Page 9 - STAV broj 436 - 02
P. 9

Raphael Lemkin

                      postojanju UN Konvencije o sprečavanju i  gdje su politički vladari, pozivajući se na
                      kažnjavanju, zločin genocida se i dalje čini.  ideologiju ili religiju, vršili ili poticali na
                      Od kada je konvencija stupila na snagu 1951,  ubijanje drugih naroda, i to kao planirani
                      genocidi su izvršeni u Kambodži, Ruandi,  čin u cilju potpune eliminacije ciljne grupe
                      Bosni i Hercegovini, Darfuru...  ljudi neovisno o percepciji tih ljudi o sebi.
                        Nažalost, Lemkin je morao napraviti
                      kompromis oko konačne formulacije defi- GENOCID NAD BOŠNJACIMA I
                      nicije genocida koja je trebala biti osnova  ODGOVORNOST “PRIJATELJA” SA ZAPADA
                      UN-ove Konvencije. Lemkinova definici- Kad je riječ o genocidu nad Bošnjacima,
                      ja genocida razvodnjena je i znatno reduci- za srpske počinioce tog genocida nije bilo
                      rana. To se naizgled činilo nevažnim, ali je  bitno da li se neko smatrao vjernikom (u na-
                      to itekako bitno jer se u konačnoj definiciji  šem slučaju muslimanom ili Bošnjakom), bez
                      pod genocidom navode samo zlodjela poči- obzira na tu “samopercepciju”, bio je objekt
                      njena s namjerom da se u cijelosti ili djeli- uništenja. Naimark vrši izvanrednu opser-
                      mično uništi nacionalna, etnička, rasna ili  vaciju kako je za vrijeme holokausta u Nje-
                      vjerska grupa, kao takva. Lemkinova de- mačkoj i drugim zemljama koje su okupirali
                      finicija genocida sužena je zbog protivlje- nacisti bilo mnogo Jevreja koji se uopće nisu
                      nja nekih zemalja članica Vijeća sigurnosti  samopercipirali i osjećali kao Jevreji, budući
                      UN-a, posebno tadašnjeg SSSR-a (današ- da su bili do te mjere asimilirani da je nji-
                      nje Rusije). Amerikanci su ipak pristali na  hov identitet bio “njemački”. Oni su o sebi
                      definiciju u njenom reduciranom formatu.  mislili primarno kao o Nijemcima. Neki su
                      Predstavnici iz Moskve strahovali su da bi  čak bili i prihvatili kršćansku religiju. Ali to
                      se definicija genocida, ako bi prošla u širem  uopće nije bila prepreka da budu uništeni.
                      smislu, mogla primijeniti i protiv SSSR-a,  Norman Cigar u studiji Genocid, politika
                      i to zbog teških Staljinovih zločina koje su  etničkog čišćenja u Bosni i Hercegovini navodi
     Roberta H. Jacksona, glavnog tužioca na  komunisti počinili tokom 1930-ih godina.  da je genocid u Bosni i Hercegovini provođen
     suđenjima u Nürnbergu. Lemkin je suđe- Profesor na američkom univerzitetu Stan- vojnim sredstvima. Ovaj američki naučnik
     nja nacistima u Nürnbergu smatrao dje- ford i istraživač američkog Instituta “Hoover  objašnjava termine, ciljeve, implementaciju
     lomičnim uspjehom jer su kažnjeni samo  Norman Naimark” u studiji Svjetska historija  i navodnu samoodbranu, koji su korišteni od
     neki od krivaca za genocid nad evropskim  genocida definirao je Staljinove zločine kao  srpskih počinitelja zločina, uključujući i ge-
     Jevrejima. Međutim, nacističkim vođama  genocid. Naimark smatra da je definicija  nocid, kao opravdanje za činjenje genocida.
     većinom je suđeno za zločine protiv čovječ- koja je prihvaćena u Konvenciji o Genocidu  Objašnjava vojni i politički kontekst koji je
     nosti. Zločin genocida u tom momentu još  nepotpuna. Zapravo, ako bi se ona proširila,  pogodovao izvršenju genocida kao sredstva
     nije bio priznat u međunarodnom pravu kao  genocid bi značio i uništenje određene gru- ostvarenja srpske politike u Bosni i Hercego-
     zločin. Lemkin je tada napisao: “Ukratko,  pe ljudi koja je označena kao ciljna grupa ili  vini i objašnjava historijske utjecaje u bivšoj
     saveznici su u Nürnbergu sudili Hitleru, ali  objekt genocida, a koja može biti i politička, a  SFRJ koji su kreirali atmosferu koja je pogo-
     pritom nisu uspjeli predvidjeti mogućnost  ne samo vjerska, nacionalna, etnička ili rasna.  dovala genocidu. On osuđuje međunarodnu
     pojavljivanja nekih budućih Hitlera.” Na- On objašnjava kako je Staljin protivnike svoje  zajednicu koja nije na vrijeme intervenirala
     kon suđenja, Lemkin se potpuno posvetio  politike definirao kao nepoželjne grupe, i to  da spriječi genocid nad Bošnjacima u Bosni
     lobiranju novoformirane organizacije Uje- potpuno proizvoljno. Staljinova glavna ciljna  i Hercegovini. Cigar ističe da tadašnji lideri
     dinjenih nacija (UN) kako bi njene organe  grupa bili su “kulaci”, bogati zemljoposjed- najmoćnijih zemalja svijeta (uglavnom zapad-
     uvjerio da prihvate njegovu formulaciju ge- nici koje je želio potpuno istrijebiti slanjem  nih) nisu mogli ili nisu željeli postići među-
     nocida kao međunarodnog zločina, predvi- u “gulage”, na prisilni rad u logore smrti.   sobnu saglasnost i konsenzus oko potrebe da
     đajući njegovu prevenciju i kažnjavanje ne  Naimark, čije je porijeklo iz Galicije, današ- se genocid u Bosni i Hercegovini zaustavi.
     samo u vrijeme rata nego i u vrijeme mira. nje Poljske i Ukrajine, dok je još bio student  Srbijanski orijentalisti odigrali su ne-
      Već pedesetih godina dovoljan broj ze- postdiplomac krajem šezdesetih i početkom  časnu, ali nažalost efikasnu ulogu u pripre-
     malja ratificirao je Konvenciju o sprečava- sedamdesetih godina, boravio je na području  manju srpske javnosti za projekt rata u ime
     nju i kažnjavanju zločina genocida (usvojenu  Bosne i Hercegovine vršeći historijsko-an- “Velike Srbije” u kojem su najviše stradali
     od Generalne skupštine Ujedinjenih nacija  tropološka istraživanja naših naroda. Bošnjaci. Ti su orijentalisti, pored elemenata
     1948. godine) i ona je stupila na snagu (iako  Prema Naimarku, karakter genocida ima  Srpske pravoslavne crkve (SPC), imali pre-
     je SAD nisu ratificirale sve do 1986). Uprkos  mnoge sličnosti kroz historiju čovječanstva  sudni utjecaj u demonizaciji žrtava i analogno


                                                   STAV 14/7/2023 9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14