Page 13 - STAV broj 436 - 02
P. 13

nalazili ljudi Bošnjaci u dobi od 18 do 45
 OTPOR, USPON I PAD                              strijeljani na ulazu u Novu Kasabu. (...) To
                                        godina starosti. Izvedeni su iz autobusa i
                                        su bili civili Bošnjaci koji su pohapšeni na
                                        području općine Bratunac u svojim selima
                                        pored Drine i sprovedeni u logor Sušica u
                                        Vlasenici. Od 32 civila koji su strijeljani,
                                        trojica su preživjela. Ostali su da leže do po-
 KONJEVIĆ-POLJA                                slije podne ne pomjerajući se. Jedan lakše
                                        ranjen prešao je do naše straže, pokupljena
                                        su i druga dvojica, prešli rijeku Jadar i pre-
                                        bačeni u Pobuđe. (...) Akcijom pripadnika
                                        TO 24. 5. 1992. izvučeno je noću 16 strije-
                                        ljanih civila. Po danu nismo ih mogli izvu-
                                        ći jer su strijeljani u međuzoni, a četnici su
                                        mjesto strijeljanja i mrtva tijela držali na ni-
                                        šanu iz svojih rovova. (...) za sve je iskopana
                                        zajednička grobnica na lokaciji Mravinjci
                                        kod fudbalskog igrališta oko sedam metara
                                        udaljeno od stuba dalekovoda. Dženazu je
                                        predvodio rahmetli Redžo Mehmedović”,
                                        piše Omerović.
                                         Pred sami kraj maja organizacija se po-
                                        diže na viši nivo, razdvaja se vojna i civil-
                                        na vlast, popravljaju mlinovi za mljevenje
                                        žitarica, uvodi naplata usluge mljevenja na
                                        način da se određeni procent usmjerava za
                                        ishranu vojske, organizira se ratna bolnica...
                                         Omerović je u svom dnevniku opisao
                                        bitku za Sandiće koja se desila 29. maja
                                        1992. godine, kada su Srbi pokušali da de-
                                        blokiraju putnu komunikaciju Konjević
                                        Polje – Bratunac.
                                         “Oko 9 sati iz pravca Kravice dolazi ko-
                                        lona oklopnih vozila, transportera, tenkova,
                                        autobusa i kamiona napunjenih četnicima.
                                        Prozor je bio stravičan. Četnici dolaze do
                                        Prokopa, sela između Sandića i Lolića (dva
                                        sela koja se nalaze na putnoj komunikaciji
                                        Bratunac – Konjević Polje), gdje je nastao
                                        pakao. Naprijed je išao transporter s dva
                                        PAM-a koji su nasumice pucali po našim
                                        položajima, a kasnije je zarobljen od naših
                                        boraca na barikadi u Sandićima. To je prvi
                                        zarobljeni transporter na slobodnoj terito-
                                        riji Konjević-Polja, transporter je odmah
                                        upotrijebljen u našim jedinicama. U 11 sati
                                        ponovljen je četnički napad, ali još žešći od
                                        prvog. Nije se imalo dovoljno oružja, borci
                                        su išli golim rukama. Vodile su se žestoke
                                        borbe, vrelo je kao u loncu. Zahvaljujući
                                        hrabrosti boraca napad je odbijen. Likvi-
                                        dirano je oko pedeset četnika, više deseti-
                                        na ranjeno, zarobljen transporter, oštećen
                                        jedan tenk, zarobljeno je više desetina pje-
                                        šadijskog naoružanja i municije, nešto sa-
                                        nitetskog i drugog materijala. Na našoj stra-
                                        ni poginulo je 11 boraca, imali smo sedam
                                        ranjenih, šest kuća pogođenih tenkovskim
                                        granatama i osam zapaljenih kuća. U ovom
                                        napadu učestvovali su, pored domaćih Srba,
                                        i tzv. ‘vikendaši’ iz Srbije, JNA i druge pa-
                                        ravojne formacije iz Šapca, Sremske Mi-
                                        trovice, Užica, Ljubovije, jer smo identitet
                                        utvrdili putem nađenih SDS iskaznica kod


                                                  STAV 14/7/2023 13
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18