     tek iz drugog pokušaja je srušen i onespo-
     sobljen za saobraćaj.
      “Dana 24. juna 1992. u ranim jutarnjim
     satima neprijatelj je iz pravca Milića dove-
     zao do svoje barikade 110 civila i uputio ih
     prema Novoj Kasabi. Rekli im da budu u
     osnovnoj školi u Kasabi i da se odatle ne
     smiju pomjerati. Odmah smo ih uputili
     na sigurniju lokaciju. To su bili prebijeni
     starci, žene i djeca sa općine Vlasenica i
     kalesijskih sela. Prihvatili smo te izbjegli-
     ce i smjestili ih u školu u Konjević Polju”,
     piše Omerović.
      U narednim mjesecima redali su se pje-
     šadijski napadi, na svim linijama odbrane,
     ali odbrana je ostala čvrsta i, onda kada bi
     kojim slučajem zauzeli rovove Armije RBiH,
     oni su za nekoliko sati bili vraćeni. Nakon
     bezuspješnih pokušaja da probiju linije, Srbi
     su od početka jula 1992. godine počeli na-
     padati borbenim avionima u niskom letu,
     izbacivši pritom, između ostalog, kasetne
     bombe – zapravo, to je bio sanduk s pri-               a kasnije prebačen u Srebrenicu. Šta se s
     bližno 200 bombi koje se, kada se sanduk  Početkom augusta 1992, navodi autor, u  njim desilo, niko ne zna.
     izbaci iz aviona, rasprskavaju. Granatiranja  Konjević-Polje je stigla 16. muslimanska bri- U jesen 1993. godine formirane su jedin-
     sela bila su svakodnevna. Pod konstantnom  gada sastavljena od boraca s ovih prostora, na  stvene oružane snage slobodnih teritorija
     topovskom paljbom valjalo je organizirati  čelu brigade bio je Nurif Rizvanović iz Glo- Srebrenice, Bratunca, Vlasenice i Zvornika
     žetvu i vršidbu pšenice, jer narod se morao  gove. Brigada je kroz srpsku teritoriju stigla  i nazvane “Oružane snage subregije”, sa za-
     prehraniti, pa kako god. Žetva se počesto  iz Tuzle, a bila je sastavljena od 450 boraca. jedničkom komandom u Srebrenici i Nase-
     znala obavljati noću, posebno u njivama               rom Orićem na čelu. U jesen 1992. i u zimu
     koje su bile u blizini linija i u vidokrugu  DOLAZAK BORACA IZ TUZLE 1993. godine rezultati su bili impresivni.
     neprijatelja.            “Ovaj dolazak za nas je bio od velikog  Oslobođena je kompletna teritorija zvornič-
      “U četvrtak, 6. 8. 1992. godine, rano uju- značaja, jer je itekako bila potrebna pomoć,  ke Kamenice, zatim u srebreničkoj općini
     tro čula se detonacija sa srpske kote Rogač.  pogotovo u naoružanju. Svi borci su imali  Sase, Bjelovac i Voljavica, te su naše snage
     U Donjem Pobuđu ispod zaseoka Avdići na  kompletne uniforme, naoružanje i milina  stigle na tri kilometra od grada Bratunca.
     lokaciji zvanoj Jagnilo nalazila se skrivena  ih je bilo pogledati. Sam komandant bio  Nakon osnivanja Glogovskog bataljona pod
     dreš-mašina, vršalica gdje je narod vrhao  je prije u bivšoj JNA neki oficir, podoficir,  zapovjedništvom Ejuba Golića, krenulo se
     pšenicu. Bilo je tu i žena, ljudi i djece. Neg- koji je jedno vrijeme radio u kontraobavje- u oslobađanja Glogove, čime je prekinuta
     dje između 16 i 17 sati četnički tenk T-84 s  štajnoj službi SFRJ, Italije, Njemačke, tako  putna komunikacija Bratunac – Kravica.
     Trešnjica ispalio je oko 15 granata na narod  vele, lično ga o tome nisam pitao. Tog čo- “Ova bitka je bila žestoka i trajala je tri
     kod vršalice u roku od 2-3 minute i ubili  vjeka sam prvi put vidio prije rata za Baj- dana neprekidno. Ali Glogovci su izdržali.
     Mehmedaliju Mehmedovića Pidru, Timu  ram u Hrnčić-Polju za vrijeme promovisa- Oslobađanjem Glogove, Kravica (srpska
     Mehmedović, Šahu Ibrahimović i Rasemu  nja SDA stranke. Tad je održao govor na  Sparta) našla se u totalnom okruženju”,
     Omerović, a lakše ranili Šabana Ibrahimo- bini i u ostalom rekao: ‘Vidimo se u ratu.’  navodi Omerović.
     vića. Vraćao sam se s linije s Vrtišta, tristo  To tada niko nije vjerovao”, piše Omerović. Kako ističe Omerović, Konjević-Polje
     metara od mjesta zločina, kakav do tada ni- Kako navodi, o Nurifu su se pričale ra- i okolna mjesta bili su prenatrpani progna-
     sam vidio. U potoku nađem Mehmedaliji- zne priče, između ostalog da je špijun, da  nim i izbjeglim stanovništvom. Zalihe hra-
     nog brata Mehmeda kako plače i moli me  je htio da pregovara s neprijateljem da se  ne naglo su se trošile. Stanje u Srebrenici
     da pokupimo mrtva tijela. To je masakr, di- otvori koridor za civile prema Tuzli, i kada  je bilo još kritičnije, jer Srebrenica je ipak
     jelove tijela smo iskupljali okolo. Navečer  je htio da s grupom ljudi krene nazad za Tu- rudarski i turistički gradić, za razliku od
     je bila dženaza”, piše Omerović. zlu, uhapšen je i zatvoren u Konjević-Polju,  Konjević-Polja, koje je pitomije i rodnije.     14 14/7/2023 STAV
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19