Page 12 - STAV broj 436 - 02
P. 12

GENOCID U SREBRENICI (1995–2023)     Ratni dnevnik Hameda Omerovića
     OTPOR, USPON I PAD
     KONJEVIĆ-POLJA     Na početku Agresije otpor je pružan u samo četiri od trinaest mjesnih zajednica općine

     Bratunac, od kojih je MZ Konjević-Polje najveća s 33 kilometra kvadratna površine, odnosno,
     otpor je pružan na ukupno šest posto površine općine. Tokom prve godine rata jedinice s
     ovih područja, u sadejstvu s borcima Srebrenice, Vlasenice i Zvornika, oslobodile su 72 posto
     teritorije općine Bratunac. Na dan 8. januara 1993. godine stvorena je najveća slobodna

     teritorija u Sjeveroistočnoj Bosni. Osim 72 posto slobodne teritorije općine Bratunac, bila je
     slobodna gotovo cijela teritorija općine Srebrenica, gdje se izašlo na samu granicu sa Srbijom
     na Drini. Slobodna teritorija Srednjeg Podrinja iznosila je približno 900 kvadratnih kilometara.

     Piše: Jakub SALKIĆ
        riča o herojskom otporu nekoliko  na putničko vozila i ubijena su dvojica  “Neke ljude i Bajru Muminovića odveli
        sela u srcu Podrinja, okruženih  Bošnjaka, a dvojica ranjena. “Kažu da su  su u Kravicu da s njima pregovaraju o na-
        Srbima sa svih strana, o njihovom  ubistvo izvršili Radenko Milanović zva- činu predaje oružja. Ove ljude dočekali su
     Ppadu i tragičnoj sudbini bila je za- ni Mali Rašo iz Kravice, te Marko Mar- oficiri Novosadskog korpusa i grupa Srba
     pisana u ratnom dnevniku Hameda Omero- ković zvani Kobra iz Ljubovije, Srbija”,  iz Kravice predvođeni Radovanom Erićem
     vića iz Pobuđa, koji je ove godine objavljen  navodi Omerović.   i Draganom Ilićem. Za vrijeme pregovora
     u vidu knjige pod nazivom Gazije Pobuđa.  Poslije tog incidenta krenulo se u  dobilo se na vremenu. Naoružano ljudstvo
      Hamed Omerović je kao sudionik i svje- formiranje Patriotske lige, organizaci- povuklo se na Grabosko i Urkoviće (zaseoci
     dok događaja bilježio sve ono što se dešavalo  ju naroda, postavljanje seoskih straža i  u brdima, op. a.). Rečeno je da se prikupi
     od početka Agresije na RBiH, ali i u vrije- uspostavljanje prvih četa dobrovoljaca.  nekoliko pravljenih pušaka i preda. Nakon
     me dok je Agresija pripremana, pa sve do  Posebno je trebalo pažljivo pratiti i osi- kratkog vremena Srbi su uvidjeli da su pre-
     dolaska na slobodnu teritoriju Tuzle 1995.  guravati putnu komunikaciju Zvornik –  vareni”, piše Omerović.
     godine poznatim Maršom smrti. Omerović  Vlasenica i Konjević-Polje – Bratunac.  Tog dana došlo je do prvog oružanog
     je opisivao samo ono što je sam doživio ili  U tom vremenu, navodi on, patriote iz  sukoba Bošnjaka i Srba. Napad je izvršen
     ono što je kao informaciju dobijao od ku- bošnjačkih sela Pobuđa, Konjević-Po- na Novu Kasabu i Pobuđe. “Tog dana je od
     rira u svojoj jedinici kojom je rukovodio. lja i Nove Kasabe dogovorile su se da ni  četnika ispucano 30 hiljada metaka i ispa-
      Na početku knjige Omerović opisuje  slučajno ne predaju oružje iako je srpska  ljeno oko 100 minobacačkih granata”, na-
     kako je, kada je počeo rat u Sloveniji, bio  milicija tražila od Bošnjaka da ga preda- vodi Omerović. Srbi su se nakon nekoliko
     pozvan u rezervni sastav milicije, koji je  ju, garantirajući im sigurnost. Također su  sati borbe povukli prema Kravici, ali su s
     u to vrijeme bio mješovitog sastava, čiji je  dogovorili da kupuju municiju gdje god  druge strane zauzeli, porušili i opljačkali
     komandant bio Branislav Jovanović Bra- mogu, jedan metak 1 DM, da pripremaju  Novu Kasabu. Sutradan sastanci i konačno
     no, a zamjenik Dragan Nikolić. Njegova  naftu i benzin za crne dane i da staklene  su svi shvatili da se oružje ne smije predati.
     zona odgovornosti bili su Konjević-Polje,  flaše pune benzinom.   Slušamo radio, javljaju pet hiljada zelenih
     Pobuđe i Nova Kasaba. To je bilo vrijeme               beretki u Konjević-Polju”, piše Omerović.
     kada je JNA povlačila naoružanje i vojnu  ODBIJANJE PREDAJE ORUŽJA  Omerović navodi da je 14. maja 1992.
     mašineriju u Srbiju, najčešće kroz Konje- Vidjevši kako je prošlo muslimansko  godine formirana 114. istočnobosanska bri-
     vić-Polje. Kolone se nije smjelo zaustavljati  selo Glogova, gdje su Bošnjaci predali u  gada, u čiji sastav su ušli dobrovoljci iz sela
     niti ih ometati.         aprilu 1992. godine 1.000 komada naoru- Nova Kasaba, Konjević-Polje i Pobuđe. Broj
      Prve naznake rata desile su se u lje- žanja s legalnim dozvolama, nakon čega je  114 nosi zbog toga što je pod tim rednim
     to 1991. godine, kada su Srbi uz pomoć  selo spaljeno, stanovništvo pobijeno i rase- brojem upisan prvi poginuli dobrovoljac na
     JNA pokušali nasilno preuzeti općinu  ljeno, Bošnjaci Konjević-Polja i okolnih sela  ovom području Osman Ibrahimović.
     Bratunac, ali tada nisu uspjeli. U to vri- odbili su predati oružje. U više su navrata  “Dana 21. 5. 1992. godine oko 11 sati
     jeme desila su se i prva ubistva, iz zasjede  Srbi postavljali ultimatume, dolazili s oklo- iz pravca Vlasenice stiže autobus s 32 civi-
     je u blizini srpskog sela Kravica pucano  pnim vozilima i vojskom, ali bez uspjeha. la u pratnji transportera. U autobusu su se     12 14/7/2023 STAV
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17